Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române

Modificări (13), Puneri în aplicare (2), Referințe (20), Derogări (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 iulie 1998
Formă aplicabilă de la 09 septembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

TITLUL I Organizarea și efectuarea transporturilor pe căile ferate române

CAPITOLUL I Organizarea transporturilor feroviare

Art. 1. -

(1) Prin transport pe căile ferate române, denumit în continuare transport feroviar, se înțelege orice deplasare de persoane și de bunuri, realizată cu vehicule feroviare de către operatori de transport pe infrastructura feroviară. Transportul feroviar, precum și serviciile adiacente sau conexe acestuia sunt considerate operațiuni de transport feroviar.

(2) Transportul feroviar poate fi public sau în interes propriu.

(3) Transportul feroviar public constituie, prin natura sa, un sector strategic de interes național, reprezintă un serviciu public esențial pentru societate, contribuie la libera circulație, la rezolvarea unor interese majore ale economiei, la deplasarea persoanelor, mărfurilor și a altor bunuri, în interiorul țării și în trafic internațional, cu un grad înalt de siguranță, în condiții ecologice, eficiente, și îndeplinește sarcini specifice pentru nevoile de apărare a țării, potrivit legii. Jurisprudență (1)

(4) Serviciile conexe transportului sunt activitățile ce se desfășoară în legătură nemijlocită cu sau în timpul transportului.

(5) Serviciile adiacente transportului sunt activitățile ce au ca obiect asigurarea desfășurării în siguranță a transportului.

(6) Transporturile feroviare publice se efectuează numai pe bază de contract de transport.

(7) Contractul de transport se încheie și se execută în conformitate cu prevederile Codului comercial, ale Regulamentului de transport pe căile ferate din România și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte. Modificări (1)

(8) Transportul feroviar în interes propriu este transportul efectuat în interesul activităților proprii, cu mijloace de transport deținute în proprietate sau închiriate.

(9) Activitățile de transport feroviar public sau în interes propriu sunt realizate de către operatori de transport feroviar, persoane juridice române, licențiați în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

(10) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii de specialitate se definesc după cum urmează:

a) operator de transport feroviar - orice agent economic, cu capital de stat sau privat, care a obținut o licență în conformitate cu legislația în vigoare, a cărui activitate principală constă în efectuarea de prestații de transport de marfă și/sau de călători pe calea ferată, tracțiunea fiind asigurată obligatoriu de acest agent economic; acest termen include, de asemenea, și agenții economici care asigură numai tracțiunea;

b) administratorul infrastructurii - orice organism sau orice agent economic care are ca obiect principal de activitate administrarea și întreținerea infrastructurii feroviare, incluzând și administrarea sistemelor de conducere a circulației, de control și de siguranță a infrastructurii; funcțiile administratorului de infrastructură de pe o rețea sau o parte a unei rețele pot fi alocate, în conformitate cu reglementările în vigoare, mai multor organisme sau agenți economici; Modificări (1)

c) grup internațional - orice asociație constituită din cel puțin doi operatori de transport feroviar, cu sediile stabilite în state diferite, în vederea efectuării de prestații de transporturi feroviare internaționale; Modificări (1)

d) serviciu de transport internațional de marfă - serviciul de transport în cadrul căruia trenul trece cel puțin o dată frontiera de stat; trenul poate fi compus și/sau descompus și diferitele părți care îl compun pot proveni și pot avea destinații diferite, cu condiția ca toate vagoanele să treacă cel puțin o frontieră.

Art. 2. - Modificări (1)

Pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public sau în interes propriu pot obține licență operatorii de transport cu capital de stat și/sau privat, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au, în principal, ca obiect de activitate transporturile de călători, de mărfuri și de alte bunuri pe calea ferată;

b) dețin în proprietate sau cu chirie material rulant de tracțiune înmatriculat de autoritatea competentă, necesar pentru remorcarea trenurilor, sau trenuri automotoare, cu caracteristicile tehnice și de dotare impuse de prescripțiile de siguranță a circulației feroviare și de calitatea serviciului de transport;

c) respectă întocmai prescripțiile tehnice, tehnologice, de organizare și de desfășurare a circulației și manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul și circulația pe infrastructura feroviară publică, în condiții de siguranță a circulației și de securitate a transporturilor;

d) dispun de personalul necesar atestat pentru efectuarea operațiunilor de transport feroviar care fac obiectul activității operatorului respectiv;

e) fac dovada onorabilității, capacității tehnice, capacității profesionale și capacității financiare, stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;

f) alte condiții stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

Art. 3. - Modificări (1)

Licența pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar prevăzute la art. 1 se acordă de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

Art. 4. -

Pe parcursul desfășurării activității, operatorii de transport feroviar licențiați sunt obligați să realizeze, la termenele și la parametrii tehnici prevăzuți în prescripțiile pentru siguranța circulației feroviare, toate operațiunile de verificare, întreținere și reparații pentru materialul rulant aflat sau introdus în circulație, sub sancțiunea suspendării sau retragerii licenței.

