Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 11/1999 privind acordarea de facilități fiscale agenților economici

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 februarie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. - Puneri în aplicare (2)

Contribuabilii, persoane juridice, care achită integral și la termenele legale toate obligațiile curente la bugetul de stat pentru anul 1999, reprezentând impozit pe profit, impozit pe salarii, taxa pe valoarea adăugată, accize și impozit pe țitei și gaze naturale, precum și toate ratele din sumele eșalonate cu termene de plată în anul 1999, beneficiază de reducerea obligațiilor aferente acestui an cu 1/12 din fiecare obligație.

Reducerea se calculează și se acordă în urma verificărilor organelor fiscale competente, după depunerea bilanțului contabil anual, iar veniturile înregistrate sunt deductibile la determinarea profitului impozabil.

Art. 2. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

Reducerea prevăzută la art. 1 se acordă și contribuabililor, persoane juridice, care au efectuat plata obligațiilor curente la bugetul de stat cu o întârziere de cel mult 10 zile, de trei ori în cursul anului 1999, pentru fiecare obligație în parte, cu condiția plății majorărilor de întârziere aferente o dată cu aceste obligații.

Art. 3. - Puneri în aplicare (1)

De prevederile art. 1 beneficiază și contribuabilii, persoane juridice, care, după efectuarea plăților restante, respectă condițiile prevăzute la acest articol pe o perioadă de 12 luni consecutive. Modificări (1)

Reducerile determinate în condițiile alineatului precedent se acordă, la cererea contribuabilului, în urma verificărilor organelor fiscale competente.

Art. 4. - Puneri în aplicare (1)

În anul 2000 contribuabilii care s-au încadrat în prevederile articolelor precedente beneficiază lunar, până la sfârșitul anului, de o bonificație de 5% pentru fiecare obligație menționată la art. 1 achitată în termenul legal. Modificări (1)

Bonificațiile prevăzute la alineatul precedent se calculează la fiecare termen legal de plată, iar veniturile corespunzătoare înregistrate sunt deductibile la determinarea profitului impozabil.

Art. 5. - Puneri în aplicare (1)

Contribuabilii la care se constată diferențe de plată la obligațiile datorate bugetului de stat, care nu sunt achitate în termen de 15 zile de la data constatării acestora, împreună cu majorările de întârziere aferente, nu intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Termenul prevăzut mai sus se menține și în cazul contribuabililor care au exercitat căile administrative de atac sau cea prevăzută de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990.

Art. 6. - Modificări (1)

În aplicarea prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Finanțelor va emite norme metodologice.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 24 februarie 1999.

Nr. 11.

;
se încarcă...