Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 iunie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (2)

(1) Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, denumit în continuare cabinet de practică, este unitatea fără personalitate juridică furnizoare de servicii publice conexe actului medical, necesare în vederea realizării asistenței medicale preventive, curative și de recuperare. Modificări (1)

(2) Serviciile conexe actului medical pot fi furnizate de persoanele autorizate de Ministerul Sănătății, altele decât medicii, să exercite în mod independent una dintre următoarele profesii prevăzute în Nomenclatorul de funcții al Ministerului Sănătății: tehnician dentar, biolog, biochimist, chimist, fizician, fizio-kinetoterapeut, psiholog, logoped, sociolog, profesor de cultură fizică medicală, opticianoptometrist, tehnician de proteze și orteze, tehnician de proteze auditive, tehnician de aparatură medicală. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) sunt obligate să presteze serviciile conexe actului medical în strictă concordanță cu prescripțiile medicale ale medicului curant și cu normele legale în vigoare. Modificări (1)

(4) Condițiile de autorizare a persoanelor prevăzute la alin. (2) și dotările minime obligatorii ale cabinetelor de practică se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(5) Persoanele autorizate de Ministerul Sănătății pot exercita în mod independent profesiile prevăzute la alin. (2), în cadrul cabinetului de practică, în una dintre următoarele forme: Modificări (1)

a) cabinet de practică individual;

b) cabinete de practică grupate;

c) cabinete de practică asociate;

d) societate civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical.

Art. 2. -

Persoana autorizată să își exercite profesia în mod independent este liberă să opteze sau să își schimbe opțiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute la art. 1 alin. (5), având obligația să înștiințeze în scris, în termen de 30 de zile de la schimbarea formei de exercitare a profesiei, direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, și, după caz, direcțiile de sănătate publică din subordinea ministerelor cu rețea sanitară proprie. Modificări (1)

CAPITOLUL II Înființarea, organizarea, funcționarea, înregistrarea și alte dispoziții referitoare la cabinetul de practică

Art. 3. -

(1) Cabinetul de practică individual este forma de exercitare a profesiei în cadrul căruia își desfășoară activitatea titularul cabinetului de practică. Acesta poate angaja, în condițiile legii, ca salariați sau colaboratori, alte persoane care au profesiile prevăzute la art. 1 alin. (2) și, după caz, orice altă categorie de personal necesar. Modificări (1)

(2) Cabinetele de practică grupate se constituie pe baza unei convenții încheiate în scris între titularii a două sau mai multe cabinete de practică individuală, în scopul creării de facilități economice comune, cum ar fi folosirea în comun a patrimoniului și/sau a salariaților ori colaboratorilor.

(3) Cabinetele de practică grupate își păstrează individualitatea în relațiile cu terții.

(4) Condițiile grupării, durata și modalitățile de încetare a acesteia se stabilesc prin convenția menționată la alin. (2).

Art. 4. -

(1) Cabinetele de practică asociate se constituie din două sau mai multe cabinete de practică individuală, în scopul exercitării în comun a activității și a asigurării accesului permanent al pacienților la servicii conexe actului medical.

(2) Titularii cabinetelor de practică asociate intră în relații cu terții, în numele asocierii din care fac parte, cu păstrarea drepturilor și a responsabilităților individuale prevăzute de lege.

(3) Condițiile asocierii, durata și modalitățile de încetare a acesteia se stabilesc de titularii cabinetelor de practică individuale care urmează să se asocieze, pe baza unei convenții încheiate în scris.

Art. 5. -

(1) Cabinetele grupate sau asociate pot fi reprezentate în raporturile cu terții de unul dintre titularii acestor cabinete, pe baza și în limitele mandatului încredințat de ceilalți titulari.

(2) Cabinetele de practică grupate sau asociate pot avea un patrimoniu comun, dacă s-a convenit în acest sens prin convenția de grupare sau de asociere.

(3) Patrimoniul comun este destinat în exclusivitate realizării intereselor personale nepatrimoniale ale asociaților.

Art. 6. -

(1) Societatea civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical se constituie prin contract de societate civilă, încheiat în formă scrisă între 2 sau mai mulți titulari asociați, cu respectarea dispozițiilor Codului civil referitoare la societatea civilă particulară.

(2) Societatea civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical este reprezentată în relațiile cu terții de organul de conducere al acesteia, prevăzut în statutul societății.

Art. 7. -

(1) Cabinetele de practică grupate sau asociate și societatea civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical pot angaja, în condițiile legii, salariați sau colaboratori.

