Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic

Modificări (3), Puneri în aplicare (4), Acțiuni respinse (2), Referințe (1), Reviste (4), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 mai 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României, precum și ale art. 11 alin. (4) și ale art. 113 alin. (2) din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic,

Guvernul României emite prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (6)

(1) Personalul silvic, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, este format din persoanele care au pregătire de specialitate silvică atestată prin actul de absolvire a unei forme de învățământ recunoscute în România și care își exercită efectiv în domeniul silviculturii profesiunea de silvicultor. Modificări (1), Jurisprudență (3)

(2) Domeniul silviculturii cuprinde activitățile care au ca obiective gospodărirea fondului forestier național, gestionarea durabilă a pădurilor și a fondului cinegetic și salmonicol, precum și cele de cercetare științifică și proiectare silvică, la nivel central și teritorial.

(3) Personalul silvic prevăzut la alin. (1) constituie Corpul silvic. Jurisprudență (2)

Art. 2. - Modificări (1)

În funcție de locul în care își desfășoară activitatea, personalul silvic poate fi angajat:

a) în aparatul autorității centrale care răspunde de silvicultură, în inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier național, precum și în oficiile cinegetice teritoriale;

b) în unitățile silvice care administrează fondul forestier proprietate publică a statului, precum și în cele de cercetare științifică și proiectare silvică;

c) în unitățile care administrează fondul forestier proprietate publică aparținând unităților administrativ-teritoriale: comune, orașe, municipii și în cele care administrează fond forestier proprietate privată indiviză aparținând foștilor composesori, moșneni și răzeși sau moștenitorilor acestora, constituiți în asociații, în condițiile legii;

d) în structurile care administrează fondul forestier proprietate privată aparținând unităților de cult, instituțiilor de învățământ sau altor persoane juridice;

e) de către persoane fizice care au în proprietate fond forestier, constituite în asociații, în condițiile legii.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

În exercitarea atribuțiilor pe care le are personalul silvic de toate gradele este învestit cu exercițiul autorității publice, potrivit legii.

CAPITOLUL II Categorii statutare de personal silvic Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Categoriile de personal silvic se diferențiază, în funcție de nivelul pregătirii profesionale, în:

a) personal silvic cu pregătire superioară, format din ingineri - absolvenți ai facultății de silvicultură; Jurisprudență (1)

b) personal silvic cu pregătire superioară de scurtă durată, format din subingineri - absolvenți ai colegiului forestier;

c) personal silvic cu pregătire medie, format din tehnicieni - absolvenți ai școlii tehnice silvice postliceale, precum și din brigadieri silvici și pădurari, absolvenți ai liceului silvic;

d) personal silvic cu pregătire de bază, respectiv brigadieri silvici și pădurari, absolvenți ai școlii profesionale silvice.

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Aparține uneia dintre categoriile de personal silvic și poate fi membru al Corpului silvic persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are numai cetățenie română și domiciliul în România;

b) are vârsta de 20 de ani împliniți;

c) are pregătirea profesională prevăzută la art. 4;

d) nu a fost condamnată penal pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;

e) are capacitate deplină de exercițiu;

f) are o stare de sănătate care o face aptă pentru exercitarea profesiei de silvicultor, atestată pe bază de examen medical;

g) a depus jurământul de credință.

(2) Criteriile și modalitatea de admitere în Corpul silvic, precum și evidența membrilor acestui corp se stabilesc prin instrucțiunile aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Calitatea de personal silvic, angajat al unei unități silvice care administrează fond forestier proprietate publică a statului, este incompatibilă cu cea de proprietar, membru asociat sau de salariat al unei societăți comerciale care desfășoară activitate concurențială sau cu care sunt stabilite relații contractuale. Incompatibilitatea are loc și atunci când membrii de familie ai personalului silvic se află în una dintre situațiile de proprietar sau membru asociat al unei asemenea societăți comerciale. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin familie se înțelege: soțul, soția, copiii și părinții soților, care locuiesc și gospodăresc împreună.

Art. 6. -

(1) Membrii Corpului silvic sunt obligați să depună următorul jurământ de credință:

"

Jur să respect Constituția României și legislația specifică domeniului silviculturii și să îmi îndeplinesc cu bună-credință obligațiile de serviciu ce îmi revin.

Jur să îmi exercit profesiunea cu conștiință și demnitate, fără ca opțiunile mele politice să aducă daune pădurii și intereselor Corpului silvic, din care am onoarea să fac parte. Așa să-mi ajute Dumnezeu."

(2) Jurământul se poate depune și fără formula religioasă de încheiere.

(3) Jurământul se depune la data angajării în silvicultură și se semnează într-un cadru solemn. Modul de depunere, semnare și păstrare a jurământului se stabilește prin instrucțiuni aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Refuzul de a depune jurământul anulează angajarea celui în cauză, urmând să se procedeze la desfacerea contractului individual de muncă după 15 zile calendaristice de la data înregistrării refuzului.

