Act Internațional

Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți din 22.05.2001

Modificări (4), Referințe (5)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 iulie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Părțile la această convenție,

recunoscând faptul că poluanții organici persistenți au proprietăți toxice, sunt rezistenți la degradare, se acumulează în organismele vii și se transportă pe calea aerului, apei și prin speciile migratoare dincolo de frontierele internaționale și sunt depozitate departe de locul lor de emisie, unde se acumulează în ecosisteme terestre și acvatice,

conștiente de problemele de sănătate, în special în țările în curs de dezvoltare, datorate expunerii la nivel local la poluanții organici persistenți, în special de impactul expunerii asupra femeilor, și, prin aceasta, asupra generațiilor viitoare,

luând în considerare faptul că ecosistemul arctic și în special populația indigenă sunt în mod deosebit amenințate de bioamplificarea poluanților organici persistenți, iar contaminarea alimentelor lor tradiționale constituie o problemă de sănătate publică,

conștiente de necesitatea întreprinderii unei acțiuni la nivel internațional pentru combaterea poluanților organici persistenți,

ținând cont de Decizia 19/13C din 7 februarie 1997 a Consiliului de Administrație a Programului Națiunilor Unite pentru Mediu de a iniția acțiuni la nivel internațional în vederea protejării sănătății umane și a mediului înconjurător prin adoptarea unor măsuri care să vizeze reducerea și/sau eliminarea emisiilor și evacuărilor de poluanți organici persistenți,

amintind prevederile esențiale ale convențiilor internaționale de mediu relevante, în special Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticidelor care fac obiectul comerțului internațional, și Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, inclusiv acordurile regionale elaborate în baza art. 11 din aceasta,

reamintind, de asemenea, prevederile relevante din Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea, precum și Agenda 21,

recunoscând că această convenție și alte acorduri internaționale în domeniul comerțului și al mediului înconjurător sunt interdependente,

reafirmând că, potrivit Cartei Națiunilor Unite și principiilor de drept internațional, statele au dreptul suveran de a-și exploata propriile resurse în conformitate cu politicile lor de mediu și dezvoltare și au responsabilitatea de a asigura ca activitățile aflate sub jurisdicția sau controlul lor să nu producă prejudicii mediului altor state ori teritoriilor aflate în afara limitelor jurisdicției naționale,

ținând cont de circumstanțele și de necesitățile deosebite ale țărilor în curs de dezvoltare, mai ales ale celor mai slab dezvoltate și de necesitățile țărilor cu economie în tranziție, în special de necesitatea de întărire a capacităților naționale de gestiune a produselor chimice, prin transfer de tehnologie, acordarea ajutorului financiar și tehnic și promovarea cooperării între părți,

ținând pe deplin cont de Programul de acțiune pentru dezvoltarea durabilă a statelor insulare mici în curs de dezvoltare, adoptat în Barbados la 6 mai 1994,

luând în considerare capacitățile respective ale țărilor dezvoltate și ale țărilor în curs de dezvoltare, precum și responsabilitățile comune, dar diferențiate ale statelor, în conformitate cu Principiul 7 al Declarației de la Rio privind mediul și dezvoltarea,

recunoscând contribuția esențială pe care sectorul privat și organizațiile neguvernamentale pot să o aducă în realizarea proceselor de reducere și/sau de eliminare a emisiilor și evacuărilor de poluanți organici persistenți,

subliniind importanța asumării de către cei care produc poluanți organici persistenți a responsabilității reducerii efectelor negative ale produselor lor și de informare a utilizatorilor, guvernelor și publicului asupra proprietăților periculoase ale acestor substanțe chimice,

conștiente de necesitatea de a lua măsuri pentru prevenirea efectelor negative cauzate de poluanții organici persistenți în toate stadiile ciclului lor de viață,

reafirmând Principiul 16 al Declarației de la Rio privind mediul și dezvoltarea, care prevede necesitatea ca autoritățile naționale să depună eforturi pentru promovarea internalizării costurilor de mediu și utilizării instrumentelor economice, luând în considerare principiul conform căruia poluatorul ar trebui, în principiu, să suporte costul poluării, ținând cont de interesul public și fără a afecta comerțul internațional și investițiile,

