Consiliul Europei

Convenția europeană pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat din 24.01.2001*)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 iulie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei, alte state și Comunitatea Europeană, care semnează alăturat,

considerând că scopul Consiliului Europei este să realizeze o unitate mai puternică între membrii săi,

ținând seama de Recomandarea Comitetului de Miniștri privind protecția legală a serviciilor de televiziune codate nr. R (91) 14,

considerând că piratarea echipamentului de decodare a serviciilor codate este încă o problemă în Europa,

observând că de la adoptarea recomandării precedente au apărut noi tipuri de servicii și dispozitive de acces condiționat, precum și noi forme de acces ilegal la acestea,

observând că există o mare diferență între statele europene în privința legislației al cărei scop este protejarea serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat,

observând că accesul ilegal amenință viabilitatea economică a organizațiilor care furnizează servicii de transmisie și servicii de informație socială și, în consecință, ar putea afecta diversitatea programelor și serviciilor oferite publicului,

fiind convinse de necesitatea continuării unei politici comune al cărei scop este protejarea serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat,

fiind convinse că sancțiunile penale, administrative sau alt tip de sancțiuni pot juca un rol efectiv în prevenirea activităților ilegale îndreptate împotriva serviciilor bazate pe acces condiționat,

considerând că o atenție deosebită ar trebui acordată activităților ilicite care sunt derulate pentru scopuri comerciale,

ținând seama de existența instrumentelor internaționale care conțin prevederi al căror scop este protejarea serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat,

au convenit asupra următoarelor:

SECȚIUNEA I Prevederi generale

ARTICOLUL 1 Obiectul și scopul

Prezenta convenție are ca obiect serviciile de transmisie (difuzare) și serviciile de informare socială, oferite contra cost și bazate pe sau care constau în acces condiționat. Convenția are ca scop scoaterea în afara legii pe teritoriul părților a unui număr de activități care oferă acces neautorizat la serviciile protejate și armonizarea legislațiilor părților în acest domeniu.

ARTICOLUL 2 Definiții

Pentru scopurile convenției:

a) servicii protejate înseamnă oricare dintre următoarele servicii, dacă sunt oferite pe bază de remunerație și de acces condiționat:

- serviciile de programe televizate, astfel cum sunt definite în art. 2 din Convenția europeană asupra televiziunii transfrontiere;

- serviciile de transmisie radio, însemnând programele radio destinate recepției publicului, transmise prin fir sau prin aer, inclusiv prin satelit;

- serviciile de informare socială, înțelese ca acelea oferite prin mijloace electronice, la distanță și la solicitarea individuală a beneficiarului;

sau prevederea de acces condiționat la serviciile de mai sus, considerată ca serviciu de drept (nerestricționat);

b) acces condiționat înseamnă orice măsură tehnică și/sau dispozitiv tehnic care permite accesul într-o formă inteligibilă și care este subiect al autorizării individuale prealabile, cu privire la unul dintre serviciile menționate la lit. a);

c) dispozitiv de acces condiționat înseamnă orice echipament, program de calculator și/sau dispozitiv tehnic proiectat sau adaptat să permită accesul într-o formă inteligibilă la unul dintre serviciile menționate la lit. a);

d) mecanism ilicit înseamnă orice echipament, program de calculator și/sau dispozitiv proiectat sau adaptat să permită accesul într-o formă inteligibilă la unul dintre serviciile menționate la lit. a), fără autorizația furnizorului de servicii.

ARTICOLUL 3 Beneficiarii

Prezenta convenție se va aplica oricărei persoane juridice sau fizice care oferă servicii protejate, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. a), fără deosebire de naționalitate și indiferent dacă se află sau nu sub jurisdicția uneia dintre părți.

