Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iunie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. -

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul, bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul juridic pentru salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe.

Art. 2. - Modificări (1)

Salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe, denumită în continuare agenție, se face ținându-se seama de rolul, răspunderea, importanța socială, complexitatea, specificul activității fiecărei funcții, precum și de pregătirea și competența profesională a persoanelor care exercită aceste funcții, de riscul și de suprasolicitarea neuropsihică, pe baza criteriilor aprobate de Consiliul Național de Coordonare.

Art. 3. -

Nomenclatorul funcțiilor de conducere și de execuție, precum și nivelul salariilor de bază și al indemnizațiilor de conducere sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 4. - Modificări (1)

Salariile de bază pentru personalul agenției sunt cele rezultate din înmulțirea coeficienților de ierarhizare cu valoarea de referință. Salarizarea personalului agenției se face potrivit art. 4 alin. (2) din Legea salarizării nr. 14/1991, prin negocieri colective sau, după caz, individuale, între agenție, ca persoană juridică care angajează, și salariații sau reprezentanții acestora, în limitele coeficienților de ierarhizare corespunzători funcției. Persoanele care ocupă funcții de conducere beneficiază și de o indemnizație de conducere, care face parte din salariul de bază, diferențiată în raport cu răspunderea funcției de conducere îndeplinite.

Art. 5. - Modificări (1)

Valoarea de referință specifică a agenției se actualizează anual, în raport cu creșterea estimată a prețurilor de consum, prin legea bugetului de stat.

Art. 6. -

(1) Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată personalul poate primi salariu de merit. Acesta poate fi de până la 15% din salariul de bază.

(2) Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, în raport cu rezultatele obținute în activitatea desfășurată. Pentru personalul nou-angajat salariul de merit se poate acorda după o perioadă de un an de la angajare.

(3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 25% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcții al agenției, din care cel puțin două treimi vor fi utilizate pentru funcțiile de execuție.

Art. 7. -

(1) Persoanele salarizate potrivit prezentei ordonanțe de urgență beneficiază la funcția de bază de un spor de vechime în muncă de până la 25% din salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel: Modificări (1)

Tranșele de vechime în muncă Cota din salariul de bază
între 3 și 5 ani 5%
de la 5 la 10 ani 10%
de la 10 la 15 ani 15%
de la 15 la 20 de ani 20%
peste 20 de ani 25%

(2) Sporul de vechime în muncă se plătește începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă.

(3) Sporul de vechime în muncă se ia în calcul la stabilirea pensiilor și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

(4) Pensionarii pentru limită de vârstă, care se reangajează în muncă potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite după data pensionării.

Art. 8. - Modificări (1)

Salariații agenției primesc lunar un spor de confidențialitate de 25% din salariul de bază.

Art. 9. -

Salariații care posedă titlul de doctor în activitatea pe care o desfășoară beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază.

Art. 10. -

(1) Orele prestate de personalul încadrat în funcții de execuție peste durata normală a timpului de lucru se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, orele suplimentare vor fi salarizate cu un spor din salariul de bază, astfel:

a) 50% din salariul de bază pentru primele două ore de depășire a duratei normale de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu sporul de 100% se plătesc și orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul compartimentului sau al sectorului de activitate, fără a se depăși 360 de ore anual.

(3) Salariații care, prin natura atribuțiilor de serviciu, prestează în mod sistematic activitate peste durata normală a timpului de lucru, precum și pentru activitățile desfășurate în zilele nelucrătoare și cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător primesc, în raport cu depășirea programului normal de lucru, în locul drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2), un spor de 10-25% din salariul de bază, care face parte din acesta. Categoriile de salariați și condițiile de acordare a sporului de muncă sistematică peste programul normal de lucru se stabilesc pe baza prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a agenției și se aprobă de consiliul de administrație.

Art. 11. -

Salariații care lucrează în condiții speciale de muncă primesc un spor de până la 15% din salariul de bază. Locurile de muncă, categoriile de salariați și cuantumul sporului se aprobă de consiliul de administrație.

