Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 100/1999 privind unele măsuri de protecție socială a cadrelor militare și a salariaților civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de armă, inspectoratelor generale, marilor unități, unităților și a formațiunilor din compunerea Ministerului de Interne

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iunie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Cadrele militare și salariații civili din aparatul central, comandamentele de armă, inspectoratele generale, marile unități, unitățile și formațiunile din compunerea Ministerului de Interne, denumite generic unități ale Ministerului de Interne, care se disponibilizează ca urmare a restructurării acestuia, beneficiază de măsurile de protecție prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

Art. 2. -

Programul de restructurare a Ministerului de Interne vizează măsuri care se referă la transformarea sau la redimensionarea unităților acestuia, având drept urmare diminuarea numărului de funcții prevăzute în statele de organizare în timp de pace.

Art. 3. -

Cadrele Ministerului de Interne, ale căror funcții se reduc, vor fi încadrate, în limitele prevederilor statelor de organizare, în alte unități, potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Art. 4. -

În sensul art. 1 se consideră disponibilizați:

a) ofițerii, maiștrii militari și subofițerii, trecuți în rezervă în temeiul art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;

b) salariații civili, ale căror contracte individuale de muncă sunt desfăcute din inițiativa unității, în temeiul prevederilor art. 130 alin. (1) lit. a) din Codul muncii.

CAPITOLUL II Ajutoare și plăți compensatorii acordate cadrelor militare și salariaților civili disponibilizați din Ministerul de Interne

A. Pentru cadrele militare (ofițeri, maiștri militari și subofițeri)

Art. 5. -

(1) În perioada de restructurare a Ministerului de Interne, ofițerii, maiștrii militari și subofițerii pot fi trecuți în rezervă, la propunerea comandanților și cu aprobarea eșalonului superior, cu drept de pensie, înaintea împlinirii vârstei prevăzute de lege, astfel:

a) cu drept de pensie militară de serviciu cu vechime integrală, cadrele militare care au o vechime în serviciu de minimum 30 de ani bărbații și 25 de ani femeile;

b) cu drept de pensie militară de serviciu cu vechime incompletă, cadrele militare care au o vechime în serviciu de minimum 20 de ani, din care cel puțin 10 ani în serviciul militar, și vârsta de minimum 45 de ani împliniți până la data de 31 decembrie 1998.

(2) Cadrele militare care vor fi disponibilizate în condițiile alin. (1) și care au împlinit stagiul minim în grad sau împlinesc acest stagiu până la data de 31 decembrie 1999 vor fi înaintate în gradul următor și trecute în rezervă cu aceeași dată.

(3) Prevederile Decretului nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare; referitoare la stabilirea, plata, suspendarea sau încetarea plății pensiilor, și ale Legii nr. 80/1995 se aplică și în cazul cadrelor militare trecute în rezervă în condițiile alin. (1).

Art. 6. - Referințe (1)

Cadrele militare trecute în rezervă, cu drept de pensie în condițiile art. 5, beneficiază pentru activitatea depusă în Ministerul de Interne de ajutorul stabilit prin reglementările legale în vigoare referitoare la salarizarea personalului militar. În plus, pentru fiecare an rezultat ca diferență între vârsta de pensionare prevăzută de Decretul nr. 214/1977, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr. 80/1995, și vârsta pe care o au la data trecerii în rezervă, se acordă o plată compensatorie, neimpozabilă, egală cu două solde lunare brute din ultima lună de activitate.

Art. 7. - Referințe (1)

(1) Cadrele militare cu o vechime în serviciu mai mică de 20 de ani, trecute în rezervă ca urmare a nevoilor de reducere și de restructurare, vor beneficia de o plată compensatorie, neimpozabilă, corespunzătoare vechimii în serviciu, al cărei cuantum este de:

a) 12 solde lunare brute din ultima lună de activitate, pentru o vechime în serviciu mai mică de 7 ani;

b) 15 solde lunare brute din ultima lună de activitate, pentru o vechime în serviciu cuprinsă între 7 și 15 ani;

c) 20 de solde lunare brute din ultima lună de activitate, pentru o vechime în serviciu mai mare de 15 ani;

(2) Cadrele militare trecute în rezervă în condițiile alin. (1) beneficiază și de ajutorul lunar sau de alocația de sprijin, după caz, în cuantumul stabilit de actele normative în vigoare.

