Parlamentul României

Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice

Modificări (4), Acțiuni respinse (1), Referințe (1), Reviste (8), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iunie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 17

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

TITLUL I Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale Jurisprudență (4)

Art. I. - Jurisprudență (1)

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. - Jurisprudență (2)

Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul juridic pentru accelerarea și finalizarea procesului de privatizare, în baza următoarelor principii:

a) asigurarea transparenței procesului de privatizare;

b) formarea prețului de vânzare, în baza raportului dintre cerere și ofertă;

c) asigurarea egalității de tratament între cumpărători;

d) reconsiderarea datoriilor societăților comerciale, în vederea sporirii atractivității ofertei de privatizare."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. - Jurisprudență (1)

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică:

a) vânzării de acțiuni la societățile comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, indiferent de numărul acțiunilor pe care le deține, inclusiv la societățile naționale, companiile naționale și celelalte societăți comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes național sau local;

b) vânzării de active ale regiilor autonome și ale societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, inclusiv ale companiilor naționale și ale societăților naționale ori ale celorlalte societăți comerciale rezultate din reorganizarea unei regii autonome de interes național sau local."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) societăți comerciale înseamnă societățile comerciale înființate în baza prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat în regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare, societățile comerciale care au fost constituite de autoritățile administrației publice locale în baza Legii administrației publice locale nr. 69/1991, republicată, cu modificările ulterioare, societățile naționale, companiile naționale și alte societăți comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes național sau local;

b) societăți comerciale de interes strategic înseamnă societățile naționale, și companiile naționale; alte societăți comerciale cu capital majoritar de stat pot fi declarate de interes strategic prin hotărâre a Guvernului;

c) acțiuni înseamnă valorile mobiliare emise de societăți comerciale; acțiunile pot fi ordinare sau preferențiale, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare;

d) active înseamnă bunuri sau ansambluri de bunuri din patrimoniul unei societăți comerciale sau regii autonome, care pot fi separate și organizate să funcționeze independent, distinct de restul activității societății sau regiei, cum ar fi unități și subunități de producție, de comerț sau de prestări de servicii, secții, ateliere, ferme, spații comerciale, spații de cazare sau de alimentație publică, spații pentru birouri sau alte bunuri de același gen, inclusiv terenul aferent acestora;

e) cumpărător înseamnă orice persoană fizică sau juridică, română sau străină. Cumpărător nu poate fi o persoană juridică română de drept public sau o societate comercială la care statul român ori o autoritate a administrației publice locale deține mai mult de 33% din totalul acțiunilor cu drept de vot în adunarea generală a acționarilor;

f) minister de resort înseamnă ministerul sau organul administrației publice centrale în al cărui domeniu de specialitate se încadrează obiectul principal de activitate al societății comerciale sau sub a cărui autoritate funcționează regia autonomă;

g) instituție publică implicată înseamnă Fondul Proprietății de Stat sau orice minister de resort ori, după caz, o autoritate a administrației publice locale, care are atribuții de privatizare a unei societăți comerciale; Modificări (1)

h) autoritatea de mediu competentă este Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului sau o agenție locală de protecție a mediului din subordinea acestui minister;

i) dosar de prezentare înseamnă ansamblul de date și informații privitoare la o societate comercială sau la un activ, furnizate în scris potențialilor cumpărători de acțiuni sau de active;

j) obligații de mediu reprezintă un set minim de obligații ce revin societăților comerciale care se privatizează sau care se transmit o dată cu vânzarea unui activ, din care rezultă obligația conformării cu legislația privind protecția mediului și care se includ de către instituția publică implicată în dosarul de prezentare sau, după caz, în prospectul de ofertă publică. Aceste obligații se stabilesc de către autoritatea de mediu competentă, în baza bilanțului de mediu elaborat în cadrul procesului de privatizare sau de vânzare a unui activ a cărui folosire are impact asupra mediului. Bilanțul va fi elaborat în condițiile stabilite prin normele metodologice emise în baza prezentei ordonanțe de urgență;

k) agent de privatizare înseamnă orice persoană juridică, română sau străină, specializată în activități financiare, precum: bănci, societăți și fonduri de investiții, societăți financiare, societăți care prestează servicii de contabilitate, consultanță, intermediere pe piața valorilor mobiliare ori de lichidare și repartizare a patrimoniului social etc., precum și cabinete sau societăți profesionale de avocatură, indiferent dacă acestea acționează individual ori în asociere, cu mențiunea că persoanele juridice străine se pot asocia cu o persoană juridică sau firmă română din categoriile sus-menționate;

