Act Internațional

Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți din 22.05.2001

Modificări (5), Referințe (5)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 iulie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Părțile la această convenție,

recunoscând faptul că poluanții organici persistenți au proprietăți toxice, sunt rezistenți la degradare, se acumulează în organismele vii și se transportă pe calea aerului, apei și prin speciile migratoare dincolo de frontierele internaționale și sunt depozitate departe de locul lor de emisie, unde se acumulează în ecosisteme terestre și acvatice,

conștiente de problemele de sănătate, în special în țările în curs de dezvoltare, datorate expunerii la nivel local la poluanții organici persistenți, în special de impactul expunerii asupra femeilor, și, prin aceasta, asupra generațiilor viitoare,

luând în considerare faptul că ecosistemul arctic și în special populația indigenă sunt în mod deosebit amenințate de bioamplificarea poluanților organici persistenți, iar contaminarea alimentelor lor tradiționale constituie o problemă de sănătate publică,

conștiente de necesitatea întreprinderii unei acțiuni la nivel internațional pentru combaterea poluanților organici persistenți,

ținând cont de Decizia 19/13C din 7 februarie 1997 a Consiliului de Administrație a Programului Națiunilor Unite pentru Mediu de a iniția acțiuni la nivel internațional în vederea protejării sănătății umane și a mediului înconjurător prin adoptarea unor măsuri care să vizeze reducerea și/sau eliminarea emisiilor și evacuărilor de poluanți organici persistenți,

amintind prevederile esențiale ale convențiilor internaționale de mediu relevante, în special Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticidelor care fac obiectul comerțului internațional, și Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, inclusiv acordurile regionale elaborate în baza art. 11 din aceasta,

reamintind, de asemenea, prevederile relevante din Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea, precum și Agenda 21,

recunoscând că această convenție și alte acorduri internaționale în domeniul comerțului și al mediului înconjurător sunt interdependente,

reafirmând că, potrivit Cartei Națiunilor Unite și principiilor de drept internațional, statele au dreptul suveran de a-și exploata propriile resurse în conformitate cu politicile lor de mediu și dezvoltare și au responsabilitatea de a asigura ca activitățile aflate sub jurisdicția sau controlul lor să nu producă prejudicii mediului altor state ori teritoriilor aflate în afara limitelor jurisdicției naționale,

ținând cont de circumstanțele și de necesitățile deosebite ale țărilor în curs de dezvoltare, mai ales ale celor mai slab dezvoltate și de necesitățile țărilor cu economie în tranziție, în special de necesitatea de întărire a capacităților naționale de gestiune a produselor chimice, prin transfer de tehnologie, acordarea ajutorului financiar și tehnic și promovarea cooperării între părți,

ținând pe deplin cont de Programul de acțiune pentru dezvoltarea durabilă a statelor insulare mici în curs de dezvoltare, adoptat în Barbados la 6 mai 1994,

luând în considerare capacitățile respective ale țărilor dezvoltate și ale țărilor în curs de dezvoltare, precum și responsabilitățile comune, dar diferențiate ale statelor, în conformitate cu Principiul 7 al Declarației de la Rio privind mediul și dezvoltarea,

recunoscând contribuția esențială pe care sectorul privat și organizațiile neguvernamentale pot să o aducă în realizarea proceselor de reducere și/sau de eliminare a emisiilor și evacuărilor de poluanți organici persistenți,

subliniind importanța asumării de către cei care produc poluanți organici persistenți a responsabilității reducerii efectelor negative ale produselor lor și de informare a utilizatorilor, guvernelor și publicului asupra proprietăților periculoase ale acestor substanțe chimice,

conștiente de necesitatea de a lua măsuri pentru prevenirea efectelor negative cauzate de poluanții organici persistenți în toate stadiile ciclului lor de viață,

reafirmând Principiul 16 al Declarației de la Rio privind mediul și dezvoltarea, care prevede necesitatea ca autoritățile naționale să depună eforturi pentru promovarea internalizării costurilor de mediu și utilizării instrumentelor economice, luând în considerare principiul conform căruia poluatorul ar trebui, în principiu, să suporte costul poluării, ținând cont de interesul public și fără a afecta comerțul internațional și investițiile,

încurajând părțile care nu dispun de planuri de reglementare și evaluare pentru pesticide și substanțe chimice industriale să elaboreze asemenea planuri,

recunoscând importanța dezvoltării și utilizării unor procese și substanțe chimice alternative, corespunzătoare din punct de vedere ecologic,

hotărâte să protejeze sănătatea omului și a mediului împotriva efectelor nocive ale poluanților organici persistenți,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Obiectiv

Luând în considerare abordarea preventivă, în conformitate cu Principiul 15 al Declarației de la Rio privind mediul și dezvoltarea, obiectivul acestei convenții este protejarea sănătății umane și a mediului împotriva poluanților organici persistenți.

ARTICOLUL 2 Definiții

În înțelesul prezentei convenții:

a) parte înseamnă un stat sau o organizație de integrare economică regională care și-a exprimat consimțământul de a fi legată prin prezenta convenție și pentru care aceasta este în vigoare;

b) organizația de integrare economică regională înseamnă o organizație constituită de către statele suverane dintr-o anumită regiune, căreia statele sale membre i-au transferat competențe cu privire la aspectele reglementate prin prezenta convenție și care a fost pe deplin autorizată, în conformitate cu procedurile sale interne, să semneze, să ratifice, să accepte, să aprobe sau să adere la această convenție;

c) părțile prezente și cu drept de vot înseamnă părțile prezente care își exercită dreptul de vot printr-un vot afirmativ sau negativ.

ARTICOLUL 3 Măsuri pentru reducerea sau eliminarea evacuărilor rezultate din producția și utilizarea intenționată

1. Fiecare parte:

a) va interzice și/sau va lua măsurile legale și administrative necesare pentru eliminarea:

(i) producerii și utilizării substanțelor chimice enumerate în anexa A în conformitate cu prevederile incluse în această anexă; și

(ii) importului și exportului substanțelor chimice enumerate în anexa A în conformitate cu prevederile incluse în alin. 2;

b) va restricționa producerea și utilizarea substanțelor chimice enumerate în anexa B în conformitate cu prevederile acelei anexe.

2. Fiecare parte va lua măsurile necesare pentru a se asigura:

a) că orice substanță chimică inclusă în anexa A sau B este importată doar:

(i) în scopul depozitării adecvate din punct de vedere ecologic conform prevederilor alin. 1 lit. d) al art. 6; sau

(ii) pentru utilizarea sau scopul permis de acea parte în baza anexei A sau B;

b) că este numai exportată o substanță chimică prevăzută în anexa A, pentru care orice derogare specifică de producere sau utilizare este în vigoare, ori o substanță prevăzută în anexa B, pentru care orice derogare specifică de utilizare sau producere ori scop acceptabil este în vigoare, luând în considerare toate prevederile relevante din instrumentele internaționale existente privind procedura de obținere a consimțământului prealabil în cunoștință de cauză:

(i) în scopul depozitării adecvate din punct de vedere ecologic conform prevederilor alin. (1) lit. d) al art. 6;

(ii) unei părți căreia i se permite să folosească acea substanță chimică prevăzută în anexa A ori B; sau

(iii) unui stat care nu este parte la această convenție și care a furnizat o certificare anuală părții exportatoare. O asemenea certificare va specifica intenția utilizării substanțelor chimice și va include o declarație prin care, în legătură cu acea substanță, statul importator este obligat:

a) să protejeze sănătatea omului și a mediului înconjurător prin adoptarea măsurilor necesare pentru minimalizarea sau eliminarea evacuărilor;

b) să respecte prevederile alin. 1 al art. 6; și

c) să respecte, acolo unde este cazul, prevederile alin. 2 din partea a II-a a anexei B.

Certificarea va include, de asemenea, documentația corespunzătoare de sprijinire a acesteia, cum ar fi legi, instrumente de reglementare, dispoziții de ordin administrativ sau politic. Partea exportatoare va transmite certificatul secretariatului în termen de 60 de zile de la data primirii;

c) ca o substanță chimică inclusă în anexa A, ale cărei derogări specifice de producere și utilizare nu se mai află în vigoare pentru nici o parte, să nu fie exportată de acea parte decât în scopul depozitării adecvate din punct de vedere ecologic, așa cum este prevăzut în alin. 1 lit. d) al art. 6;

d) pentru o mai bună înțelegere a acestui alineat, termenul stat care nu este parte la această convenție înseamnă, în acest context, cu referire la o anumită substanță chimică, un stat sau organizație de integrare economică regională care nu a acceptat să fie obligat/obligată să respecte prevederile prezentei convenții cu privire la această substanță chimică.

3. Fiecare parte care are una sau mai multe scheme de reglementare și de evaluare pentru pesticidele noi și pentru substanțele industriale noi va lua măsuri pentru a elabora reglementări în scopul prevenirii producției și utilizării noilor pesticide și noilor substanțe chimice industriale care, luând în considerare criteriile alin. 1 din anexa D, prezintă caracteristicile poluanților organici persistenți.

4. Fiecare parte care aplică una sau mai multe scheme de reglementare și de evaluare pentru pesticide și substanțe industriale va lua în considerare, acolo unde este cazul în cadrul acestor scheme, criteriile enunțate în alin. 1 din anexa D atunci când va efectua evaluări ale pesticidelor sau substanțelor chimice industriale care sunt folosite în prezent.

5. În afara cazului în care este prevăzut altfel în prezenta convenție, alin. 1 și 2 nu se vor aplica pentru cantitățile de substanțe chimice care urmează să fie folosite în cercetările de laborator sau ca standard de referință.

6. Oricare parte care are o derogare specifică în conformitate cu anexa A sau o derogare specifică ori un scop acceptabil în conformitate cu anexa B va lua măsurile potrivite pentru a se asigura că orice producere sau utilizare aflată sub incidența acestei derogări ori scop se efectuează într-un mod care previne sau minimalizează expunerea umană și descărcările în mediul înconjurător. Pentru utilizări supuse derogărilor sau scopurilor acceptabile care implică evacuări intenționate în mediul înconjurător în condiții de utilizare normală, aceste evacuări vor fi într-o cantitate cât mai redusă, luându-se în considerare standardele și dispozițiile aplicabile.

ARTICOLUL 4 Înregistrarea derogărilor specifice

1. Se va întocmi un registru în scopul identificării părților care sunt supuse derogărilor specifice prevăzute în anexa A sau B. Acesta nu va identifica părțile care utilizează prevederile din anexa A sau B care ar putea fi exercitate de toate părțile. Registrul va fi actualizat de către secretariat și va fi pus la dispoziție publicului.

2. Registrul va include:

a) o listă cu tipurile de derogări specifice prevăzute în anexele A și B;

b) o listă cu părțile care sunt supuse unei derogări specifice menționate în anexa A sau B; și

c) o listă cu datele la care expiră fiecare derogare specifică înregistrată.

3. Orice stat care devine parte poate să înregistreze printr-o notificare în scris adresată secretariatului unul sau mai multe tipuri de derogări specifice enumerate în anexa A sau B.

4. Dacă nu este indicată o dată anterioară în registru de către una dintre părți sau dacă nu se acordă o amânare conform alin. 7, toate înregistrările derogărilor specifice vor expira după un interval de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei convenții în ceea ce privește o substanță chimică dată.

5. La prima reuniune Conferința părților va decide asupra procesului de revizuire a articolelor din registru.

6. Înainte de a revizui un articol din registru, partea implicată va prezenta un raport secretariatului, în care să justifice necesitatea de a se înregistra în continuare pentru o anumită derogare. Raportul va fi transmis de către secretariat tuturor părților. Examinarea înregistrării va fi efectuată pe baza tuturor informațiilor disponibile. Prin urmare, Conferința părților poate face recomandări părții interesate după cum consideră potrivit.

