Comunitatea Economică Europeană

Acordul între România și Comunitatea Europeană instituind anumite condiții pentru transportul rutier de mărfuri și promovarea transportului combinat din 28.06.2001

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 martie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

România, denumită în continuare România, și Comunitatea Europeană, denumită în continuare Comunitatea, denumite în continuare părți contractante,

luând în considerare Acordul european din 1 februarie 1993 instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de altă parte, și îndeosebi art. 57.3 din acesta,

considerând că România este interesată în extinderea pe mai departe, în colaborare cu Comunitatea, a drepturilor și obligațiilor reciproce cu privire la accesul pe piața transporturilor și la tranzit, ca un prim pas în realizarea unei înțelegeri privind transporturile interioare, astfel cum este prevăzut în Acordul european din 1 februarie 1993 instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de altă parte,

considerând că este esențial pentru Comunitate, în contextul realizării pieței interne și al implementării politicii comune de transport, să asigure ca mărfurile Comunității, aflate în tranzit prin România, să poată fi transportate cât mai rapid și mai eficient posibil, fără obstacole sau discriminări,

mai mult, considerând ca fiind necesar să se asigure dezvoltarea coordonată a fluxurilor de transport între și pe teritoriile părților contractante, în special prin introducerea și dezvoltarea unui pachet de măsuri coordonate privind transportul rutier și combinat pe baze competitive prin promovarea autovehiculelor nepoluante și respectarea principiului mobilității durabile,

au convenit cele ce urmează:

TITLUL I Scop, domeniu de aplicabilitate și definiții

ARTICOLUL 1 Scop

Scopul prezentului acord este de a promova cooperarea dintre părțile contractante în domeniul transportului de mărfuri și în special în domeniul traficului rutier de tranzit și în acest sens să asigure dezvoltarea într-o manieră coordonată a transporturilor dintre și pe teritoriile părților contractante.

ARTICOLUL 2 Domeniu de aplicabilitate

1. Cooperarea se extinde asupra transportului rutier de mărfuri și transportului combinat.

2. Astfel, obiectul prezentului acord acoperă în principal:

- accesul la piață pentru traficul rutier de mărfuri în tranzit;

- măsurile de susținere legale și administrative, inclusiv măsurile comerciale de taxare, sociale și tehnice;

- cooperarea în dezvoltarea unui sistem de transport care se conformează, între altele, condițiilor de protecție a mediului;

- un schimb regulat de informații asupra dezvoltării politicilor de transport ale părților contractante.

ARTICOLUL 3 Definiții

În sensul prezentului acord, se vor folosi următoarele definiții:

a) trafic de tranzit - o călătorie efectuată pe șosea pe teritoriul României sau pe teritoriul unui/unor state membre al/ale Comunității, indiferent dacă aceasta se face cu un vehicul rutier încărcat sau gol, fără realizarea nici unei operațiuni de încărcare sau descărcare pe aceste teritorii;

b) transport combinat - transportul de mărfuri între sau pe teritoriile părților contractante în cursul căruia camionul, remorca, semiremorca, cu sau fără tractor, cutia mobilă ori containerul de 20 de picioare sau mai mare utilizează șoseaua pe parcursul inițial ori final al călătoriei, iar în restul călătoriei, calea ferată sau calea navigabilă interioară ori serviciile maritime; în acest din urmă caz secțiunea parcursă depășește 100 km în linie dreaptă.

Parcursul rutier inițial sau final al călătoriei se derulează:

- pentru etapa inițială, între punctul unde mărfurile sunt încărcate și cea mai apropiată stație feroviară de încărcare corespunzătoare, iar pentru etapa finală, între cea mai apropiată stație feroviară și punctul unde mărfurile sunt descărcate; sau

- pe o rază care nu depășește 150 km în linie dreaptă de la portul căii navigabile interioare ori de la portul maritim de încărcare sau descărcare;

c) vehicul rutier - un autovehicul înmatriculat pe teritoriul uneia dintre părțile contractante sau o combinație de vehicule în care cel puțin autovehiculul este înmatriculat pe teritoriul uneia dintre părțile contractante, care sunt folosite exclusiv pentru transportul mărfurilor;

d) taxă de utilizare - plata nediscriminatorie a unei anumite sume care conferă dreptul unui vehicul rutier să folosească o anumită infrastructură pe o perioadă dată;

e) taxă de trecere - plata unei anumite sume pentru un vehicul care se deplasează pe distanța dintre două puncte ale unei infrastructuri; suma de plată se bazează pe distanța parcursă și pe categoria vehiculului;

f) teritoriile părților contractante înseamnă:

- pentru România, teritoriul României;

- pentru Comunitatea Europeană, teritoriile în care se aplică tratatul care stabilește Comunitatea Economică Europeană și în condițiile stabilite de acest tratat.