Art. 8. -

(1) De drepturile prevăzute la art. 7 beneficiază și cadrele militare disponibilizate, cu o vechime în serviciu de 20 de ani sau mai mult, care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 pentru trecerea în rezervă cu drept de pensie.

(2) Vechimea în serviciu care se ia în considerare potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este aceea stabilită conform art. 10, 13 și 18 din Decretul nr. 214/1977, cu modificările și completările ulterioare, și art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială, astfel cum a fost completat prin Legea nr. 73/1991 privind stabilirea unor drepturi de asigurări sociale, precum și de modificare și completare a unor reglementări din legislația de asigurări sociale și pensii.

B. Pentru salariații civili Puneri în aplicare (1)

Art. 9. -

Salariații civili cu o vechime în muncă minimă de 6 luni lucrate în ultimele 12 luni în unitățile Ministerului de Interne, ale căror funcții se desființează și care nu vor fi încadrați în alte unități ale Ministerului de Interne în termen de o lună de la data desființării funcției, beneficiază de plăți compensatorii.

Art. 10. -

(1) Suma totală de bani, cu titlu de plată compensatorie, se stabilește pentru fiecare salariat civil căruia i s-a desfăcut contractul individual de muncă potrivit prezentei ordonanțe de urgență, corespunzătoare vechimii în muncă, astfel:

a) 6 salarii medii nete pe unitate, pentru o vechime în muncă mai mică de 5 ani;

b) 9 salarii medii nete pe unitate, pentru o vechime în muncă între 5 și 15 ani;

c) 12 salarii medii nete pe unitate, pentru o vechime în muncă mai mare de 15 ani.

(2) Suma de bani acordată potrivit alin. (1) poate fi majorată cu un salariu mediu net pe economie, dacă beneficiarul are domiciliul într-un județ în care nivelul ratei șomajului este cu 5% peste nivelul mediu la nivel național înregistrat în ultimele 3 luni consecutive, anterioare lunii în care a avut loc disponibilizarea.

Art. 11. -

Salariații civili disponibilizați prin restructurarea Ministerului de Interne primesc ajutor de șomaj în condițiile legii și celelalte drepturi stabilite prin Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III Măsuri active de protecție a cadrelor militareși a salariaților civili disponibilizați din unitățile Ministerului de Interne

Art. 12. -

(1) În sensul prezentei ordonanțe, de urgență, prin măsuri active de protecție se înțelege acele măsuri care au ca scop combaterea șomajului și sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, pentru a dobândi statutul de persoană ocupată.

(2) Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională va asigura gratuit:

a) punerea la dispoziție personalului disponibilizat a listei cuprinzând locurile de muncă vacante și cursurile de calificare organizate contra cost;

b) medierea în vederea angajării;

c) consultanță pentru inițiere în afaceri și orientare profesională.

Art. 13. -

Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională, prin agențiile pentru ocupare și formare profesională județene și a municipiului București, acordă asistență de specialitate structurilor Ministerului de Interne supuse restructurării, la solicitarea acestora, - pe baza unui protocol încheiat între Ministerul de Interne și Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională.

Art. 14. -

În vederea reconversiei profesionale, personalul disponibilizat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență poate urma, gratuit, cursurile de calificare, recalificare, perfecționare sau, după caz, alte forme de pregătire profesională organizate de Ministerul de Interne. Cheltuielile care decurg din aplicarea acestei prevederi vor fi suportate din bugetul Ministerului de Interne.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 15. -

Drepturile care se cuvin personalului disponibilizat, ca plăți compensatorii, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se nasc de la data trecerii în rezervă, respectiv a desfacerii contractului de muncă.

Art. 16. - Modificări (1)

Cadrele militare și salariații civili, disponibilizați în perioada de restructurare a Ministerului de Interne, beneficiază de drepturile bănești prevăzute în prezenta ordonanță de urgență o singură dată. Plățile compensatorii se acordă în cel mult 60 de zile de la data trecerii în rezervă, respectiv a desfacerii contractului de muncă.