7. Conferința părților poate, la cererea părții interesate, să decidă asupra extinderii datei de expirare a unei derogări specifice până la 5 ani. În luarea deciziei, Conferința părților va lua în considerare interesele specifice ale statelor părți în curs de dezvoltare și ale statelor părți cu economie în tranziție.

8. O parte poate, în orice moment, să retragă o înscriere din registru cu privire la o derogare specifică, printr-o notificare scrisă adresată secretariatului. Retragerea va produce efecte la data prevăzută în notificare.

9. Când nu mai există nici o parte înregistrată pentru un anumit tip de derogare specifică, nu se va mai putea face nici o înregistrare nouă referitoare la această derogare.

ARTICOLUL 5 Măsuri de reducere și eliminare a evacuărilor accidentale

Fiecare parte va lua cel puțin următoarele măsuri pentru reducerea evacuărilor complete derivate din sursele antropice ale fiecăreia dintre substanțele menționate în anexa C, în scopul reducerii continue și, acolo unde este posibil, în scopul eliminării totale:

a) elaborarea unui plan de acțiune sau, acolo unde este cazul, a unui plan de acțiune regional ori subregional într-un interval de 2 ani de la intrarea în vigoare a acestei convenții pentru partea respectivă și implementarea ulterioară a acestora în cadrul planului de acțiune prevăzut în art. 7 în vederea identificării, caracterizării și gestionării evacuărilor de substanțe chimice prezentate în anexa C și în vederea facilitării implementării prevederilor lit. b)-e). Planul de acțiune va cuprinde următoarele elemente:

(i) evaluarea evacuărilor actuale și planificate, în special elaborarea și reactualizarea inventarelor surselor și estimărilor evacuărilor, ținând cont de categoriile de surse identificate în anexa C;

(ii) evaluarea eficienței legilor și politicilor părții ce vizează gestiunea evacuărilor;

(iii) strategiile pentru respectarea obligațiilor prezentate în acest alineat, luându-se în considerare evaluările incluse la pct. (i) și (ii);

(iv) etapele pentru promovarea educării, instruirii și conștientizării publicului cu privire la aceste strategii;

(v) examinarea o dată la 5 ani a acestor strategii și a succesului lor în sensul respectării obligațiilor prevăzute în acest alineat; asemenea examinări vor fi incluse în rapoartele prezentate în conformitate cu art. 15;

(vi) programul de implementare a planului de acțiune, inclusiv strategiile și măsurile enunțate mai sus;

b) promovarea aplicării măsurilor disponibile și practice prin care se poate atinge în mod rapid un nivel realist și semnificativ de reducere a evacuărilor sau de eliminare a surselor;

c) promovarea dezvoltării și, acolo unde este cazul, a impunerii utilizării materialelor substituite sau modificate, a produselor și proceselor necesare pentru prevenirea formării substanțelor enumerate în anexa C și evacuării acestora, luându-se în considerare dispozițiile generale asupra măsurilor de prevenire enunțate în anexa C și dispozițiile care urmează a fi adoptate printr-o hotărâre a Conferinței părților;

d) promovarea și, în conformitate cu programul de implementare a planului de acțiune, impunerea utilizării celor mai bune tehnici disponibile pentru noi surse în cadrul categoriilor de surse identificate de către o parte ca o garantare a unor asemenea acțiuni în planul de acțiune, punând mai întâi accentul pe categoriile de surse identificate în partea a II-a a anexei C. În orice caz, solicitarea utilizării celor mai bune tehnici disponibile pentru noi surse în categoriile enumerate în partea a II-a a anexei C va fi realizată progresiv cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei convenții pentru acea parte. Pentru categoriile identificate, părțile vor promova utilizarea celor mai bune practici de mediu. Pentru aplicarea celor mai bune tehnici disponibile și a celor mai bune practici de mediu, părțile ar trebui să țină cont de dispozițiile generale asupra măsurilor de prevenire și reducere a evacuărilor incluse în anexa C și de dispozițiile generale asupra celor mai bune tehnici disponibile și a celor mai bune practici de mediu care urmează să fie adoptate printr-o hotărâre a Conferinței părților;

e) promovarea, în conformitate cu planul propriu de acțiune, a utilizării celor mai bune tehnici disponibile și a celor mai bune practici de mediu:

(i) pentru sursele existente, în cadrul categoriilor de surse enumerate în partea a II-a a anexei C și în cadrul categoriilor de surse, cum ar fi cele enumerate în partea a III-a a aceleiași anexe; și

(ii) pentru sursele noi, în cadrul categoriilor de surse enumerate în partea a III-a a anexei C, pe care o anumită parte nu le-a abordat la lit. d).

Pentru aplicarea celor mai bune tehnici disponibile și a celor mai bune practici de mediu, părțile ar trebui să ia în considerare dispoziția generală asupra măsurilor de prevenire și de reducere a evacuărilor din anexa C, precum și dispozițiile asupra celor mai bune tehnici disponibile și a celor mai bune practici de mediu care urmează a fi adoptate printr-o hotărâre a Conferinței părților;

f) pentru o mai bună înțelegere a acestui alineat și a anexei C:

(i) cele mai bune tehnici disponibile înseamnă stadiul cel mai eficient și avansat de dezvoltare a activităților și metodelor de exploatare care indică faptul că anumite tehnici sunt corespunzătoare din punct de vedere practic pentru furnizarea bazei pentru limitarea emisiilor, destinate să prevină și, acolo unde este posibil, să reducă evacuările de substanțe chimice enumerate în partea I a anexei C și impactul lor asupra mediului înconjurător în ansamblu. În această privință:

(ii) tehnici înseamnă atât tehnologia utilizată, cât și modul în care instalația este proiectată, construită, întreținută, utilizată și scoasă din funcțiune;

(iii) tehnici disponibile înseamnă acele tehnici accesibile utilizatorului, dezvoltate pe o scară care permite implementarea într-un anumit sector industrial, în condiții viabile din punct de vedere tehnic și economic, ținând cont de costuri și avantaje;

(iv) cele mai bune tehnici disponibile înseamnă tehnicile cele mai eficiente pentru atingerea unui nivel general înalt de protecție a mediului în ansamblu;

(v) cele mai bune practici de mediu înseamnă aplicarea celei mai potrivite combinații de măsuri și strategii de control al mediului înconjurător;

(vi) sursă nouă înseamnă orice sursă a cărei construcție sau modificare substanțială a început să fie făcută la cel puțin un an de la data:

- intrării în vigoare a acestei convenții pentru partea implicată; și

- intrării în vigoare a unui amendament la anexa C pentru partea implicată atunci când sursa este supusă prevederilor acestei convenții doar în baza respectivului amendament;

g) valorile limită de evacuări sau standardele de performanță ar putea fi folosite de către o parte pentru îndeplinirea angajamentelor luate în legătură cu cele mai bune tehnici disponibile în conformitate cu acest alineat.

ARTICOLUL 6 Măsuri de reducere sau eliminare a evacuărilor provenite de la depozite și deșeuri

1. În scopul de a se asigura că depozitele constituite sau care conțin substanțele chimice enumerate în anexa A ori B și că deșeurile, inclusiv produsele și articolele aflate pe punctul de a deveni deșeuri ce conțin o substanță chimică enumerată în anexa A, B sau C ori contaminate cu aceasta, sunt gestionate în așa fel încât să protejeze sănătatea umană și mediul, fiecare parte va trebui:

a) să elaboreze strategii adecvate pentru identificarea:

(i) depozitelor care conțin substanțele chimice enumerate în anexa A sau B; și

(ii) produselor și articolelor aflate în uz și a deșeurilor care conțin sau sunt contaminate cu o substanță chimică enumerată în anexa A, B sau C;

b) să identifice, în măsura în care este posibil, depozitele care sunt alcătuite sau conțin substanțele chimice enumerate fie în anexa A, fie în anexa B, pe baza strategiilor menționate la lit. a);

c) să gestioneze depozitele, într-un mod adecvat, sigur, eficient și rațional din punct de vedere ecologic. Depozitele de substanțe chimice enumerate în anexa A sau B, a căror utilizare este interzisă în conformitate cu orice derogare expresă inclusă în anexa A și cu orice derogare specifică sau într-un scop acceptabil, prezentate în anexa B, cu excepția stocurilor al căror export este permis în conformitate cu alin. 2 al art. 3, vor fi considerate deșeuri și vor fi gestionate în conformitate cu lit. d);

d) să ia măsuri în așa fel încât deșeurile, inclusiv produsele și articolele care sunt pe punctul de a deveni deșeuri, să fie:

(i) manipulate, colectate, transportate și depozitate potrivit metodelor raționale din punct de vedere ecologic;

(ii) eliminate astfel încât întregul conținut de poluanți organici persistenți să fie distrus sau transformat în mod ireversibil astfel încât să nu prezinte caracteristicile poluanților organici persistenți ori, în caz contrar, să fie eliminate în mod rațional din punct de vedere ecologic atunci când distrugerea sau transformarea ireversibilă nu reprezintă o opțiune preferabilă din punct de vedere ecologic ori atunci când conținutul în poluanți organici persistenți este scăzut, ținându-se cont de regulile, standardele și dispozițiile internaționale, inclusiv de cele care ar putea fi elaborate în conformitate cu alin. 2, și de condițiile globale și regionale de gestionare a deșeurilor periculoase;

(iii) interzise de la operațiile de evacuare în cazul în care s-ar putea realiza recuperarea, reciclarea, îmbunătățirea, reutilizarea directă sau utilizarea alternativă a poluanților organici persistenți; și

(iv) interzise de la transportul internațional dacă nu se ține cont de regulile, standardele și dispozițiile internaționale de transport;

e) să se străduiască să elaboreze strategii potrivite pentru identificarea locurilor contaminate cu substanțele chimice enumerate în anexa A, B sau C; dacă se întreprinde decontaminarea acestor locuri, aceasta va fi efectuată într-un mod rațional din punct de vedere ecologic.

2. Conferința părților va coopera îndeaproape cu organismele corespunzătoare ale Convenției de la Basel privind transportul peste frontieră al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, pentru ca, între altele:

a) să stabilească nivelurile de distrugere și de transformare ireversibilă necesare pentru a asigura că nu mai există nici o caracteristică a poluanților organici persistenți specificați în alin. 1 al anexei D;

b) să determine metodele pe care le consideră corespunzătoare pentru eliminarea rațională din punct de vedere ecologic, menționată mai sus; și

c) să lucreze la stabilirea, acolo unde este cazul, a nivelurilor de concentrație ale substanțelor chimice enumerate în anexele A, B și C pentru definirea conținutului scăzut de poluanți organici persistenți menționat la pct. (ii) al lit. d) a alin. 1.

ARTICOLUL 7 Planuri de implementare

1. Fiecare parte:

a) va elabora și se va strădui să implementeze un plan pentru punerea în aplicare a obligațiilor stabilite prin prezenta convenție;

b) va transmite planul său de implementare Conferinței părților într-un interval de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei convenții pentru partea respectivă; și

c) va revizui și va actualiza acest plan la intervale regulate și potrivit unor modalități specificate printr-o hotărâre a Conferinței părților.

2. Părțile vor coopera în mod direct sau, dacă este cazul, prin intermediul organizațiilor internaționale, regionale și subregionale și vor consulta grupurile naționale de interes, inclusiv asociațiile de femei și organizațiile care lucrează în domeniul sănătății infantile, în vederea facilitării elaborării, implementării și actualizării planurilor lor de implementare.

