Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 605/2010 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și sănătate publică și de certificare veterinară pentru introducerea în Uniunea Europeană a laptelui crud și a produselor lactate destinate consumului uman (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32010R0605

Modificări (...)

În vigoare de la 10 iulie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (UE) NR. 605/2010 AL COMISIEI
din 2 iulie 2010
de stabilire a condițiilor de sănătate animală și sănătate publică și
de certificare veterinară pentru introducerea în Uniunea Europeană a
laptelui crud și a produselor lactate destinate consumului uman
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman(1), în special articolul 8 teza introductivă, punctul (1) primul paragraf și punctul (4) și articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare(2), în special articolul 12,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală(3), în special articolul 9,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman(4), în special articolul 11 alineatul (1), articolul 14 alineatul (4) și articolul 16,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor(5), în special articolul 48 alineatul (1),

întrucât:

(1) Directiva 92/46/CEE a Consiliului din 16 iunie 1992 de stabilire a normelor sanitare pentru producerea și introducerea pe piață a laptelui crud, a laptelui tratat termic și a produselor pe bază de lapte(6) prevedea întocmirea unei liste de țări terțe sau de părți din țări terțe din care statele membre urmau să autorizeze introducerea de lapte sau de produse pe bază de lapte, precum și ca aceste mărfuri să fie însoțite de un certificat sanitar și să îndeplinească anumite cerințe, inclusiv în materie de tratament termic, și să prezinte anumite garanții.

(2) Decizia 2004/438/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și sănătate publică și a certificării veterinare necesare pentru introducerea în Comunitate a laptelui tratat termic, a produselor lactate și a laptelui crud destinate consumului uman(7) a fost adoptată în consecință.

(3) De la data adoptării acestei decizii au fost stabilite mai multe noi exigențe în materie de sănătate animală și sănătate publică, constituind un nou cadru de reglementare în acest domeniu, pe care prezentul regulament trebuie să-l ia în considerare. Dealtfel, Directiva 92/46/CEE a fost abrogată prin Directiva 2004/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 de abrogare a anumitor directive privind igiena produselor alimentare și normele de sănătate care reglementează producția și introducerea pe piață a anumitor produse de origine animală destinate consumului uman(8).

(4) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și cerințelor generale ale legislației în domeniul alimentar, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare(9) stabilește principiile generale care se aplică produselor alimentare și hranei pentru animale în general și siguranței produselor alimentare și a hranei pentru animale în special, la nivelul Uniunii Europene și la nivel național.

(5) Directiva 2002/99/CE stabilește normele care reglementează introducerea din țări terțe a produselor de origine animală destinate consumului uman. Directiva prevede că astfel de produse sunt introduse în Uniunea Europeană doar dacă îndeplinesc cerințele aplicabile tuturor etapelor de producție, prelucrare și distribuție a produselor respective în Uniunea Europeană sau dacă oferă garanții echivalente în materie de sănătate animală.

(6) Regulamentul (CE) nr. 852/2004 stabilește normele generale pentru operatorii din sectorul alimentar privind igiena produselor alimentare în toate etapele lanțului alimentar, inclusiv la nivel de producție primară.

(7) Regulamentul (CE) nr. 853/2004 stabilește norme specifice pentru operatorii din sectorul alimentar în materie de igienă a produselor alimentare de origine animală. Respectivul regulament prevede că operatorii din sectorul alimentar care produc lapte crud și produse lactate destinate consumului uman trebuie să respecte dispozițiile relevante din anexa III la acesta.

(8) Regulamentul (CE) nr. 854/2004 stabilește norme specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală.

(9) Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare(10) stabilește criteriile microbiologice pentru anumite microorganisme și normele de punere în aplicare cărora trebuie să se conformeze operatorii din sectorul alimentar în procesul de punere în aplicare a măsurilor de igienă generale și specifice menționate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004. Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 stabilește că operatorii din sectorul alimentar trebuie să se asigure că produsele alimentare respectă criteriile microbiologice relevante stabilite în regulamentul menționat.

(10) Domeniul de aplicare al Directivei 92/46/CEE a Consiliului se limitează la laptele crud de vacă, de oaie, de capră sau de bivoliță și la produsele derivate ale acestuia. Cu toate acestea, definiția laptelui crud și a produselor lactate stabilită în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 extinde domeniul de aplicare al normelor în materie de igienă a laptelui la toate speciile de mamifere și definește laptele crud ca fiind laptele produs prin secreția glandei mamare a animalelor de crescătorie care nu a fost încălzit la o temperatură de peste 40°C nici nu a fost supus unui tratament care are un efect echivalent. În plus, respectivul regulament definește produsele lactate ca fiind produse prelucrate care rezultă din prelucrarea laptelui crud sau dintr-o tratare ulterioară a unor astfel de produse prelucrate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...