Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 346/2010 referitoare la măsurile de protecție cu privire la anemia infecțioasă ecvină în România [notificată cu numărul C(2010) 3767] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32010D0346

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 22 iunie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 18 iunie 2010
referitoare la măsurile de protecție cu privire la anemia
infecțioasă ecvină în România [notificată cu numărul C(2010) 3767]
(Text cu relevanță pentru SEE) (2010/346/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne(1), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1) Anemia infecțioasă ecvină ("AIE") este o boală virală care afectează doar animalele din familia ecvideelor. Perioada normală de incubație este între una și trei săptămâni, dar poate avea o durată de trei luni. Ecvideele contaminate rămân purtătoare ale infecției pe toată durata vieții lor, putând contamina și alte ecvidee. Contaminarea cu AIE tinde să devină asimptomatică în cazul în care crizele clinice acute ale viremiei nu provoacă moartea animalului, iar probabilitatea transmiterii crește astfel în mod substanțial. Transmiterea locală a bolii se face prin transferul de sânge de la un animal infectat din specia ecvină prin procesul întrerupt de hrănire a muștelor-de-cal hematofage și prin infecția intrauterină a fătului. Modalitatea principală de răspândire a bolii pe distanțe mari este circulația animalelor infectate, a materialului seminal, a ovulelor și a embrionilor acestora, precum și utilizarea acelor infectate sau a transfuziei produselor din sânge care conțin virusul.

(2) AIE este o boală cu declarare obligatorie, în conformitate cu anexa A la Directiva 90/426/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condițiile de sănătate animală care reglementează circulația și importul de ecvidee provenind din țări terțe(2). În plus, Directiva 82/894/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1982 privind notificarea maladiilor la animale în cadrul Comunității(3) prevede că focarele de AIE se semnalează Comisiei și celorlalte state membre prin intermediul Sistemului de notificare a bolilor animalelor ("ADNS").

(3) Articolul 4 alineatul (5) din Directiva 90/426/CEE prevede restricții privind circulația ecvideelor din exploatațiile unde a fost confirmată prezența AIE, până când, după sacrificarea animalelor infectate, animalele rămase au fost supuse la două teste Coggins și au obținut rezultate negative.

(4) Contrar situației sănătății animalelor în alte state membre, AIE este endemică în România, iar sacrificarea imediată a ecvideelor infectate nu este pusă în aplicare. Din acest motiv, a fost adoptată Decizia 2007/269/CE a Comisiei din 23 aprilie 2007 referitoare la măsurile de protecție cu privire la anemia infecțioasă ecvină în România(4).

(5) Cu toate acestea, cazuri recente de ecvidee de reproducție și producție contaminate cu AIE și expediate din România către alte state membre, precum și rezultatul recent publicat al unei misiuni de inspecție veterinară desfășurate de serviciile Comisiei în 2009 în statul membru respectiv în conformitate cu articolul 10 din Directiva 90/426/CEE(5), arată că Decizia 2007/269/CE nu este pusă în aplicare și monitorizată în mod corespunzător.

(6) Având în vedere schimburile comerciale cu ecvidee vii, material seminal, ovule și embrioni de la acestea, situația epidemiologică din România prezintă un risc pentru sănătatea animalelor în ceea ce privește ecvideele în Uniune. Prin urmare, este adecvată adoptarea unor măsuri de protecție care să stabilească un regim specific pentru circulația și schimburile comerciale cu ecvidee, material seminal, ovule și embrioni de la acestea, precum și cu anumite produse din sânge de ecvidee provenind din România, în scopul protejării sănătății și a bunăstării ecvideelor pe teritoriul Uniunii.

(7) Prevalența bolii nu este distribuită în mod egal pe teritoriul României și între diferitele categorii de ecvidee din statul membru respectiv. Această situație permite aplicarea unor condiții mai puțin stringente în ceea ce privește circulația anumitor cai înregistrați pentru competiții și curse și ar trebui să permită pe viitor definirea regiunilor indemne de boală.

(8) În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Directiva 90/426/CEE, statul membru de destinație poate, în mod general sau limitat, să acorde o derogare de la unele din cerințele articolului 4 alineatul (5) pentru orice animal purtător al unei mărci speciale care indică faptul că este destinat sacrificării, în cazul în care certificatul de sănătate menționează o asemenea derogare. În cazul acordării unei asemenea derogări, ecvideele destinate sacrificării trebuie să fie transportate direct la abatorul desemnat și să fie sacrificate în termen de cinci zile de la sosirea la abator.

(9) Articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor(6) stabilește cerințele de acreditare pentru laboratoarele care efectuează analizele probelor prelevate în timpul controalelor oficiale.

(10) Anexa la Regulamentul (CE) nr. 180/2008 al Comisiei din 28 februarie 2008 cu privire la Laboratorul comunitar de referință pentru boli ale ecvideelor, altele decât pesta cabalină africană(7) stabilește funcțiile, sarcinile și procedurile laboratorului de referință în Uniune în legătură cu bolile ecvideelor în ceea ce privește colaborarea cu laboratoare responsabile cu diagnosticarea bolilor infecțioase ale ecvideelor în statele membre. Funcțiile respective includ, printre altele, promovarea armonizării diagnosticului și asigurarea calității testelor în cadrul Uniunii prin organizarea și efectuarea periodică de teste comparative și prin transmiterea periodică a rezultatelor testelor de acest gen Comisiei, statelor membre și laboratoarelor naționale/centrale. Programul de lucru convenit de Comisie și de laboratorul respectiv prevede ca prima testare de competență în ceea ce privește AIE să aibă loc în 2010.

(11) În cazul în care nu există standarde specifice ale Uniunii referitoare la testarea pentru AIE, trebuie să se facă trimitere la capitolul relevant din Manualul de teste de diagnostic și vaccinuri pentru animale terestre 2009 al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE). Capitolul respectiv, în prezent capitolul 2.5.6, prevede imunodifuzia în gel de agar (AGID) pentru detectarea AIE la cai, ceea ce constituie un test precis și fiabil, cu excepția anumitor circumstanțe specificate în manual. Prin urmare, este necesar ca prezenta decizie să prevadă două teste AGID pentru AIE cu rezultate negative pentru a compensa limitele testului respectiv.

(12) Regulamentul (CE) nr. 504/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Directivelor 90/426/CEE și 90/427/CEE ale Consiliului privind metodele de identificare a ecvideelor(8) prevede identificarea ecvideelor prin intermediul unui document de identificare. Pentru consolidarea legăturii dintre documentul de identificare și animal, caii adulți prevăzuți pentru a fi transportați din România către alte state membre trebuie marcați prin injectarea unui transponder electronic.

(13) Articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe(9) stabilește controale și alte măsuri privind jurnalul de călătorie care trebuie îndeplinite de către autoritatea competentă înaintea călătoriilor de lungă durată.

(14) Cerințele privind certificatul care reglementează circulația și transportul ecvideelor sunt prezentate în articolul 8 din Directiva 90/426/CEE. În vederea îmbunătățirii trasabilității ecvideelor înregistrate, care provin din zone afectate de AIE și se îndreaptă către alte state membre, atestatul prevăzut în anexa B la Directiva 90/426/CEE trebuie înlocuit cu un certificat de sănătate a animalelor, în conformitate cu anexa C la respectiva directivă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...