SECȚIUNEA a II-a Activități ilicite

ARTICOLUL 4 Fapte ilicite

Va fi considerată ilegală desfășurarea pe teritoriul părților a oricăreia dintre următoarele activități:

a) fabricarea sau producția de dispozitive ilicite pentru scopuri comerciale;

b) importarea de dispozitive ilicite pentru scopuri comerciale;

c) distribuirea de dispozitive ilicite pentru scopuri comerciale;

d) vânzarea sau închirierea de dispozitive ilicite pentru scopuri comerciale;

e) posesia de dispozitive ilicite pentru scopuri comerciale;

f) instalarea, întreținerea sau înlocuirea de dispozitive ilicite pentru scopuri comerciale;

g) promovarea comercială, marketingul sau reclama dispozitivelor ilicite.

Fiecare parte poate, în orice moment, într-o declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, să declare ilegale și alte activități în afara celor prevăzute în paragraful 1.

SECȚIUNEA a III-a Sancțiuni și căi de atac

ARTICOLUL 5 Sancțiuni pentru activități ilegale

Părțile vor adopta măsurile potrivite pentru ca activitățile ilegale stabilite la art. 4 să poată fi pedepsite prin sancțiuni penale, administrative sau de alt tip. Aceste măsuri vor fi efective, descurajatoare și proporționale cu impactul potențial al activităților ilegale.

ARTICOLUL 6 Măsuri de confiscare

Părțile vor adopta măsurile potrivite care sunt necesare pentru a permite preluarea și confiscarea dispozitivelor ilicite sau a materialelor promoționale, de marketing sau de reclamă folosite în comiterea unei fapte ilegale, precum și confiscarea oricăror profituri sau câștiguri financiare rezultate din activitatea ilegală.

ARTICOLUL 7 Proceduri civile

Părțile vor adopta măsurile necesare pentru a asigura furnizorilor de servicii protejate, ale căror interese sunt afectate de o activitate ilegală stabilită la art. 4, accesul la căile legale corespunzătoare, inclusiv introducerea unei acțiuni pentru obținerea de despăgubiri și pentru realizarea unei intervenții sau a altei măsuri preventive, precum și, dacă este cazul, posibilitatea de a solicita eliminarea dispozitivelor ilicite de pe canalele comerciale.

SECȚIUNEA a IV-a Aplicare și amendamente

ARTICOLUL 8 Cooperarea internațională

Părțile se angajează să-și acorde asistență reciprocă pentru a aplica prevederile prezentei convenții. În conformitate cu prevederile instrumentelor internaționale relevante privind cooperarea internațională în probleme administrative și penale, precum și în acord cu legile lor interne, părțile vor susține reciproc cele mai ample măsuri de cooperare privind investigațiile și procedurile judiciare întreprinse în legătură cu faptele ilegale penale sau administrative stabilite în conformitate cu prezenta convenție.

ARTICOLUL 9 Consultările multilaterale

1. În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei convenții și la fiecare 2 ani după aceea și, în orice caz, de fiecare dată când o parte o va cere, părțile vor organiza consultări multilaterale în cadrul Consiliului Europei, pentru a examina aplicarea prezentei convenții și recomandarea extinderii sau revizuirii oricăreia dintre prevederile ei, în special cu privire la definițiile prevăzute la art. 2. Aceste consultări vor avea loc prin întâlniri convocate de secretarul general al Consiliului Europei.

2. Fiecare parte poate fi reprezentată la întâlnirile de consultare multilaterală de unul sau mai mulți delegați. Fiecare parte va avea drept de vot. Fiecare stat parte la prezenta convenție va avea un vot. În problematica ce ține de competența sa Comunitatea Europeană își va exercita dreptul de vot și va avea un număr de voturi egal cu numărul statelor membre care sunt părți la convenție. Comunitatea Europeană nu își va exercita dreptul de vot când votul se referă la o problemă care nu intră în competența sa.

3. Oricare stat la care se face referire în art. 12 paragraful 1 sau Comunitatea Europeană, care nu este parte la prezenta convenție, poate fi reprezentat(ă) în întâlnirile de consultare de către un observator.

