Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

Modificări (12), Acțiuni respinse (50), Referințe (4), Derogări (4), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 decembrie 1998
Formă aplicabilă de la 24 decembrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență (5)

Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul juridic pentru valorificarea unor active ale băncilor la care statul este acționar majoritar, în vederea pregătirii acestora pentru începerea procedurii de privatizare, în scopul creșterii gradului de solvabilitate și a credibilității interne și externe sau reglementării problemelor de natură financiară ale acestora pentru menținerea viabilității sistemului bancar, precum și pentru accelerarea procedurilor de recuperare a creanțelor cesionate. Jurisprudență (1)

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență (4)

(1) Activele bancare supuse valorificării potrivit prezentei ordonanțe de urgență cuprind: Jurisprudență (1)

a) creanțe neperformante;

b) bunurile imobile și mobile, intrate în patrimoniul băncilor ca urmare a procedurilor de executare silită;

c) creanțe comerciale asociate activelor bancare supuse valorificării.

(2) Fac obiectul valorificării, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, activele bancare prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), existente în sold la data prevăzută în actul normativ referitor la restructurarea băncii la care statul este acționar majoritar.

(3) Activele bancare supuse valorificării vor fi identificate și selectate de băncile la care statul este acționar majoritar, cu avizul Comitetului de coordonare a restructurării.

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) banca la care statul este acționar majoritar - banca la care statul deține cel puțin 50% + 1 din acțiuni;

b) creanțe neperformante - credite și dobânzi aferente și creanțe atașate acestora, evidențiate în conturile din bilanț, asupra unor debitori persoane fizice sau juridice care, conform normelor Băncii Naționale a României, sunt clasificate în categoria "îndoielnic" sau "pierdere", precum și creanțe evidențiate în conturi extrabilanțiere, în baza prevederilor normelor Băncii Naționale a României referitoare la utilizarea provizioanelor specifice de risc și a celor privind evidențierea în contabilitatea băncilor a creditelor și a dobânzilor aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, precum și a bunurilor mobile și imobile dobândite ca urmare a executării silite a creanțelor;

c) valoarea nominală - valoarea activelor supuse valorificării, astfel cum a fost înregistrată în evidențele contabile ale băncii, conform legislației în vigoare;

d) valoarea netă - valoarea nominală a activelor supuse valorificării, diminuată cu valoarea provizioanelor specifice de risc aferente acestor active, constituite potrivit legislației în vigoare, precum și cu rezerva generală de risc de credit corespunzătoare valorii creditelor transferate;

e) valoare realizabilă - valoarea activelor estimată ținându-se seama de valoarea de piață a acestora și de costurile de administrare până la data înstrăinării acestora;

f) valoare tranzacționată - valoarea realizată prin valorificarea activelor bancare;

g) creanțe comerciale asociate activelor bancare supuse valorificării - creanțe comerciale ce aparțin altor debitori cedați, de regulă debitori cedați societăți comerciale cu capital de stat, pentru care valorificarea asociată asigură un grad sporit de recuperare a activelor bancare;

h) bănci care înregistrează pierderi - bănci care, potrivit bilanțului contabil sau situațiilor financiar-contabile periodice, înregistrează pierderi - determinate prin cumularea în soldurile debitoare a conturilor "Profit și pierderi" și "Rezultatul reportat" - care reprezintă cel puțin 50% din valoarea totală a capitalurilor proprii.

CAPITOLUL II Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare Modificări (2)

Art. 4. -

(1) În scopul aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se înființează Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, denumită în continuare AVAB, ca instituție de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul București. AVAB acționează pe întregul teritoriu al țării, fără restricții de teritorialitate.

(2) Organizarea și funcționarea AVAB se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Încetarea activității AVAB se stabilește prin lege.

Art. 5. -

(1) Supravegherea și îndrumarea activității AVAB sunt asigurate de un consiliu de supraveghere și îndrumare, format din 5 membri, în următoarea componență:

a) un președinte, care este reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;

b) 4 membri, respectiv câte un reprezentant al Băncii Naționale a României, Ministerului Justiției, Corpului de control al primului-ministru și Ministerului Prognozei și Dezvoltării.