(2) Contractele individuale de muncă și convențiile civile se încheie între salariați sau colaboratori și titularii cabinetelor de practică ori, după caz, de împuternicitul mandatat potrivit art. 5 alin. (1) sau de reprezentantul organului de conducere al societății civile de practică, prevăzut în statutul acesteia.

Art. 8. - Modificări (1)

Nivelul salariului sau al remunerației personalului angajat în calitate de salariat ori de colaborator se negociază cu titularul cabinetului de practică individual sau, după caz, cu persoanele prevăzute la art. 7 alin. (2).

Art. 9. -

(1) Titularii cabinetelor de practică, precum și personalul angajat care își desfășoară activitatea în cadrul acestor cabinete răspund individual, potrivit legii, în cazul nerespectării prescripțiilor medicale, acurateții procedurilor efectuate și calității explorărilor de laborator, pentru eventualele prejudicii aduse pacienților.

(2) Controlul privind respectarea normelor legale privind furnizarea serviciilor publice conexe actului medical se exercită de către personalul din Ministerul Sănătății și din ministerele cu rețea sanitară proprie sau din unitățile subordonate acestora, împuternicit în acest sens prin ordin al ministrului sănătății sau, după caz, prin ordin al ministrului care are organizată rețea sanitară proprie, precum și de alte organe abilitate, potrivit legii. Modificări (1)

Art. 10. -

(1) Veniturile cabinetului de practică pot fi realizate din:

a) servicii prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii de sănătate sau, după caz, cu casele de asigurări de sănătate;

b) servicii prestate cu plata directă din partea beneficiarilor;

c) donații și sponsorizări;

d) activități contractate cu unitățile care coordonează activitățile de învățământ și cercetare din rețeaua Ministerului Sănătății sau a altor ministere cu rețea sanitară proprie; Modificări (1)

e) alte surse, în conformitate cu dispozițiile legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzate fizic sau moral, precum și a celei excedentare din dotare.

(2) Veniturile realizate de titularii cabinetelor de practică se impozitează potrivit dispozițiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitățile independente.

Art. 11. -

(1) Cabinetele de practică se înființează la cererea persoanelor autorizate potrivit art. 1 alin. (2) și (4).

(2) Actul de înființare a cabinetului de practică este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a - pentru servicii publice conexe actului medical -, care se întocmește și se păstrează de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, și, după caz, de direcțiile de sănătate publică din subordinea ministerelor cu rețea sanitară proprie. O copie de pe certificatul de înregistrare se înmânează titularului cabinetului de practică.

(3) Documentația necesară pentru înregistrarea cabinetului de practică se stabilește prin ordin al ministrului sănătății. Modificări (1)

(4) Denumirea cabinetului de practică va reflecta în mod obligatoriu specificul serviciilor furnizate în cadrul activității acestuia.

Art. 12. - Jurisprudență (2)

(1) Cabinetele de practică se pot înființa în cadrul spațiilor în care se desfășoară în prezent servicii publice conexe sau în alte spații puse la dispoziție de autoritățile publice centrale sau locale ori în spații private, special amenajate și autorizate legal cu această destinație.

(2) Bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru servicii publice conexe actului medical, pot fi date în folosință gratuită, închiriate sau concesionate prin negociere directă, vândute fără licitație publică cabinetelor de practică sau, în cazul în care nu sunt solicitate de utilizatori, unităților medico-sanitare cu personalitate juridică. Jurisprudență (1)

(3) Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru servicii publice conexe actului medical, pot fi trecute în domeniul privat al statului, respectiv al unităților administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

(4) Bunurile mobile aflate în proprietatea privată a statului și în dotarea actualelor cabinete de practică pot fi date în folosință gratuită, închiriate sau concesionate prin negociere directă, vândute fără licitație publică, la solicitarea acestora, cu aprobarea direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, sau, după caz, a direcțiilor de sănătate publică din subordinea ministerelor cu rețea sanitară proprie.

(5) Personalul prevăzut la art. 1 alin. (2), care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență este încadrat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată și își desfășoară efectiv activitatea în spațiile menționate la alin. (1), beneficiază cu prioritate de prevederile alin. (2) și (3). Jurisprudență (1)

(6) Condițiile de vânzare sau de concesionare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 13. - Modificări (1)

Persoanele juridice care desfășoară servicii publice conexe actului medical, înființate în temeiul altor acte normative, au obligația să se înregistreze în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a - pentru servicii publice conexe actului medical -, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul sănătății,
Hajdu Gabor
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Alexandru Ciocâlteu

București, 19 iunie 2000.

Nr. 83.

;
se încarcă...