3. Părțile se vor strădui să utilizeze și, acolo unde este necesar, să stabilească mijloacele pentru integrarea planurilor naționale de implementare pentru poluanții organici persistenți în cadrul strategiilor lor de dezvoltare durabilă.

ARTICOLUL 8 Includerea substanțelor chimice în anexele A, B și C

1. O parte poate prezenta secretariatului o propunere de includere a unei anumite substanțe în anexele A, B și/sau C. Această propunere va conține informațiile cerute în anexa D. Pentru prezentarea unei propuneri, o parte poate fi ajutată de alte părți și/sau de secretariat.

2. Secretariatul va verifica dacă propunerea cuprinde și informațiile cerute în anexa D. Dacă secretariatul este satisfăcut că propunerea cuprinde informațiile cerute, va transmite această propunere Comitetului de examinare a poluanților organici persistenți, denumit în continuare Comitet de examinare.

3. Comitetul de examinare va examina propunerea și va aplica criteriile de selecție specificate în anexa D, luând în considerare într-un mod integrat și echilibrat toate informațiile furnizate.

4. Dacă Comitetul de examinare hotărăște că:

a) este satisfăcut de faptul că au fost îndeplinite criteriile de selecție, va comunica propunerea și evaluarea, prin intermediul secretariatului, tuturor părților și observatorilor și îi va invita să prezinte informațiile specificate în anexa E; sau

b) nu este satisfăcut de faptul că au fost îndeplinite criteriile de selecție, va comunica propunerea și evaluarea, prin intermediul secretariatului, tuturor părților, iar propunerea va fi respinsă.

5. Orice parte poate să retransmită Comitetului de examinare o propunere care a fost respinsă de către acesta în conformitate cu alin. 4. Această nouă prezentare a propunerii ar putea să includă problemele părții, precum și motivele de reexaminare de către Comitetul de examinare. Dacă, în urma acestei proceduri, Comitetul de examinare respinge din nou propunerea, partea poate să conteste decizia acestuia, iar Conferința părților poate să analizeze problema la următoarea sesiune. Conferința părților poate să decidă dacă, pe baza criteriilor de selecție incluse în anexa D și luând în considerare evaluarea efectuată de către Comitetul de examinare și informațiile suplimentare furnizate de către orice parte sau observator, propunerea este admisă.

6. Atunci când Comitetul de examinare a hotărât că au fost îndeplinite criteriile de selecție sau când Conferința părților a hotărât că propunerea este admisă, Comitetul de examinare va examina din nou propunerea, ținând cont de informațiile suplimentare pertinente primite și va pregăti un proiect cu profilul de risc, în conformitate cu anexa E. Va comunica acest proiect, prin intermediul secretariatului, tuturor părților și observatorilor și va primi observațiile lor de ordin tehnic și, pe baza acestor observații, va completa profilul de risc.

7. Dacă, pe baza profilului de risc realizat în conformitate cu anexa E, Comitetul de examinare hotărăște că:

a) substanța chimică, ca rezultat al transportului în mediu, pe lungă distanță, poate avea efecte negative semnificative asupra sănătății omului și/sau mediului și impune adoptarea unor acțiuni globale, propunerea este admisă. Lipsa argumentelor științifice nu va împiedica admiterea propunerii. Prin intermediul secretariatului Comitetul de examinare va invita părțile și observatorii să ofere informații referitoare la prevederile specifice din anexa F. Apoi va pregăti o evaluare a gestiunii riscurilor, care să includă o analiză a măsurilor posibile de control pentru substanța chimică, în conformitate cu anexa respectivă; sau

b) în cazul în care propunerea nu va fi considerată admisă, prin intermediul secretariatului să se pună la dispoziție profilul de risc tuturor părților și observatorilor și să se respingă propunerea.

8. Pentru orice propunere respinsă, în conformitate cu alin. 7 lit. b), o parte ar putea cere Conferinței părților să examineze posibilitatea de a atribui Comitetului de examinare sarcina de a solicita informații suplimentare părții care a prezentat propunerea și altor părți de-a lungul unei perioade de cel mult un an. După această perioadă, pe baza informațiilor primite, Comitetul de examinare va analiza din nou propunerea, în conformitate cu alin. 6, în ordinea de prioritate ce urmează a fi hotărâtă de către Conferința părților. Dacă în urma acestei proceduri Comitetul de examinare va respinge din nou propunerea, partea poate contesta hotărârea Comitetului de examinare, iar Conferința părților va analiza problema la următoarea sesiune. Conferința părților va decide, pe baza profilului de risc pregătit în conformitate cu anexa E și luând în considerare evaluarea realizată de către Comitetul de examinare și orice informație suplimentară furnizată de fiecare parte sau observator, că propunerea ar trebui admisă. În cazul în care Conferința părților hotărăște admiterea propunerii, Comitetul de examinare va pregăti evaluarea gestionării riscului.

9. Pe baza profilului de risc menționat în alin. 6 și a evaluării gestionării riscului menționat în alin. 7 lit. a) sau alin. 8, Comitetul de examinare va recomanda dacă substanța chimică trebuie înscrisă de Conferința părților în anexele A, B și/sau C. Conferința părților, luând în considerare recomandările Comitetului de examinare, inclusiv acele aspecte care arată incertitudinea de ordin științific, va hotărî, în mod preventiv, includerea substanței chimice și specificarea măsurilor de control care se impun în anexele A, B și/sau C.

ARTICOLUL 9 Schimbul de informații

1. Fiecare parte va facilita sau va efectua schimbul de informații relevant pentru:

a) reducerea sau eliminarea producerii, utilizării și evacuării poluanților organici persistenți; și

b) identificarea unor alternative pentru poluanții organici persistenți, inclusiv furnizarea de informații asupra riscurilor reprezentate de aceste substanțe, precum și asupra costurilor economice și sociale.

2. Părțile vor realiza schimbul de informații menționat în alin. 1 în mod direct sau prin intermediul secretariatului.

3. Fiecare parte va desemna un punct focal național în vederea realizării schimbului de astfel de informații.

4. Secretariatul va servi drept centru de schimb al informațiilor privind poluanții organici persistenți, inclusiv al informațiilor furnizate de către părți și de către organizațiile interguvernamentale și nonguvernamentale.

5. Pentru o mai bună înțelegere a prezentei convenții, informațiile asupra sănătății și siguranței oamenilor și mediului nu vor fi considerate confidențiale. Părțile care realizează schimburi de alte informații în aplicarea prezentei convenții vor respecta caracterul confidențial al informațiilor, după cum s-a stabilit de comun acord.

ARTICOLUL 10 Informarea, sensibilizarea și educarea publicului

1. Fiecare parte, în limita mijloacelor de care dispune, va promova și va facilita:

a) sensibilizarea responsabililor politici și factorilor de decizie asupra poluanților organici persistenți;

b) punerea la dispoziție publicului a informațiilor asupra poluanților organici persistenți, luând în considerare dispozițiile incluse în alin. 5 al art. 9;

c) elaborarea și implementarea, în special pentru femei, copii și categoriile mai puțin educate, a programelor educaționale și de sensibilizare a publicului referitoare la poluanții organici persistenți și la efectele lor asupra sănătății oamenilor și asupra mediului înconjurător, precum și la soluțiile de înlocuire;

d) participarea publicului la abordarea problemei reprezentate de poluanții organici persistenți și de efectele lor asupra sănătății oamenilor și asupra mediului înconjurător și la elaborarea soluțiilor adecvate, inclusiv a posibilităților de contribuții la nivel național pentru implementarea prezentei convenții;

e) instruirea funcționarilor, oamenilor de știință, profesorilor, personalului tehnic și de conducere;

f) elaborarea și schimbul de materiale educaționale și de sensibilizare a publicului la nivel național și internațional; și

g) elaborarea și implementarea programelor educaționale și de instruire a publicului la nivel național și internațional.

2. Fiecare parte, în limita mijloacelor de care dispune, va asigura accesul publicului la informațiile menționate în alin. 1 și actualizarea informațiilor.

3. Fiecare parte, în limita mijloacelor de care dispune, va încuraja utilizatorii industriali și profesionali să promoveze și să faciliteze furnizarea informațiilor menționate în alin. 1 la nivel național, și, dacă este cazul, la nivel subregional, regional și internațional.

4. Pentru furnizarea informațiilor asupra poluanților organici persistenți și a înlocuitorilor acestora, părțile vor utiliza fișe tehnice de siguranță, rapoarte, mijloace media și de alt tip și vor stabili centrele de informare la nivel național și regional.

5. Fiecare parte va acorda atenția cuvenită elaborării unor mecanisme, cum ar fi înregistrarea evacuărilor și transferului de poluanți, pentru colectarea și difuzarea informațiilor asupra estimărilor cantităților anuale de substanțe chimice incluse în anexa A, B sau C, care sunt emanate sau eliminate.

ARTICOLUL 11 Cercetarea, dezvoltarea și monitorizarea

1. În limita mijloacelor de care dispun, părțile vor încuraja și/sau vor întreprinde, la nivel național și internațional, acțiunile corespunzătoare de cercetare-dezvoltare, monitorizare și cooperare care vizează poluanții organici persistenți și, acolo unde este cazul, înlocuitorii sau poluanți organici persistenți potențiali, furnizând informații asupra:

a) surselor și evacuărilor în mediul înconjurător;

b) prezenței, nivelurilor și tendințelor de dezvoltare la oameni și în mediul înconjurător;

c) transportului, evoluției și transformării în mediul înconjurător;

d) efectelor asupra sănătății oamenilor și mediului înconjurător;

e) impacturilor socioeconomice și culturale;

f) reducerii și/sau eliminării evacuărilor; și

g) metodologiilor armonizate pentru realizarea inventarelor de surse generatoare și tehnici analitice pentru măsurarea emisiilor.

2. Pentru inițierea activităților în conformitate cu alin. 1, în măsura mijloacelor de care dispun, părțile:

a) vor sprijini și vor dezvolta în continuare, dacă este cazul, programele internaționale, rețelele și organizațiile care au ca obiect definirea, realizarea, evaluarea și finanțarea cercetărilor, colectarea de date și monitorizarea lor, ținând cont de necesitatea minimalizării dublării eforturilor;

b) vor sprijini eforturile naționale și internaționale care vizează îmbunătățirea capacităților naționale de cercetare științifică și tehnică, în special în țările în curs de dezvoltare și în țările cu economie în tranziție, și vor favoriza accesul la date și analize, precum și schimbul lor;

c) vor ține cont de preocupările și necesitățile țărilor în curs de dezvoltare și ale celor cu economie în tranziție - în special de necesitățile în materie de resurse financiare și tehnice - și vor coopera pentru îmbunătățirea capacităților de participare a acestor țări la eforturile menționate la lit. a) și b);

d) vor întreprinde cercetări care vizează reducerea efectelor poluanților organici persistenți asupra sănătății reproducerii;

e) vor pune la dispoziție publicului rezultatele activităților de cercetare, dezvoltare și monitorizare menționate în acest alineat, la timp și la intervale regulate; și

f) vor încuraja cooperarea și/sau vor iniția cooperarea pentru stocarea și reactualizarea informațiilor obținute din activitățile de cercetare, dezvoltare și monitorizare.

ARTICOLUL 12 Asistența tehnică

1. Părțile recunosc că furnizarea unei asistențe tehnice adecvate în timp util la cererea părților țări în curs de dezvoltare sau cu economie în tranziție este esențială pentru aplicarea cu succes a prezentei convenții.

2. Părțile vor coopera pentru a furniza în timp util o asistență tehnică adecvată părților țări în curs de dezvoltare sau cu economie în tranziție, pentru a le acorda ajutor, în funcție de necesitățile lor, în vederea dezvoltării și îmbunătățirii mijloacelor de implementare a obligațiilor ce le revin prin prezenta convenție.