l) închidere operațională înseamnă ansamblul operațiunilor de natură tehnică și organizatorică întreprinse de administratorii ori, după caz, lichidatorii societăților comerciale cu capital majoritar de stat, din împuternicirea adunării generale a acționarilor sau a consiliului de administrație, având ca finalitate încetarea activității economice a societății și conservarea activelor și a altor bunuri ale acesteia până la vânzarea lor potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență; închiderea operațională poate fi totală sau parțială, temporară sau definitivă;

m) obligații bugetare înseamnă obligații rezultate din impozite, taxe, contribuții sau alte venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere sau penalități aferente acestora și dobânzi la credite garantate de stat, datorate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale;

n) creditor bugetar este titularul dreptului aferent unei obligații bugetare."

4. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins: "Competențele și atribuțiile Guvernului, Agenției Române de Dezvoltare și ale instituțiilor publice implicate"

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Competențele și atribuțiile în legătură cu procesul de privatizare aparțin Guvernului, Agenției Române de Dezvoltare și instituțiilor publice implicate."

6. După articolul 4 se introduc articolele 41, 42 și 43 cu următorul cuprins:

"

Art. 41. -

(1) Guvernul asigură înfăptuirea politicii de privatizare, coordonează și controlează activitatea ministerelor și instituțiilor publice, care au competențe și atribuții în realizarea privatizării, ia măsuri obligatorii pentru accelerarea și finalizarea procesului de privatizare și răspunde în fața Parlamentului de îndeplinirea acestor obligații.

(2) În acest scop Guvernul:

a) aprobă strategia națională de privatizare;

b) aprobă elementele esențiale ale contractului de mandat, inclusiv metoda de vânzare și condițiile principale ale contractului ce urmează a fi încheiat de instituțiile publice implicate, respectiv de societățile comerciale, pentru vânzarea acțiunilor ori activelor unei societăți comerciale de interes strategic;

c) acordă, de la caz la caz, scutiri, reduceri, amânări și/sau eșalonări la plata obligațiilor bugetare, pe baza propunerilor înaintate de către creditorii bugetari sau de către instituția publică implicată;

d) ia orice alte măsuri în calitate de autoritate centrală de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 42. -

(1) Agenția Română de Dezvoltare elaborează și promovează strategia de privatizare.

(2) În acest scop Agenția Română de Dezvoltare:

a) elaborează și supune Guvernului spre aprobare strategia națională de privatizare prevăzută la art. 41 alin. (2) lit. a), pe baza propunerilor instituțiilor publice implicate, în scopul asigurării corelării cu strategiile de dezvoltare pe care le elaborează acestea;

b) elaborează și supune Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative în domeniul privatizării;

c) poate acorda asistență tehnică în legătură cu privatizarea;

d) atrage și promovează investițiile străine în scopul privatizării societăților comerciale;

e) întocmește și supune aprobării Guvernului raportul anual cu privire la stadiul procesului de privatizare, pe baza rapoartelor de activitate elaborate de instituțiile publice implicate;

f) centralizează datele privind derularea contractelor de vânzare-cumpărare de acțiuni deținute de stat sau de o autoritate a administrației publice locale și informează Guvernul în acest sens.

(3) În vederea realizării atribuțiilor prevăzute la alin. (2) Agenția Română de Dezvoltare poate încheia contracte de consultanță cu persoane fizice ori juridice, precum și contracte de colaborare cu persoane fizice.

(4) De asemenea, Agenția Română de Dezvoltare are dreptul să solicite, în scris, informațiile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în prezentul articol, de la instituțiile publice implicate, precum și de la orice altă instituție publică centrală sau locală, de la registrele independente de evidență a acționarilor, de la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale la care statul este acționar și de la regiile autonome.

Art. 43. -

(1) Instituția publică implicată realizează întregul proces de privatizare.