încurajând părțile care nu dispun de planuri de reglementare și evaluare pentru pesticide și substanțe chimice industriale să elaboreze asemenea planuri,

recunoscând importanța dezvoltării și utilizării unor procese și substanțe chimice alternative, corespunzătoare din punct de vedere ecologic,

hotărâte să protejeze sănătatea omului și a mediului împotriva efectelor nocive ale poluanților organici persistenți,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Obiectiv

Luând în considerare abordarea preventivă, în conformitate cu Principiul 15 al Declarației de la Rio privind mediul și dezvoltarea, obiectivul acestei convenții este protejarea sănătății umane și a mediului împotriva poluanților organici persistenți.

ARTICOLUL 2 Definiții

În înțelesul prezentei convenții:

a) parte înseamnă un stat sau o organizație de integrare economică regională care și-a exprimat consimțământul de a fi legată prin prezenta convenție și pentru care aceasta este în vigoare;

b) organizația de integrare economică regională înseamnă o organizație constituită de către statele suverane dintr-o anumită regiune, căreia statele sale membre i-au transferat competențe cu privire la aspectele reglementate prin prezenta convenție și care a fost pe deplin autorizată, în conformitate cu procedurile sale interne, să semneze, să ratifice, să accepte, să aprobe sau să adere la această convenție;

c) părțile prezente și cu drept de vot înseamnă părțile prezente care își exercită dreptul de vot printr-un vot afirmativ sau negativ.

ARTICOLUL 3 Măsuri pentru reducerea sau eliminarea evacuărilor rezultate din producția și utilizarea intenționată

1. Fiecare parte:

a) va interzice și/sau va lua măsurile legale și administrative necesare pentru eliminarea:

(i) producerii și utilizării substanțelor chimice enumerate în anexa A în conformitate cu prevederile incluse în această anexă; și

(ii) importului și exportului substanțelor chimice enumerate în anexa A în conformitate cu prevederile incluse în alin. 2;

b) va restricționa producerea și utilizarea substanțelor chimice enumerate în anexa B în conformitate cu prevederile acelei anexe.

2. Fiecare parte va lua măsurile necesare pentru a se asigura:

a) că orice substanță chimică inclusă în anexa A sau B este importată doar:

(i) în scopul depozitării adecvate din punct de vedere ecologic conform prevederilor alin. 1 lit. d) al art. 6; sau

(ii) pentru utilizarea sau scopul permis de acea parte în baza anexei A sau B;

b) că este numai exportată o substanță chimică prevăzută în anexa A, pentru care orice derogare specifică de producere sau utilizare este în vigoare, ori o substanță prevăzută în anexa B, pentru care orice derogare specifică de utilizare sau producere ori scop acceptabil este în vigoare, luând în considerare toate prevederile relevante din instrumentele internaționale existente privind procedura de obținere a consimțământului prealabil în cunoștință de cauză:

(i) în scopul depozitării adecvate din punct de vedere ecologic conform prevederilor alin. (1) lit. d) al art. 6;

(ii) unei părți căreia i se permite să folosească acea substanță chimică prevăzută în anexa A ori B; sau

(iii) unui stat care nu este parte la această convenție și care a furnizat o certificare anuală părții exportatoare. O asemenea certificare va specifica intenția utilizării substanțelor chimice și va include o declarație prin care, în legătură cu acea substanță, statul importator este obligat:

a) să protejeze sănătatea omului și a mediului înconjurător prin adoptarea măsurilor necesare pentru minimalizarea sau eliminarea evacuărilor;

b) să respecte prevederile alin. 1 al art. 6; și

c) să respecte, acolo unde este cazul, prevederile alin. 2 din partea a II-a a anexei B.

