Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 5108/2019 privind aprobarea Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021, precum și a modelelor pentru avizarea de către comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială a proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 septembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 23 din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.554/2017, și ale art. 9 din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.033/2016,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă modelele pentru avizarea de către comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială a proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional, prevăzute în anexele nr. 2-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția minorități, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ profesional și tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale, interimar,
Valer-Daniel Breaz

București, 4 septembrie 2019.

Nr. 5.108.

ANEXA Nr. 1

CALENDARUL
etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021

Nr. crt. Etapa/Acțiunea Termen de finalizare etapă/acțiune Perioada
Informarea operatorilor economici și a autorităților publice locale cu privire la intrarea în vigoare a Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021
1 Inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISJ/ISMB) realizează, cu sprijinul camerelor de comerț și al instituțiilor reprezentate în comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social (CLDPS), acțiuni de informare și popularizare în rândul operatorilor economici și al unităților de învățământ profesional și tehnic privind calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021. ISJ/ISMB publică pe site-ul instituției calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021. până la 30 septembrie 2019
2 ISJ/ISMB informează autoritățile administrației publice locale cu privire la rolurile acestora în stabilirea cifrei de școlarizare și încheierea contractelor de parteneriat pentru învățământul dual. până la 30 septembrie 2019
Realizarea propunerilor privind locurile în învățământul dual și în învățământul profesional
Învățământ dual
3 Operatorii economici transmit la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) solicitările de școlarizare în învățământul dual, conform modelului de solicitare din anexa nr. 2 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.554/2017, prezentat și în anexa care face parte integrantă din prezentul calendar.
NOTĂ:
Solicitările operatorilor economici se pot transmite prin e-mail la adresa registratura.cndipt@gmail.com.
până la 22 noiembrie 2019
4 CNDIPT centralizează solicitările operatorilor economici și transmite către inspectoratele școlare și unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora s-a solicitat școlarizarea situația solicitărilor operatorilor economici pentru școlarizare în învățământul dual. până la 29 noiembrie 2019
5 ISJ/ISMB analizează solicitările operatorilor economici, în conformitate cu obligațiile prevăzute la art. 23 alin. (6)-(8) din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.554/2017, și transmit la CNDIPT situația cu locurile propuse, ca răspuns la aceste solicitări. până la 6 decembrie 2019
6 CNDIPT analizează gradul de satisfacere al solicitărilor operatorilor economici, motivele de nesatisfacere ale acestora la nivel județean și inițiază, după caz, demersuri pentru identificarea soluțiilor de satisfacere la nivel regional a solicitărilor care, din motive obiective, nu pot fi satisfăcute la nivel județean. CNDIPT formulează propuneri pentru creșterea gradului de satisfacere a solicitărilor operatorilor economici. până la 11 decembrie 2019
7 ISJ/ISMB definitivează situația cu locurile propuse pentru învățământul dual, conform anexei nr. 3 la ordin. până la 12 decembrie 2019
Învățământ profesional
8 Operatorii economici înaintează unităților de învățământ profesional și tehnic sau inspectoratelor școlare solicitările de școlarizare în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021, conform modelului prevăzut în anexa la prezentul calendar. până la 22 noiembrie 2019
9 Unitățile de învățământ profesional și tehnic1 încheie contracte-cadru cu operatorii economici pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul profesional de stat și înaintează la ISJ/ISMB propunerea privind numărul de locuri în învățământul profesional, împreună cu contractele-cadru încheiate. până la 29 noiembrie 2019
10 ISJ/ISMB analizează solicitările operatorilor economici și transmite la CNDIPT situația cu locurile propuse la învățământul profesional, ca răspuns la aceste solicitări, conform anexei nr. 4 la ordin. până la 6 decembrie 2019
11 CNDIPT analizează gradul de satisfacere al solicitărilor operatorilor economici, motivele de nesatisfacere ale acestora la nivel județean și formulează propuneri pentru creșterea gradului de satisfacere a solicitărilor operatorilor economici. până la 11 decembrie 2019
12 ISJ/ISMB definitivează situația cu locurile propuse la învățământul profesional, conform anexei nr. 4 la ordin. până la 12 decembrie 2019
Analiza și avizarea propunerilor locurilor solicitate de operatorii economici pentru învățământul profesional și învățământul dual
13 ISJ/ISMB organizează ședință CLDPS pentru analiza și avizarea numărului de locuri pentru învățământul profesional și pentru învățământul dual. La ședința CLDPS participă reprezentanții operatorilor economici care au solicitat școlarizare în învățământul dual, ai unităților administrativ-teritoriale pe raza cărora s-a solicitat școlarizarea în învățământul dual de către operatorii economici și directorii unităților de învățământ propuse să școlarizeze învățământul dual. 12-19 decembrie 2019
14 ISJ/ISMB transmite la unitățile de învățământ și la unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora se află unitățile de învățământ respective situația locurilor repartizate pentru învățământul dual, conform modelului din anexa nr. 2 la ordin. ISJ/ISMB informează unitățile de învățământ cu privire la numărul de locuri repartizat pentru învățământul profesional, avizat de CLDPS și CNDIPT. ISJ/ISMB transmite la CNDIPT proiectul cifrei de școlarizare la învățământul dual și învățământul profesional, conform anexelor nr. 2-4 la ordin. 16-20 decembrie 2019
15 Unitățile de învățământ care au cifră de școlarizare avizată de ISJ/ISMB pentru învățământul dual încheie contractele de parteneriat cu operatorii economici și cu unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învățământ și transmit la inspectoratul școlar copii ale contractelor. până la 17 ianuarie 2020
16 ISJ/ISMB organizează ședință CLDPS pentru analiza și avizarea numărului de locuri pentru învățământul profesional și tehnic.
NOTĂ:
Planificarea întâlnirilor de lucru ale CLDPS se realizează cu consultarea coordonatorului regional din partea CNDIPT, instituție care asigură coordonarea metodologică a activităților CLDPS. La întâlnirile CLDPS participă coordonatorii regionali din partea CNDIPT.
13-17 ianuarie 2020
17 ISJ/ISMB aprobă proiectul planului de școlarizare în consiliul de administrație. până la 20 ianuarie 2020
18 ISJ/ISMB elaborează varianta finală a proiectului cifrei de școlarizare și o transmite la Ministerul Educației Naționale și la CNDIPT. Varianta finală a proiectului cifrei de școlarizare transmisă la CNDIPT va fi însoțită de copii ale contractelor de parteneriat încheiate de unitățile de învățământ cu operatorii economici și cu unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învățământ, pentru învățământul dual. Varianta finală a proiectului cifrei de școlarizare cuprinde anexele nr. 2-4 la ordin și anexele referitoare la învățământul liceal, profesional, dual și postliceal, conform Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.090/2019. până la 20 ianuarie 2020
19 CNDIPT transmite Ministerului Educației Naționale situația centralizatoare a planului de școlarizare pentru învățământul profesional și învățământul dual, precum și Nota de informare privind avizarea de către CLDPS și CNDIPT a cifrei de școlarizare pentru învățământul profesional și tehnic. 27 ianuarie 2020

