Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România - UNPIR

Codul de etică profesională și disciplină al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România din 29.09.2007

Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 decembrie 2007
Formă aplicabilă de la 07 noiembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Introducere

Art. 1. -

Codul de etică profesională și disciplină al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență împreună cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G., și Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență constituie principalele reguli conform cărora Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență (UNPIR), denumită în continuare Uniunea, și membrii ei își desfășoară activitatea.

Art. 2. -

Codul de etică profesională și disciplină cuprinde ansamblul caracteristicilor ce definesc calitatea activității profesionale, iar rolul lui este acela de a servi ca linie de conduită practicienilor în insolvență, astfel încât aceștia să desfășoare o activitate competentă și conform unei etici profesionale și discipline corespunzătoare.

CAPITOLUL II Principii fundamentale

Art. 3. -

Principiile fundamentale care trebuie să fie respectate de către practicianul în insolvență în conduita lui, în relațiile profesionale cu ceilalți, sunt:

a) independența - în exercitarea profesiei, practicianul în insolvență trebuie să se manifeste liber față de orice interes care ar putea fi incompatibil cu integritatea și obiectivitatea sa;

b) integritatea morală - în exercitarea activității lor, membrii Uniunii vor acționa cu cinste, corectitudine și sinceritate;

c) respectarea secretului profesional - membrii Uniunii vor păstra secretul profesional și vor respecta caracterul confidențial al informațiilor obținute cu ocazia desfășurării activității în calitate de practicieni în insolvență;

d) conflictul de interese - practicienii în insolvență vor evita în exercitarea activității lor conflictul de interese;

e) concurența neloială - membrii Uniunii își vor exercita activitatea cu bună-credință și cu respectarea cerințelor unei concurențe loiale;

f) practica anticoncurențială - membrii Uniunii vor evita actele și faptele care au sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței libere între practicienii în insolvență;

g) respectarea prevederilor legale - membrii Uniunii vor respecta legislația aplicabilă activității pe care o desfășoară;

h) competența profesională - practicienii în insolvență sunt datori să abordeze cu competență profesională lucrările pe care le realizează.

SECȚIUNEA 1 Independența

Art. 4. -

Independența de acțiune în exercitarea profesiei de practician în insolvență trebuie să se manifeste liber față de orice interes care ar putea fi incompatibil cu integritatea și obiectivitatea practicianului.

Art. 5. -

(1) Se prezumă a fi încălcată independența în situația în care membrul Uniunii angajat, un colaborator al său, soțul (soția) sau o rudă ori afin până la gradul III se află, simultan sau succesiv, în raporturi juridice susceptibile de a influența creditorul sau creditorii ce pot decide numirea ori menținerea sa în poziția de administrator judiciar sau lichidator într-un dosar de insolvență.

(2) În cazul persoanelor juridice această prevedere se extinde și pentru cazurile în care pierderea independenței este datorată unui angajat sau colaborator al persoanei juridice respective, dar care nu este membru al Uniunii.

(3) Se prezumă a fi încălcată independența în exercitarea profesiei în situația în care membrul Uniunii acceptă un onorariu care să fie condiționat de îndeplinirea unei cerințe individuale a unui anumit creditor, condiționarea conducând la încălcarea caracterului unitar concursual și egalitar al procedurii.

SECȚIUNEA a 2-a Integritatea morală

Art. 6. -

Membrul Uniunii va acționa cu cinste, corectitudine și sinceritate în activitatea sa profesională, în relațiile cu instanțele judecătorești și în relațiile cu ceilalți membri ai Uniunii.

Art. 7. -

Prin comportamentul său și calitatea activității depuse, fiecare membru al Uniunii va contribui la construirea și întreținerea încrederii publice în instituția practicianului în insolvență, precum și în viabilitatea soluțiilor propuse de legislația aplicabilă.