Art. 12. -

Drepturile privind indemnizația pentru concediul de odihnă și pentru incapacitate temporară de muncă se calculează potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 13. -

Premierea salariaților agenției se face dintr-un fond de premiere, care se constituie prin aplicarea unei cote de 10% asupra fondului de salarii aprobat anual prin bugetul de venituri și cheltuieli. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase.

Art. 14. -

(1) Pentru activitatea desfășurată salariații agenției beneficiază la sfârșitul anului calendaristic de un premiu anual, corespunzător salariului de bază realizat în ultima lună din anul pentru care se face plata.

(2) Premiul anual nu se acordă sau poate fi redus în cazul salariaților care în cursul anului au desfășurat activități profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârșit abateri pentru care au fost sancționați disciplinar. Persoanele care au fost schimbate din funcție sau al căror contract individual de muncă a încetat pentru fapte imputabile lor nu beneficiază de premiul anual.

Art. 15. -

Persoanele angajate în cadrul agenției, numite temporar într-o funcție de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipsește din agenție o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă, primesc, pe lângă salariul de bază al funcției, indemnizația corespunzătoare funcției de conducere pe care o preiau.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

București, 30 iunie 1999.

Nr. 117.

ANEXĂ Modificări (1)

Valoarea de referință = 1.000.000 lei

NOMENCLATORUL
funcțiilor de conducere și de execuție din cadrul Agenției
Naționale pentru Locuințe și nivelul salariilor de bază
și al indemnizațiilor de conducere

A. Salarii de bază

I. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile de conducere din agenție

Nr. crt. Funcția de conducere Coeficientul de ierarhizare
1. Director general 10,00-11,20
2. Director general adjunct 8,00- 9,50

II. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile de conducere din unele compartimente funcționale

Nr. crt. Funcția de conducere Coeficientul de ierarhizare
1. Director 4,00-6,50
2. Consilier-șef 4,00-6,50
3. Șef oficiu teritorial 3,50-5,00
4. Șef serviciu 3,50-5,00
5. Șef birou 3,00-4,00

III. Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile de execuție

Nr. crt. Funcția de execuție Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare
1. Consilier S 3,00-5,00
2. Expert S 3,00-4,00
3. Inspector de specialitate S 3,00-4,00
4. Referent de specialitate S 2,50-4,00
5. Consilier juridic S 2,50-5,00
6. Traducător S 2,50-4,00
7. Analist programator S 2,50-4,00
8. Referent SSD 1,75-2,75
9. Referent M 1,50-2,00
10. Analist programator ajutor M 1,50-2,00
11. Secretar-dactilograf M 1,25-1,75
12. Magaziner M 1,00-1,50
13. Casier M 1,00-1,50
14. Arhivar M 1,00-1,50
15. Funcționar administrativ M 0,75-1,25
16. Șofer - 0,75-1,25
17. Îngrijitor - 0,50-1,00

NOTĂ:

1. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai unei universități sau ai altor-instituții de învățământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani - învățământ de zi, seral sau fără frecvență.

2. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor SSD pot fi ocupate de absolvenți cu diplomă ai învățământului superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani - învățământ de zi sau 3-4 ani - învățământ seral sau fără frecvență.

3. Funcțiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor M pot fi ocupate de absolvenți cu diplomă de bacalaureat sau, după caz, diplomă.

4. În funcțiile consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate vor fi încadrați ingineri, economiști, juriști și alți specialiști, absolvenți ai institutului superior universitar.

5. În funcția de referent, la care este prevăzut nivelul studiilor M, vor fi încadrați tehnicieni, contabili, statisticieni și alți specialiști cu studii liceale și postliceale.

B. Indemnizații de conducere

Nr. crt . Funcția de conducere Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază (%)
1. Director 30
2. Consilier șef 25
3. Șef oficiu teritorial 25
4. Șef serviciu 20
5. Șef birou 15

;
se încarcă...