4. După fiecare consultare părțile vor înainta Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei un raport referitor la consultare și la funcționarea convenției, incluzând, dacă se consideră necesar, propuneri de amendare a convenției.

5. În spiritul și litera prezentei convenții părțile vor stabili reguli de procedură pentru întâlnirile de consultare.

ARTICOLUL 10 Amendamente

1. Oricare dintre părți poate propune amendamente la prezenta convenție.

2. Orice propunere de amendament va fi notificată secretarului general al Consiliului Europei care o va comunica statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte state părți la Convenția culturală europeană, Comunității Europene și oricărui stat nemembru care a aderat sau a fost invitat să adere la prezenta convenție în conformitate cu prevederile art. 13.

3. Orice amendament propus în conformitate cu prevederile paragrafului anterior va fi examinat, în termen de 6 luni de la data la care este comunicat de către secretarul general, în cadrul unei întâlniri multilaterale de consultare, unde amendamentul poate fi adoptat de către o majoritate de două treimi din numărul statelor care au ratificat convenția.

4. Textul adoptat la întâlnirea de consultare multilaterală va fi prezentat Comitetului de Miniștri spre aprobare. O dată aprobat, textul amendamentului va fi înaintat părților pentru acceptare.

5. Toate amendamentele vor intra în vigoare în a 30-a zi după ce toate părțile l-au informat pe secretarul general despre acceptarea lor.

6. Pe baza recomandării formulate la întâlnirea de consultare multilaterală Comitetul de Miniștri poate decide, prin majoritatea prevăzută la art. 20 d) din Statutul Consiliului Europei și prin votul unanim al reprezentanților părților îndreptățite să facă parte din Comitetul de Miniștri, că un anumit amendament va intra în vigoare în urma expirării unei perioade de 2 ani de la data la care a fost înaintat spre acceptare, numai dacă o parte nu i-a notificat secretarului general al Consiliului Europei cu privire la o obiecție referitoare la intrarea sa în vigoare. Dacă această obiecție este notificată, amendamentul va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează datei la care partea la prezenta convenție, care a notificat obiecția, a depus instrumentele de acceptare la secretarul general al Consiliului Europei.

7. Dacă un amendament a fost aprobat de Comitetul de Miniștri, dar nu a intrat încă în vigoare în conformitate cu paragrafele 5 sau 6, un stat sau Comunitatea Europeană nu își poate exprima consimțământul de a fi legată prin convenție fără acceptarea în același timp a amendamentului.

ARTICOLUL 11 Relațiile cu alte convenții sau acorduri

1. Prezenta convenție nu afectează drepturile și angajamentele derivate din convențiile internaționale multilaterale referitoare la problematici speciale.

2. Părțile la convenție pot încheia acorduri bilaterale sau multilaterale privind problematica prevăzută în prezenta convenție, cu scopul suplimentării sau întăririi prevederilor sale sau al facilitării aplicării principiilor cuprinse în ea.

3. Dacă două sau mai multe părți au stabilit deja un acord sau tratat cu privire la un subiect care este prevăzut în prezenta convenție ori și-au stabilit relațiile cu privire la acest subiect, ele vor avea dreptul să aplice acel acord sau tratat ori să-și reglementeze acele relații în consecință, în locul prezentei convenții, dacă acestea facilitează cooperarea internațională.

4. În relațiile lor mutuale părțile care sunt membre ale Comunității Europene vor aplica regulile comunitare și prin urmare nu vor aplica regulile stabilite prin prezenta convenție, exceptând situația în care nu există nici o regulă comunitară care să reglementeze acest subiect particular.