Certificarea va include, de asemenea, documentația corespunzătoare de sprijinire a acesteia, cum ar fi legi, instrumente de reglementare, dispoziții de ordin administrativ sau politic. Partea exportatoare va transmite certificatul secretariatului în termen de 60 de zile de la data primirii;

c) ca o substanță chimică inclusă în anexa A, ale cărei derogări specifice de producere și utilizare nu se mai află în vigoare pentru nici o parte, să nu fie exportată de acea parte decât în scopul depozitării adecvate din punct de vedere ecologic, așa cum este prevăzut în alin. 1 lit. d) al art. 6;

d) pentru o mai bună înțelegere a acestui alineat, termenul stat care nu este parte la această convenție înseamnă, în acest context, cu referire la o anumită substanță chimică, un stat sau organizație de integrare economică regională care nu a acceptat să fie obligat/obligată să respecte prevederile prezentei convenții cu privire la această substanță chimică.

3. Fiecare parte care are una sau mai multe scheme de reglementare și de evaluare pentru pesticidele noi și pentru substanțele industriale noi va lua măsuri pentru a elabora reglementări în scopul prevenirii producției și utilizării noilor pesticide și noilor substanțe chimice industriale care, luând în considerare criteriile alin. 1 din anexa D, prezintă caracteristicile poluanților organici persistenți.

4. Fiecare parte care aplică una sau mai multe scheme de reglementare și de evaluare pentru pesticide și substanțe industriale va lua în considerare, acolo unde este cazul în cadrul acestor scheme, criteriile enunțate în alin. 1 din anexa D atunci când va efectua evaluări ale pesticidelor sau substanțelor chimice industriale care sunt folosite în prezent.

5. În afara cazului în care este prevăzut altfel în prezenta convenție, alin. 1 și 2 nu se vor aplica pentru cantitățile de substanțe chimice care urmează să fie folosite în cercetările de laborator sau ca standard de referință.

6. Oricare parte care are o derogare specifică în conformitate cu anexa A sau o derogare specifică ori un scop acceptabil în conformitate cu anexa B va lua măsurile potrivite pentru a se asigura că orice producere sau utilizare aflată sub incidența acestei derogări ori scop se efectuează într-un mod care previne sau minimalizează expunerea umană și descărcările în mediul înconjurător. Pentru utilizări supuse derogărilor sau scopurilor acceptabile care implică evacuări intenționate în mediul înconjurător în condiții de utilizare normală, aceste evacuări vor fi într-o cantitate cât mai redusă, luându-se în considerare standardele și dispozițiile aplicabile.

ARTICOLUL 4 Înregistrarea derogărilor specifice

1. Se va întocmi un registru în scopul identificării părților care sunt supuse derogărilor specifice prevăzute în anexa A sau B. Acesta nu va identifica părțile care utilizează prevederile din anexa A sau B care ar putea fi exercitate de toate părțile. Registrul va fi actualizat de către secretariat și va fi pus la dispoziție publicului.

2. Registrul va include:

a) o listă cu tipurile de derogări specifice prevăzute în anexele A și B;

b) o listă cu părțile care sunt supuse unei derogări specifice menționate în anexa A sau B; și

c) o listă cu datele la care expiră fiecare derogare specifică înregistrată.

3. Orice stat care devine parte poate să înregistreze printr-o notificare în scris adresată secretariatului unul sau mai multe tipuri de derogări specifice enumerate în anexa A sau B.

4. Dacă nu este indicată o dată anterioară în registru de către una dintre părți sau dacă nu se acordă o amânare conform alin. 7, toate înregistrările derogărilor specifice vor expira după un interval de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei convenții în ceea ce privește o substanță chimică dată.

5. La prima reuniune Conferința părților va decide asupra procesului de revizuire a articolelor din registru.

6. Înainte de a revizui un articol din registru, partea implicată va prezenta un raport secretariatului, în care să justifice necesitatea de a se înregistra în continuare pentru o anumită derogare. Raportul va fi transmis de către secretariat tuturor părților. Examinarea înregistrării va fi efectuată pe baza tuturor informațiilor disponibile. Prin urmare, Conferința părților poate face recomandări părții interesate după cum consideră potrivit.

7. Conferința părților poate, la cererea părții interesate, să decidă asupra extinderii datei de expirare a unei derogări specifice până la 5 ani. În luarea deciziei, Conferința părților va lua în considerare interesele specifice ale statelor părți în curs de dezvoltare și ale statelor părți cu economie în tranziție.

