Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (2), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 octombrie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

Pentru încasarea obligațiilor restante reprezentând impozite, taxe și alte venituri ale bugetului de stat persoanele juridice care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență înregistrează majorări de întârziere neachitate beneficiază de amânarea la plată a acestora până la data de 15 decembrie 2000 inclusiv.

Art. 2. - Puneri în aplicare (1)

În categoria majorărilor de întârziere prevăzute la art. 1 sunt cuprinse:

a) majorările de întârziere datorate și neplătite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență inclusiv, aferente impozitelor, taxelor și altor venituri ale bugetului de stat neachitate în termen conform prevederilor legale în vigoare;

b) majorările de întârziere stabilite prin acte de control încheiate de organele competente, efectuate ulterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 15 decembrie 2000 inclusiv, aferente impozitelor, taxelor și altor venituri ale bugetului de stat datorate până la data intrării în vigoare a acesteia;

c) majorările de întârziere stabilite prin acte de constatare care au fost contestate, potrivit legii, și se află în curs de soluționare la organele competente.

Art. 3. -

(1) Majorările de întârziere prevăzute la art. 1 sunt cele stabilite prin acte de constatare ale organelor competente, precum și cele calculate de persoanele juridice pe propria răspundere.

(2) Majorările de întârziere menționate la alin. (1) se reflectă în contabilitatea debitorilor persoane juridice, într-un cont de ordine și evidență în afara bilanțului. Puneri în aplicare (1)

Art. 4. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2)

(1) Majorările de întârziere prevăzute la art. 1 se scutesc la plată dacă debitele restante la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care le-au generat, reprezentând impozite, taxe și alte venituri ale bugetului de stat, se vor achita până la data de 31 octombrie 2000. Jurisprudență (1)

(2) Se scutesc la plată și majorările de întârziere datorate și neplătite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, aferente impozitelor, taxelor și altor venituri ale bugetului de stat achitate până la aceeași dată. Jurisprudență (1)

Art. 5. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

În cazul în care debitele reprezentând impozite, taxe și alte venituri ale bugetului de stat, restante la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se vor achita până la data de:

a) 30 noiembrie 2000, majorările de întârziere prevăzute la art. 1 se reduc cu 60%;

b) 15 decembrie 2000, majorările de întârziere prevăzute la art. 1 se reduc cu 45%.

Art. 6. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

Pentru a beneficia de prevederile art. 4 alin. (1) sau (2) ori ale art. 5, după caz, debitorii persoane juridice sunt obligați să își achite integral obligațiile provenind din impozite, taxe și alte venituri ale bugetului de stat, cu termene de plată scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 29 decembrie 2000 inclusiv.

Art. 7. -

Înlesnirile prevăzute la art. 4 sau 5, după caz, se aplică și pentru majorările de întârziere aferente debitelor restante la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, respectiv cele datorate începând cu această dată și până la data plății debitelor care le generează inclusiv.

Art. 8. - Puneri în aplicare (1)

Prevederile art. 4 sau 5, după caz, nu se aplică diferențelor de majorări de întârziere rămase de plată în sarcina persoanelor juridice care au beneficiat de prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plății obligațiilor față de bugetul de stat.

Art. 9. - Puneri în aplicare (1)

Dacă persoana juridică are mai multe obligații restante la bugetul de stat și face plata integrală numai pentru un anumit impozit, taxă sau alt venit al bugetului de stat, prevederile art. 4 sau 5, după caz, se vor aplica corespunzător numai pentru majorările de întârziere care au fost generate de acel venit bugetar.

Art. 10. - Puneri în aplicare (1)

(1) Dacă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență agenții economici care au în derulare eșalonări la plata obligațiilor la bugetul de stat achită, până la unul dintre termenele: 31 octombrie, 30 noiembrie sau 15 decembrie, după caz, 30% din debitele rămase de plată din eșalonare la data respectivă, împreună cu majorările aferente datorate conform art. 83 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de reducerea cu 30% din suma rămasă de plată reprezentând majorări de întârziere eșalonate la plată conform aceleiași înlesniri aprobate.

(2) În lunile anterioare celei în care achită procentul de 30% din debitele eșalonate agenții economici trebuie să respecte plata ratelor în conformitate cu eșalonările aprobate.