TITLUL II Transportul combinat

ARTICOLUL 4 Prevederi generale

Părțile contractante vor adopta măsuri reciproce coordonate, necesare dezvoltării și promovării transportului combinat, astfel încât să se asigure că o mare parte a transporturilor lor internaționale se efectuează în condiții mai puțin poluante.

ARTICOLUL 5 Măsuri de susținere

Părțile contractante vor întreprinde acțiunile necesare pentru a îmbunătăți competitivitatea transportului combinat. Acestea vor consta în special în:

a) luarea de măsuri pentru încurajarea utilizatorilor și a expeditorilor în a folosi transportul combinat, prin:

- îmbunătățirea competitivității tuturor tipurilor de transport combinat față de transportul rutier, prin asistență financiară acordată de România sau de Comunitate noilor proiecte de transport combinat;

- încurajarea utilizării transportului combinat neînsoțit, cu precădere pe distanțe lungi, și prin promovarea utilizării în special a cutiilor mobile, a containerelor și a semiremorcilor;

- scutirea, într-un cadru adecvat, de sistemele de contingente și sistemele de autorizare a parcursurilor rutiere inițiale și/sau finale care fac parte integrantă din operațiunea de transport combinat;

- analizarea posibilității de a acorda reduceri de la taxele aplicate vehiculelor rutiere când sunt utilizate în lanțurile de transport combinat;

- îmbunătățirea vitezei și a siguranței transportului combinat în special prin:

încurajarea sporirii frecvenței serviciilor de transport combinat în concordanță cu necesitățile expeditorilor și utilizatorilor;

încurajarea reducerii timpilor de așteptare în terminale și a sporirii productivității acestora;
fluidizarea controalelor la frontieră care afectează transportul combinat, transferând cât mai curând posibil aceste controale în terminalele de transport combinat, pentru toate mărfurile, exceptând mărfurile supuse controlului veterinar și fitosanitar;
îmbunătățirea condițiilor de securitate a mărfurilor, a unității de transport și a unității de încărcare pe parcursul lanțului de transport combinat;

- asigurarea accesului nediscriminatoriu la terminale atunci când acestea sunt finanțate sau cofinanțate din fonduri publice;

- acordarea de către autoritățile competente ale părților contractante, unde este posibil, a autorizațiilor rutiere de tranzit, convenite la art. 6 paragraful 2, cu prioritate transportatorilor rutieri, în concordanță cu gradul de utilizare de către aceștia a transportului combinat, determinat prin datele statistice disponibile fiecărei părți contractante;

- luarea în considerare, unde este necesar, pentru asigurarea compatibilității cu ecartamentul căii ferate, a greutăților, dimensiunilor și caracteristicilor tehnice ale echipamentelor de transport combinat specializate și având în vedere acțiuni coordonate pentru a comanda și a da în exploatare astfel de echipamente, în funcție de necesitățile traficului;

b) permiterea accesului, la cerere, la informațiile necesare privind noile acțiuni în domeniul transportului combinat, inclusiv la cele privind proiectele de cercetare tehnologică (co)finanțate de acea parte contractantă, prin intermediul unei prezentări care să includă conținutul, rezultatele și impactul acestor acțiuni sau proiecte tehnologice;

c) crearea unei infrastructuri corespunzătoare:

- așa cum este stabilit în prevederile relevante ale Acordului european privind marile linii de transport internațional combinat și instalații conexe (AGTC), încheiat la 1 februarie 1991;

- îndepărtând orice strangulare de pe rețelele rutiere de acces la terminalele de transport combinat, în vederea intensificării utilizării transportului combinat;

d) luarea în considerare a următoarelor acțiuni:

- examinarea posibilităților de a permite accesul vehiculelor de 44 tone cu 6 osii pe parcursurile rutiere inițiale și finale ale transportului combinat;

- exceptarea parcursurilor rutiere inițiale și finale ale transportului combinat de la restricțiile de conducere aplicabile în zilele de la sfârșitul săptămânii și de sărbătoare;

- permiterea accesului reciproc pe căile ferate pentru operatorii de transport combinat, în contextul unui nou acord.

TITLUL III Transportul rutier

ARTICOLUL 6 Prevederi generale

1. În privința accesului reciproc la piețele de transport părțile contractante convin pentru început și fără a aduce atingere prevederilor paragrafului 2 să mențină drepturile existente rezultate din acordurile bilaterale sau din alte înțelegeri bilaterale încheiate între fiecare stat membru al Comunității și România.