Art. 5. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență (1)

(1) Transportul feroviar public de călători are caracter de serviciu public social. Pentru aceste servicii operatorii de transport feroviar public primesc de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, diferențele dintre tarifele stabilite cu avizul autorităților publice competente și costurile reale de transport, la care se adaugă o cotă de profit între 3 și 5%. Modificări (2), Jurisprudență (1)

(2) Serviciul public social de transport feroviar de călători poate fi concesionat de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, pe bază de licitație publică, în condițiile legii.

(3) În cazul efectuării de servicii publice de transport de marfă sau călători pentru anumite categorii de persoane fizice sau juridice, care beneficiază, din dispoziția autorităților publice competente, de reduceri ale tarifelor de transport, prin actul care a prevăzut acordarea acestor reduceri, se vor asigura compensații corespunzătoare operatorului de transport, până la nivelul tarifului aprobat.

Art. 6. -

Transportul feroviar public va fi organizat astfel încât să se asigure un sistem unitar, echilibrat și funcțional, în conformitate cu cerințele siguranței circulației, confortului și tehnologiilor specifice de transport pe calea ferată, în condiții de compatibilitate și interoperabilitate cu sistemul de transport feroviar european.

CAPITOLUL II Autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare

Art. 7. -

(1) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, este autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare care asigură dezvoltarea și siguranța transporturilor feroviare.

(2) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, are următoarele atribuții principale în domeniul transporturilor feroviare:

a) elaborează strategiile de dezvoltare a activităților de transport feroviar; Modificări (1)

b) elaborează și supune aprobării Guvernului programele de dezvoltare și de modernizare a infrastructurii feroviare deschise accesului public;

c) asigură, în condiții identice, tuturor operatorilor feroviari acces egal și nediscriminatoriu pe infrastructura feroviară publică, conform reglementărilor interne, precum și acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte; Modificări (1)

d) asigură beneficiarilor de transport feroviar dreptul de a apela la un operator de transport licențiat și liber ales; Modificări (1)

e) sprijină dezvoltarea și funcționarea transportului feroviar public; Modificări (1)

f) asigură condițiile unui mediu concurențial normal în transportul feroviar, precum și între acesta și alte moduri de transport; Modificări (1)

g) asigură efectuarea transporturilor militare, a transporturilor speciale și a transporturilor de intervenție în caz de calamități naturale sau în alte situații deosebite;

h) asigură dezvoltarea cercetării în transportul feroviar, în corelare cu programele naționale de cercetare;

i) elaborează politica economică în domeniul transportului feroviar;

j) elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale și a transportului combinat;

k) elaborează politici de dezvoltare echilibrată a transportului feroviar cu alte moduri de transport; Modificări (1)

l) asigură gestionarea proprietății publice și private a statului din domeniul transportului feroviar;

m) asigură gestionarea resurselor financiare alocate prin bugetul de stat; Jurisprudență (1)

n) avizează tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare publice și le supune spre aprobare Guvernului; Modificări (2)

o) clasifică infrastructura de transport feroviar în conformitate cu standardele naționale și internaționale;

p) stabilește regulile de acces pe infrastructura căilor ferate române pentru operatorii feroviari;

q) este depozitarul normelor, metodologiilor, prescripțiilor și instrucțiunilor cu specific feroviar, care se aplică în domeniul transporturilor feroviare;

r) emite normative privind construcția și protecția căii ferate.

(3) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor feroviare, are următoarele atribuții principale:

a) reprezintă Guvernul în organismele internaționale și în relațiile bilaterale cu alte state în domeniul transporturilor feroviare;

b) elaborează și promovează reglementări specifice, destinate asigurării compatibilității sistemului național de transport feroviar cu sistemele de transport internaționale;

c) emite norme tehnice obligatorii pentru construcția, modernizarea, exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea tehnică a infrastructurii feroviare și a materialului rulant;

d) stabilește nomenclatorul de funcții al personalului care lucrează sau concură la siguranța circulației trenurilor;

e) emite norme obligatorii de atestare, certificare și licențiere a personalului din transporturile feroviare, care lucrează în siguranța circulației, și stabilește condițiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, a certificatelor sau a licențelor acordate;

f) organizează examene și emite atestate, certificate și licențe pentru personalul din siguranța circulației;

g) emite norme obligatorii de licențiere a operatorilor de transport feroviar care efectuează sau vor efectua activități de transport feroviar și stabilește condițiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licențelor;

h) emite norme obligatorii de siguranță a traficului în transporturile feroviare, precum și pentru transportul multimodal și combinat și supraveghează respectarea acestora;

i) emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe calea ferată;

j) aprobă organizarea regională a transporturilor feroviare;

k) exercită activitatea de registru, de inspecție și de control în transporturile feroviare;

l) stabilește condițiile și asigură înmatricularea materialului rulant;

