Act Internațional

Convenția pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional din 28.05.1999 *)

Modificări (...), Referințe (3), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 septembrie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Statele părți la prezenta convenție,

recunoscând contribuția semnificativă a Convenției pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, semnată la Varșovia la 12 octombrie 1929, denumită în continuare Convenția de la Varșovia, și a altor instrumente privitoare la armonizarea dreptului internațional aerian privat,

recunoscând necesitatea modernizării și consolidării Convenției de la Varșovia și a instrumentelor conexe,

recunoscând importanța asigurării protecției intereselor consumatorilor în transportul aerian internațional și a necesității existenței unor despăgubiri echitabile, bazate pe principiul restituirii,

reafirmând dezideratul dezvoltării sistematice a operațiunilor din transportul aerian internațional și a unui flux continuu al pasagerilor, bagajelor și mărfurilor, în conformitate cu principiile și obiectivele Convenției privind aviația civilă internațională, încheiată la Chicago la 7 decembrie 1944,

convinse că acțiunea colectivă a statelor în scopul armonizării și codificării în continuare a anumitor reguli care reglementează transportul aerian internațional, printr-o nouă convenție, constituie cel mai adecvat mijloc pentru realizarea unui echilibru de interese echitabil,

au convenit următoarele:

CAPITOLUL I Prevederi generale

ARTICOLUL 1 Domeniul de aplicare

1. Prezenta convenție se aplică transporturilor internaționale de persoane, bagaje sau mărfuri, efectuate cu o aeronavă, contra plată. Aceasta se aplică, în mod egal, transporturilor gratuite efectuate cu aeronave de către o întreprindere de transport aerian.

2. În sensul prezentei, expresia transport internațional înseamnă orice transport în care, conform acordului dintre părți, punctul de plecare și punctul de destinație, indiferent dacă există sau nu o întrerupere a transportului sau o transbordare, sunt situate fie pe teritoriul a două state părți, fie pe teritoriul unui singur stat parte, în cazul în care există o escală stabilită pe teritoriul altui stat, chiar dacă acel stat nu este un stat parte. Transportul fără o asemenea escală între două puncte situate pe teritoriul unui singur stat parte nu este considerat transport internațional în sensul prezentei convenții.

3. Transportul care se efectuează de mai mulți transportatori succesivi este considerat, în sensul prezentei convenții, un transport unic, dacă este considerat de către părți ca o singură operațiune, indiferent dacă a fost convenit sub forma unui singur contract sau a unor serii de contracte, și acesta nu își pierde caracterul internațional chiar dacă unul dintre contracte sau o serie de contracte urmează să fie executate integral pe teritoriul aceluiași stat.

4. Prezenta convenție se aplică, de asemenea, transporturilor menționate la cap. V, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute în acesta.

ARTICOLUL 2 Transportul efectuat de stat și transportul expedițiilor poștale

1. Prezenta convenție se aplică transporturilor efectuate de stat sau de alte persoane juridice de drept public, cu condiția respectării cerințelor prevăzute la art. 1.

2. La transportul expedițiilor poștale transportatorul este răspunzător numai față de administrația poștală corespunzătoare, în conformitate cu regulile aplicabile în raporturile dintre transportatori și administrațiile poștale.

3. Prevederile prezentei convenții, cu excepția celor menționate la paragraful 2 al prezentului articol, nu se aplică transportului de expediții poștale.

CAPITOLUL II Documentele și îndatoririle părților
privind transportul de pasageri, bagaje și mărfuri

ARTICOLUL 3 Pasagerii și bagajele

1. Pentru transportul de pasageri se eliberează un document de transport individual sau colectiv, care va conține:

a) indicarea punctelor de plecare și de destinație;

b) dacă punctele de plecare și de destinație sunt situate pe teritoriul unui singur stat parte și dacă unul sau mai multe puncte de escală sunt situate pe teritoriul unui alt stat, indicarea a cel puțin unuia dintre aceste puncte de escală.