Totuși, până la încheierea unui acord între părțile contractante în privința accesului la piața de transport rutier, astfel cum este prevăzut la art. 7, România va coopera cu statele membre ale Comunității pentru amendarea acestor acorduri și/sau înțelegeri bilaterale, după cum ar putea fi necesar, pentru a le adapta la prezentul acord.

2. În plus față de autorizațiile acordate în baza regimurilor descrise în paragraful 1 părțile contractante convin ca pentru fiecare an calendaristic să acorde pentru vehiculele de transport de marfă acces la traficul de tranzit pe teritoriul României și pe teritoriile statelor membre ale Comunității. Acesta se va realiza de la data intrării în vigoare a prezentului acord, în baza unor autorizații, după cum urmează:

a) România va primi 7.000 de autorizații valabile în statele membre ale Comunității, pe care se vor atașa timbre adezive;

b) România va primi 3.000 de timbre adezive pentru fiecare stat membru al Comunității;

c) Comunitatea va primi 14.000 de autorizații valabile în România;

d) autorizațiile la care se face referire la lit. a) și c) vor corespunde modelelor prezentate în anexa nr. 1a) și, respectiv, în anexa nr. 1b);

e) timbrele adezive la care se face referire la lit. b) vor corespunde modelului prezentat în anexa nr. 1c);

f) autorizațiile la care se face referire la lit. a) și c) vor fi furnizate autorităților competente din România de către serviciile Comisiei sau, în cazul Comunității, autorităților competente ale statelor membre. Autoritățile competente vor completa autorizația, cu excepția rubricilor "Numărul de înmatriculare al autovehiculului", "Traseul dus" și "Traseul întors". Autorizațiile vor fi eliberate operatorilor de transport la un tarif care să acopere rezonabil doar cheltuielile administrative;

g) timbrele adezive la care se face referire la lit. b) vor fi eliberate de serviciile Comisiei autorităților competente din România. Aceste timbre adezive vor fi lipite pe autorizații înainte de utilizarea acestora, pentru a indica în ce stat membru sau state membre ale Comunității este valabilă autorizația;

h) părțile contractante convin ca nici un fel de taxe sau tarife similare să nu fie aplicate pentru utilizarea autorizațiilor la care se face referire la lit. a) și c);

i) autorizațiile și timbrele adezive vor fi valabile pentru un an calendaristic, până la data de 31 ianuarie a anului următor, și pot fi utilizate numai pentru o cursă dus și o cursă întors.

3. Autorizațiile la care se face referire la paragraful 2 pot fi utilizate numai de vehicule care respectă cel puțin standardele EURO 1 sau prevederile Cerințelor de zgomot și de emisii poluante pentru camionul verde, prezentate în anexa nr. 4. Dovada pentru conformitatea cu aceste prevederi va fi păstrată la bordul vehiculului pe tot parcursul călătoriei.

4. Dacă data la care prezentul acord intră în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 19, nu este 1 ianuarie, numărul autorizațiilor și timbrelor adezive menționate la paragraful 2 va fi redus direct proporțional pentru anul calendaristic în care prezentul acord intră în vigoare.

5. Autoritățile competente ale părților contractante vor elibera autorizații pentru transportul de mărfuri, conform prezentului acord, numai transportatorilor autorizați să opereze în transportul rutier internațional, conform legislației acelei părți contractante. Autorizația trebuie păstrată la bordul vehiculului. În cazul unei combinații de vehicule autorizația trebuie să însoțească autovehiculul. Aceasta acoperă combinația de vehicule, chiar dacă remorca sau semiremorca nu este înmatriculată pe numele deținătorului autorizației sau dacă este înmatriculată în altă țară.

6. Părțile contractante nu vor întreprinde nici o acțiune unilaterală care ar putea determina apariția unei discriminări între transportatorii sau vehiculele românești și cele comunitare. Fiecare parte contractantă va lua toate măsurile necesare pentru facilitarea transportului rutier spre sau în tranzit pe propriul teritoriu, la care se face referire în acest acord.

ARTICOLUL 7 Accesul la piață

Ca o problemă prioritară și ținând seama de adoptarea de către România a reglementărilor fiscale, sociale și tehnice ale Comunității, părțile contractante se angajează să găsească împreună un sistem comun pentru reglementarea pe viitor a accesului la piața transporturilor rutiere între acestea.

ARTICOLUL 8 Prevederi fiscale

În ceea ce privește operațiunile de transport, în conformitate cu prevederile prezentului acord:

1. Părțile contractante vor asigura aplicarea principiului nediscriminării în funcție de naționalitate sau de locul de origine la taxarea vehiculelor rutiere, la taxele fiscale, la taxele de trecere și la orice alte forme de taxe impuse pentru utilizarea infrastructurii de transport rutier.