8. O parte poate, în orice moment, să retragă o înscriere din registru cu privire la o derogare specifică, printr-o notificare scrisă adresată secretariatului. Retragerea va produce efecte la data prevăzută în notificare.

9. Când nu mai există nici o parte înregistrată pentru un anumit tip de derogare specifică, nu se va mai putea face nici o înregistrare nouă referitoare la această derogare.

ARTICOLUL 5 Măsuri de reducere și eliminare a evacuărilor accidentale

Fiecare parte va lua cel puțin următoarele măsuri pentru reducerea evacuărilor complete derivate din sursele antropice ale fiecăreia dintre substanțele menționate în anexa C, în scopul reducerii continue și, acolo unde este posibil, în scopul eliminării totale:

a) elaborarea unui plan de acțiune sau, acolo unde este cazul, a unui plan de acțiune regional ori subregional într-un interval de 2 ani de la intrarea în vigoare a acestei convenții pentru partea respectivă și implementarea ulterioară a acestora în cadrul planului de acțiune prevăzut în art. 7 în vederea identificării, caracterizării și gestionării evacuărilor de substanțe chimice prezentate în anexa C și în vederea facilitării implementării prevederilor lit. b)-e). Planul de acțiune va cuprinde următoarele elemente:

(i) evaluarea evacuărilor actuale și planificate, în special elaborarea și reactualizarea inventarelor surselor și estimărilor evacuărilor, ținând cont de categoriile de surse identificate în anexa C;

(ii) evaluarea eficienței legilor și politicilor părții ce vizează gestiunea evacuărilor;

(iii) strategiile pentru respectarea obligațiilor prezentate în acest alineat, luându-se în considerare evaluările incluse la pct. (i) și (ii);

(iv) etapele pentru promovarea educării, instruirii și conștientizării publicului cu privire la aceste strategii;

(v) examinarea o dată la 5 ani a acestor strategii și a succesului lor în sensul respectării obligațiilor prevăzute în acest alineat; asemenea examinări vor fi incluse în rapoartele prezentate în conformitate cu art. 15;

(vi) programul de implementare a planului de acțiune, inclusiv strategiile și măsurile enunțate mai sus;

b) promovarea aplicării măsurilor disponibile și practice prin care se poate atinge în mod rapid un nivel realist și semnificativ de reducere a evacuărilor sau de eliminare a surselor;

c) promovarea dezvoltării și, acolo unde este cazul, a impunerii utilizării materialelor substituite sau modificate, a produselor și proceselor necesare pentru prevenirea formării substanțelor enumerate în anexa C și evacuării acestora, luându-se în considerare dispozițiile generale asupra măsurilor de prevenire enunțate în anexa C și dispozițiile care urmează a fi adoptate printr-o hotărâre a Conferinței părților;

d) promovarea și, în conformitate cu programul de implementare a planului de acțiune, impunerea utilizării celor mai bune tehnici disponibile pentru noi surse în cadrul categoriilor de surse identificate de către o parte ca o garantare a unor asemenea acțiuni în planul de acțiune, punând mai întâi accentul pe categoriile de surse identificate în partea a II-a a anexei C. În orice caz, solicitarea utilizării celor mai bune tehnici disponibile pentru noi surse în categoriile enumerate în partea a II-a a anexei C va fi realizată progresiv cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei convenții pentru acea parte. Pentru categoriile identificate, părțile vor promova utilizarea celor mai bune practici de mediu. Pentru aplicarea celor mai bune tehnici disponibile și a celor mai bune practici de mediu, părțile ar trebui să țină cont de dispozițiile generale asupra măsurilor de prevenire și reducere a evacuărilor incluse în anexa C și de dispozițiile generale asupra celor mai bune tehnici disponibile și a celor mai bune practici de mediu care urmează să fie adoptate printr-o hotărâre a Conferinței părților;

e) promovarea, în conformitate cu planul propriu de acțiune, a utilizării celor mai bune tehnici disponibile și a celor mai bune practici de mediu:

(i) pentru sursele existente, în cadrul categoriilor de surse enumerate în partea a II-a a anexei C și în cadrul categoriilor de surse, cum ar fi cele enumerate în partea a III-a a aceleiași anexe; și

(ii) pentru sursele noi, în cadrul categoriilor de surse enumerate în partea a III-a a anexei C, pe care o anumită parte nu le-a abordat la lit. d).