1 Cu excepția celor aflate în proces de reorganizare.

NOTĂ:

Modelul Contratului-cadru pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul profesional de stat este cel din anexa nr. 1 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.033/2016. Modelul Contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual este cel din anexa nr. 1 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.554/2017.

ANEXĂ la calendar

(Antet operator economic) (Nr. de înregistrare)

Solicitare de școlarizare în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021

1. Date privind operatorul economic

1.1. Denumirea operatorului economic: . . . . . . . . . .

CIF/CUI: . . . . . . . . . .

1.2. Adresa: . . . . . . . . . .

1.3. Date de contact:

Telefon: . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . .

Pagină web: . . . . . . . . . .

1.4. Persoana de contact:

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .

Funcția: . . . . . . . . . .

Date de contact:

Telefon: . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . .

2. Solicitarea de școlarizare

Solicităm includerea următoarelor calificări în planul de școlarizare pentru învățământul dual în anul școlar 2020-2021:

Calificarea profesională solicitată1 Numărul de locuri solicitate

1 Se completează conform nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare.

3. Precizări privind unitatea/unitățile administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale pe raza căreia/cărora se solicită școlarizare și preferințe privind unitatea de învățământ pentru încheierea contractului de parteneriat

Județul Localitatea Unitatea de învățământ parteneră preferată2

2 Indicarea preferinței pentru o unitate de învățământ este opțională. Alocarea pe unități de învățământ a cifrei de școlarizare în învățământul profesional dual se va realiza ținând cont de preferințele operatorilor economici și în funcție de posibilitățile de constituire a formațiunilor de studii, cu respectarea reglementărilor referitoare la efectivele minime și maxime de elevi, în conformitate cu art. 63 alin. (1) lit. e1), e2) și e3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Menționăm că vom asigura pregătirea practică a elevilor în cadrul unității noastre, în conformitate cu standardele de pregătire profesională în vigoare.

Menționăm că vom acorda pentru fiecare elev, conform numărului de locuri solicitate, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice.3

3 Cerință în conformitate cu art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Menționăm că vom angaja cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor, cheltuieli care vor fi negociate și detaliate în contractul de parteneriat pe care îl vom încheia cu unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară la care vor fi alocate locurile aprobate pentru școlarizare în învățământul profesional dual.

Data: . . . . . . . . . . Reprezentant legal,
Funcția . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătură [ștampilă] . . . . . . . . . .
(Antet operator economic) (Nr. de înregistrare)

Solicitare de școlarizare în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021

1. Date privind operatorul economic

1.1. Denumirea operatorului economic: . . . . . . . . . .

CIF/CUI: . . . . . . . . . .

