Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 477/2010 referitoare la criteriile și la standardele metodologice privind starea ecologică bună a apelor marine [notificată cu numărul C(2010) 5956] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32010D0477

Modificări (1)

În vigoare de la 02 septembrie 2010 până la 06 iunie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 1 septembrie 2010
referitoare la criteriile și la standardele metodologice privind
starea ecologică bună a apelor marine [notificată cu numărul C(2010)
5956] (Text cu relevanță pentru SEE) (2010/477/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru "Strategia pentru mediul marin") (1), în special articolul 9 alineatul (3),

întrucât:

(1) Criteriile pentru realizarea stării ecologice bune constituie un punct de plecare pentru dezvoltarea unor abordări coerente în stadiile pregătitoare ale strategiilor marine, inclusiv determinarea caracteristicilor unei stări ecologice bune și stabilirea unui set cuprinzător de obiective de mediu, care urmează să fie elaborate în mod coerent și coordonat în cadrul cerinței de cooperare regională.

(2) Comisia a consultat toate părțile interesate, inclusiv convențiile marine regionale, în special cu privire la evaluarea științifică și tehnică realizată de grupurile de lucru organizate de Centrul Comun de Cercetare și de Consiliul Internațional pentru Explorarea Mărilor în vederea susținerii elaborării de criterii și standarde metodologice.

(3) Una dintre principalele constatări ale acestei activități științifice și tehnice este necesitatea imperioasă de a dezvolta cunoașterea științifică pentru evaluarea stării ecologice bune într-o manieră globală și coerentă, în vederea sprijinirii managementului bazat pe abordarea ecosistemică. O îmbunătățire a cunoștințelor științifice trebuie realizată, în special prin intermediul comunicării intitulate "O strategie europeană de cercetare marină și maritimă. Un cadru coerent al Spațiului European de Cercetare în sprijinul utilizării sustenabile a oceanelor și mărilor" (2), în cadrul comunicării "Europa 2020 - O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii" (3) și în concordanță cu alte acte legislative și politici ale Uniunii. De asemenea, este oportun să se integreze ulterior în cadrul procesului viitoarea experiență la nivel național și regional în privința implementării stadiilor pregătitoare ale strategiilor marine enumerate la articolul 5 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/56/CE.

(4) Prin urmare, este oportună revizuirea de către Comisie a prezentei decizii în contextul articolului 25 alineatul (3) din Directiva 2008/56/CE. Pe lângă revizuirea criteriilor, este necesară dezvoltarea în continuare a standardelor metodologice, în strânsă coordonare cu stabilirea programelor de monitorizare. Această revizuire trebuie realizată cât mai curând posibil după finalizarea evaluării impuse de articolul 12 din Directiva 2008/56/CE, în timp util pentru a sprijini actualizarea cu succes a strategiilor marine al căror termen limită este 2018, în temeiul articolului 17 din directiva menționată, contribuind astfel la managementul adaptiv. Aceasta este în concordanță cu faptul că ar putea fi necesar ca determinarea stării ecologice bune să fie adaptată în timp, ținând seama de dinamismul ecosistemelor marine, de variabilitatea lor naturală și de faptul că presiunile și impacturile asupra acestora ar putea varia în funcție de evoluția diferitelor tipare de activitate umană și în funcție de efectele schimbărilor climatice.

(5) Criteriile privind starea ecologică bună se bazează pe obligațiile și pe evoluțiile existente în contextul legislației aplicabile a Uniunii, inclusiv Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei(4), care se aplică apelor costiere, precum și Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică(5), Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice(6) și o serie de instrumente create în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului, ținând seama, de asemenea, acolo unde este cazul, de informațiile și cunoștințele acumulate și de abordările elaborate în cadrul convențiilor regionale. Datorită faptului că prezenta decizie contribuie la dezvoltarea în continuare a conceptului de stare ecologică bună a apelor marine, ea sprijină, în ceea ce privește ecosistemele marine, procesul de revizuire a strategiei Uniunii Europene privind biodiversitatea dincolo de orizontul 2010, precum și planul de acțiune privind biodiversitatea.

(6) Directiva 2008/56/CE, care reprezintă pilonul de mediu al politicii maritime integrate, necesită aplicarea abordării ecosistemice pentru managementul activităților umane, la nivelul tuturor sectoarelor care au impact asupra mediului marin. Cartea verde privind reforma politicii comune în domeniul pescuitului(7) stabilește că reforma respectivă trebuie să ofere instrumentele adecvate pentru sprijinirea acestei abordări ecosistemice.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 25 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 164, 25.6.2008, p. 19.

(2) COM(2008) 534 final.

(3) COM(2010) 2020 final.

(4) JO L 327, 22.12.2000, p. 1.

(5) JO L 206, 22.7.1992, p. 7.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...