2. Utilizarea oricărui alt mijloc prin care se înregistrează informațiile indicate la paragraful 1 se poate substitui eliberării documentului de transport la care s-a făcut referire în respectivul paragraf. Dacă un astfel de mijloc este utilizat, transportatorul va elibera pasagerului o declarație scrisă privind informațiile astfel înregistrate.

3. Transportatorul va elibera pasagerului o etichetă de identificare a bagajului pentru fiecare articol de bagaj înregistrat.

4. Pasagerului i se va elibera o înștiințare scrisă prin care i se va indica că în cazul aplicării prezentei convenții aceasta reglementează și poate limita răspunderea transportatorilor în caz de deces sau vătămare, în caz de distrugere, pierdere ori deteriorare a bagajelor, precum și în caz de întârziere.

5. Nerespectarea prevederilor paragrafelor precedente nu afectează existența sau valabilitatea contractului de transport care, cu toate acestea, va fi supus regulilor prezentei convenții, inclusiv celor referitoare la limitarea răspunderii.

ARTICOLUL 4 Mărfurile

1. Pentru transportul de mărfuri se va elibera o scrisoare de transport aerian.

2. Utilizarea oricărui alt mijloc prin care se realizează înregistrarea informațiilor cu privire la transportul care se efectuează se poate substitui eliberării unei scrisori de transport aerian. Dacă se folosesc alte asemenea mijloace, transportatorul va elibera expeditorului, la cererea acestuia, o chitanță de primire a mărfii, care să permită identificarea expediției și accesul la informațiile conținute în înregistrările efectuate prin aceste alte mijloace.

ARTICOLUL 5 Conținutul scrisorii de transport aerian sau al chitanței
de primire a mărfii

Scrisoarea de transport aerian sau chitanța de primire a mărfii va conține:

a) indicarea punctelor de plecare și de destinație;

b) dacă punctele de plecare și de destinație sunt situate pe teritoriul unui singur stat parte și dacă unul sau mai multe puncte de escală sunt situate pe teritoriul unui alt stat, indicarea a cel puțin unuia dintre aceste puncte de escală; și

c) indicarea greutății expediției.

ARTICOLUL 6 Documentul referitor la natura mărfii

Expeditorului i se poate solicita să prezinte un document prin care se indică natura mărfii, dacă acesta este necesar în vederea îndeplinirii formalităților cerute de autoritățile vamale, de poliție sau de alte autorități publice similare. Prezenta prevedere nu creează pentru transportator nici o îndatorire, obligație sau răspundere ce decurge din aceasta.

ARTICOLUL 7 Descrierea scrisorii de transport aerian

1. Scrisoarea de transport aerian este întocmită de expeditor în 3 exemplare originale.

2. Primul exemplar poartă mențiunea "pentru transportator" și este semnat de expeditor. Al doilea exemplar poartă mențiunea "pentru destinatar" și este semnat de expeditor și transportator. Al treilea exemplar este semnat de transportator și este înmânat de acesta expeditorului, după acceptarea mărfii.

3. Semnătura transportatorului și cea a expeditorului pot fi tipărite sau înlocuite de o ștampilă.

4. Dacă, la cererea expeditorului, transportatorul întocmește scrisoarea de transport aerian, se va considera, până la proba contrară, că transportatorul a acționat în numele expeditorului.

ARTICOLUL 8 Documentele referitoare la mai multe colete

În cazul existenței mai multor colete:

a) transportatorul mărfii are dreptul să solicite expeditorului întocmirea unor scrisori de transport aerian separate;

b) expeditorul are dreptul să solicite transportatorului să elibereze chitanțe separate de primire a mărfii, în cazul în care sunt utilizate acele alte mijloace la care s-a făcut referire în paragraful 2 al art. 4.

ARTICOLUL 9 Nerespectarea cerințelor referitoare la documente

Nerespectarea prevederilor art. 4-8 nu afectează existența sau valabilitatea contractului de transport care va fi, cu toate acestea, supus regulilor prezentei convenții, inclusiv regulilor referitoare la limitarea răspunderii.

