Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 30/2011 privind echivalența sistemelor de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigare și sancționare a auditorilor și a entităților de audit ale anumitor țări terțe și o perioadă de tranziție pentru activitățile de audit desfășurate în Uniunea Europeană ale auditorilor și entităților de audit din anumite țări terțe [notificată cu numărul C(2011) 117] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011D0030

Modificări (...)

În vigoare de la 09 februarie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, în special articolul 46 alineatul (2),

întrucât:

(1) În temeiul articolului 45 alineatul (1) din Directiva 2006/43/CE, autoritățile competente ale statelor membre au obligația de a înregistra toți auditorii și entitățile de audit care prezintă rapoarte de audit privind conturile anuale sau conturile consolidate ale anumitor societăți constituite în afara Comunității și ale căror valori mobiliare transferabile sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată în interiorul Comunității. Articolul 45 alineatul (3) din Directiva 2006/43/CE solicită statelor membre să supună acești auditorii și entități de audit sistemelor lor de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigații și sancțiuni.

(2) Decizia Comisiei 2008/627/CE din 29 iulie 2008 privind o perioadă de tranziție pentru activitățile de audit ale auditorilor și entităților de audit din anumite țări terțe(2) le-a permis auditorilor și entităților de audit din țările terțe enumerate în anexa la respectiva decizie să își continue activitățile desfășurate în Uniunea Europeană legate de rapoartele de audit privind conturile anuale sau conturile consolidate pentru exercițiile financiare care debutează în perioada 29 iunie 2008-1 iulie 2010.

(3) Comisia a efectuat evaluări ale sistemelor de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigare și sancționare a auditorilor și entităților de audit din țările terțe și teritoriile enumerate în anexa la Decizia 2008/627/CE. Evaluările au fost efectuate cu sprijinul Grupului european al organelor de supraveghere a auditorilor. Principiile care reglementează sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigare și sancționare a auditorilor și a entităților de audit ale respectivelor țări terțe și teritorii au fost evaluate în funcție de criteriile prevăzute la articolele 29, 30 și 32 din Directiva 2006/43/CE care reglementează sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigare și sancționare a auditorilor și firmelor de audit din statele membre. Obiectivul final al cooperării între statele membre și țările terțe în ceea ce privește sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigare și sancționare a auditorilor și entităților de audit trebuie să fie dobândirea încrederii reciproce în sistemele de supraveghere ale celeilalte părți pe baza echivalenței acestor sisteme.

(4) Ca urmare a acestor evaluări s-a constatat că Australia, Canada, China, Croația, Japonia, Singapore, Africa de Sud, Coreea de Sud și Elveția dețin sisteme de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigare și sancționare a auditorilor și entităților de audit care funcționează în conformitate cu norme similare celor prevăzute la articolele 29, 30 și 32 din Directiva 2006/43/CE. Prin urmare, este oportun ca sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigare și sancționare a auditorilor și entităților de audit din țările terțe respective să fie considerate echivalente cu sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigare și sancționare a auditorilor și firmelor de audit din statele membre.

(5) În ceea ce privește Africa de Sud, conform legislației, pentru transferul de informații de la autoritățile competente din Africa de Sud la autoritățile competente din statele membre este necesar acordul prealabil al auditorului sau al firmei de audit. Ca urmare a acestei cerințe de acord prealabil, implementarea efectivă a articolului 46 alineatul (1) din Directiva 2006/43/CE s-ar putea dovedi dificilă. Prin urmare, până la efectuarea schimbărilor necesare în legislația sud-africană, autoritățile competente din statele membre ar trebui să ceară auditorilor și firmelor de audit să renunțe la dreptul lor de acord prealabil atunci când înregistrează auditori sau entități de audit care furnizează rapoarte de audit pentru societățile din Africa de Sud.