2. Vehiculele rutiere înmatriculate pe teritoriul uneia dintre părțile contractante vor fi scutite de taxele și tarifele pentru circulație sau pentru posesia vehiculelor, precum și de taxele și tarifele speciale aplicate operațiunilor de transport pe teritoriul celeilalte părți contractante.

Vehiculele rutiere nu vor fi scutite de plata taxelor și tarifelor pentru combustibil, a taxelor de trecere și a taxelor de utilizare a infrastructurii.

3. Părțile contractante vor asigura ca taxele de trecere și orice altă formă de taxă de utilizare a infrastructurii să nu fie impuse în același timp pentru utilizarea aceluiași sector de drum.

Cu toate acestea, părțile contractante pot impune, de asemenea, taxe de trecere pe rețele unde sunt percepute taxe de utilizare a infrastructurii pentru cazul utilizării podurilor, a tunelelor și a trecătorilor montane.

4. Următoarele produse vor fi scutite de plata taxei vamale și de toate taxele și tarifele:

a) combustibilul din rezervoarele vehiculelor rutiere în momentul importării pe teritoriul celeilalte părți contractante, rezervoarele fiind cele proiectate de fabricant pentru tipul de vehicul rutier respectiv;

b) combustibilul din rezervoarele remorcilor și semiremorcilor, utilizat pentru sistemele de răcire ale frigorificelor;

c) lubrifianții în cantitățile necesare pentru utilizare pe parcursul călătoriei;

d) piesele de schimb și uneltele necesare pentru repararea unui vehicul care s-a defectat în timpul desfășurării unei operațiuni de transport rutier internațional. Piesele de schimb care sunt înlocuite trebuie reexportate sau distruse sub controlul autorităților vamale competente ale celeilalte părți contractante.

5. Fără a aduce atingere prevederilor celui de al doilea subparagraf al paragrafului 2, dacă greutățile, dimensiunile sau greutatea pe osie a unui vehicul depășește limitele maxime admise pe teritoriul României, deși vehiculul este conform prevederilor stabilite în Directiva Consiliului 96/53/CE privind greutățile și dimensiunile, vehiculul nu va fi supus aplicării nici unei taxe speciale, cu condiția conformării cu prevederile anexei nr. 5.

ARTICOLUL 9 Prevederi sociale

Părțile contractante vor aplica Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (AETR), semnat la 1 iulie 1970, în forma de la data intrării în vigoare a prezentului acord, sau vor aplica reguli identice regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 și nr. 3.821/85, astfel cum au fost amendate ulterior.

ARTICOLUL 10 Prevederi tehnice

1. România va adopta măsurile echivalente celor prevăzute în anexa nr. 2, la data intrării în vigoare a prezentului acord, și celor prevăzute în anexa nr. 3, în decurs de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

2. Părțile contractante la acest acord vor aplica Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), semnat la 30 septembrie 1957, în forma de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

3. România va depune eforturile necesare armonizării legislației privind transportul mărfurilor perisabile, al animalelor vii și al mărfurilor periculoase, pe baza regulilor comunitare.

4. Părțile contractante vor face schimb de experiență și de informații cu privire la legislațiile lor pentru a îmbunătăți fluxul și siguranța traficului în perioadele de vârf (zilele de la sfârșitul săptămânii, sărbătorile legale, sezonul turistic).

5. Părțile contractante vor coopera pentru încurajarea introducerii, dezvoltării și coordonării sistemelor informaționale interoperabile utilizate în urmărirea traficului rutier.

6. De asemenea, părțile contractante vor depune eforturi să armonizeze asistența tehnică oferită șoferilor, răspândirea informațiilor esențiale privind traficul și serviciile de urgență, inclusiv serviciile de ambulanță și alte probleme de interes pentru șoferi.

TITLUL IV Simplificarea formalităților

ARTICOLUL 11 Simplificarea formalităților

1. Părțile contractante convin să simplifice formalitățile privind fluxul de mărfuri transportate în conformitate cu prezentul acord.

2. Părțile contractante convin să înceapă negocierile în vederea încheierii unui acord privind facilitarea controalelor și a formalităților legate de transportul de mărfuri.

3. Părțile contractante convin, atât timp cât va fi necesar, să întreprindă măsuri comune și să încurajeze adoptarea pe mai departe a unor măsuri de simplificare.