1.2. Adresa: . . . . . . . . . .

1.3. Date de contact:

Telefon: . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . .

Pagină web: . . . . . . . . . .

1.4. Persoana de contact:

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .

Funcția: . . . . . . . . . .

Date de contact:

Telefon: . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . .

2. Solicitarea de școlarizare

Solicităm includerea următoarelor calificări în planul de școlarizare pentru învățământul profesional în anul școlar 2020-2021:

Calificarea/Calificările profesională(e) solicitată(e)1 Numărul de locuri solicitate

1 Se completează conform nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare.

3. Precizări privind unitatea de învățământ parteneră

Avem o unitate de învățământ parteneră/cu care dorim să colaborăm pentru practica elevilor din învățământul profesional în anul școlar 2020-2021 în calificările mai sus menționate.

Da □ Precizați unitatea de învățământ parteneră . . . . . . . . . .

Nu □

4. Precizări privind asigurarea stagiilor de practică a elevilor la operatorul de practică

Calificarea/Calificările profesională(e) solicitată(e) Vom asigura efectuarea stagiilor de practică a elevilor
Da/Nu2 Observații3

2 Pentru fiecare calificare solicitată vă rugăm să menționați "DA" (în cazul în care veți asigura practica elevilor în firma dumneavoastră) sau NU (în cazul în care nu puteți asigura practica elevilor în firma dumneavoastră).

3 Vă rugăm să includeți în colana "Observații" eventuale mențiuni pe care le considerați relevante privind susținerea de către firma dumneavoastră a practicii elevilor la firma dumneavoastră sau la unitatea de învățământ și eventuale alte facilități/forme de sprijin pentru elevi oferite de firmă.

Data: . . . . . . . . . . Reprezentant legal,
Funcția . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătură [ștampilă] . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2

Avizat
Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social,
Președinte/Vicepreședinte
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)
Avizat
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic,
Inspector,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)
Avizat
Reprezentant al unității administrativ-teritoriale,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)

Proiectul cifrei de școlarizare în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021, de pe raza unității administrativ-teritoriale . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . .1)

1) Se completează câte o situație centralizată pentru fiecare unitate administrativ-teritorială pe raza căreia au fost înregistrate solicitări ale operatorilor economici.

Nr. crt. Denumirea operatorului economic Persoana de contact din partea operatorului economic Date de contact: adresa de e-mail/nr. de telefon/nr. fax Solicitarea de școlarizare Repartizarea cifrei de școlarizare în învățământul dual
Domeniul de formare Calificarea profesională Nr. locuri solicitate Nr. locuri Gradul de satisfacere a solicitărilor Unitatea de învățământ Observații2)
Total

2) Se completează cu argumente în cazul în care numărul de locuri din propunerea de ofertă de școlarizare nu satisface integral solicitarea de școlarizare din partea operatorilor economici.

Inspector școlar general,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)
Inspector școlar pentru învățământul profesional și tehnic,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)

ANEXA Nr. 3

Avizat
Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social,
Președinte/Vicepreședinte,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)
Avizat
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic,
Inspector,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)

Proiectul cifrei de școlarizare în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021, din județul . . . . . . . . . .

Nr. crt. Denumirea operatorului economic Persoana de contact din partea operatorului economic Date de contact: adresa de e-mail/nr. de telefon/nr. fax Solicitarea de școlarizare Repartizarea cifrei de școlarizare în învățământul dual
Domeniul de formare Calificarea profesională Nr. locuri solicitate Nr. locuri Gradul de satisfacere a solicitărilor Unitatea de învățământ Observații1)
Total

1) Se completează cu argumente în cazul în care numărul de locuri din propunerea de ofertă de școlarizare nu satisface integral solicitarea de școlarizare din partea operatorilor economici.

Inspector școlar general,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)
Inspector școlar pentru învățământul profesional și tehnic,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)

ANEXA Nr. 4

Avizat
Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social,
Președinte/Vicepreședinte,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)
Avizat
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic,
Inspector,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)

Proiectul cifrei de școlarizare la învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021, din județul . . . . . . . . . .

Nr. crt. Denumirea operatorului economic Persoana de contact din partea operatorului economic Date de contact: adresa de e-mail/nr. de telefon/nr. fax Solicitarea de școlarizare Repartizarea cifrei de școlarizare pentru învățământul profesional
Domeniul de formare Calificarea profesională Nr. locuri solicitate Nr. locuri Gradul de satisfacere a solicitărilor Unitatea de învățământ Observații1)
Total

1) Se completează cu argumente în cazul în care numărul de locuri din propunerea de ofertă de școlarizare nu satisface integral solicitarea de școlarizare din partea operatorilor economici.

Inspector școlar general,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)
Inspector școlar pentru învățământul profesional și tehnic,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...