SECȚIUNEA a V-a Clauze finale

ARTICOLUL 12 Semnarea și intrarea în vigoare

1. Prezenta convenție este deschisă semnării pentru statele membre ale Consiliului Europei și alte state părți la Convenția culturală europeană, precum și de către Comunitatea Europeană. Aceste state și Comunitatea Europeană își pot exprima consimțământul de a fi legate prin:

a) semnătură fără rezerve în privința ratificării, acceptării sau aprobării; sau

b) semnătură supusă ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.

2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

3. Prezenta convenție va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării perioadei de 3 luni după data la care 3 state și-au exprimat consimțământul de a fi legate prin convenție în conformitate cu prevederile paragrafului precedent.

4. Pentru orice stat semnatar sau pentru Comunitatea Europeană care își exprimă ulterior consimțământul de a fi legată prin prezenta convenție, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării perioadei de 3 luni după data exprimării consimțământului de a fi legată prin convenție în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

ARTICOLUL 13 Aderarea la convenție a statelor nemembre

1. După intrarea în vigoare a prezentei convenții Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, după consultarea părților la convenție, poate invita orice stat care nu este prevăzut la art. 12 paragraful 1 să devină parte la convenție, printr-o decizie luată de majoritatea stabilită la art. 20 d) din Statutul Consiliului Europei și prin votul unanim al reprezentanților statelor contractante îndreptățite să facă parte din Comitetul de Miniștri.

2. Pentru orice stat care aderă la convenție, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării perioadei de 3 luni după data depunerii instrumentelor de aderare la secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 14 Aplicarea teritorială

1. Orice stat al Comunității Europene poate, la momentul semnării sau al depunerii instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să precizeze teritoriul sau teritoriile unde convenția se va aplica.

2. Oricare stat sau Comunitatea Europeană poate, la orice dată ulterioară, printr-o declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei convenții la orice alte teritorii menționate în declarație. Cu privire la aceste teritorii convenția va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării perioadei de 3 luni după data primirii acestei declarații de către secretarul general.

3. Orice declarație realizată în baza celor două paragrafe precedente, cu privire la teritoriul menționat în declarație, poate fi retrasă printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va deveni efectivă în prima zi a lunii care urmează expirării perioadei de 3 luni după data primirii acestei declarații de către secretarul general.

ARTICOLUL 15 Rezerve

Nici o rezervă nu poate fi formulată la prezenta convenție.

ARTICOLUL 16 Reglementarea diferendelor

În caz de divergență între părți cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei convenții, părțile interesate se vor strădui să reglementeze pe cale amiabilă disputa, prin negociere sau prin orice alte metode pașnice, la alegere, inclusiv prin supunerea diferendului unui tribunal arbitral, ale cărui decizii vor fi obligatorii pentru părți.

ARTICOLUL 17 Denunțarea

1. Oricare dintre părți poate denunța în orice moment prezenta convenție prin intermediul unei notificări adresate secretarului general al Consiliului Europei.

2. Această denunțare va deveni efectivă în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii notificării de către secretarul general.

ARTICOLUL 18 Notificarea

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte state părți la Convenția culturală europeană, Comunității Europene și oricăror alte state care au aderat la prezenta convenție în legătură cu:

a) orice semnătură în conformitate cu art. 12;

b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare în conformitate cu art. 12 sau 13;

c) orice dată a intrării în vigoare a convenției în conformitate cu art. 12 și 13;

d) orice declarație făcută în conformitate cu art. 4;

e) orice propunere de amendament făcută în temeiul art. 10;

f) orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la prezenta convenție.

Drept care, subsemnații, legal împuterniciți în acest scop, au semnat prezenta convenție.

Adoptată la Strasbourg la 24 ianuarie 2001, în limbile engleză și franceză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar original care va fi depus în arhivele Consiliului Europei.

Secretarul general al Consiliului Europei va transmite câte o copie certificată pentru conformitate fiecărui stat membru al Consiliului Europei, celorlalte state părți la Convenția culturală europeană, Comunității Economice Europene și fiecărui stat invitat să adere la prezenta convenție.

;
se încarcă...