3. În această privință asistența tehnică care urmează a fi furnizată de către țările dezvoltate părți și de alte părți, în măsura mijloacelor de care dispun, va cuprinde, după cum s-a stabilit de comun acord, o asistență tehnică pentru construirea capacității privind implementarea obligațiilor care decurg din această convenție. Informații suplimentare în această privință vor fi furnizate de către Conferința părților.

4. Părțile vor stabili, dacă este cazul, măsuri pentru furnizarea asistenței tehnice și pentru promovarea transferului de tehnologie părților țări în curs de dezvoltare sau cu economie în tranziție, în vederea implementării prezentei convenții. Aceste măsuri vor include înființarea unor centre regionale și subregionale pentru construirea capacităților și transferul de tehnologie în vederea sprijinirii dezvoltării necesare părților țări în curs de dezvoltare sau cu economie în tranziție, pentru a-și îndeplini obligațiile ce le revin prin prezenta convenție. Informații suplimentare în această privință vor fi furnizate de către Conferința părților.

5. În contextul acestui articol, părțile vor ține cont pe deplin în deciziile lor ce vizează asistența tehnică de nevoile specifice și de situația specială a țărilor cel mai puțin dezvoltate și a țărilor în curs de dezvoltare care sunt insule mici.

ARTICOLUL 13 Resurse financiare și mecanisme de finanțare

1. Fiecare parte inițiază furnizarea, în funcție de mijloacele de care dispune, a sprijinului financiar și a stimulentelor în ceea ce privește activitățile întreprinse la nivel național în vederea îndeplinirii obiectivelor prezentei convenții, în conformitate cu planurile, prioritățile și programele naționale.

2. Țările dezvoltate care sunt părți vor furniza noi resurse financiare suplimentare pentru a permite părților țări în curs de dezvoltare sau cu economie în tranziție să acopere costurile suplimentare ale măsurilor de implementare, prin care sunt îndeplinite obligațiile impuse prin prezenta convenție, după cum s-a stabilit între o parte beneficiară și un organism care participă la mecanismul descris în alin. 6. Alte părți pot oferi astfel de resurse financiare în mod voluntar și în limita mijloacelor de care dispun. Vor fi încurajate și contribuțiile provenite din alte surse. Implementarea acestor obligații va ține cont de nevoia de concordanță, anticipare, de fluxul de fonduri realizat la timp și de importanța împărțirii sarcinilor între părțile contribuabile.

3. Părțile țări dezvoltate, precum și alte părți, în limita mijloacelor de care dispun și în conformitate cu planurile, prioritățile și programele naționale, vor furniza atât țărilor în curs de dezvoltare, cât și celor cu economie în tranziție, care sunt părți ale prezentei convenții, resurse financiare pentru a le ajuta în implementarea acestei convenții prin surse sau căi bilaterale, regionale și multilaterale.

4. Măsura în care părțile țări în curs de dezvoltare vor implementa efectiv obligațiile ce le revin prin prezenta convenție va depinde de măsura în care părțile țări dezvoltate își vor îndeplini obligațiile ce le revin prin prezenta convenție în legătură cu resursele financiare, asistența tehnică și transferul de tehnologie. Se va ține cont de faptul că dezvoltarea economică și socială durabilă și eliminarea sărăciei reprezintă prioritatea absolută pentru țările în curs de dezvoltare, precum și de necesitatea de a proteja sănătatea oamenilor și mediul înconjurător.

5. Părțile vor lua pe deplin în considerare nevoile specifice și situația specială a țărilor cel mai puțin dezvoltate și a statelor în curs de dezvoltare care sunt insule mici în luarea deciziilor care vizează finanțarea.

6. În prezenta convenție se definește un mecanism necesar furnizării resurselor financiare adecvate și durabile pentru părțile țări în curs de dezvoltare și țări cu economie în tranziție - ca subvenție sau concesiune în vederea acordării sprijinului pentru implementarea prezentei convenții. Mecanismul va funcționa sub autoritatea, dacă este cazul, sau îndrumarea Conferinței părților, căreia îi va raporta, în scopurile prevăzute în această convenție. Administrarea sa va fi încredințată unuia sau mai multor organisme, inclusiv organismelor internaționale existente, conform hotărârilor Conferinței părților. Mecanismul va include de asemenea alte organisme care vor asigura asistența tehnică și financiară la nivel multilateral, regional și bilateral. Contribuțiile pentru acest mecanism vor fi adăugate altor transferuri financiare către părțile țări în curs de dezvoltare sau cu economie în tranziție, după cum se menționează în alin. 2 și în conformitate cu dispozițiile incluse în acest alineat.

7. În conformitate cu obiectivele prezentei convenții și cu alin. 6, Conferința părților va adopta la prima reuniune directive adecvate care urmează a fi aplicate mecanismului și va stabili organismul sau organismele participante la mecanismul financiar, conform reglementărilor care urmează să intre în vigoare. Directivele se vor referi, printre altele, la:

a) definirea priorităților în materie de politică, strategie și programe prioritare, precum și a criteriilor clare și detaliate de eligibilitate pentru accesul la resursele financiare și utilizarea acestora, inclusiv monitorizarea și evaluarea la interval regulat a unei asemenea utilizări;

b) prezentarea în atenția Conferinței părților de către un organism sau mai multe organisme a raporturilor periodice asupra corectitudinii și regularității procesului de finanțare a activităților necesare pentru implementarea prezentei convenții;

c) promovarea metodelor, mecanismelor și dispozițiilor de finanțare bazate pe mai multe surse de finanțare;

d) modalități pentru determinarea într-un mod previzibil și clar a sumei de resurse financiare și disponibile pentru implementarea acestei convenții, ținând cont de faptul că eliminarea poluanților organici persistenți ar putea necesita finanțări susținute și ținând cont de condițiile în care această sumă va face obiectul unei examinări periodice;

e) modalități de furnizare către părțile interesate a unui ajutor pentru evaluarea necesităților, informațiilor și surselor de finanțare disponibile și a modurilor de finanțare, pentru facilitarea coordonării între ele.

8. Conferința părților va examina, cel târziu la cea de-a doua reuniune și în continuare la intervale regulate, eficacitatea mecanismului stabilit în conformitate cu prezentul articol, capacitatea sa de a răspunde nevoilor din ce în ce mai mari ale părților țări în curs de dezvoltare sau cu economie în tranziție, criteriile și dispozițiile menționate în alin. 7, nivelul finanțării, precum și eficacitatea organismelor instituționale însărcinate cu administrarea mecanismului de finanțare. Pe baza acestei examinări, va lua măsurile necesare și, dacă este cazul, va îmbunătăți eficiența mecanismului, formulând recomandări și dispoziții asupra măsurilor prin care se pot asigura finanțări adecvate și durabile pentru satisfacerea nevoilor părților.

ARTICOLUL 14 Proiecte financiare provizorii

Structura instituțională a Fondului Global pentru Mediu, care funcționează în conformitate cu Instrumentul pentru Stabilirea Fondului Global pentru Mediu Restructurat, va fi, pe bază de interimat, principalul organism însărcinat cu funcționarea mecanismului financiar menționat în art. 13, pe o perioadă cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei convenții și prima reuniune a Conferinței părților sau până în momentul în care Conferința părților va hotărî structura instituțională care va fi desemnată în conformitate cu art. 13. Structura instituțională a Fondului Global pentru Mediu ar trebui să îndeplinească această funcție prin intermediul măsurilor operaționale care vizează poluanții organici persistenți, ținând cont de eventualitatea în care vor fi necesare noi dispoziții în această privință.

ARTICOLUL 15 Raportarea

1. Fiecare parte va raporta Conferinței părților măsurile pe care le-a luat în vederea implementării prevederilor prezentei convenții și eficacitatea unor asemenea măsuri pentru realizarea obiectivelor acesteia.

2. Fiecare parte va furniza secretariatului:

a) date statistice asupra cantităților totale de substanțe chimice produse, importate și exportate, incluse în anexele A și B, sau o evaluare realistă a acestor cantități; și

b) în măsura în care poate fi pusă în practică, lista cu statele de la care s-a importat fiecare substanță și cu statele care au exportat fiecare substanță.

3. Raportările se fac periodic și într-un format care va fi hotărât ulterior de către Conferința părților la prima reuniune.

ARTICOLUL 16 Evaluarea eficacității

1. La 4 ani după intrarea în vigoare a acestei convenții și la intervale regulate care vor fi hotărâte de Conferința părților, aceasta va evalua eficacitatea prezentei convenții.

2. În vederea facilitării unei asemenea evaluări, Conferința părților va întocmi, la prima reuniune, proiectele prin care i se va asigura accesul la datele de monitorizare a prezenței substanțelor chimice enumerate în anexele A, B și C, precum și a propagării în mediu la nivel regional și mondial. Aceste proiecte:

a) ar trebui implementate de către părți la nivel regional atunci când este cazul, în conformitate cu mijloacele tehnice și financiare de care dispun, folosind programele și mecanismele de monitorizare existente care favorizează armonizarea metodelor;

b) pot fi completate acolo unde este necesar, luându-se în considerare diferențele dintre regiuni și capacitățile lor de realizare a activităților de monitorizare; și

c) vor include rapoarte către Conferința părților asupra rezultatelor activităților de monitorizare la nivel regional și global, la intervale care urmează a fi stabilite de către Conferința părților.

3. Evaluarea prezentată în alin. 1 va fi realizată pe baza informațiilor științifice, ecologice, tehnice și economice disponibile, inclusiv pe baza:

a) rapoartelor și a altor date de monitorizare în conformitate cu alin. 2;

b) rapoartelor naționale prezentate în conformitate cu art. 15; și

c) informațiilor referitoare la nerespectare, furnizate în conformitate cu procedurile stabilite conform art. 17.

ARTICOLUL 17 Neconformarea

Conferința părților va elabora și va aproba procedurile și mecanismele instituționale pentru determinarea măsurii în care dispozițiile prezentei convenții nu au fost respectate și a măsurilor care trebuie luate cu privire la părțile care nu respectă prezenta convenție.

ARTICOLUL 18 Soluționarea diferendelor

1. Părțile vor soluționa orice diferend care apare între ele, legat de interpretarea sau de aplicarea prezentei convenții, prin negocieri sau prin orice alt mijloc pașnic, la alegerea lor.

2. În momentul ratificării, acceptării, aprobării ori aderării la prezenta convenție sau în orice alt moment ulterior, orice parte care nu este o organizație de integrare economică regională poate declara în cadrul unui instrument scris transmis depozitarului că, pentru orice diferend legat de interpretarea sau aplicarea prezentei convenții, ea recunoaște ca obligatoriu unul sau ambele mijloace următoare de soluționare a diferendelor în relația cu o parte care acceptă aceeași obligație:

a) arbitrajul, conform procedurilor care vor fi adoptate cât mai curând posibil de către Conferința părților și incluse într-o anexă;

b) supunerea diferendului Curții Internaționale de Justiție.

3. O parte care este o organizație regională de integrare economică poate face o declarație cu efect similar referitoare la arbitraj, în conformitate cu procedura menționată în alin. 2 lit. a).

4. Orice declarație făcută în conformitate cu alin. 2 sau 3 va rămâne în vigoare până la data expirării termenului stipulat în conținutul său ori până la expirarea termenului de 3 luni de la data depunerii la depozitar a notificării scrise a revocării sale.

5. Expirarea unei declarații, notificarea revocării unei declarații sau depunerea unei noi declarații nu va afecta cu nimic procedura declanșată în fața unui tribunal arbitral ori în fața Curții Internaționale de Justiție, cu condiția ca părțile la diferend să nu convină altfel.