TITLUL V Prevederi finale

ARTICOLUL 12 Extinderea domeniului de aplicabilitate

Dacă una dintre părțile contractante ajunge, pe baza experienței în aplicarea prezentului acord, la concluzia că alte măsuri care nu sunt incluse în prezentul acord sunt în interesul unei politici europene coordonate de transport și pot ajuta îndeosebi la rezolvarea problemelor traficului de tranzit, va face propuneri în acest sens celeilalte părți contractante.

ARTICOLUL 13 Comitetul mixt

Organismul responsabil pentru cooperare va fi un comitet mixt, denumit Comitetul de transport România/Comunitate. Comitetul:

- va fi format din reprezentanții numiți de România și de Comunitate;

- se va întruni la cererea oricărei părți contractante, alternativ pe teritoriul fiecărei părți contractante;

- își va stabili propriile reguli de procedură;

- va funcționa pe baza acordului reciproc;

- va asigura aplicarea corectă a prezentului acord și în special:

a) va examina căile de cooperare și promovare a transportului combinat și, cel puțin la fiecare 2 ani, va analiza progresele înregistrate în realizarea obiectivelor acestuia;

b) va analiza anexele la acest acord cel puțin la fiecare 2 ani;

c) va rezolva orice litigii care pot apărea din aplicarea și interpretarea prezentului acord. În caz de divergență de opinii decizia va fi luată la o întâlnire ulterioară a Comitetului mixt, care va avea loc în termen de două luni de la data apariției disputei, în conformitate cu condițiile ce vor fi stabilite în regulile de procedură ale acestuia;

d) va coordona monitorizarea, prognoza și alte activități statistice referitoare la transportul rutier și combinat internațional și în special la traficul rutier de tranzit;

e) va adopta, când va fi necesar, măsuri privind adaptarea tehnică a prevederilor prezentului acord;

f) va pregăti, dacă va fi necesar, recomandări pentru creșterea numărului de autorizații/timbre adezive;

g) va discuta, când va fi necesar, orice alte subiecte relevante pentru implementarea prezentului acord.

ARTICOLUL 14 Abateri

1. În eventualitatea încălcării prevederilor prezentului acord de către un vehicul rutier sau de către șoferul unui asemenea vehicul, autoritatea competentă a părții contractante pe al cărei teritoriu a survenit abaterea poate notifica această încălcare autorității competente a celeilalte părți contractante, care poate lua măsuri în conformitate cu legislația națională.

2. Autoritatea competentă care primește o astfel de notificare va informa cât mai curând posibil autoritatea competentă a celeilalte părți contractante asupra măsurii luate.

3. Prevederile acestui articol nu vor aduce atingere sancțiunilor legale care pot fi aplicate de tribunalele sau de autoritățile competente de asigurare a ordinii publice ale României sau ale unui stat membru al Comunității Europene pe al cărui teritoriu s-a produs abaterea.

ARTICOLUL 15 Durata valabilității acordului

Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă de 5 ani. Dacă nici una dintre părțile contractante nu îl va fi denunțat printr-o notificare cu 12 luni înainte de expirarea acestei perioade, acordul își va prelungi automat valabilitatea pe o perioadă de 3 ani.

ARTICOLUL 16 Denunțare

Fiecare parte contractantă poate denunța prezentul acord printr-o notificare transmisă celeilalte părți cu 12 luni înainte.

ARTICOLUL 17 Anexe

Anexele nr. 1a), 1b), 1c), 2, 3, 4 și 5 sunt parte integrantă a acestui acord.

ARTICOLUL 18 Redactare

Prezentul acord este redactat în două exemplare în limbile română, daneză, olandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, portugheză, spaniolă și suedeză, toate textele fiind egal autentice.

ARTICOLUL 19 Intrarea în vigoare

Prezentul acord se încheie în conformitate cu procedurile proprii ale părților contractante. Acesta va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni de la data la care părțile contractante și-au notificat reciproc finalizarea procedurilor necesare în acest scop.

ANEXA Nr. 1a)

(Prima pagină a autorizației, în limbile germană și italiană)

Comisia Europeană

ROMÂNIA Nr. ........
Autorizație pentru transportul rutier al mărfurilor în tranzit

Valabilă pe parcursul unei călătorii dus și al unei călătorii întors pentru tranzit prin acele state membre ale Comunității Europene pentru care timbrele adezive au fost lipite și anulate.

(3) (3) (3) (3) (3) (3)
Denumirea transportatorului și adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numărul de înmatriculare al
autovehiculului . . . . . . . . . . . (1)
Valabil până la data de
31 ianuarie 2000
Cursa dus:
Încărcat în . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . (1)
(locul/țara) Intrare în CE (3)
Descărcat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)
(țara)
Cursa de întoarcere:
Încărcat în . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . (2)
(locul/țara) Intrare în CE (3)
Descărcat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)
(țara)
Comisia Europeană Emisă la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
Numele funcționarului oficial Data . . . . . . . . . . . . . . . . (4)

(1) Valabil numai dacă este completat de transportator înainte de plecarea în cursa dus.