(3) Începând cu luna imediat următoare achitării procentului de 30% numărul de rate pe care agenții economici le mai au de plată din eșalonarea aprobată se reduce astfel încât lunar agenții economici vor achita câte două rate consecutive din cele rămase de plată împreună cu majorările aferente datorate conform art. 83 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996.

(4) La fiecare plată efectuată conform prevederilor alin. (3) majorările de întârziere se reduc cu un procent egal cu ponderea pe care o reprezintă suma debitelor achitate în total debite pe care agenții economici le mai aveau la data plății de achitat din eșalonarea respectivă.

(5) Majorările de întârziere amânate la plată până la o dată ulterioară datei de 15 decembrie 2000 se reduc cu 30% dacă debitele amânate la plată până la aceeași dată se achită până la data de 15 decembrie 2000 în proporție de 30 % împreună cu majorările aferente datorate până la data de 15 decembrie 2000 conform art. 83 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996.

(6) Diferența de 70% rămasă din majorările de întârziere amânate la plată se scutește la plată dacă diferența de 70% rămasă din debitele amânate la plată împreună cu majorările aferente datorate conform art. 83 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 se achită până la o dată ce reprezintă jumătate din perioada rămasă din amânare începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(7) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1) și (4) sau (5) și (6), după caz, debitorii persoane juridice sunt obligați să își achite integral obligațiile provenind din impozite, taxe și alte venituri ale bugetului de stat, cu termene de plată scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la ultima zi a ultimei luni de plată a debitului restant.

(8) Agenții economici care apreciază că nu se pot încadra în prevederile alin. (1)-(7) vor respecta înlesnirile la plată astfel cum au fost aprobate.

Art. 11. - Jurisprudență (1)

Debitorii beneficiază de înlesnirile prevăzute la art. 4 sau 5, după caz, și în situația în care achită, în termen de 15 zile de la data încheierii sau a comunicării documentelor de verificare sau constatare, diferențele de impozite și taxe și majorările de întârziere aferente acestora, constatate ulterior de organele competente pentru perioada de până la 15 decembrie 2000.

Art. 12. -

(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică majorărilor de întârziere stabilite în actul de constatare, în cazul faptelor ce constituie infracțiuni de evaziune fiscală, dacă instanțele judecătorești au pronunțat hotărâri definitive în legătură cu aceste fapte, comise anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, indiferent de data la care a fost pronunțată hotărârea definitivă.

(2) În cazul hotărârilor penale de condamnare, pronunțate de instanțele judecătorești, pentru infracțiuni de evaziune fiscală, rămase definitive după acordarea înlesnirilor la plată prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, înlesnirile se anulează, iar organele Ministerului Finanțelor vor determina obligațiile bugetului de stat datorate ca urmare a luării acestei măsuri.

Art. 13. -

În cazul în care debitele provenind din impozite, taxe și alte venituri ale bugetului de stat nu se achită în condițiile prevăzute la art. 4 sau 5, după caz, organele de specialitate ale Ministerului Finanțelor vor începe sau vor continua de îndată, după caz, procedura de executare silită prevăzută de lege.

Art. 14. -

Veniturile excepționale rezultate în urma regularizării contabile a operațiunilor prevăzute la art. 4, 5 și 10 nu se impozitează în condițiile în care cheltuielile excepționale care au fost influențate cu majorările de întârziere respective nu au fost deductibile fiscal.

Art. 15. - Jurisprudență (1)

(1) Pentru a beneficia de prevederile prezentei ordonanțe de urgență debitorii persoane juridice sunt obligați să depună în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, la organele fiscale teritoriale la care sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe, situația majorărilor de întârziere calculate și neplătite, pe feluri de impozite, taxe sau alte venituri ale bugetului de stat. Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(2) Organele fiscale teritoriale vor ține evidența majorărilor de întârziere scutite sau reduse la plată în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență. Puneri în aplicare (1)

(3) În perioada 15 decembrie 2000-31 martie 2001 organele de control abilitate de lege vor verifica agenții economici beneficiari de facilitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, respectiv scutire sau reducere la plata majorărilor de întârziere, pentru constatarea eventualelor diferențe de impozite și taxe, precum și a majorărilor de întârziere aferente, urmând ca achitarea acestora să se realizeze conform art. 11. Modificări (1)

Art. 16. -

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Finanțelor va elabora norme metodologice de aplicare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 13 octombrie 2000.

Nr. 163.

;
se încarcă...