6. În cazul în care părțile implicate în diferend nu au acceptat același mijloc de soluționare a diferendelor sau nici una dintre soluțiile prevăzute în alin. 2 și dacă ele nu au putut soluționa diferendul în termen de 12 luni de la data prezentării notificării de către o parte către cealaltă parte cu privire la existența unui diferend între ele, diferendul va fi supus unei comisii de conciliere, la cererea unei părți la diferend. Comisia de conciliere va prezenta un raport cu recomandări. Procedurile suplimentare privind comisia de conciliere vor fi incluse într-o anexă adoptată de către Conferința părților cel mai târziu la cea de-a doua reuniune.

ARTICOLUL 19 Conferința părților

1. Este constituită o conferință a părților.

2. Prima reuniune a Conferinței părților va fi convocată de către directorul executiv al Programului Națiunilor Unite de Mediu, nu mai târziu de un an de la intrarea în vigoare a prezentei convenții. Ulterior reuniunile ordinare ale Conferinței părților vor avea loc la intervale regulate stabilite de aceasta.

3. Reuniunile extraordinare ale Conferinței părților vor putea avea loc în orice moment în cazul în care aceasta consideră necesar sau la cererea scrisă a uneia dintre părți, cu condiția ca această cerere să fie susținută de cel puțin o treime din numărul părților.

4. Conferința părților va hotărî și va adopta prin consens, la prima reuniune, regulamentul de funcționare și regulamentul financiar, precum și regulamentele oricăror organe subsidiare, precum și dispozițiile financiare care guvernează funcționarea secretariatului.

5. Conferința părților va urmări și va evalua în permanență aplicarea prezentei convenții. Ea va îndeplini funcțiile care îi revin prin prezenta convenție și în acest scop:

a) va crea, în conformitate cu alin. 6, organele subsidiare considerate necesare pentru aplicarea prezentei convenții;

b) va coopera, după caz, cu organizațiile internaționale și organismele interguvernamentale și neguvernamentale competente; și

c) va revizui în mod sistematic toate informațiile puse la dispoziția părților în conformitate cu art. 15, inclusiv evaluări ale eficacității, prevăzute la art. 3 alin. 2 lit. b) pct. (iii);

d) va examina și va lua orice măsură necesară pentru realizarea obiectivelor prezentei convenții.

6. Conferința părților, la prima reuniune, va înființa un organ auxiliar denumit Comitet de studiu al poluanților organici persistenți, care va exercita funcțiile ce îi revin prin prezenta convenție. În acest scop:

a) membrii Comitetului de studiu al poluanților organici persistenți, denumit în continuare Comitet de studiu, vor fi numiți de către Conferința părților. Comitetul de studiu va fi compus dintr-un număr limitat de specialiști în evaluarea și gestiunea produselor chimice, desemnați de către guverne. Membrii Comitetului de studiu vor fi numiți pe baza unei repartiții geografice echitabile pentru a se asigura un echilibru între părțile țări dezvoltate și părțile țări în curs de dezvoltare;

b) Conferința părților va hotărî mandatul, organizarea și funcționarea Comitetului de studiu;

c) Comitetul de studiu va depune toate eforturile în vederea adoptării recomandărilor sale prin consens. Atunci când toate eforturile pentru obținerea consensului rămân fără rezultate, recomandările vor fi adoptate, în ultimă instanță, cu votul unei majorități de două treimi din numărul membrilor prezenți și care își exercită dreptul de vot.

7. Conferința părților va evalua, la cea de-a treia reuniune, necesitatea continuă a aplicării procedurii incluse în art. 3 alin. 2 lit. b) și va include și evaluări asupra eficacității sale.

8. Organizația Națiunilor Unite, instituțiile sale specializate și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, precum și orice stat care nu este parte la prezenta convenție pot participa la reuniunile Conferinței părților în calitate de observator. Orice organ sau agenție națională ori internațională, guvernamentală sau neguvernamentală, competentă în domeniile vizate de către prezenta convenție și care a informat secretariatul în legătură cu dorința sa de a fi reprezentată la o reuniune a Conferinței părților în calitate de observator, poate fi admisă ca participant la această reuniune, cu excepția cazului în care o treime din numărul părților se opune. Admiterea și participarea observatorilor trebuie să fie în conformitate cu regulamentul de funcționare adoptat de Conferința părților.

ARTICOLUL 20 Secretariatul

1. Se constituie un secretariat.

2. Funcțiile secretariatului sunt următoarele:

a) organizarea reuniunilor Conferinței părților și a organelor sale subsidiare și furnizarea serviciilor solicitate de către acestea;

b) facilitarea acordării de asistență către părți, în special către părțile care sunt țări în curs de dezvoltare sau țări cu economie în tranziție, la cerere, în vederea implementării acestei convenții;

c) asigurarea coordonării necesare cu secretariatele altor organisme internaționale competente;

d) elaborarea și punerea la dispoziția părților a rapoartelor periodice bazate pe informațiile primite, în conformitate cu art. 15, și pe alte informații disponibile;

e) stabilirea, sub supravegherea Conferinței părților, a aranjamentelor administrative și contractuale care ar putea fi necesare pentru îndeplinirea funcțiilor sale într-un mod eficient;

f) îndeplinirea altor sarcini de secretariat prevăzute în prezenta convenție și a oricărei alte funcții care i-ar putea fi încredințată de către Conferința părților.

3. Funcțiile de secretariat al convenției sunt asigurate de către directorul executiv al Programului Națiunilor Unite de Mediu, cu excepția cazului în care Conferința părților hotărăște, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul părților prezente și care își exercită dreptul de vot, să încredințeze funcțiile de secretariat uneia sau mai multor organizații internaționale.

ARTICOLUL 21 Amendamentele aduse prezentei convenții

1. Orice parte poate propune amendamente la această convenție.

2. Amendamentele la prezenta convenție vor fi adoptate în cadrul unei reuniuni a Conferinței părților. Textul oricărei propuneri de amendament este comunicat părților de către secretariat cu cel puțin 6 luni înaintea reuniunii la care este prezentat spre adoptare. Secretariatul comunică, de asemenea, propunerile de amendament semnatarilor prezentei convenții și, pentru informare, depozitarului.

3. Părțile vor face toate eforturile posibile pentru a ajunge la un acord, prin consens, asupra oricărei propuneri de amendament la prezenta convenție. Dacă toate eforturile în vederea atingerii consensului se dovedesc a fi inutile și nu se ajunge la nici un acord, amendamentul va fi adoptat, în ultimă instanță, cu votul unei majorități de trei pătrimi din numărul părților prezente și care își exercită dreptul de vot.

4. Depozitarul va comunica amendamentul tuturor părților în vederea ratificării, acceptării sau aprobării.

5. Ratificarea, acceptarea sau aprobarea unui amendament va fi notificată în scris depozitarului. Orice amendament adoptat conform alin. 3 va intra în vigoare pentru părțile care l-au acceptat în a 90-a zi de la data depunerii instrumentului de ratificare, acceptare sau de aprobare a amendamentului de către cel puțin trei pătrimi din numărul părților. Ulterior amendamentul va intra în vigoare pentru orice parte în a 90-a zi de la data depozitării de către acea parte a instrumentului său de ratificare, acceptare sau de aprobare a amendamentului.

ARTICOLUL 22 Adoptarea și amendamentele anexelor

1. Anexele la prezenta convenție fac parte integrantă din aceasta și, dacă nu se prevede altfel, o referire la prezenta convenție constituie în același timp o referire la oricare dintre anexele acesteia.

2. Orice nouă anexă se va limita la problemele de procedură și la problemele cu caracter științific, tehnic sau administrativ.

Următoarea procedură se va aplica propunerii, adoptării și intrării în vigoare a anexelor adiționale la prezenta convenție:

a) anexele adiționale vor fi propuse și adoptate conform procedurii stabilite în alin. 1, 2 și 3 ale art. 21;

b) orice parte care nu este în măsură să accepte o anexă adițională va notifica în scris acest fapt depozitarului, într-o perioadă de un an de la data comunicării de către depozitar a adoptării anexei adiționale. Depozitarul va informa, fără întârziere, toate părțile asupra notificării primite. O parte poate retrage în orice moment o notificare anterioară de neacceptare cu privire la o anexă adițională și anexa respectivă va intra în vigoare începând cu acel moment, pentru această parte, conform lit. c); și

c) la expirarea termenului de un an de la data comunicării de către depozitar a adoptării unei anexe adiționale, anexa respectivă va intra în vigoare pentru toate părțile care nu au transmis o notificare în conformitate cu dispozițiile lit. b).

3. Propunerea, adoptarea și intrarea în vigoare a amendamentelor la anexele A, B și C vor fi supuse acelorași proceduri ca și propunerea, adoptarea și intrarea în vigoare a anexelor adiționale la această convenție, cu excepția unui amendament la anexa A, B sau C, care nu va intra în vigoare pentru o parte care a făcut o declarație referitoare la amendamentele la aceste anexe în conformitate cu alin. 4 al art. 25, caz în care un asemenea amendament va intra în vigoare pentru această parte în a 90-a zi de la data depunerii la depozitar a instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare cu privire la acest amendament.

4. Următoarea procedură se aplică în cazul propunerii, adoptării și intrării în vigoare a oricărui amendament la anexa D, E sau F:

a) amendamentele vor fi propuse conform procedurii prevăzute în alin. 1 și 2 ale art. 21;

b) părțile vor adopta hotărâri cu privire la oricare amendament la anexa D, E sau F prin consens;

c) orice hotărâre de amendare a anexei D, E sau F este imediat comunicată părților de către depozitar. Acest amendament va intra în vigoare pentru toate părțile la data indicată în hotărâre.

5. Atunci când o anexă adițională sau un amendament adus unei anexe se referă la un amendament la prezenta convenție, anexa adițională sau amendamentul respectiv nu va intra în vigoare decât atunci când amendamentul la prezenta convenție va intra în vigoare.

ARTICOLUL 23 Dreptul de vot

1. Fiecare parte la această convenție va dispune de un vot, cu excepția dispozițiilor alin. 2.

2. O organizație regională de integrare economică, pentru a-și exercita dreptul de vot în domeniile care se află în competența sa, va dispune de un număr de voturi egal cu numărul de state membre care sunt părți la prezenta convenție. Organizația nu își va exercita dreptul de vot dacă unul dintre statele sale membre îl exercită pe al său și invers.

ARTICOLUL 24 Semnarea

Prezenta convenție va fi deschisă pentru semnare tuturor statelor și organizațiilor regionale de integrare economică la Stockholm la 23 mai 2001 și la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York între 24 mai 2001 și 22 mai 2002.

ARTICOLUL 25 Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea

1. Prezenta convenție este supusă ratificării, acceptării sau aprobării de către statele membre și de către organizațiile regionale de integrare economică. Ea va fi deschisă spre aderare statelor și organizațiilor regionale de integrare economică din ziua următoare datei la care este închisă pentru semnare. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare sunt depuse la depozitar.

2. Oricărei organizații regionale de integrare economică care devine parte la prezenta convenție fără ca nici unul dintre statele membre să fie părți la aceasta îi revin toate obligațiile menționate în prezenta convenție. Atunci când unul sau mai multe state membre ale uneia dintre aceste organizații sunt părți la prezenta convenție, organizația și statele sale membre convin asupra responsabilităților care le revin prin prezenta convenție. În acest caz organizația și statele sale membre nu sunt abilitate să exercite în același timp drepturile prevăzute în prezenta convenție.

3. În instrumentele lor de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare, organizațiile regionale de integrare economică vor indica limitele competenței lor cu privire la problemele reglementate în prezenta convenție. Aceste organizații informează depozitarul, care comunică, la rândul său, părților orice modificări importante ale limitelor competențelor.