(2) Valabil numai dacă este completat de transportator înainte de plecarea în cursa de întoarcere.

(3) Se ștampilează la frontierele CE.

(4) Semnătura și ștampila autorității emitente.

(A doua pagină a autorizației)

Prevederi generale

(Text în limbile germană și italiană)

Prezenta autorizație permite transportul rutier în tranzit al mărfurilor prin acele state membre ale Comunității Europene pentru care timbrele adezive au fost lipite și anulate.

Autorizația aparține deținătorului și este netransferabilă.

Autorizația poate fi retrasă de către autoritatea competentă a statului care a emis-o sau, în cazul în care este falsificată, de către statul în care se desfășoară operațiunile de tranzit.

Autorizația poate fi utilizată doar pentru un singur vehicul o dată. Vehicul înseamnă un autovehicul înmatriculat în statul de origine sau o combinație de vehicule cuplate, dintre care cel puțin autovehiculul este înmatriculat în statul de origine, și care sunt utilizate exclusiv pentru transportul de mărfuri.

Autorizația trebuie păstrată la bordul vehiculului. În cazul combinației de vehicule cuplate autorizația va însoți autovehiculul.

Transportatorul trebuie să respecte toate legile și reglementările naționale ale statului membru al Comunității Europene tranzitat, referitoare la transport și trafic.

Standardele tehnice privind construcția și echipamentele utilizate de vehicule pentru a derula operațiunile de tranzit trebuie să se conformeze celor stabilite pentru vehicule aflate în circulație în transportul internațional și, în plus față de aceasta, să corespundă cel puțin standardelor EURO 1.

Dovada conformității cu această prevedere va fi păstrată la bordul vehiculului de-a lungul întregii călătorii.

Această autorizație trebuie înapoiată autorității competente emitente în decurs de 15 zile de la utilizare.

Prevederi generale
(sumar)

(Text în limba română și în limbile oficiale ale Comunității,
cu excepția limbilor germană și italiană)

Această autorizație permite transportul rutier al mărfurilor în tranzit prin statele membre ale Comunității Europene, pentru care timbrele adezive au fost lipite și anulate.

ANEXA Nr. 1b)

(Prima pagină a autorizației, în limba română)

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței din România

CE Nr. ............
Autorizație pentru transportul rutier al mărfurilor în tranzit

Valabilă pe parcursul unei călătorii dus și al unei călătorii
întors pentru tranzitul prin România

Denumirea transportatorului și adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numărul de înmatriculare
al autovehiculului . . . . . . . . (1)
Valabil până la data de
31 ianuarie 2000
Cursa dus:
Încărcat în . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . (1) Intrare în România (3)
(locul/țara)
Descărcat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) Ieșire din România (3)
(țara)
Cursa de întoarcere:
Încărcat în . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . (2) Intrare în România (3)
(locul/țara)
Descărcat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) Ieșire din România (3)
(țara)
Ministerul Lucrărilor Publice, Emisă la . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transporturilor și Locuinței din România
Semnătura
Numele funcționarului oficial Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4)

(1) Valabil numai dacă este completat de transportator înainte de plecarea în cursa dus.

(2) Valabil numai dacă este completat de transportator înainte de plecarea în cursa de întoarcere.

(3) Se ștampilează la frontiera României.

(4) Semnătura și ștampila autorității emitente a statului membru.

(A doua pagină a autorizației)

Prevederi generale

(Text în limba română)

Prezenta autorizație permite transportul rutier de mărfuri în tranzit prin România.

Autorizația aparține deținătorului și este netransferabilă.

Autorizația poate fi retrasă de către autoritatea competentă a statului care a emis-o sau, în cazul unei falsificări, de către statul în care se desfășoară operațiunile de tranzit.

Autorizația poate fi utilizată doar pentru un singur vehicul o dată. Vehicul înseamnă un autovehicul înmatriculat în statul de origine sau o combinație de vehicule, dintre care cel puțin autovehiculul este înmatriculat în statul de origine, și care sunt utilizate exclusiv pentru transportul de mărfuri.

Autorizația trebuie păstrată la bordul vehiculului. În cazul unei combinații de vehicule autorizația va însoți autovehiculul.

Transportatorul trebuie să respecte toate legile și reglementările naționale din România cu privire la transport și trafic.