Art. 17. -

Sumele de bani aferente plăților compensatorii pentru cadrele militare se suportă din fondurile destinate cu acest scop Ministerului de Interne, iar pentru salariații civili, din Fondul pentru plata ajutorului de șomaj.

Art. 18. -

(1) Sumele de bani cuvenite cadrelor militare și, respectiv, salariaților civili se transferă, de către Ministerul de Interne și, respectiv, de către Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională, în conturi curente personale, speciale, purtătoare de dobânzi, deschise pe numele beneficiarilor la Casa de Economii și Consemnațiuni, conform convențiilor încheiate în acest scop.

(2) Pentru sumele de bani aferente plăților compensatorii virate în conturile curente personale și pentru eventualele regularizări ulterioare, Ministerul de Interne, respectiv Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională, va plăti Casei de Economii și Consemnațiuni un comision de 2% prevăzut în convenție.

(3) Pentru deschiderea de conturi și pentru operațiunile efectuate nu se percepe comision de la beneficiarii de plăți compensatorii.

Art. 19. -

Cheltuielile privind restructurarea personalului din unitățile Ministerului de Interne, precum și cele privind reconversia profesională, pentru anul 1999, vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 20. -

Perioada pentru care cadrele militare, trecute în rezervă în condițiile art. 7, primesc ajutoare lunare sau alocații de sprijin, potrivit actelor normative în vigoare, constituie vechime în muncă.

Art. 21. -

Cadrele militare și salariații civili disponibilizați prin restructurarea unităților Ministerului de Interne beneficiază de următoarele facilități:

a) scutirea pe o perioadă de 2 ani de la plata impozitului pe venit, pentru cei care vor fi autorizați, potrivit legii, să desfășoare activității economice pe baza liberei inițiative ca persoane fizice independente sau ca asociații familiale. Această prevedere se aplică persoanelor care au obținut autorizația de funcționare în termen de 6 luni de la data trecerii în rezervă, respectiv a desfacerii contractului de muncă;

b) credite în condițiile prevăzute de Legea nr. 1/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 22. -

Personalul Ministerului de Interne, pensionat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, poate cumula pensia cu salariul obținut, în cazul în care își continuă activitatea ca angajat, sau cu veniturile suplimentare realizate prin activități cu scop lucrativ.

Art. 23. -

După împlinirea vârstei și a vechimii în serviciu, prevăzute de legislația în vigoare, cadrele militare pensionate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență pot solicita Ministerului de Interne, o singură dată, recalcularea pensiei.

Art. 24. -

Cadrele militare disponibilizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență pot fi rechemate în activitate în una dintre instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională, numai în raport cu nevoile acestora și după restituirea integrală a sumelor primite drept plăți compensatorii.

Art. 25. -

Posturile salariaților civili cărora li se desface contractul individual de muncă în procesul de restructurare, pe baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se desființează și nu pot fi reînființate timp de 18 luni.

Art. 26. -

(1) Nu beneficiază de plăți compensatorii, acordate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, cadrele militare și salariații civili care la data disponibilizării se află în una dintre următoarele situații:

a) cumulează pensia cu salariul;

b) dețin acțiuni sau părți sociale care reprezintă mai mult de 5% din totalul dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor sau a asociaților la una sau mai multe societăți comerciale;

c) sunt autorizate să desfășoare activități economice pe baza liberei inițiative, ca persoane fizice independente sau ca asociații familiale.

(2) Cadrele militare și salariații civili, disponibilizați în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, vor declara, pe proprie răspundere, că nu se află în vreuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1).

(3) Nu beneficiază de plăți compensatorii, acordate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, persoanele care în termenul de 60 de zile prevăzut la art. 16, îndeplinesc condițiile de pensionare pentru munca depusă și limită de vârstă sau la cerere.

Art. 27. -

Ministerul de Interne și Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor emite în comun norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență referitoare la personalul civil.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

București, 29 iunie 1999.

Nr. 100.

;
se încarcă...