4. În instrumentul său de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare, orice parte poate declara că, în ceea ce o privește, orice amendament adus anexei A, B sau C va intra în vigoare doar la depunerea instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare cu privire la acest amendament.

ARTICOLUL 26 Intrarea în vigoare

1. Prezenta convenție va intra în vigoare în a 90-a zi de la data depunerii celui de-al 50-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare.

2. Pentru fiecare stat sau organizație regională de integrare economică care ratifică, acceptă sau aderă la prezenta convenție după depunerea celui de-al 50-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare, prezenta convenție intră în vigoare în a 90-a zi de la data depunerii de către acest stat sau de către această organizație a instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare.

3. În scopul alin. 1 și 2, instrumentul depus de către o organizație regională de integrare economică nu va fi considerat drept un instrument adițional celor depuse de către statele membre ale organizației respective.

ARTICOLUL 27 Rezerve

Nici o rezervă nu poate fi făcută la prezenta convenție.

ARTICOLUL 28 Retragerea

1. Oricând după expirarea unei perioade de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei convenții pentru o anumită parte, această parte se poate retrage din prezenta convenție prin intermediul unei notificări scrise transmise depozitarului.

2. Retragerea va produce efecte la expirarea unei perioade de un an de la data primirii de către depozitar a notificării de retragere sau la o dată ulterioară prevăzută în notificarea de retragere.

ARTICOLUL 29 Depozitarul

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite este depozitarul acestei convenții.

ARTICOLUL 30 Texte autentice

Originalul acestei convenții, ale cărei texte în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, spaniolă și rusă sunt egal autentice, va fi depozitat la secretarul general al Organizației Națiunilor Unite.

Drept care subsemnații, pe deplin împuterniciți în acest sens, au semnat prezenta convenție.

Adoptată la Stockholm la 22 mai 2001.

ANEXA A1)

1) Anexa A este reprodusă în facsimil.

ELIMINĂRI

Partea I

Substanța chimică Activitate Derogare specifică
Aldrin*) Producere Nici una
CAS nr.: 309-00-2 Utilizare Ectoparazitar local
Insecticid
Clordan*) Producere Conform autorizațiilor acordate părților incluse în registru
CAS nr.: 57-74-9
Utilizare Ectoparazitar local
Insecticid
Termiticid
Termiticid pentru clădiri și baraje
Termiticid pentru drumuri
Aditiv în adezivii de placaj
Dieldrin*) Producere Nici una
CAS nr.: 60-57-1
Utilizare În activități agricole
Endrin*) CAS nr.: 72-20-8 Producere Nici una
Utilizare Nici una
Heptaclor*) Producere Nici una
CAS nr.: 76-44-8 Utilizare Termiticid
Termiticid pentru șarpantele caselor
Termiticid (subteran)
Tratarea lemnului
Strat izolant pentru cablurile subterane
Hexaclorbenzen Producere Conform autorizațiilor acordate părților incluse în registru
CAS nr.: 118-74-1
Utilizare Produs intermediar
Solvent în pesticide
Intermediar într-o situație delimitată într-un sistem închis
Mirex*) Producere Conform autorizațiilor acordate părților
CAS nr.: 2385-85-5 incluse în registru
Utilizare Termiticid
Toxafen Producere Nici una
CAS nr.: 8001-35-2 Utilizare Nici una
Bifenili policlorurați (PCB)*) Producere Nici una
Utilizare Articole utilizate în conformitate cu prevederile Părții II a prezentei Anexe

Note:

(i) În afara cazului în care se specifică altceva în Convenție, cantitățile de substanță chimică prezente în urme, în produse și articole, sub formă de contaminanți în mod accidental nu vor fi considerate semnificative pentru a fi incluse în această Anexă.

(ii) Această notă nu va fi considerată ca derogare specifică la producere sau la utilizare în scopurile enunțate în alineatul 2, Articolul 3. Cantitățile de substanță chimică prezente ca părți componente ale articolelor fabricate sau deja utilizate înainte sau la data intrării în vigoare a obligației relevante referitoare la acea substanță chimică, nu vor fi considerate semnificative pentru a fi incluse în această Anexă, cu condiția ca o Parte să fi adus la cunoștința Secretariatului faptul că un anumit tip de articol este în continuare utilizat pe teritoriul acelei Părți. Secretariatul va pune aceste notificări la dispoziția publicului.

(iii) Această notă, care nu se aplică substanțelor chimice a căror denumire este urmată de un asterisc în coloana "Substanța chimică" din Partea I a prezentei Anexe, nu va fi considerată derogare specifică de producere sau utilizare în vederea alineatului 2, Articolul 3. Dat fiind faptul că este de așteptat ca la oameni și în mediul înconjurător să ajungă cantități nesemnificative din substanța chimică, în timpul producției și utilizării unui intermediar (semifabricat) într-o situație delimitată (restrânsă) într-un sistem închis, Partea care înștiințează Secretariatul în legătură cu acest lucru, poate permite producerea și utilizarea cantităților de substanță chimică ca intermediar într-o situație delimitată într-un sistem închis, inclusă în această Anexă, transformată chimic în cursul procesului de fabricare a altor substanțe chimice, luând în considerare criteriile enunțate în alineatul 1, Anexa D, dacă substanța nu manifestă caracteristicile poluanților organici persistenți. Această notificare include informații referitoare la producția totală și la utilizarea acestei substanțe chimice sau o evaluare reală a acestor informații, precum și informații cu privire la natura procesului în situație limitată în circuit închis, inclusiv cantitatea de poluant organic persistent ca material inițial netransformat și prezent sub formă de contaminant în urme, în mod accidental, în produsul final. Această procedură se va aplica cu excepția cazului în care există o dispoziție contrară în prezenta Anexă. Secretariatul va pune aceste notificări la dispoziția Conferinței Părților și a publicului. Această producere sau utilizare nu este considerată derogare specifică la producere sau la utilizare. Această producere sau utilizare încetează după o perioadă de zece ani, cu condiția ca Partea implicată să adreseze o nouă notificare Secretariatului, situație în care perioada va fi prelungită cu încă zece ani, cu excepția cazului în care Conferința Părților, după o examinare a producerii și utilizării hotărăște altfel. Această procedură de notificare poate fi repetată.

(iv) Părțile care au înregistrat derogările în conformitate cu Articolul 4 pot folosi toate derogările specifice din această Anexă cu excepția utilizării bifenililor policlorurați în articolele în utilizare (exploatare), în conformitate cu prevederile Părții a II-a a prezentei Anexe, excepție care trebuie aplicată de către toate Părțile.

Partea II Bifenili policlorurați

Fiecare Parte:

(a) cu privire la eliminarea utilizării bifenililor policlorurați în echipamente (de ex. transformatori, condensatori sau alte recipiente care conțin lichide) până în 2025, situație supusă examinării de către Conferința Părților, va întreprinde acțiuni în conformitate cu următoarele priorități:

(i) va face eforturi susținute pentru identificarea, etichetarea și scoaterea din circulație a echipamentelor care conțin bifenili policlorurați într-o concentrație mai mare de 10 la sută și într-un volum mai mare de 5 litri;

(ii) va face eforturi susținute pentru identificarea, etichetarea și scoaterea din circulație a echipamentelor care conțin bifenili policlorurați într-o concentrație mai mare de 0,05 la sută și într-un volum mai mare de 5 litri;

(iii) se va strădui să identifice și să scoată din circulație echipamentele care conțin bifenili policlorurați într-o concentrație mai mare de 0,005 la sută și într-un volum mai mare de 0,05 litri;

(b) în conformitate cu prioritățile de la litera (a), va promova următoarele măsuri pentru reducerea expunerilor și a riscului și pentru controlul utilizării bifenililor policlorurați:

(i) va folosi substanța numai în echipamente intacte care nu prezintă orificii de scurgere și numai în zone unde riscul de emanație în mediul înconjurător poate fi minimizat sau remediat imediat;

(ii) nu va folosi substanța în echipamente situate în locurile legate de producerea sau tratarea alimentelor și a furajelor;

(iii) atunci când substanța este folosită în zone populate, inclusiv școli și spitale, se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea defecțiunilor electrice care ar putea provoca un incendiu, și se vor inspecta regulat echipamentele pentru a identifica orificiile de scurgere;

(c) fără a ține cont de alineatul 2 al Articolului 3, va asigura că echipamentele care conțin bifenili policlorurați, ce prezintă caracteristicile descrise la litera (a), să nu fie exportate sau importate decât în scopul unei gestionări raționale a deșeurilor;

(d) cu excepția operațiunilor de întreținere, nu va permite recuperarea substanțelor în scopul refolosirii acestora în alte echipamente conținând lichide cu o concentrație de bifenili policlorurați mai mare de 0,005%;

(e) va face eforturi susținute pentru realizarea unei gestiuni raționale a deșeurilor de lichide care conțin bifenili policlorurați într-o concentrație mai mare de 0,005%, în conformitate cu alineatul 1 al Articolului 6, cât mai curând posibil dar cel târziu până în 2028, cu condiția examinării de către Conferința Părților;

(f) în locul notei (ii) din Partea I a acestei Anexe, va încerca să identifice alte articole a căror concentrație de bifenili policlorurați depășește 0,005% (de exemplu învelișuri pentru cabluri, conservarea călăfătuirii (ștemuirii), obiecte vopsite) și le va gestiona în conformitate cu alineatul 1 al Articolului 6;

(g) va întocmi un raport o dată la cinci ani referitor la progresul înregistrat în eliminarea bifenililor policlorurați și îl va prezenta Conferinței Părților în conformitate cu Articolul 15;

(h) rapoartele prezentate la litera (g) vor fi examinate, dacă este cazul, de către Conferința Părților în cadrul examinărilor bifenililor policlorurați. Conferința Părților va examina progresul înregistrat în vederea eliminării bifenililor policlorurați la un interval de cinci ani sau la un interval diferit, dacă e cazul, ținând cont de rapoartele vizate mai sus.

ANEXA B*)

*) Anexa B este reprodusă în facsimil.

RESTRICȚII

Partea I

Substanța chimică Activitate Scop acceptabil sau derogare specifică
DDT (1,1,1-triclor-2,2- bis(4-clorfenil)etan) CAS nr. 50-29-3 Producere Scop acceptabil:
Utilizarea în controlul vectorilor maladiilor în conformitate cu Partea a II-a a acestei Anexe
Derogări specifice:
Intermediar în producerea dicofolului Produs intermediar
Utilizare Scop acceptabil:
Controlul vectorului maladiilor în conformitate cu Partea a II-a a acestei Anexe.
Derogări specifice:
(ii) Producerea dicofolului Produs intermediar

(i) În afara cazului în care se specifică altfel în Convenție, cantitățile de substanță chimică prezente în produse și articole sub formă de contaminanți, în urme, în mod accidental nu vor fi luate în considerare pentru a fi incluse în această Anexă.

(ii) Această notă nu va fi considerată derogare specifică de producere sau de utilizare în scopurile enunțate în alineatul 2 al Articolului 3. Cantitățile de substanță chimică prezente ca părți componente ale articolelor fabricate sau deja utilizate înainte sau la data intrării în vigoare a obligației relevante referitoare la acea substanță chimică, nu vor fi considerate semnificative pentru a fi incluse în această Anexă, cu condiția ca o Parte să fi adus la cunoștința Secretariatului faptul că un anumit tip de articol este în continuare utilizat pe teritoriul acelei Părți. Secretariatul va pune aceste notificări la dispoziția publicului.