Standardele tehnice privind construcția și echipamentele utilizate de vehicule pentru a realiza operațiunile de tranzit trebuie să se conformeze celor stabilite pentru vehiculele aflate în circulație în transportul internațional și, în plus față de aceasta, să corespundă cel puțin standardelor EURO 1.

Dovada conformității cu această prevedere va fi păstrată la bordul vehiculului de-a lungul întregii călătorii.

Această autorizație trebuie înapoiată autorității competente emitente în decurs de 15 zile de la utilizare.

Prevederi generale
(sumar)

(Text în limbile oficiale ale Comunității)

Această autorizație permite transportul rutier al mărfurilor în tranzit prin România.

ANEXA Nr. 1c)

TIMBRE ADEZIVE

RO Transit A RO Transit B RO Transit D RO Transit DK
RO Transit E RO Transit F RO Transit FIN RO Transit GR
RO Transit I RO Transit IRR RO Transit L RO Transit NL
RO Transit P RO Transit S RO Transit UK

ANEXA Nr. 2

DISPOZIȚII PERTINENTE ALE ACQUISULUI COMUNITAR

1. Directiva Consiliului nr. 88/77/CEE din 3 decembrie 1987 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile ce trebuie luate împotriva emisiilor de gaze poluante de la motoarele Diesel utilizate de vehicule (Jurnalul Oficial nr. L 036, 09/02/1988, pag. 0033-0061), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 96/1/CE din 22 ianuarie 1996 (Jurnalul Oficial nr. L 040, 17/02/1996, pag. 0001-0009)

2. Directiva Consiliului nr. 70/157/CEE din 6 februarie 1970 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la nivelul de zgomot admis și la sistemul de evacuare al autovehiculelor (Jurnalul Oficial nr. L 042, 23/02/1970, pag. 0016-0020), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva Comisiei nr. 96/20/CE din 27 martie 1996 (Jurnalul Oficial nr. L 092, 13/04/1996, pag. 0023-0035).

ANEXA Nr. 3

1. Directiva Consiliului nr. 92/6/CEE din 10 februarie 1992 privind montarea și utilizarea dispozitivelor de limitare a vitezei pentru anumite categorii de autovehicule din cadrul Comunității (Jurnalul Oficial nr. L 057, 02/03/1992, pag. 0027)

2. Directiva Consiliului nr. 96/96/CEE din 20 decembrie 1996 privind armonizarea legislațiilor statelor membre privind inspecțiile tehnice ale autovehiculelor rutiere și ale remorcilor acestora (Jurnalul Oficial nr. L 046, 17/02/1997, pag. 0001-0019)

3. Directiva Consiliului nr. 71/320/CEE din 26 iulie 1971 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele de frânare ale anumitor categorii de autovehicule rutiere și ale remorcilor acestora (Jurnalul Oficial nr. L 202, 06/09/1971, pag. 0037), astfel cum a fost amendată ultima dată prin Directiva Comisiei nr. 91/422/CEE din 15 iulie 1991 (Jurnalul Oficial nr. L 233, 22/08/1991, pag. 0021-0030).

ANEXA Nr. 4

Nr. ..........

CERINȚE
de zgomot și de emisii poluante pentru camionul verde

CERTIFICAT DE CONFORMITATE CU PREVEDERILE TEHNICE CONȚINUTE ÎN REZOLUȚIA CEMT/CM (91) 26/Final

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
în calitate de producător sau reprezentant autorizat al producătorului în statul de înmatriculare1):
al vehiculului descris în cele ce urmează, confirm prin prezentul că vehiculul este, la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , identic cu un vehicul care la data de . . . . . . . . . . . . . . . . a fost conform cu prevederile Rezoluției CEMT/CM (91) 26/Final și confirm corectitudinea caracteristicilor menționate în acest certificat.

Semnătura companiei producătoare sau a reprezentantului autorizat al producătorului în statul de înmatriculare.

................... .................... ............... (localitatea) (semnătura) (data)

1) Se vor șterge mențiunile inutile.

Tipul vehiculului:
Numărul de identificare al vehiculului:
Tipul motorului:
Numărul motorului:
Determinate conform1): ISO, ECE R.85, Directivei 80/1.269/EEC, astfel cum a fost amendată prin Directiva 89/491/EEC
Puterea maximă a motorului [kW]: la o turație a motorului de [rpm]:
Determinate conform1): ISO, ECE R.51/02, Directivei 70/157/EEC, astfel cum a fost amendată prin Directiva 92/97/EEC
Valori maxime [dB(A)]2) Puterea motorului Valori măsurate [dB(A)]
78 <=150 kW
80 >150 kW
La data de: în localitatea:
De către:
Viteză de apropiere [km/h]: în treapta de viteză:
Zgomotul aerului comprimat [dB(A)]:
Nivelul de zgomot în apropiere [dB(A)]: la o turație a motorului de [rpm]:
Determinate conform: anexei nr. 1 gKDV 19673)
Zgomotul frânei de motor [dB(A)]:
Zgomotul ambiental [dB(A)]: la punctul de măsurare 2:
la punctul de măsurare 6:
Determinate conform1): ECE R.49/02 Aprobarea A, Directivei 88/77/ CEE, astfel cum a fost amendată prin Directiva 91/542/EEC, Aprobarea A
Valorile maxime [g/kWh]2) Poluantul Valoarea măsurată [g/kWh]
4,9 CO
1,23 HC
9,0 NOx
Putere <= 85 kW:0,68 Particule
Putere > 85 kW:0,4