SECȚIUNEA a 3-a Respectarea secretului profesional

Art. 8. -

Membrii Uniunii vor păstra secretul profesional și vor respecta caracterul confidențial al informațiilor obținute cu ocazia activității întreprinse în calitate de practicieni în insolvență, cu excepția cazurilor în care au obligația legală sau sunt autorizați în mod expres să le transmită.

Art. 9. -

Membrii Uniunii nu vor folosi secretul profesional de care au luat cunoștință în cursul exercitării profesiei nici în beneficiul propriu, nici în beneficiul unor terțe părți.

Art. 10. -

Se prezumă a fi exceptate de la prevederile secretului profesional toate datele, informațiile și documentele necesare desfășurării activității conform atribuțiilor legale.

SECȚIUNEA a 4-a Conflictul de interese

Art. 11. -

Conflictul de interese este starea în care se află membrul Uniunii care are un interes personal, de natură patrimonială sau nepatrimonială, care ar putea influența imparțialitatea și obiectivitatea activității sale în evaluarea, realizarea și raportarea atribuțiilor ce îi revin.

Art. 12. -

Membrii Uniunii au obligația să se abțină de la orice fel de conflict de interese și să comunice instanțelor, în cazul în care au fost numiți, că nu își pot îndeplini obligațiile din cauza acestui conflict, solicitând înlocuirea.

SECȚIUNEA a 5-a Concurența neloială

Art. 13. -

Practicienii în insolvență sunt obligați să își exercite activitatea cu bună-credință, potrivit uzanțelor oneste, cu respectarea intereselor părților și a cerințelor concurenței loiale.

Art. 14. -

(1) Constituie concurență neloială practicile comerciale ale formei de organizare care contravin uzanțelor cinstite și principiului general al bunei-credințe și care produc sau pot produce pagube oricăror participanți la piață.

(2) Sunt interzise practicile de concurență neloială, după cum urmează:

a) denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o formă de organizare sau reprezentantul/angajatul său de informații care nu corespund realității despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natură să îi lezeze interesele;

b) deturnarea clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual salariat/reprezentant al său ori de către orice altă persoană prin folosirea unor secrete comerciale, pentru care respectiva formă de organizare a luat măsuri rezonabile de asigurare a protecției acestora și a căror dezvăluire poate dăuna intereselor acelei forme;

c) orice alte practici comerciale care contravin uzanțelor cinstite și principiului general al bunei-credințe și care produc sau pot produce pagube oricăror participanți la piață.

SECȚIUNEA a 6-a Practica anticoncurențială

Art. 15. -

(1) Constituie practică anticoncurențială, conform Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și sunt interzise orice înțelegeri între forme de organizare, decizii ale asociațiilor de forme de organizare și practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenței pe piața românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care:

a) stabilesc, direct sau indirect, prețuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare;

b) limitează sau controlează producția, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investițiile;

c) împart piețele sau sursele de aprovizionare;

d) aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiții inegale la prestații echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurențial;

e) condiționează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestații suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanțele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.

(2) Interdicția prevăzută la alin. (1) nu se aplică înțelegerilor sau categoriilor de înțelegeri între forme de organizare, deciziilor sau categoriilor de decizii ale asociațiilor de forme de organizare, practicilor concertate sau categoriilor de practici concertate, atunci când acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) contribuie la îmbunătățirea producției sau distribuției de mărfuri ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând, în același timp, consumatorilor un avantaj corespunzător celui realizat de părțile la respectiva înțelegere, decizie ori practică concertată;

b) impun formelor de organizare în cauză doar acele restricții care sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective;

c) nu oferă formelor de organizare posibilitatea de a elimina concurența de pe o parte substanțială a pieței produselor în cauză.

SECȚIUNEA a 7-a Respectarea prevederilor legale

Art. 16. -

Membrii persoane fizice și societăți profesionale vor respecta legislația aplicabilă activității pe care o desfășoară în calitatea lor de practicieni în insolvență.

