Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid

Modificări (6), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 ianuarie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Transportul rutier și pe calea ferată, comercializarea și recuperarea produselor: țiței, gazolină, condensat și etan lichid se fac potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Prin recuperare se înțelege executarea de operațiuni destinate extragerii acumulărilor întâmplătoare de țiței, gazolină, condensat și etan lichid, datorate accidentelor tehnice de pe traseele de transport.

Art. 2. - Modificări (1)

Sunt autorizați să comercializeze țiței, gazolină, condensat sau etan lichid titularii acordurilor petroliere de exploatare, astfel cum sunt definiți în Legea petrolului nr. 134/1995, precum și agenții economici care desfășoară efectiv activități de import al produselor prevăzute la art. 1 alin. (1) ori cei care desfășoară efectiv activități de prelucrare a acestor produse, abilitați în condițiile legii.

Art. 3. - Modificări (2)

Agenții economici care desfășoară activitatea de transport prin conducte al produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), abilitați în condițiile legii, sunt autorizați să transporte pe calea ferată sau cu mijloace auto, precum și să comercializeze țiței, gazolină, condensat sau etan lichid, în măsura în care aceste activități sunt accesorii operațiunii de transport prin conducte.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Agenții economici, persoane fizice și juridice, alții decât cei prevăzuți la art. 2 și 3, care realizează venituri din vânzarea țițeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid, își pot desfășura activitatea numai în baza autorizației de comercializare emise de Ministerul Finanțelor. Modificări (1)

(2) Condițiile care trebuie îndeplinite pentru eliberarea autorizației prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor.

Art. 5. -

Sunt autorizați să efectueze operațiuni de recuperare agenții economici care desfășoară activitatea de transport prin conducte al produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), abilitați în condițiile legii, pentru acumulările întâmplătoare de țiței, gazolină, condensat sau etan lichid.

Art. 6. -

(1) Agenții economici, persoane fizice și juridice, alții decât cei prevăzuți la art. 5, care realizează venituri din recuperarea țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid, își pot desfășura activitatea numai în baza autorizației de executare a operațiunilor de recuperare, emisă de Ministerul Finanțelor.

(2) Condițiile care trebuie îndeplinite pentru eliberarea autorizației de executare se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor.

Art. 7. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență toate livrările de țiței, gazolină, condensat și etan lichid, efectuate de agenții economici prevăzuți la art. 2 și art. 4 alin. (1), vor fi facturate în momentul livrării, utilizându-se pentru aceasta, în mod obligatoriu, facturi fiscale și avize de însoțire a mărfii, după caz, special tipărite de către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. Modificări (1)

(2) Facturile fiscale și avizele de însoțire a mărfii vor avea un regim special, fiind realizate în conformitate cu prevederile legale, și vor fi tipărite utilizându-se hârtii, cerneluri speciale și alte elemente de siguranță.

(3) Pe lungimea în diagonală a fiecărui document prevăzut mai sus se va inscripționa cuvântul "Petrol".

(4) Pe fiecare factură fiscală și aviz de însoțire a mărfii se va înscrie calitatea agenților economici, atât a vânzătorului, cât și a cumpărătorului.

(5) La realizarea acestor documente cu regim special Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. va aloca fiecărui agent economic o plajă specială de serii și numere.

(6) Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic. Distribuirea lor către utilizatori se va face direct de către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., contra cost, pe bază de comenzi scrise, aprobate de Ministerul Finanțelor, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

(7) Orice nouă comandă de astfel de documente va fi condiționată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidenței privind achiziționarea și utilizarea documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

Art. 8. - Modificări (1)

Fiecare transport de țiței, gazolină, condensat sau etan lichid pe calea ferată sau cu mijloace auto va fi însoțit, în mod obligatoriu, de documentele prevăzute la art. 7. Prin însoțire se înțelege, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, existența documentelor de livrare a țițeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid asupra delegatului aflat în mijlocul de transport sau asupra conducătorilor mijlocului de transport.

Art. 9. - Modificări (2)

Comercializarea neautorizată a țițeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 200.000.000 lei.

Art. 10. - Modificări (1)

Comercializarea țițeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid fără respectarea regimului special de facturare prevăzut la art. 7 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000.000 lei la 200.000.000 lei.

Art. 11. - Jurisprudență (1)

(1) Fapta de a transporta țiței, gazolină, condensat sau etan lichid fără ca marfa să fie însoțită efectiv de documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei. Modificări (1)

(2) Răspunderea contravențională aparține persoanei care asigură paza bunurilor transportate prevăzute la alin. (1).

(3) Paza acestor bunuri aparține delegatului, iar în lipsa acestuia, paza bunurilor revine conducătorului mijlocului de transport. Modificări (1)

Art. 12. - Modificări (3)

Executarea fără autorizație a oricărei operațiuni de recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei.

Art. 13. - Modificări (1)

Sancțiunea amenzii pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 9-12 poate fi aplicată și persoanelor juridice.

Art. 14. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 9-11 se constată și sancțiunile se aplică de organele de poliție și de organele Gărzii financiare.

(2) Contravenția prevăzută la art. 12 se constată și sancțiunea se aplică de organele de poliție. Modificări (1)

(3) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 25-27.

Art. 15. -

(1) Țițeiul, gazolina, condensatul sau etanul lichid, dobândite ori produse prin săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 9-12, se restituie persoanei vătămate. Modificări (1)

(2) În cazul în care persoana vătămată nu este cunoscută bunurile respective se confiscă și se valorifică în condițiile legii.

(3) Lucrurile care au servit la săvârșirea contravenției prevăzute la art. 12 se confiscă, dacă sunt ale contravenientului, și se valorifică în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 16. - Modificări (1)

Fapta persoanei de a efectua săpături în apropierea terenului în care se află conducta de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid, în scopul sustragerii lor din conductă, constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să constituie infracțiune, potrivit legii penale, și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 17. -

Prezenta ordonanță de urgență se aplică după 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 18. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Președintele Agenției Naționale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianăș
Ministrul industriei și comerțului,
Radu Berceanu
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
Romică Tomescu
p. Ministrul finanțelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

București, 7 decembrie 2000.

Nr. 271.

ANEXA Nr. 1

NOTĂ DE COMANDĂ Nr. ........../..........
pentru documente fiscale speciale

Denumirea agentului economic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codul de înregistrare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sediul:
localitatea . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . ., sectorul . . ., județul . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . . . . .
Felul documentului Cantitatea solicitată U.M. Prețul unitar Valoarea T.V.A. Valoarea totală, inclusiv T.V.A.
0 1 2 3 4 5 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila solicitantului)
Ministerul Finanțelor
Felul documentului aprobat
Facturi fiscale (seria) Avize de însoțire a mărfii (seria)
1.
2.
3.
Data aprobării comenzii . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 2

EVIDENȚA
privind achiziționarea și utilizarea documentelor fiscale speciale
în luna ............... anul

Denumirea agentului economic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sediul:
localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , sectorul . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . ., codul fiscal . . . . . . . . . .
Nr. crt. Explicații Numărul de facturi fiscale Numărul de avize de însoțire a mărfii
1. Stocul la începutul lunii
2. Achiziții în cursul lunii
3. Total I (rândul 1 + rândul 2)
4. Cantitatea utilizată în cursul lunii
5. Cantitatea anulată în cursul lunii
6. Total II (rândul 4 + rândul 5)
7. Stocul la sfârșitul lunii (rândul 3 - rândul 6)
Certificată de conducerea agentului economic
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . .
Calitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . .

;
se încarcă...