2) Rezoluția CEMT/CM(91) 26/Final.

3) KDV ("Kraftfahrgesetzdurchfuhrungs-Verordnung") - decret pentru aplicarea legii cu privire la vehiculele de transport marfă (Austria).

ANEXA Nr. 5

RUTE DE TRANZIT
din România pe care este permis tranzitul vehiculelor comunitare
conforme cu regulile Comunității privind greutățile și dimensiunile,
fără plata unor tarife speciale

1. Vehiculele comunitare conforme prevederilor Directivei Consiliului nr. 96/53/CE din 25 iulie 1996, care stabilește dimensiunile maxime admise în trafic național și internațional și greutățile maxime admise în trafic internațional pentru vehiculele rutiere care circulă în cadrul Comunității (Jurnalul Oficial nr. L 235, 17/09/1996, pag. 0059-0075), vor fi scutite de orice autorizație specială și de orice plată specială în legătură cu acestea dacă depășesc prevederile normelor românești referitoare la greutăți și dimensiuni, cu condiția ca aceste vehicule să tranziteze România utilizând următoarele rute:

- ruta de tranzit Nădlac/Calafat (coridorul paneuropean nr. IV), și anume: E 68 de la granița cu Ungaria la Nădlac și Arad, E 671 de la Arad la Timișoara, E 70 de la Timișoara la Craiova, E 79 de la Craiova la Calafat și granița bulgară;

- ruta de tranzit Nădlac/Giurgiu (coridoarele paneuropene nr. IV și IX), și anume: E 68 de la granița ungară la Nădlac, Deva și Sebeș, E 68/E 81 de la Sebeș la Miercurea Sibiului și Veștem, E 81 de la Veștem la Pitești, E 70 de la Pitești la București; centura de sud-vest a Bucureștiului și E 85 de la București la Giurgiu și granița bulgară.

2. Următoarele secțiuni ale rutelor de tranzit menționate la paragraful 1 vor fi temporar exceptate de la aplicarea prevederilor paragrafului 1 cel târziu până la data de 31 decembrie 2000, cu excepția cazului în care Comitetul mixt determină că secțiunile considerate au fost modernizate (sau reabilitate) la standarde care să permită utilizarea acestora de către vehiculele care respectă regulile Comunității privind greutățile și dimensiunile:

- E 70 București-Pitești

3. Următoarele secțiuni ale rutelor de tranzit menționate la paragraful 1 vor fi temporar exceptate de la aplicarea prevederilor acestuia cel târziu până la data de 31 decembrie 2003, cu excepția cazului în care Comitetul mixt determină că secțiunile considerate au fost modernizate (sau reabilitate) la standarde care să permită utilizarea acestora de către vehiculele care respectă regulile Comunității privind greutățile și dimensiunile:

- E 68/E 81 Miercurea Sibiului-Veștem;

- E 70 Timișoara-Lugoj;

- E 85 București-Giurgiu.

4. Următoarele secțiuni ale rutelor de tranzit menționate la paragraful 1 vor fi temporar exceptate de la aplicarea prevederilor paragrafului 1 cel târziu până la data de 31 decembrie 2006, cu excepția cazului în care Comitetul mixt determină că secțiunile considerate au fost modernizate (sau reabilitate) la standarde care să permită utilizarea acestora de către vehicule care respectă regulile Comunității privind greutățile și dimensiunile:

- E 79 Craiova-Calafat/granița cu Bulgaria;

- E 70 Lugoj-Craiova.

5. Fără a aduce atingere prevederilor paragrafului 1, autoritățile române, conform reglementărilor naționale în vigoare, vor percepe pentru vehiculele care depășesc prevederile reglementărilor românești referitoare la greutăți și dimensiuni, pe secțiunile menționate la paragrafele 2, 3 și 4 de mai sus și până la datele menționate, numai tarifele aplicate în funcție de distanță și de greutate.

;
se încarcă...