Guvernul României

Ordonanța nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale

Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 august 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. G pct. 3 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

Se instituie sistemul de verificare și de atestare a calității lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale - indiferent de forma de proprietate sau de destinație -, denumite în continuare lucrări de montaj pentru dotări tehnologice industriale, în scopul protejării vieții oamenilor, al preîntâmpinării de pierderi materiale și al protecției mediului înconjurător.

Art. 2. - Modificări (1)

Prin lucrări de montaj pentru dotări tehnologice industriale se înțelege totalitatea operațiunilor ce se realizează în vederea asamblării (montării) și instalării dotărilor tehnologice industriale, pentru punerea în funcțiune, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiții, de modernizare, reabilitare, transformare, consolidare și/sau de reparare a acestora.

Art. 3. - Modificări (1)

Calitatea lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale este rezultanta totalității performanțelor de comportare a acestora în exploatare în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de funcționare, a exigențelor utilizatorilor din domeniul activităților industriale.

Art. 4. - Modificări (1)

Sistemul de verificare și atestare a calității lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale va urmări respectarea cerințelor referitoare la:

a) rezistența și stabilitatea la solicitările statice și dinamice, păstrarea parametrilor proiectați la temperaturile și presiunile de exploatare, precum și rezistența la agenții chimici pe întreaga durată de funcționare;

b) siguranța în exploatare la explozii, rezistența la foc și riscuri tehnologice industriale minime;

c) încadrarea în normele de igienă, sănătate și protecție a mediului și ergonomie;

d) izolarea termică, hidrofugă, eficiența energetică și protecția împotriva zgomotelor și transmiterii vibrațiilor.

Art. 5. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Obligația respectării cerințelor precizate la art. 4 revine factorilor implicați în conceperea, realizarea, furnizarea și exploatarea dotărilor tehnologice industriale.

Factorii implicați sunt: investitorii, furnizorii, proiectanții și fabricanții de dotări tehnologice industriale, proprietarii și utilizatorii acestora, executanții lucrărilor de montaj, precum și autoritățile responsabile, conform prezentei ordonanțe, de verificarea cerințelor menționate la art. 4.

Art. 6. -

În contractele care se încheie pentru furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a dotărilor tehnologice industriale, factorii implicați sunt obligați să înscrie clauze referitoare la cerințele menționate la art. 4, precum și garanții materiale și alte prevederi care să conducă la realizarea acestor clauze.

CAPITOLUL II Sistemul de verificare și de atestare a calității lucrărilor de
montaj pentru dotări tehnologice industriale
Modificări (1), Puneri în aplicare (3)

Art. 7. - Modificări (1)

Sistemul de verificare și de atestare a calității lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale cuprinde:

a) reglementările tehnice pentru lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale; Puneri în aplicare (1)

b) calitatea subansamblurilor, pieselor și materialelor folosite la realizarea lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale;

c) agrementele tehnice pentru noi produse și procedee utilizate la lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale;

d) verificarea proiectelor, a execuției lucrărilor și expertizarea proiectelor și a lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale;

e) conducerea și asigurarea calității în realizarea lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale;

f) autorizarea și acreditarea laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de montaj pentru dotări tehnologice industriale;

g) activitatea metrologică pentru lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale;

h) recepția lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale;

i) comportarea în exploatare a lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale;

j) controlul calității lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale.

Art. 8. - Modificări (1)

Verificarea calității lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale se realizează de către Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipienților sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) pentru categoriile de dotări tehnologice industriale aflate sub controlul acesteia.

Pentru lucrările de montaj al celorlalte echipamente și instalații industriale controlul va fi realizat de specialiști desemnați prin ordin al ministrului industriei și comerțului.

Art. 9. - Modificări (1)

Specialiștii verificatori de proiecte privind lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale răspund în mod solidar cu proiectantul pentru neîndeplinirea, prin proiect, a cerințelor prevăzute la art. 4 și a prevederilor art. 7.

Art. 10. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Verificarea proiectelor de execuție a lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale se realizează de către specialiști verificatori de proiecte, atestați în condițiile legii, alții decât specialiștii elaboratori ai proiectelor respective.

Se interzice utilizarea de proiecte de execuție și montaj verificate conform prevederilor alin. 1.

Art. 11. - Modificări (1)

Ministerul Industriei și Comerțului ca organ de specialitate al administrației publice centrale îndeplinește funcția de autoritate de stat în domeniile specifice activităților industriale, inclusiv al exigențelor privind calitatea lucrărilor de montaj pentru dotări, tehnologice industriale.