(6) Statele Unite ale Americii dețin un sistem de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigare și sancționare a auditorilor și entităților de audit care funcționează în conformitate cu norme similare celor prevăzute la articolele 29, 30 și 32 din Directiva 2006/43/CE. Cu toate acestea, autoritățile din Statele Unite ale Americii nu consideră dobândirea încrederii reciproce a autorităților competente în sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigare și sancționare a auditorilor și firmelor de audit din statele membre drept un obiectiv crucial al cooperării cu statele membre. Atâta vreme cât nu este dobândită încrederea reciprocă, statele membre nu pot aplica pe deplin, în mod permanent, prevederile articolului 46 alineatul (1) pentru auditorii și entitățile de audit care prezintă rapoarte de audit privind conturile anuale sau conturile consolidate ale societăților constituite în Statele Unite ale Americii. Prin urmare, sistemul de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigare și sancționare a auditorilor și entităților de audit din Statele Unite ale Americii trebuie examinat în scopul de se evalua progresul înregistrat în vederea dobândirii încrederii reciproce. Din aceste motive, prezenta decizie trebuie să fie limitată în timp, iar aplicarea sa în ceea ce privește sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigare și sancționare a auditorilor și entităților de audit din Statele Unite al Americii trebuie să înceteze la 31 iulie 2013.

(7) Odată ce Comisia a adoptat o decizie prin care se recunoaște că sistemul de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigare și sancționare a auditorilor și a entităților de audit ale unei țări terțe sau teritoriu este echivalent în sensul articolului 46 alineatul (1) din Directiva 2006/43/CE, statele membre pot decide, pe bază de reciprocitate, să nu aplice sau să modifice cerințele prevăzute la articolul 45 alineatele (1) și (3) în legătură cu auditorii și entitățile de audit din respectiva țară terță sau teritoriu. Condițiile în care cerințele prevăzute de articolul 45 alineatele (1) și (3) nu se aplică sau se modifică trebuie stabilite printr-un acord de cooperare între statul membru și respectiva țara terță sau teritoriu, așa cum este prevăzut la articolul 46 alineatul (3) din Directiva 2006/43/CE și comunicate Comisiei.

(8) Abu Dhabi, Brazilia, Centrul financiar internațional din Dubai, Guernsey, Hong Kong, India, Indonezia, Insula Man, Jersey, Malaysia, Mauritius, Rusia, Taiwan, Thailanda și Turcia au instituit sau sunt în curs de a institui sisteme de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigare și sancționare a auditorilor și entităților de audit. Cu toate acestea, informațiile referitoare la funcționarea acestor sisteme și la normele care le reglementează nu sunt suficiente. Pentru efectuarea unor evaluări adiționale în scopul adoptării unei decizii finale privind echivalența acestor sisteme este necesar să se obțină informații suplimentare de la țările terțe și teritoriile respective. Prin urmare, este oportun să se extindă perioada de tranziție acordată prin Decizia 2008/627/CE cu privire la auditorii și entitățile de audit care prezintă rapoarte de audit privind conturile anuale sau conturile consolidate ale societăților constituite în țările terțe și teritoriile respective.

(9) Cu toate că Egiptul nu a fost inclus în Decizia 2008/627/CE, între timp el a instituit un sistem de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigare și sancționare a auditorilor și entităților de audit. Pentru efectuarea unor evaluări adiționale în scopul adoptării unei decizii finale privind sistemul din Egipt, este necesar să se obțină informații suplimentare de la această țară terță. Prin urmare este oportun să se includă în perioada de tranziție auditorii și firmele de audit care prezintă rapoarte de audit privind conturile anuale sau conturile consolidate ale societăților constituite în Egipt.

(10) Bermuda, Insulele Cayman, Israel și Noua Zeelandă nu dețin încă un sistem operațional de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigare și sancționare a auditorilor și entităților de audit. Totuși, aceste țări terțe și teritorii s-au angajat public și clar față de Comisie, pe baza unui plan concret, să instituie un sistem de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigare și sancționare a auditorilor și entităților de audit în conformitate cu norme echivalente celor prevăzute la articolele 29, 30 și 32 din Directiva 2006/43/CE. Prin urmare, este oportun să se extindă perioada de tranziție acordată prin Decizia 2008/627/CE cu privire la auditorii și entitățile de audit care prezintă rapoarte de audit privind conturile anuale sau conturile consolidate ale societăților constituite în țările terțe și teritoriile respective. Cu toate acestea, Comisia trebuie să evalueze în 2011 progresele înregistrate de țările și teritoriile respective în adoptarea de acte legislative care să instituie un sistem de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigare și sancționare a auditorilor și entităților de audit și să evalueze nevoia de a scurta perioada de tranziție în privința respectivelor țări și teritorii terțe.