(iii) Această notă, care nu se aplică substanțelor chimice a căror denumire este urmată de un asterisc în coloana "Substanța chimică" din Partea I a prezentei Anexe, nu va fi considerată derogare specifică de producere sau utilizare în vederea alineatului 2, Articolul 3. Dat fiind faptul că este de așteptat ca la oameni și în mediul înconjurător să ajungă cantități nesemnificative din substanța chimică, în timpul producției și utilizării unui intermediar (semifabricat) într-o situație delimitată (restrânsă) într-un sistem închis, Partea care înștiințează Secretariatul în legătură cu acest lucru, poate permite producerea și utilizarea cantităților de substanță chimică ca intermediar într-o situație delimitată într-un sistem închis, inclusă în această Anexă, transformată chimic în cursul procesului de fabricare a altor substanțe chimice, luând în considerare criteriile enunțate în alineatul 1, Anexa D, dacă substanța nu manifestă caracteristicile poluanților organici persistenți. Această notificare include informații referitoare la producția totală și la utilizarea acestei substanțe chimice sau o evaluare reală a acestor informații, precum și informații cu privire la natura procesului în situație limitată în circuit închis, inclusiv cantitatea de poluant organic persistent ca material inițial netransformat și prezent sub formă de contaminant în urme, în mod accidental, în produsul final. Această procedură se va aplica cu excepția cazului în care există o dispoziție contrară în prezenta Anexă. Secretariatul va pune aceste notificări la dispoziția Conferinței Părților și a publicului. Această producere sau utilizare nu este considerată derogare specifică la producere sau la utilizare. Această producere sau utilizare încetează după o perioadă de zece ani, cu condiția ca Partea implicată să adreseze o nouă notificare Secretariatului, situație în care perioada va fi prelungită cu încă zece ani, cu excepția cazului în care Conferința Părților, după o examinare a producerii și utilizării hotărăște altfel. Această procedură de notificare poate fi repetată.

(iv) Parțile care au înregistrat derogările specifice, în conformitate cu Articolul 4 pot folosi toate derogările prevăzute în prezenta Anexă.

Partea II DDT (1,1,1-triclor-2,2-bis(4-clorfenil)etan)

1. Producerea și utilizarea DDT-ului vor fi eliminate cu excepția cazului în care Părțile care au anunțat Secretariatul asupra intenției lor de producere și/sau utilizare a acestuia. Părțile prezente vor întocmi un Registru cu DDT și îl vor pune la dispoziția publicului. Secretariatul va ține Registrul DDT.

2. Fiecare Parte care produce și/sau utilizează DDT-ul va limita producerea și/sau utilizarea acestuia doar la combaterea vectorilor patogeni în conformitate cu recomandările și instrucțiunile Organizației Mondiale a Sănătății referitoare la utilizarea DDT-ului și atunci când nu există soluții de înlocuire sigure, eficiente și ieftine pentru Partea în chestiune.

3. În cazul în care fiecare Parte, care nu este inclusă în Registrul DDT, hotărăște că are nevoie de DDT pentru combaterea vectorilor patogeni, va anunța Secretariatul cât mai curând posibil pentru ca numele său să fie adăugat în Registrul DDT. În același timp va anunța Organizația Mondială a Sănătății.

4. O dată la trei ani, fiecare Parte care utilizează DDT-ul va furniza Secretariatului și Organizației Mondiale a Sănătății informații asupra cantității folosite, condițiilor de utilizare și interesului acordat strategiei profilactice a acestei Părți, într-un format care va fi hotărât de către Conferința Părților în consultanță cu Organizația Mondială a Sănătății.

5. În scopul reducerii și în cele din urmă a eliminării utilizării DDT-ului, Conferința Părților va încuraja:

(a) elaborarea și implementarea de către fiecare Parte, care folosește DDT-ul, a unui plan de acțiune în cadrul planului de implementare specificat în Articolul 7. Planul de acțiune va include:

i) elaborarea mecanismelor de reglementare și de altă natură pentru a asigura că utilizarea DDT-ului este limitată la combaterea vectorilor patogeni;

ii) utilizarea produselor, metodelor și soluțiilor de înlocuire corespunzătoare, inclusiv a strategiilor de gestiune a rezistenței, pentru asigurarea eficienței continue a acestor soluții;

iii) măsurile pentru îmbunătățirea mijloacelor de asigurare a sănătății și reducerea riscului de apariție a bolilor;

(b) promovarea de către Părți, în limita mijloacelor de care dispun, a cercetării și dezvoltării în domeniul substanțelor chimice și produselor nechimice, a metodelor și soluțiilor de înlocuire sigure pentru Părțile care folosesc DDT-ul, în funcție de situația acelor țări, în scopul reducerii problemelor de ordin uman și economic produse de o anumită maladie. Factorii care vor fi promovați, pentru studierea soluțiilor de înlocuire sau a combinațiilor de soluții de înlocuire, vor include riscurile pentru sănătatea omului și implicațiile ecologice ale acestor soluții de înlocuire. Soluțiile de înlocuire a DDT-ului viabile vor prezenta un risc mai redus pentru sănătatea omului și mediul înconjurător, vor fi potrivite pentru combaterea maladiilor în funcție de situația fiecărei Părți, și vor fi monitorizate.

6. Începând cu prima reuniune, și ulterior din trei în trei ani cel puțin, Conferința Părților va evalua, în consultanță cu Organizația Mondială a Sănătății, necesitatea de a utiliza DDT-ul pentru combaterea vectorilor patogeni, pe baza informațiilor științifice, tehnice, ecologice și economice disponibile, care includ:

(a) producerea și utilizarea DDT-ului și condițiile enunțate în alineatul 2;

(b) disponibilitatea, siguranța și implementarea soluțiilor de înlocuire a DDT; și

(c) progresul realizat în îmbunătățirea capacităților țărilor de adoptare în siguranță a acestor soluții de înlocuire.

7. O Parte poate, în orice moment, să se retragă din Registrul DDT printr-o notificare scrisă adresată Secretariatului. Retragerea va intra în vigoare la data specificată în notificare.

ANEXA C*)

*) Anexa C este reprodusă în facsimil.

PRODUCERE ACCIDENTALĂ

Partea I Poluanții organici persistenți supuși cerințelor incluse în Articolul 5

Această anexă se aplică următorilor poluanți organici persistenți atunci când se formează și sunt emiși accidental din surse antropice:

Substanţa chimică
p-Dioxină-dibenzo-policlorurată şi dibenzofurani (PCDD/PCDF)
Hexaclorbenzen (HCB) (CAS Nr. 118-74-1)
Bifenili policloruraţi (PCB)

Partea a II-a Categoriile de surse

p-Dioxinele-dibenzo-policlorurate și dibenzofuranii, hexaclorbenzenul și bifenilii policlorurați se formează și sunt emisi accidental în urma proceselor termice în care sunt folosite materii organice și clor ca urmare a arderii incomplete sau a reacțiilor chimice. Următoarele categorii industriale de surse au un potențial ridicat de producere și emanare a acestor substanțe în mediul înconjurător:

(a) incineratoare de deșeuri, inclusiv co-incineratoare de deșeuri municipale, periculoase sau medicale sau cele pentru nămoluri de canalizare;

(b) cuptoare de ciment în care sunt arse deșeuri periculoase;

(c) producerea de celuloză prin folosirea clorului elementar sau a substanțelor chimice care generează clor elementar pentru procesul de înălbire;

(d) Următoarele procese termice din industria metalurgică:

(i) Producerea secundară de cupru;

(ii) Utilajele pentru produse sinterizate din industria metalurgică;

(iii) Producerea secundară de aluminiu;

(iv) Producerea secundară de zinc.

Partea a III-a Categoriile de surse

p-Dioxinele-dibenzo-policlorurate și dibenzofuranii, hexaclorbenzenul și bifenilii policlorurați se pot forma și pot fi emanați accidental din următoarele categorii de surse, printre care se număra:

(a) arderea în aer liber a deșeurilor, inclusiv arderea gunoaielor depozitate;

(b) procesele termice din industria metalurgică care nu sunt menționate în Partea a II-a;

(c) sursele de ardere din reședințe;

(d) instalații de ardere a combustibililor fosili și cazanele industriale;

(e) instalații de ardere pentru lemn și alți combustibili de biomasă;

(f) procese specifice de producere a substanțelor chimice în urma cărora sunt emanați în mod accidental poluanți organici persistenți, în special producerea de clorfenoli și cloranil;

(g) crematorii;

(h) vehicule cu motor, în special cele care funcționează pe principiul arderii benzinei cu plumb;

(i) distrugerea resturilor animaliere;

(j) vopsirea textilelor sau a pieilor (cu cloranil) și finisarea (cu extracție alcalină);

(k) instalații de distrugere pentru vehiculele care și-au încheiat ciclul de viață;

(l) încălzirea lentă a cablurilor de cupru;

(m) rafinării pentru deșeurile de petrol.

Partea a IV-a Definiții

1. În scopul prezentei Anexe:

(a) "Bifenilii policlorurați" înseamnă compuși aromatici structurați în așa fel încât atomii de hidrogen ai moleculei de bifenil (două inele de benzen legate de printr-o singură legătură carbon - carbon) să fie înlocuiți de cel mult zece atomi de clor; și

(b) "p-Dioxinele-dibenzo-policlorurate" și "dibenzofuranii policlorurați" sunt compuși aromatici triciclici formați din două inele de benzen legate de doi atomi de oxigen în cazul p-dioxinelor-dibenzo-policlorurate și de un atom de oxigen și o legătură carbon - carbon în cazul dibenzofuranilor policlorurați, a căror atomi de hidrogen ar putea fi înlocuiți de cel mult opt atomi de clor.

2. În această Anexă, toxicitatea p-dioxinelor-dibenzo-policlorurate și a dibenzofuranilor este exprimată prin folosirea conceptului de "echivalența toxică" care măsoară activitatea toxică relativă de tipul dioxină a diferitelor combinații de p-dioxine-dibenzo-policlorurate și dibenzofurani și bifenili policlorurați coplanar față de 2,3,7,8-tetraclor-dibenzo-p-dioxină. Valorile factorului de echivalență toxică care urmează să fie folosit în scopurile prezentei Convenții vor fi în conformitate cu standardele internaționale acceptate, începând cu valorile factorului de echivalență toxică pentru mamifere, stabilit de către Organizația Mondială a Sănătății pentru p-dioxinele-dibenzo-policlorurate și dibenzofurani și bifenilii policlorurați coplanar. Concentrațiile sunt exprimate în echivalenți toxici.

Partea a V-a Dispoziții generale privind cele mai bune tehnici disponibile și cele mai bune practici de mediu

Această Parte conține dispozițiile generale adresate Părților privind prevenirea și reducerea evacuărilor de substanțe chimice incluse în Partea I.

A. Măsuri generale de prevenire referitoare la cele mai bune tehnici
disponibile și la cele mai bune practici de mediu

Analiza metodelor de prevenire a producerii și evacuărilor de substanțe chimice prevăzute în Partea I ar trebui considerată prioritară. Măsurile utile ar trebui să includă:

(a) Utilizarea tehnologiei care produce cantități reduse de deșeuri;

(b) Utilizarea substanțelor cu un grad redus de periculozitate;

(c) Promovarea recuperării și reciclării deșeurilor și substanțelor generate (produse) și utilizate în cadrul unui proces;

(d) Înlocuirea de la sursă a materialelor primare, care sunt poluanți organici persistenți sau acolo unde există o legătură directă între materiale și evacuări de poluanți organici persistenți;

(e) Programe de bună gestiune și întreținere preventivă;

(f) Îmbunătățirea gestionării deșeurilor în scopul încetării arderilor acestora în aer liber sau sub alte forme necontrolate, inclusiv în depozite de deșeuri. Atunci când se analizează propunerile de creare a unor noi instalații de distrugere a deșeurilor, ar trebui să se țină cont de soluțiile de înlocuire precum: activitățile care vizează reducerea la minimum a producerii de deșeuri municipale și medicale, inclusiv recuperarea resurselor, reutilizarea, reciclarea, separarea deșeurilor și promovarea produselor care generează mai puține deșeuri. În această privință, ar trebui să se ia în considerare problemele de sănătate publică ar trebui luate cu atenție în considerare;

(g) Reducerea la minimum a substanțelor chimice care apar drept contaminanți în produse;

(h) Evitarea clorului elementar, sau a substanțelor chimice care generează clor elementar, pentru înălbire.