m) asigură omologarea tehnică de tip a vehiculelor feroviare, precum și certificarea de conformitate, omologarea, agrementarea tehnică a materialelor, componentelor și echipamentelor utilizate la construirea, repararea și întreținerea materialului rulant și a infrastructurii feroviare;

n) autorizează efectuarea de lucrări care se execută în zonele de siguranță și de protecție a infrastructurii căilor ferate române;

o) asigură cercetarea administrativă a evenimentelor sau accidentelor grave, produse în activitățile de transport feroviar;

p) asigură, prin rețeaua proprie, controlul medico-sanitar specific siguranței circulației și controlul sanitar-veterinar specific activităților de transport feroviar și emite autorizații sanitar-veterinare;

q) autorizează, din punct de vedere tehnic, agenții economici care efectuează lucrările de construcție, întreținere și reparație a elementelor infrastructurii feroviare și a materialului rulant;

r) aprobă norme și regulamente obligatorii pentru deținătorii de linii ferate industriale și de mijloace de transport pe calea ferată proprietate privată, indiferent de obiectul de activitate, care au acces pe infrastructura feroviară deschisă accesului public, după caz, precum și pentru beneficiarii de transport;

s) autorizează înființarea și funcționarea centrelor de pregătire, perfecționare și autorizare a personalului din transporturile feroviare;

t) analizează și decide asupra sesizărilor privind modul de alocare a capacităților infrastructurii feroviare, între operatorii feroviari, și supraveghează desfășurarea activităților de transport feroviar în condiții de concurență loială;

u) stabilește norme de repartizare nediscriminatorie a capacităților infrastructurii feroviare;

v) concesionează, în numele statului, serviciul public de transport feroviar de călători.

(4) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului exercită atribuțiile de autoritate de stat, direct sau prin delegare de competențe către o autoritate feroviară organizată ca instituție publică, finanțată din venituri extrabugetare.

CAPITOLUL III Infrastructura feroviară și asigurarea funcționării acesteia

Art. 8. - Jurisprudență (1)

(1) Prin infrastructură feroviară se înțelege ansamblul elementelor necesare circulației și manevrei materialului rulant, clădirile stațiilor de cale ferată, cu facilitățile aferente, precum și celelalte clădiri și facilități destinate desfășurării transportului feroviar.

(2) Infrastructura feroviară cuprinde infrastructura feroviară proprietate publică a statului, denumită în continuare infrastructură feroviară publică, precum și cea aflată în proprietate privată, denumită în continuare infrastructură feroviară privată.

(3) Infrastructura feroviară publică sau privată a statului cuprinde infrastructura care se poate conecta la infrastructura feroviară transeuropeană, precum și pe cea care nu poate fi conectată la aceasta, după cum urmează:

a) infrastructura feroviară interoperabilă - parte a infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului național și internațional, administrată în concordanță cu prevederile legislației privind liberul acces al operatorilor de transport feroviar și care se dezvoltă în conformitate cu normele tehnice de interoperabilitate adoptate pe plan european și preluate în legislația din România;

b) infrastructura feroviară neinteroperabilă - parte a infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului local, conectată sau nu la infrastructura feroviară interoperabilă și care este administrată și se dezvoltă pe baza unor reglementări specifice interne.

Art. 9. - Jurisprudență (1)

(1) Administrarea infrastructurii feroviare, proprietate publică sau proprietate privată a statului, se asigură de către o companie națională rezultată ca urmare a reorganizării Societății Naționale a Căilor Ferate Române, căreia i se atribuie în concesiune, fără plata redevenței, infrastructura feroviară publică și care deține în proprietate alte elemente ale infrastructurii feroviare preluate de la Societatea Națională a Căilor Ferate Române, stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(2) Contractul de concesiune se încheie, în numele statului, cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, pentru o perioadă de 49 de ani.

Art. 10. - Jurisprudență (1)

(1) Compania națională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze, cu acordul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, părți ale infrastructurii feroviare neinteroperabile publice către alte persoane juridice, în vederea administrării acesteia pentru organizarea transporturilor publice de mărfuri și persoane. Jurisprudență (1)

(2) Compania națională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze bunuri proprietate privată necesare organizării și desfășurării procesului de transport feroviar, aferente acelor părți din infrastructura feroviară neinteroperabilă publică, închiriată altor persoane juridice. Jurisprudență (1)

(3) Închirierea unor părți ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se face prin licitație publică cu strigare. Modificări (1)

(4) Veniturile obținute din închirierea unor părți ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se încasează de către compania națională care administrează infrastructura feroviară în scopul folosirii acesteia exclusiv pentru executarea de reparații capitale pe infrastructura feroviară publică interoperabilă. Modificări (1)

(5) Condițiile specifice de administrare a infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum și condițiile de închiriere a unor părți ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. Puneri în aplicare (1)

Art. 11. -

(1) Infrastructura feroviară publică se compune din: Jurisprudență (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...