(2) În acest scop instituția publică implicată:

A. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar a statului sau a autorităților administrației publice locale, având capacitatea de a împuternici reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să acționeze pentru:

a) administrarea eficientă a societăților/companiilor naționale și a societăților comerciale pe care le are în portofoliu, în vederea sporirii atractivității, luând măsuri privind:

- pregătirea și realizarea unor operațiuni organizatorice, tehnice, tehnologice, manageriale și financiare, destinate să asigure creșterea realizărilor tehnico-economice ale societății comerciale și diminuarea obligațiilor bugetare sau de altă natură;

- restructurarea societăților comerciale prin fuziune, divizare, vânzare de active și conversie în acțiuni a datoriilor față de creditorii comerciali, precum și prin închidere operațională, totală sau parțială;

- solicitarea acordării de înlesniri la plata obligațiilor bugetare și negocierea propunerilor în acest sens, care vor fi supuse aprobării potrivit legii;

b) lichidarea societăților comerciale neprofitabile;

B. ia toate măsurile necesare pentru realizarea procesului de privatizare a societăților comerciale:

a) stabilește metoda adecvată de privatizare și o schimbă în măsura în care este necesar;

b) publică în presa scrisă și/sau în sistem electronic, pe plan local, național și/sau internațional, listele cuprinzând societățile comerciale care se privatizează;

c) întocmește dosarul de prezentare, raportul de evaluare, prospectul de ofertă publică sau alte documente ce prezintă relevanță în procesul de privatizare, potrivit prezentei ordonanțe de urgență și normelor metodologice emise în aplicarea acesteia;

d) efectuează vânzarea, la prețul de piață, a acțiunilor emise de societățile comerciale;

e) inițiază sau, după caz, aprobă, în condițiile legii, vânzarea la prețul de piață a activelor din patrimoniul societăților comerciale și regiilor autonome, cu excepția celor supuse în mod obligatoriu procedurii de vânzare, potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Litigiile privind contractele, convențiile, protocoalele și orice alte acte ori înțelegeri, încheiate de către instituțiile publice implicate în scopul de a pregăti, efectua sau finaliza procesul de privatizare a unor societăți comerciale sau grupuri de societăți comerciale, sunt de competența secțiilor comerciale ale instanțelor judecătorești."

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Fondul Proprietății de Stat este o instituție de interes public, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care acționează pentru diminuarea implicării în economie a statului și a autorităților administrației publice locale, prin vânzarea acțiunilor acestora. Bugetul Fondului Proprietății de Stat se formează integral din veniturile rezultate ca urmare a privatizării societăților comerciale, din dividende și din dobânzile aferente disponibilităților sale bănești, se aprobă de către Guvern și se gestionează în regim extrabugetar. Modificări (1)

(2) Fondul Proprietății de Stat exercită atribuțiile prevăzute la art. 43 alin. (2) cu privire la societățile comerciale, altele decât cele de interes strategic, în cazul cărora aceste atribuții se exercită de către ministerele de resort. Guvernul poate hotărî ca și în cazul unor asemenea societăți Fondul Proprietății de Stat să exercite atribuțiile prevăzute la art. 43 alin. (2). În cazul societăților comerciale constituite în baza Legii administrației publice locale nr. 69/1991, atribuțiile prevăzute la art. 43 alin. (2) se exercită de către autoritățile administrației publice locale." Modificări (1)

8. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Conducerea Fondului Proprietății de Stat este asigurată de un consiliu de administrație format din președinte, vicepreședinte și 9 membri, numiți de către primul-ministru, persoane cu pregătire și cu experiență în domeniul comercial, financiar, juridic sau tehnic, dintre care unul este președintele Agenției Române de Dezvoltare." Modificări (1)

9. Alineatul (2) al articolului 6 se abrogă.

10. Alineatul (4)) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"

(4) Regulamentul de organizare și funcționare a Fondului Proprietății de Stat se aprobă prin hotărâre a Guvernului." Modificări (1)

11. Alineatele (1) și (2) ale articolului 8 se abrogă.

12. Alineatul (3) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

"

(3) Activitatea Fondului Proprietății de Stat se desfășoară pe principiul descentralizării. În acest scop, societățile comerciale care fac parte din categoria întreprinderilor mici și mijlocii pot fi privatizare la nivelul sucursalelor teritoriale și al direcțiilor teritoriale județene ale Fondului Proprietății de Stat." Modificări (1)

13. Alineatele (1)-(4) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 9. - Jurisprudență (1)

(1) Veniturile încasate de instituțiile publice implicate din vânzarea acțiunilor emise de societățile comerciale și din dividende se varsă la bugetul de stat sau, după caz, la bugetele locale, după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetele acestor instituții și efectuate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență. Bugetele proprii privind activitatea de privatizare ale ministerelor de resort se aprobă de către Guvern și se administrează în regim extrabugetar.

(2) Cheltuielile includ următoarele: Jurisprudență (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...