Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 597/2010 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro (BCE/2010/14)
Număr celex: 32010D0597

Modificări (...)

În vigoare de la 09 octombrie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 16 septembrie 2010
privind verificarea autenticității și a calității și repunerea
în circulație a bancnotelor euro
(BCE/2010/14)
(2010/597/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare Statutul SECB), în special articolul 16,

întrucât:

(1) Articolul 128 alineatul (1) din tratat și articolul 16 din Statutul SEBC prevăd că Banca Centrală Europeană (BCE) este singura abilitată să autorizeze emiterea de bancnote euro în Uniunea Europeană. Acest drept include competența de a lua măsuri pentru protejarea integrității bancnotelor euro ca mijloace de plată.

(2) În vederea protejării integrității bancnotelor euro și a detectării corecte a contrafacerilor, bancnotele euro aflate în circulație trebuie menținute în stare bună pentru a se asigura verificarea cu ușurință și fiabilitate a autenticității acestora; de aceea, este necesară verificarea calității bancnotelor euro. Mai mult, bancnotele euro suspectate de a fi contrafăcute trebuie detectate rapid și predate autorităților naționale competente.

(3) Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării(1) a instituit inițial obligația instituțiilor de credit și a altor instituții relevante de a retrage din circulație toate bancnotele euro pe care le-au primit și despre care știu sau au motive suficiente să considere că erau contrafăcute.

(4) În vederea instituirii de standarde armonizate privind repunerea în circulație a bancnotelor euro, BCE a publicat în 2005 cadrul pentru reciclarea bancnotelor, care a stabilit norme și proceduri comune privind verificarea autenticității și calității bancnotelor euro(2), inclusiv standarde operaționale pentru echipamentele de procesare a bancnotelor. Ulterior, BCE a adoptat proceduri comune pentru testarea echipamentelor de procesare a bancnotelor de către BCN.

(5) Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 a fost modificat(3), astfel încât sfera destinatarilor săi a fost extinsă și, în prezent, aceștia sunt obligați să se asigure cu privire la autenticitatea bancnotelor și monedelor euro pe care le-au primit și pe care intenționează să le repună în circulație, precum și cu privire la detectarea contrafacerilor. Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 prevede că, în ceea ce privește bancnotele euro, această verificare se efectuează în conformitate cu procedurile stabilite de BCE. De aceea, este necesară stabilirea acestor proceduri printr-un act normativ.

(6) Fără a aduce atingere competenței statelor membre de a institui sancțiuni împotriva instituțiilor prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 care nu își îndeplinesc obligațiile prevăzute la articolul respectiv, Eurosistemul trebuie să poată lua măsurile administrative adecvate pentru a se asigura că procedurile stabilite de BCE sunt respectate și că normele și procedurile instituite prin prezenta decizie nu sunt eludate, cu riscul inerent ca bancnotele contrafăcute sau necorespunzătoare să nu fie detectate sau să fie repuse în circulație,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 181, 4.7.2001, p. 6.

(2) Recircularea bancnotelor euro: cadrul pentru detectarea bancnotelor faslificate și sortarea calitativă a bancnotelor de către instituțiile de credit și alți agenți specializați care operează cu numerar.

(3) Prin Regulamentul (CE) nr. 44/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării (JO L 17, 22.1.2009, p. 1).

Articolul 1 Domeniu de aplicare

Prezenta decizie stabilește regulile și procedurile comune privind verificarea autenticității și calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001.

Articolul 2 Definiții

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...