(2) Membrii Consiliului de supraveghere și îndrumare sunt numiți prin hotărâre a Guvernului, la propunerea conducătorilor instituțiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Pot fi membri ai Consiliului de supraveghere și îndrumare numai persoanele care au studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul financiar-bancar, juridic, managementul riscului, restructurarea creditelor sau recuperarea datoriilor.

(4) Membrii Consiliului de supraveghere și îndrumare nu pot fi parlamentari, fiindu-le interzis să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de altă natură care i-ar pune într-o poziție în care interesul lor personal ar intra în conflict cu obligațiile și îndatoririle lor față de AVAB.

(5) Revocarea din funcție a oricărui membru al Consiliului de supraveghere și îndrumare se face prin hotărâre a Guvernului, caz în care conducătorul instituției al cărei reprezentant a fost revocat va face o nouă propunere în termen de 10 zile.

Art. 6. -

(1) Consiliul de supraveghere și îndrumare are următoarele atribuții:

a) aprobă politica și strategia în domeniul valorificării activelor bancare aflate în portofoliul AVAB, precum și răspunderile ce revin personalului acesteia;

b) supraveghează și îndrumă activitatea de aducere la îndeplinire a strategiilor și direcțiilor de acțiune aprobate;

c) stabilește limitele valorice ale activelor bancare pentru care selectează și aprobă metoda de valorificare ce urmează să fie aplicată;

d) aprobă combinarea metodelor de valorificare, utilizarea succesivă a mai multor metode pentru valorificarea aceleiași creanțe, reluarea metodelor de valorificare sau a procedurilor de executare silită, pentru creanțele care depășesc limitele valorice stabilite în condițiile prevăzute la lit. c);

e) avizează și propune Guvernului aprobarea și modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al AVAB;

f) aprobă structura organizatorică a AVAB;

g) aprobă raportul anual de activitate al AVAB;

h) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

(2) Consiliul de supraveghere și îndrumare se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, hotărând cu majoritatea voturilor membrilor săi.

(3) La ședințele Consiliului de supraveghere și îndrumare participă fără drept de vot președintele AVAB.

Art. 7. - Jurisprudență (1)

(1) AVAB este condusă de un președinte.

(2) Președintele AVAB este numit prin decizie a primului-ministru.

(3) Președintele este ordonator principal de credite.

Art. 8. -

(1) Președintele AVAB are următoarele atribuții:

a) reprezintă AVAB în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu organele de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții, cu persoanele juridice și fizice române și străine, precum și în fața instanțelor judecătorești și arbitrale;

b) elaborează și propune spre aprobare Consiliului de supraveghere și îndrumare politica și strategia în domeniul valorificării activelor bancare aflate în portofoliul AVAB și răspunderile ce revin personalului acesteia;

c) asigură elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al AVAB, pe care îl remite spre avizare Consiliului de supraveghere și îndrumare;

d) dispune măsuri operative pentru executarea dispozițiilor legale privind AVAB, precum și pentru îndeplinirea politicii și strategiei în domeniul valorificării activelor bancare din portofoliul AVAB;

e) numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul AVAB;

f) prezintă primului-ministru, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual de activitate al AVAB, aprobat de Consiliul de supraveghere și îndrumare; la solicitarea primului-ministru AVAB prezintă rapoarte intermediare asupra unei perioade sau operațiuni determinate;

g) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

(2) În realizarea atribuțiilor ce îi revin președintele AVAB este ajutat de un vicepreședinte și de un colegiu director. Vicepreședintele este numit prin decizie a primului-ministru și este înlocuitorul de drept al președintelui. Atribuțiile și modalitățile concrete de lucru ale Colegiului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a AVAB, aprobat de Consiliul de supraveghere și îndrumare.

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Finanțarea AVAB este asigurată din următoarele surse și se gestionează în regim extrabugetar:

a) sume rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de AVAB;

b) comisioane aferente serviciilor de consultanță prestate de AVAB pe bază de contract;

c) alte surse prevăzute de lege.

(2) AVAB poate, potrivit legii, să beneficieze de audit extern. Modificări (1)

Art. 10. -

(1) Sumele obținute de AVAB din valorificarea activelor bancare preluate au ca destinație acoperirea cheltuielilor proprii de funcționare și operare și a cheltuielilor de administrare și de valorificare a activelor bancare preluate, iar diferența se virează la trezoreria statului.