ARTICOLUL 10 Responsabilitatea pentru informațiile conținute în documente

1. Expeditorul răspunde de corectitudinea informațiilor și declarațiilor privitoare la mărfurile înscrise de el sau în numele său în scrisoarea de transport aerian sau a celor furnizate de el sau în numele său transportatorului pentru a fi înscrise în chitanța de primire a mărfii sau pentru a fi înregistrate în alte mijloace la care s-a făcut referire în paragraful 2 al art. 4. Aceste prevederi se aplică de asemenea în cazul în care persoana care acționează în numele expeditorului este și agent al transportatorului.

2. Expeditorul își asumă responsabilitatea față de transportator pentru orice daună suferită de acesta sau de orice altă persoană față de care transportatorul este răspunzător, datorată neregulilor, inexactității sau caracterului incomplet al informațiilor și declarațiilor furnizate de expeditor ori în numele acestuia.

3. Sub rezerva prevederilor paragrafelor 1 și 2 ale prezentului articol, transportatorul își asumă răspunderea față de expeditor pentru orice daună suferită de acesta sau față de orice altă persoană față de care expeditorul este răspunzător, datorată neregulilor, inexactității sau caracterului incomplet al informațiilor și declarațiilor înscrise de transportator sau în numele acestuia în chitanța de primire a mărfii sau în datele înregistrate în alte mijloace, la care s-a făcut referire în paragraful 2 al art. 4.

ARTICOLUL 11 Valoarea probatorie a documentelor

1. Scrisoarea de transport aerian sau chitanța de primire a mărfii constituie, până la proba contrară, dovada încheierii contractului, a acceptării mărfii și a îndeplinirii condițiilor de transport menționate în acestea.

2. Orice declarații conținute în scrisoarea de transport aerian sau în chitanța de primire a mărfii, cu privire la greutatea, dimensiunile și ambalajul mărfii, precum și cele referitoare la numărul de colete, constituie, până la proba contrară, dovada celor declarate; declarațiile referitoare la cantitatea, volumul și starea mărfii nu constituie dovadă împotriva transportatorului, cu excepția cazurilor în care acestea au fost verificate de transportator în prezența expeditorului, verificările fiind consemnate în scrisoarea de transport aerian ori în chitanța de primire a mărfii sau când se referă la starea aparentă a mărfii.

ARTICOLUL 12 Dreptul de dispoziție asupra mărfii

1. Expeditorul are dreptul, cu condiția îndeplinirii tuturor obligațiilor care îi revin în baza contractului de transport, de a dispune de marfă fie prin retragerea acesteia de la aeroportul de plecare sau de destinație, fie prin reținerea acesteia pe parcursul transportului la orice aterizare, fie prin solicitarea ca aceasta să fie predată la destinație sau pe parcursul transportului unei persoane, alta decât destinatarul desemnat inițial, fie prin solicitarea ca aceasta să fie returnată la aeroportul de plecare. În exercitarea acestui drept expeditorul nu trebuie să aducă prejudicii transportatorului sau altor expeditori și trebuie să ramburseze orice cheltuieli care decurg din exercitarea acestui drept.

2. În cazul în care îndeplinirea instrucțiunilor expeditorului este imposibilă, transportatorul trebuie să informeze imediat expeditorul.

3. Dacă transportatorul execută instrucțiunile expeditorului referitoare la dispunerea mărfii, fără a solicita întocmirea exemplarului din scrisoarea de transport aerian sau a chitanței de primire a mărfii care revine acestuia din urmă, transportatorul este răspunzător, fără atingerea dreptului său la despăgubire din partea expeditorului, pentru orice pagubă care ar putea fi cauzată în acest mod oricărei persoane care este în mod legal în posesia acestui exemplar din scrisoarea de transport aerian sau a chitanței de primire a mărfii.

4. Dreptul conferit expeditorului încetează în momentul în care începe dreptul acordat destinatarului, în conformitate cu prevederile art. 13. Totuși, dacă destinatarul refuză să accepte marfa sau nu poate fi contactat, expeditorul își reia dreptul de dispoziție.

ARTICOLUL 13 Livrarea mărfii

1. Cu excepția cazului în care expeditorul și-a exercitat dreptul său în baza art. 12, destinatarul are dreptul să solicite transportatorului, la sosirea mărfii la locul de destinație, să îi livreze marfa după suportarea costurilor datorate și îndeplinirea condițiilor de transport.