Pentru aplicarea celor mai bune tehnici disponibile și a celor mai bune practici de mediu, părțile ar trebui să ia în considerare dispoziția generală asupra măsurilor de prevenire și de reducere a evacuărilor din anexa C, precum și dispozițiile asupra celor mai bune tehnici disponibile și a celor mai bune practici de mediu care urmează a fi adoptate printr-o hotărâre a Conferinței părților;

f) pentru o mai bună înțelegere a acestui alineat și a anexei C:

(i) cele mai bune tehnici disponibile înseamnă stadiul cel mai eficient și avansat de dezvoltare a activităților și metodelor de exploatare care indică faptul că anumite tehnici sunt corespunzătoare din punct de vedere practic pentru furnizarea bazei pentru limitarea emisiilor, destinate să prevină și, acolo unde este posibil, să reducă evacuările de substanțe chimice enumerate în partea I a anexei C și impactul lor asupra mediului înconjurător în ansamblu. În această privință:

(ii) tehnici înseamnă atât tehnologia utilizată, cât și modul în care instalația este proiectată, construită, întreținută, utilizată și scoasă din funcțiune;

(iii) tehnici disponibile înseamnă acele tehnici accesibile utilizatorului, dezvoltate pe o scară care permite implementarea într-un anumit sector industrial, în condiții viabile din punct de vedere tehnic și economic, ținând cont de costuri și avantaje;

(iv) cele mai bune tehnici disponibile înseamnă tehnicile cele mai eficiente pentru atingerea unui nivel general înalt de protecție a mediului în ansamblu;

(v) cele mai bune practici de mediu înseamnă aplicarea celei mai potrivite combinații de măsuri și strategii de control al mediului înconjurător;

(vi) sursă nouă înseamnă orice sursă a cărei construcție sau modificare substanțială a început să fie făcută la cel puțin un an de la data:

- intrării în vigoare a acestei convenții pentru partea implicată; și

- intrării în vigoare a unui amendament la anexa C pentru partea implicată atunci când sursa este supusă prevederilor acestei convenții doar în baza respectivului amendament;

g) valorile limită de evacuări sau standardele de performanță ar putea fi folosite de către o parte pentru îndeplinirea angajamentelor luate în legătură cu cele mai bune tehnici disponibile în conformitate cu acest alineat.

ARTICOLUL 6 Măsuri de reducere sau eliminare a evacuărilor provenite de la depozite și deșeuri

1. În scopul de a se asigura că depozitele constituite sau care conțin substanțele chimice enumerate în anexa A ori B și că deșeurile, inclusiv produsele și articolele aflate pe punctul de a deveni deșeuri ce conțin o substanță chimică enumerată în anexa A, B sau C ori contaminate cu aceasta, sunt gestionate în așa fel încât să protejeze sănătatea umană și mediul, fiecare parte va trebui:

a) să elaboreze strategii adecvate pentru identificarea:

(i) depozitelor care conțin substanțele chimice enumerate în anexa A sau B; și

(ii) produselor și articolelor aflate în uz și a deșeurilor care conțin sau sunt contaminate cu o substanță chimică enumerată în anexa A, B sau C;

b) să identifice, în măsura în care este posibil, depozitele care sunt alcătuite sau conțin substanțele chimice enumerate fie în anexa A, fie în anexa B, pe baza strategiilor menționate la lit. a);

c) să gestioneze depozitele, într-un mod adecvat, sigur, eficient și rațional din punct de vedere ecologic. Depozitele de substanțe chimice enumerate în anexa A sau B, a căror utilizare este interzisă în conformitate cu orice derogare expresă inclusă în anexa A și cu orice derogare specifică sau într-un scop acceptabil, prezentate în anexa B, cu excepția stocurilor al căror export este permis în conformitate cu alin. 2 al art. 3, vor fi considerate deșeuri și vor fi gestionate în conformitate cu lit. d);

d) să ia măsuri în așa fel încât deșeurile, inclusiv produsele și articolele care sunt pe punctul de a deveni deșeuri, să fie:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...