CAPITOLUL III Obligațiile factorilor implicați Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 12. -

Proiectanții lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale au obligația:

a) să asigure proiectele de execuție la un nivel de calitate corespunzător, cu respectarea tuturor reglementărilor tehnice în vigoare și a clauzelor contractuale; Modificări (1)

b) să elaboreze instrucțiunile tehnice privind execuția lucrărilor, precum și pe cele referitoare la exploatarea, întreținerea și repararea lanțului de dotări tehnologice industriale ale procesului de producție; Modificări (1)

c) să stabilească prin proiect fazele de execuție pentru lucrările aferente cerințelor și să acorde asistență tehnică la lucrările de montaj;

d) să stabilească modul de tratare a neconformităților apărute în execuție și la montaj și să urmărească aplicarea soluțiilor adoptate;

e) să supună spre verificare de către specialiștii verificatori proiectele de lucrări de montaj elaborate; Modificări (1)

f) să participe la lucrările de recepție la punerea în funcțiune. Modificări (1)

Art. 13. - Modificări (1)

Executantul lucrării de montaj este responsabil de calitatea execuției lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale, care trebuie să fie realizate conform documentației elaborate de proiectant și verificate potrivit prevederilor art. 4.

Soluționarea neconformităților apărute la lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale nu se poate realiza decât cu aprobarea proiectantului și cu avizul investitorului sau, după caz, al proprietarului și beneficiarului. Remedierea defectelor datorate execuției lucrărilor de montaj se face de către executantul lucrării pe cheltuială proprie, indiferent dacă acestea apar în timpul executării lucrărilor sau în perioada de garanție a dotării tehnologice industriale.

Executantul participă la activitățile privind recepția dotărilor tehnologice industriale. Jurisprudență (1)

CAPITOLUL IV Verificarea calității materialelor

Art. 14. - Modificări (1)

Responsabilitatea utilizării din punct de vedere al calității materiilor prime și a materialelor, precum și a pieselor, subansamblurilor și produselor industriale folosite la lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale revine executantului lucrărilor de montaj, pe baza certificatului de calitate emis de un organism de certificare acreditat sau a buletinelor de încercări eliberate de laboratoare de încercări acreditate în condițiile legii.

Art. 15. - Modificări (1)

Recepția lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale este în sarcina beneficiarului. Prin decizie a conducătorului unității beneficiare se va desemna pentru recepție o comisie formată din:

- conducătorul unității beneficiare;

- responsabilul cu calitatea din cadrul unității beneficiare;

- reprezentantul autorității publice cu responsabilități în urmărirea respectării cerințelor menționate la art. 4.

În cazul achizițiilor publice, din comisia de recepție este obligatoriu să facă parte și reprezentantul ordonatorului principal de credite.

CAPITOLUL V Sancțiuni Puneri în aplicare (1)

Art. 16. - Modificări (1)

Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiune, și se sancționează cu amendă:

de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei:

a) execuția de lucrări de montaj pentru dotări tehnologice industriale fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate conform prevederilor legale;

b) realizarea, în cadrul operațiunilor de montaj, de modificări sau transformări la dotările tehnologice industriale, fără aprobarea și verificarea prealabilă a proiectantului;

c) neverificarea de către beneficiar a atestării capabilității tehnice a executantului de lucrări de montaj de a efectua lucrările de montaj specifice dotării tehnologice industriale;

d) neatestarea calității utilajelor, echipamentelor și instalațiilor potrivit prevederilor art. 7 și 14.

de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei:

a) elaborarea de proiecte incomplete sau conținând neconcordanțe între subansambluri, care pot influența calitatea lucrărilor de montaj sau nivelul de calitate al dotărilor tehnologice industriale corespunzător cerințelor;

b) nerespectarea de către proiectanți a obligațiilor prevăzute la art. 12 lit. a), b), c), d) și e);

c) utilizarea în cadrul lucrărilor de montaj de materii prime și materiale neînsoțite de documente care să ateste calitatea acestora;

d) recepționarea dotărilor tehnologice industriale altfel decât în condițiile prevederilor legale;

e) neîndeplinirea obligației proiectantului de a stabili soluții corespunzătoare pentru remedierea defectelor de proiectare sesizate.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 17. - Modificări (1)

Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 16 și aplicarea sancțiunilor se efectuează de către persoanele cu atribuții de control din cadrul Ministerului Industriei și Comerțului desemnate prin ordin al ministrului și dintre persoanele împuternicite din cadrul Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipienților sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat. (ISCIR)

Art. 18. - Modificări (1)

Pentru obiectivele cu caracter secret, aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne sau Serviciului Român de Informații, constatarea contravențiilor și sancționarea acestora se fac de către organele proprii ale acestor organisme abilitate în acest sens.

Art. 19. - Modificări (1)

Ministerul Industriei și Comerțului va elabora în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe norme metodologice privind verificarea calității lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul industriei și comerțului,
Radu Berceanu
p. Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,
Laszlo Borbely,
secretar de stat

București, 30 august 1999.

Nr. 95.

;
se încarcă...