2. În afară de cazul în care este altfel convenit, transportatorul are obligația de a-l înștiința pe destinatar imediat ce sosește marfa.

3. Dacă transportatorul recunoaște pierderea mărfii sau dacă marfa nu a sosit la expirarea unui termen de 7 zile de la data la care ar fi trebuit să sosească, destinatarul este îndreptățit să exercite împotriva transportatorului drepturile care decurg din contractul de transport.

ARTICOLUL 14 Exercitarea drepturilor expeditorului și destinatarului

Expeditorul și destinatarul își exercită toate drepturile acordate în baza art. 12 și 13, fiecare în nume propriu, indiferent dacă acționează în propriul interes sau în interesul altuia, cu condiția îndeplinirii obligațiilor impuse prin contractul de transport.

ARTICOLUL 15 Raporturile dintre expeditor și destinatar sau raporturile
reciproce ale terțelor părți

1. Art. 12-14 nu aduc atingere raporturilor dintre expeditor și destinatar, nici raporturilor reciproce ale terțelor părți ale căror drepturi decurg fie de la expeditor, fie de la destinatar.

2. Orice clauză care derogă de la prevederile art. 12-14 trebuie să fie înscrisă în scrisoarea de transport aerian sau în chitanța de primire a mărfii.

ARTICOLUL 16 Formalități cerute de autoritățile vamale, de poliție
sau de alte autorități publice

1. Expeditorul este obligat să furnizeze informațiile și documentele care sunt necesare pentru îndeplinirea formalităților cerute de autoritățile vamale, de poliție și de alte autorități publice, înainte ca marfa să fie livrată destinatarului. Expeditorul este răspunzător față de transportator pentru toate daunele care pot surveni datorită lipsei, insuficienței sau neregulilor respectivelor informații sau documente, în afară de cazul în care dauna a survenit în urma unei greșeli a transportatorului, a prepușilor sau a mandatarilor acestuia.

2. Transportatorul nu este obligat să verifice corectitudinea sau suficiența respectivelor informații sau documente.

CAPITOLUL III Răspunderea transportatorului și limitele compensării daunelor

ARTICOLUL 17 Decesul sau vătămarea pasagerilor - daune produse bagajelor

1. Transportatorul este răspunzător pentru dauna rezultată ca urmare a decesului sau vătămării corporale a unui pasager, cu condiția ca accidentul care a provocat decesul sau vătămarea să se fi produs la bordul aeronavei sau în timpul oricăreia dintre operațiunile de îmbarcare sau de debarcare.

2. Transportatorul este răspunzător pentru daunele survenite datorită distrugerii, pierderii sau deteriorării bagajului înregistrat, cu condiția ca evenimentul care a provocat distrugerea, pierderea sau deteriorarea să fi avut loc la bordul aeronavei sau în perioada în care transportatorul avea în grijă bagajul înregistrat. Totuși transportatorul nu este răspunzător dacă și în măsura în care dauna a survenit datorită unui defect al bagajului, calității sau viciului acestuia. În cazul unui bagaj neînregistrat, inclusiv al obiectelor personale, transportatorul poartă răspunderea dacă dauna survine din vina sa, a prepușilor sau a mandatarilor săi.

3. Dacă transportatorul recunoaște pierderea unui bagaj înregistrat sau dacă un bagaj înregistrat nu a sosit la destinație în termen de 21 de zile de la data la care ar fi trebuit să sosească, pasagerul este îndreptățit să își exercite împotriva transportatorului drepturile care decurg din contractul de transport.

4. Sub rezerva unor prevederi contrare, în prezenta convenție termenul bagaj desemnează atât bagajul înregistrat, cât și bagajul neînregistrat.

ARTICOLUL 18 Daune produse mărfii

1. Transportatorul este răspunzător pentru dauna survenită prin distrugere, pierdere sau deteriorare a mărfii, cu condiția ca evenimentul care a cauzat dauna să se fi produs în timpul transportului aerian.