B. Cele mai bune tehnici disponibile

Conceptul de "cele mai bune tehnici disponibile" nu vizează prescrierea unei anumite tehnici sau tehnologii, ci ia în considerare caracteristicile tehnice ale instalației respective, amplasarea geografică și condițiile locale de mediu. Tehnicile de control adecvate pentru reducerea evacuărilor de substanțe chimice enumerate în Partea I sunt în general aceleași. Pentru determinarea celor mai bune tehnici disponibile, ar trebui să se acorde o importanță deosebită, atât în general cât și în cazuri specifice, următorilor factori, ținând cont de costurile și beneficiile măsurii și luarea în considerare a abordării precaute și preventive:

(a) Considerații generale:

(i) Natura, efectele și masa evacuărilor respective: tehnicile ar putea varia în funcție de dimensiunea sursei;

(ii) Datele punerii în funcțiune a instalațiilor noi sau existente;

(iii) Timpul necesar pentru introducerea celor mai bune tehnici disponibile;

(iv) Consumul și natura materiilor prime utilizate în procesul respectiv și eficiența energetică a acestui proces;

(v) Necesitatea prevenirii sau reducerii la minimum a impactului total al evacuărilor în mediul înconjurător și a riscurilor reprezentate de acestea;

(vi) Necesitatea prevenirii accidentelor și reducerii la minimum a consecințelor asupra mediului înconjurător;

(vii) Necesitatea asigurării sănătății și siguranței la locul de muncă;

(viii) Procedee, instalații și metode de utilizare comparabile care au fost testate cu succes la scară industrială;

(ix) Progrese tehnologice și evoluția cunoștințelor științifice.

(b) Măsuri generale de reducere a evacuărilor: atunci când se analizează propunerile pentru crearea unor noi instalații sau pentru modificarea semnificativă a instalațiilor existente pe baza proceselor în timpul cărora se produc evacuări de substanțe chimice - enumerate în această Anexă, ar trebui să se acorde prioritate proceselor, tehnicilor sau metodelor de înlocuire care au utilizări similare dar care evită formarea și emanarea acestor substanțe chimice. În cazurile în care se vor crea sau se vor modifica semnificativ asemenea instalații, pe lângă măsurile de prevenire incluse în secțiunea A din Partea a V-a, ar trebui luate în considerare următoarele măsuri de reducere pentru determinarea celor mai bune tehnici disponibile:

(i) utilizarea metodelor îmbunătățite pentru epurarea gazelor de ardere, cum ar fi oxidarea termică sau catalitică, precipitarea prafului sau adsorbția;

(ii) tratarea reziduurilor, a apelor uzate, a deșeurilor, a nămolurilor provenite de la stațiile de epurare a apelor uzate fie prin incinerare fie prin transformarea lor în materii inerte sau prin procedee chimice de detoxificare;

(iii) modificarea proceselor care duc la reducerea sau eliminarea evacuărilor, cum ar fi recurgerea la sisteme închise;

(iv) modificarea proiectelor de procese de îmbunătățire a arderilor și prevenirea formării substanțelor chimice enumerate în această Anexă, prin controlul parametrilor precum temperatura de incinerare sau timpul de retenție.

C. Cele mai bune practici de mediu

Conferința Părților va putea elabora dispoziții privind cele mai bune practici de mediu.

ANEXA D*)

*) Anexa D este reprodusă în facsimil.

INFORMAȚIILE CERUTE ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE

1. O Parte care prezintă o propunere de înscriere a unei substanțe chimice în anexele A, B și/sau C va identifica această substanță în modul prezentat la litera a) și va furniza informațiile referitoare la această substanță chimică, iar dacă e cazul, referitoare la produsele de transformare, care au legătură cu criteriile de selecție enunțate la literele b)-e):

a) Identitatea substanței:

i) Denumiri comerciale, denumiri de marcă și sinonime, numărul de înregistrare CAS al serviciului de rezumate analitice chimice (Chemical Abstract Service), denumirea dată de Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată (IUPAC); și

ii) Structura, inclusiv specificarea izomerilor, dacă e cazul, și structura clasei chimice;

b) Persistența:

i) Dovezi care să arate că jumătatea perioadei de viață a substanței este mai mare de două luni în apă sau este mai mare de șase luni în soluri sau în sedimente;

ii) Dovezi care să arate că substanța este suficient de persistentă pentru a justifica examinarea în cadrul prezentei Convenții;

c) Bio-acumulare:

i) Dovezi care să arate că factorul de bioconcentrare sau factorul de bioacumulare care corespunde substanței în speciile acvatice este mai mare de 5000 sau, în absența datelor despre acești factori, dovezile trebuie să arate că logaritmul coeficientului de partiție octanol - apă (log Kow) este mai mare de 5;

ii) Dovezi care să arate că există și alte motive de preocupare în legătură cu substanța respectivă, cum ar fi o bioacumulare ridicată în alte specii, o toxicitate sau o ecotoxicitate ridicată; sau

iii) Date de monitorizare în biotă care să indice că potențialul de bioacumulare a substanței este suficient pentru a justifica examinarea în cadrul prezentei Convenții;

d) Potențialul de propagare pe lungă distanță în mediul înconjurător:

i) Concentrațiile de substanță măsurate în locuri îndepărtate de sursele de emisie sunt un posibil motiv de preocupare;

ii) Datele de monitorizare care arată că propagarea pe lungă distanță a substanței cu un potențial de transfer într-un mediu receptor e posibil să se fi produs pe calea aerului, apei sau prin specii migratoare; sau

iii) Proprietățile substanței din punctul de vedere al evoluției sale în mediul înconjurător și/sau rezultatele - modele care arată că substanța se poate propaga pe distanță lungă în mediul înconjurător pe calea aerului, a apei sau prin speciile migratoare și poate ajunge într-un mediu receptor în locuri îndepărtate de sursele de emisie. În cazul unei substanțe a cărei propagare atmosferică este semnificativă, timpul de înjumătățire în aer ar trebui să fie mai mare de două zile; și

e) Efecte nocive:

i) Dovezi ale efectelor nocive asupra sănătății omului și a mediului înconjurător care să justifice luarea în considerare a substanței în cadrul prezentei convenții; sau

ii) Date de toxicitate sau de ecotoxicitate care să indice potențialul substanței de a provoca daune sănătății omului sau mediului înconjurător.

2. Partea care prezintă propunerea va pune la dispoziție o declarație în care va expune motivele de îngrijorare inclusiv, dacă e posibil, o comparație a datelor de toxicitate sau de ecotoxicitate cu nivelele de concentrație detectate sau prezise ale substanței chimice rezultate sau anticipate din propagarea pe distanță lungă în mediul înconjurător și o scurtă declarație care să indice necesitatea unui control la nivel mondial (global).

3. Partea care prezintă propunerea, în măsura în care acest lucru este posibil și ținând cont de capacitățile sale, va furniza informații suplimentare în vederea sprijinirii examinării propunerii menționate în alineatul 6, Articolul 8. Pentru elaborarea unei asemenea propuneri, o Parte poate apela la competențele tehnice ale oricărei surse.

ANEXA E*)

*) Anexa E este reprodusă în facsimil.

INFORMAȚII NECESARE PENTRU REALIZAREA PROFILULUI DE RISC

Scopul examinării este să determine dacă substanța, din cauza propagării sale pe distanță lungă în mediul înconjurător poate avea efecte nocive importante asupra sănătății omului și/sau a mediului înconjurător, care să justifice adoptarea măsurilor la nivel internațional. În acest scop se va elabora un profil de risc care va completa și va evalua informațiile vizate în Anexa D și care va conține, pe cât posibil, următoarele tipuri de informații:

a) Sursele, inclusiv, dacă e cazul, informații referitoare la:

i) producerea, inclusiv cantitatea și locul;

ii) utilizări; și

iii) degajări, precum descărcări, pierderi și emisii;

b) Evaluarea pericolului la sfârșitul sau începutul producerii unei daune: inclusiv studiul interacțiunilor toxicologice în care sunt implicate mai multe substanțe;

c) Evoluția în mediul înconjurător, inclusiv datele și informațiile referitoare la proprietățile chimice și fizice ale substanței, persistența sa și legăturile cu propagarea în mediul înconjurător, transferul în interiorul sau între diversele compartimente de mediu, precum și informații referitoare la degradarea și transformarea substanței în alte tipuri de substanțe. Se va pune la dispoziție determinarea factorului de bioconcentrare sau a factorului de bioacumulare, pe baza valorilor măsurate, cu excepția cazului în care se consideră că datele de monitorizare răspund acestei necesități;

d) Date de monitorizare;

e) Expunerea pe arii locale și în special ca rezultat al propagării pe distanță lungă în mediul înconjurător și în special informații privind biodisponibilitatea;

f) Evaluări naționale și internaționale a riscurilor, profile de risc, informații referitoare la etichetare și clasificarea pericolului, în măsura în care aceste informații sunt disponibile; și

g) Statutul atribuit substanței în convenții internaționale.

ANEXA F*)

*) Anexa F este reprodusă în facsimil.

INFORMAȚII REFERITOARE LA EFECTELE SOCIO-ECONOMICE

Ar trebui să se realizeze o evaluare a eventualelor măsuri de control a substanțelor chimice care sunt luate în considerare pentru includere în prezenta Convenție, ținând cont de toate posibilitățile, inclusiv de gestiune și de eliminare. În acest scop, ar trebui furnizate informații relevante referitoare la considerațiile socio-economice asociate cu posibile măsuri de control pentru a permite Conferinței Părților să ia o hotărâre. Aceste informații ar trebui să țină cont în mod obligatoriu de capacitățile și situațiile diferite ale Părților și ar trebui să includă examinarea elementelor enumerate în lista de mai jos:

a) Eficacitatea și eficiența măsurilor de control în realizarea obiectivului de reducere a riscurilor:

i) Fezabilitate tehnică; și

ii) Costuri, inclusiv costurile pentru mediu și sănătate;

b) Alte soluții (produse și procese):

i) Fezabilitate tehnică;

ii) Costuri, inclusiv costurile pentru mediu și sănătate;

iii) Eficacitate;

iv) Risc;

v) Disponibilitate; și

vi) Accesibilitate;

c) Impactele pozitive și/sau negative asupra societății prin aplicarea eventualelor măsuri de control:

i) Sănătate, inclusiv sănătatea publică, a mediului și sănătatea profesională;

ii) Agricultură, inclusiv acvacultură și silvicultură;

iii) Biotă (biodiversitate);

iv) Aspecte economice;

v) Evoluția către o dezvoltare durabilă; și

vi) Costuri sociale;

d) Implicațiile deșeurilor și a eliminării acestora (în special a stocurilor expirate de pesticide și decontaminarea suprafețelor contaminate):

i) Fezabilitate tehnică; și

ii) Costuri;

e) Accesul la informații și educarea publicului;

f) Situația capacității de control și monitorizare; și

g) Orice acțiune de control luată la nivel național sau regional, inclusiv informațiile asupra soluțiilor alternative și alte informații relevante referitoare la managementul riscului.

;
se încarcă...