Art. 17. -

În cazul în care un membru se găsește în una dintre următoarele situații:

a) este condamnat, definitiv printr-o hotărâre judecătorească, pentru o infracțiune economică, cum ar fi: deturnare de fonduri, fals, furt, înșelăciune, evaziune fiscală sau, după caz, pentru tentativă, instigare și/sau complicitate la o astfel de faptă;

b) a fost găsit vinovat, definitiv printr-o hotărâre judecătorească, pentru încălcarea prevederilor legislației Autorității de Supraveghere Financiară, a societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și/sau bancare;

c) a fost condamnat, definitiv și irevocabil printr-o hotărâre judecătorească, pentru orice faptă de natură să determine imposibilitatea continuării activității de practician în insolvență;

d) a recunoscut că este vinovat de una dintre faptele prevăzute la lit. a), b) sau c); în acest caz, va aduce de îndată la cunoștința Secretariatului general al Uniunii situația respectivă.

Art. 18. -

Membrii Uniunii nu vor exercita simultan sau succesiv pentru același debitor calitatea de avocat, consilier juridic, auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, arbitru, mediator, conciliator, expert judiciar, într-o perioadă de 2 ani.

Art. 19. -

Membrii Uniunii vor informa Secretariatul general al Uniunii, în cel mult 30 de zile, cu privire la intrarea în una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 26 alin. (1) din O.U.G.

Art. 20. -

Membrii Uniunii nu vor utiliza, în realizarea atribuțiilor exclusive ale practicianului în insolvență, mandatari, colaboratori sau salariați care nu au calitatea de practician în insolvență definitiv și compatibil.

Art. 21. -

Membrii Uniunii nu vor încredința administrarea societății profesionale unei persoane care nu are calitatea de practician în insolvență definitiv și compatibil.

Art. 22. -

Membrii Uniunii nu își vor desfășura profesia în același timp în mai multe forme de exercitare a acesteia sau în mai multe entități profesionale.

Art. 23. -

Membrii Uniunii nu își vor exercita calitatea de practician în insolvență pentru o persoană juridică la care cel în cauză a deținut calitatea de administrator, asociat, acționar, director sau membru al consiliului de administrație ori alte funcții ori poziții similare, potrivit art. 28 alin. (3) din O.U.G.

Art. 24. -

Membrii Uniunii nu vor exercita calitatea de administrator judiciar sau lichidator concomitent cu activități aferente altor profesii, cu excepția celor prevăzute la art. 26 alin. (2) din O.U.G.

Art. 25. -

Practicienii în insolvență nu vor accepta numirea înaintea expirării termenului prevăzut la art. 27 alin. (1) din O.U.G.

Art. 26. -

Practicienii în insolvență nu își vor exercita profesia cu încălcarea prevederilor art. 27 alin. (2) și (3) din O.U.G.

Art. 27. -

Membrii Uniunii vor respecta prevederile art. 18 din O.U.G., privind cesionarea în termen de cel mult 30 de zile a părților sociale deținute de un asociat al societății profesionale devenit incompatibil.

Art. 28. -

Membrii Uniunii nu vor transmite cu întârziere mai mare de 30 de zile raportările statistice privind numirile ca administrator judiciar sau lichidator și a declarațiilor de venit, față de termenele stabilite de art. 21 lit. f) din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență.

Art. 29. -

Membrii Uniunii nu vor refuza furnizarea datelor solicitate cu ocazia verificării prin sondaj efectuate de delegații conducerii filialei în condițiile art. 21 lit. j) din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență.

Art. 30. -

Practicienii în insolvență înscriși pe lista coordonatorilor de stagiu atestați nu vor refuza îndeplinirea rolului de coordonator de stagiu, cu excepția cazului în care refuzul se datorează unui număr de stagiari care depășește capacitatea coordonatorului.

Art. 31. -

Membrii Uniunii vor respecta prevederile art. 41 din O.U.G.

Art. 32. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...