2. Totuși transportatorul nu este răspunzător dacă se dovedește și în măsura în care dovedește că distrugerea, pierderea sau deteriorarea mărfii s-a datorat:

a) unui defect al mărfii, calității sau viciului acesteia;

b) ambalării necorespunzătoare a mărfii, efectuată de către o altă persoană decât transportatorul, prepușii sau mandatarii acestuia;

c) unei stări de război sau conflict armat;

d) unei acțiuni a autorității publice realizate în legătură cu intrarea, ieșirea sau tranzitul mărfii.

3. Transportul aerian, în sensul paragrafului 1 al prezentului articol, include perioada în care marfa se află în grija transportatorului.

4. Perioada transportului aerian nu se extinde asupra transportului terestru, maritim sau pe căi navigabile interioare, efectuat în afara unui aeroport. Totuși, dacă un astfel de transport se realizează în aplicarea unui contract de transport aerian, în scopul încărcării, expedierii sau transbordării, orice pagubă este considerată, până la proba contrară, ca fiind rezultatul unui eveniment care a avut loc în timpul transportului aerian. Dacă transportatorul, fără consimțământul expeditorului, utilizează alt mod de transport pentru a efectua o parte sau întregul transport care, conform contractului încheiat între părți, urma să fie transport aerian, respectivul transport efectuat prin alt mod de transport este considerat ca fiind inclus în perioada transportului aerian.

ARTICOLUL 19 Întârzierea Reviste (1)

Transportatorul este răspunzător pentru dauna survenită datorită întârzierii în transportul aerian de pasageri, bagaje sau mărfuri. Cu toate acestea transportatorul nu este răspunzător pentru daunele survenite datorită întârzierii dacă dovedește că el, prepușii și mandatarii săi au luat toate măsurile care se impun în mod rezonabil pentru a evita dauna sau că le-a fost imposibil să ia respectivele măsuri.

ARTICOLUL 20 Exonerarea

În cazul în care transportatorul dovedește că dauna a fost provocată sau favorizată de neglijența sau de altă acțiune greșită sau omisiune a persoanei care reclamă despăgubirea ori a persoanei de la care derivă drepturile acesteia, transportatorul este exonerat în întregime sau în parte de răspundere față de reclamant, în măsura în care o astfel de neglijență sau orice altă acțiune greșită sau omisiune a provocat dauna sau a contribuit la provocarea acesteia. Când despăgubirea este reclamată de o altă persoană decât pasagerul, datorită decesului sau vătămării suferite de pasager, transportatorul este în același mod exonerat, în întregime sau în parte, de răspundere, în măsura în care dovedește că neglijența sau orice altă acțiune greșită sau omisiune a respectivului pasager a provocat dauna ori a contribuit la provocarea acesteia. Prezentul articol se aplică tuturor prevederilor referitoare la răspundere conținute în prezenta convenție, inclusiv celor menționate în paragraful 1 al art. 21.

ARTICOLUL 21 Despăgubirea în caz de deces sau vătămare a pasagerilor

1. Pentru daunele menționate la paragraful 1 al art. 17, care nu depășesc 100.000 Drepturi Speciale de Tragere (DST) pentru fiecare pasager, transportatorul nu poate exclude sau limita răspunderea sa.

2. Transportatorul nu va fi răspunzător pentru daunele prevăzute la paragraful 1 al art. 17, în măsura în care acestea depășesc 100.000 DST pentru fiecare pasager, dacă dovedește că:

a) respectiva daună nu s-a datorat neglijenței sau altei acțiuni greșite ori omisiuni a transportatorului sau a prepușilor ori mandatarilor acestuia;

b) respectiva daună a survenit numai datorită neglijenței sau altei acțiuni greșite ori omisiuni a unei terțe părți.

ARTICOLUL 22 Limitele răspunderii cu privire la întârziere, bagaje și mărfuri Reviste (1)

1. În cazul daunelor survenite datorită întârzierii în transportul persoanelor, astfel cum s-a specificat la art. 19, răspunderea transportatorului pentru fiecare pasager este limitată la suma de 4.150 DST. Reviste (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...