(2) Din sumele obținute potrivit alin. (1) AVAB poate prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli un fond suplimentar ce va fi utilizat în vederea creșterii valorii activelor bancare și a eficientizării operațiunilor de valorificare.

Art. 11. -

(1) Salarizarea personalului agenției se face prin lege specială.

(2) Membrii Consiliului de supraveghere și îndrumare primesc o indemnizație lunară în cuantum de 20% din salariul secretarului de stat al agenției.*)

*) Prevederile art. 11 nu mai sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului AVAB.

În prezent salarizarea specială a personalului AVAB se face potrivit prevederilor cap. VI și ale art. 92 din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 12. - Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (1)

(1) În vederea îndeplinirii rolului său AVAB are următoarele atribuții principale: Modificări (1)

a) preluarea cu plată a activelor bancare și a creanțelor comerciale din categoriile prevăzute la art. 2 alin. (1), în scopul valorificării lor. Plata sau emiterea de titluri de valoare negociabile se va face în condițiile prevăzute la art. 17;

b) valorificarea activelor bancare la valoarea de piață a acestora, rezultată din raportul dintre cerere și ofertă, prin:

- inițierea și/sau finalizarea procedurilor de executare silită;

- vânzarea creanțelor prin licitații publice sau prin alte proceduri prevăzute de lege;

- negocierea creanțelor și eșalonarea scadențelor;

- eșalonarea încasării creanțelor, cu actualizarea valorii nominale inițiale și, după caz, a valorii garanțiilor;

- conversia creanțelor în acțiuni sau părți sociale;

- operațiuni specifice pieței de capital ori alte mecanisme reglementate legal;

- alte măsuri de natură să faciliteze valorificarea optimă a creanțelor, inclusiv valorificarea asociată cu creanțe comerciale preluate.

(2) AVAB îndeplinește orice alte atribuții care îi revin prin acte normative. Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 13. - Jurisprudență (4)

(1) Cesiunea creanțelor bancare neperformante este supusă dispozițiilor art. 1391 și următoarele din Codul civil, referitoare la cesiunea de creanță, și are ca efect principal subrogarea AVAB în toate drepturile principale și accesorii ale creditorilor cedenți. Jurisprudență (2)

(2) În cazul proceselor și al cererilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrale, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită, AVAB se subrogă în toate drepturile și obligațiile procesuale ale cedentului și dobândește calitatea procesuală pe care acesta o avea în momentul preluării.

(3) Notificarea debitorilor cedați se efectuează de AVAB, în formă scrisă, în termen de 10 zile de la efectuarea cesiunii. Jurisprudență (5)

(4) Pe data preluării de către AVAB a activelor bancare contractele de credit ajunse la scadență, încheiate între bănci și persoanele fizice sau persoanele juridice debitoare, constituie de drept titlu executoriu, fără să fie necesară învestirea cu formulă executorie. Contractele de cesiune de creanță încheiate între AVAB și creditorii cedenți pentru preluarea creanțelor nu sunt supuse publicității prevăzute la art. 2 din titlul VI al Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice și au prioritate din momentul notificării prevăzute la alin. (3). De asemenea, contractele de cesiune de creanță reglementate de prezenta ordonanță de urgență nu sunt supuse transcrierii prevăzute la art. 1394 din Codul civil. Jurisprudență (2)

(5) Termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a creanțelor preluate de AVAB, constatate prin acte care constituie titlu executoriu sau care, după caz, au fost învestite cu formulă executorie, este de 7 ani. Acest termen nu se aplică creanțelor pentru care dreptul de a cere executarea silită a fost prescris. Acțiuni respinse (8), Jurisprudență (45), Reviste (1)

Art. 14. -

(1) În vederea eficientizării activității desfășurate AVAB poate încheia, în condițiile legii, contracte cu persoane fizice sau juridice, române ori străine, specializate, având ca obiect următoarele activități:

a) prestarea de servicii financiare de tip factoring;

b) darea în administrare a bunurilor imobile și/sau mobile, preluate de la bănci, până la valorificarea acestora;

c) asistența și/sau reprezentarea juridică, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin;

d) servicii de consultanță de specialitate;

e) orice alte servicii necesare în vederea realizării obiectului de activitate al AVAB.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...