(11) Auditorii și entitățile de audit care prezintă rapoarte de audit privind conturile anuale sau conturile consolidate ale societăților constituite în Argentina, Bahamas, Chile, Kazahstan, Maroc, Mexic, Pakistan și Ucraina au beneficiat de o perioadă de tranziție acordată prin Decizia 2008/627/CE. Între timp acestea nu au furnizat informații privind sistemele lor de reglementare și supraveghere a auditului. În aceste circumstanțe se pare că respectivele țări terțe nu doresc să continue în direcția recunoașterii de către Comisie a echivalenței legislației lor în domeniul auditului cu sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigare și sancționare a auditorilor și entităților de audit din statele membre. Prin urmare, nu se extinde perioada de tranziție acordată acestora prin Decizia 2008/627/CE cu privire la auditorii și entitățile de audit care prezintă rapoarte de audit privind conturile anuale sau conturile consolidate ale societăților constituite în țările terțe respective.

(12) Pentru a proteja investitorii, este necesar ca auditorii și entitățile de audit care prezintă rapoarte de audit privind conturile anuale sau conturile consolidate ale societăților constituite în țările terțe enumerate în anexa la prezenta decizie să își poată continua desfășurarea activităților de audit în Uniunea Europeană în cursul perioadei de tranziție fără a fi înregistrate în conformitate cu articolul 45 din Directiva 2006/43/CE, numai dacă furnizează informațiile solicitate. Cu condiția furnizării informațiilor, auditorii și entitățile de audit respective ar trebui să își poată continua activitățile legate de rapoartele de audit privind conturile anuale sau conturile consolidate pentru exercițiile financiare care debutează în perioada 2 iulie 2010-31 iulie 2012. Prezenta decizie nu trebuie să afecteze drepturile statelor membre de a aplica sistemele proprii de investigare și sancționare a acestor auditori și entități de audit.

(13) Atunci când o societate constituită într-una dintre țările terțe sau teritoriile enumerate în articolul 1 din prezenta decizie, ale cărei valori mobiliare transferabile sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată dintr-un stat membru fără să fie admise la tranzacționare în țara terță sau teritoriul în care este constituită, statul membru trebuie să se asigure că toate misiunile de audit referitoare la situațiile financiare ale unei astfel de societăți fac obiectul unor acorduri de cooperare încheiate cu țara terță sau teritoriul respectiv în scopul de a determina ce sistem de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigații și sancționare se vor aplica auditorilor acestor societăți. În cazul în care astfel de misiuni de audit sunt desfășurate de un auditor sau de o entitate de audit dintr-un alt stat membru, statele membre trebuie să coopereze pentru a garanta că misiunea de audit face obiectul unuia dintre sistemele lor de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigații și sancționare.

(14) Atunci când o societate constituită într-una dintre țările terțe sau teritoriile enumerate în anexa la prezenta decizie, ale cărei valori mobiliare transferabile sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată dintr-un stat membru fără să fie admise la tranzacționare în țara terță sau teritoriul în care este constituită societatea, statele membre trebuie să coopereze cu țara terță sau teritoriul respectiv în scopul de a se asigura că toate misiunile de audit referitoare la situațiile financiare ale unei astfel de societăți fac obiectul unui sistem de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigații și sancționare. În cazul în care astfel de misiuni de audit sunt desfășurate de un auditor sau de o entitate de audit dintr-un alt stat membru, statele membre trebuie să coopereze pentru a garanta că misiunea de audit face obiectul unuia dintre sistemele lor de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigații și sancționare.

(15) Pe parcursul perioadei de tranziție statele membre nu trebuie să adopte decizii de echivalență la nivel național. Faptul că auditorii și entitățile de audit care prezintă rapoarte de audit privind conturile anuale sau conturile consolidate ale societăților constituite în țările terțe și teritoriile enumerate în anexa la prezenta decizie își pot continua, în temeiul prezentei decizii, activitățile de audit în legătură cu societățile menționate la articolul 45 din Directiva 2006/43/CE nu trebuie să împiedice statele membre să încheie acorduri de cooperare între autoritățile competente ale unui stat membru și autoritățile competente ale unei țări terțe privind verificările individuale de asigurare a calității.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...