Art. 7. - Jurisprudență (2)

(1) Gradele profesionale ale personalului silvic sunt următoarele:

a) pentru ingineri: inginer silvic debutant, inginer silvic, inginer-șef silvic, inginer inspector silvic, inginer inspector general silvic și inginer consilier silvic;

b) pentru subingineri: subinginer silvic debutant, subinginer silvic, subinginer silvic principal;

c) pentru tehnicieni: tehnician silvic debutant, tehnician silvic, tehnician silvic principal;

d) pentru absolvenții liceelor sau școlilor profesionale silvice: pădurar debutant și pădurar, respectiv brigadier silvic debutant și brigadier silvic. Jurisprudență (2)

(2) Durata corespunzătoare stagiului de debutant la toate categoriile de personal silvic este de minimum un an. Trecerea la următorul grad profesional se poate face din momentul în care este obținut cel puțin calificativul anual "bun". Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Pentru fiecare dintre gradele profesionale prevăzute la art. 7 se stabilesc câte 3 gradații, gradația I fiind superioară gradațiilor II și III.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) gradele: inginer silvic debutant, subinginer silvic debutant, tehnician silvic debutant, pădurar debutant, brigadier silvic debutant, precum și cel de inginer consilier silvic, care nu au gradații.

CAPITOLUL III Încadrarea personalului silvic pe grade profesionale

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Personalul silvic care se angajează în unitățile silvice centrale sau teritoriale va fi încadrat în gradele profesionale prevăzute la art. 7. Angajarea se face prin concurs organizat de unitatea interesată, iar promovarea în grade profesionale superioare se face cu respectarea vechimii în activitatea de silvicultură, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(2) Gradele profesionale constituie un criteriu obiectiv pentru ocuparea unor funcții în structurile create pentru gestionarea fondului forestier național.

Art. 10. -

(1) Salarizarea este corelată cu gradul profesional la care se află încadrat fiecare angajat. Modificări (1)

(2) Personalul silvic aflat în activitate la data intrării în vigoare prezentei ordonanțe de urgență va fi încadrat pe noile grade profesionale și gradații, prin corelarea încadrării și a funcțiilor actuale cu noile grade și gradații. Modul de corelare a gradelor profesionale și de acordare a gradațiilor se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Puneri în aplicare (1)

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

(1) Pentru încadrarea personalului silvic pe grade profesionale, pentru promovarea în grade superioare și pentru acordarea de gradații, potrivit prevederilor art. 7 și 8, se înființează comisiile de încadrare și promovare. Aceste comisii vor funcționa după cum urmează: Modificări (1)

a) în cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru personalul silvic din structura acesteia, precum și pentru conducerea Regiei Naționale a Pădurilor. Comisia de încadrare și promovare va fi formată din 3 membri și va fi numită prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) în cadrul Regiei Naționale a Pădurilor, pentru personalul silvic din aparatul central al acesteia, precum și pentru personalul silvic cu pregătire superioară de la unitățile silvice din teritoriu. Comisia de încadrare și promovare va fi formată din 5 membri și va fi numită prin decizie a conducătorului regiei;

c) în cadrul direcțiilor silvice, pentru personalul silvic cu pregătire medie și de bază. Fiecare comisie de încadrare și promovare va fi formată din 3 membri și va fi numită prin decizie a directorului direcției silvice.

(2) Constituirea, funcționarea și atribuțiile ce revin acestor comisii de încadrare și promovare se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 12. -

(1) Promovarea în gradul de inginer inspector silvic, de subinginer silvic principal și de tehnician silvic principal se va face în funcție de condițiile de vechime prevăzute în anexă, precum și de rezultatele obținute la susținerea unui examen și la prezentarea unei lucrări de specialitate.

(2) Examenele și susținerea lucrărilor de specialitate pentru promovarea în gradele profesionale prevăzute la alin. (1) se organizează anual și se desfășoară sub coordonarea comisiilor de încadrare și promovare prevăzute la art. 11.

Art. 13. -

(1) Promovarea în gradele de inginer inspector general silvic și inginer consilier silvic se face prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, la propunerea comisiilor de încadrare și promovare competente.

(2) Propunerile de promovare vor fi avizate, în prealabil, de conducerea direcției de specialitate cu atribuții în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau de conducerea Regiei Naționale a Pădurilor, fiecare pentru personalul silvic aflat în subordine.

Art. 14. -

(1) Acordarea unei gradații superioare se face, de regulă, după un stagiu de 3 ani.

(2) Pentru activitate profesională deosebită și numai pentru cei care au calificativul anual "excepțional" stagiul se poate reduce cu un an. Modificări (1)

(3) Dacă într-un an unui salariat nu i se acordă cel puțin calificativul "satisfăcător", acel an nu se va lua în considerare la numărul anilor de stagiu prevăzuți la alin. (1) pentru acordarea gradației.

Art. 15. - Modificări (1)

Pentru persoanele care posedă actul legal de absolvire a unei forme de învățământ prevăzute la art. 4, dar care și-au desfășurat activitatea în alte domenii decât silvicultura sau în alte activități din domeniul silviculturii și care solicită încadrarea pe grade profesionale, în vederea participării la concurs pentru ocuparea unui post vacant dintr-o unitate silvică, se va proceda astfel:

a) cei care provin din activități depuse în afara domeniului silviculturii vor fi încadrați la nivelul de bază al categoriei profesionale ce corespunde pregătirii pe care aceștia o au;

b) cei care au desfășurat activități silvice și forestiere în învățământ, în cercetarea științifică de specialitate și în proiectarea silvică, în unități de exploatări forestiere, precum și în structurile administrative din domeniul privat al silviculturii vor fi încadrați pe grade profesionale în baza propunerilor făcute de comisia de încadrare și promovare prevăzută la art. 11 și aprobate de organul de conducere în subordinea căruia se află această comisie. Propunerile comisiei vor avea la bază datele prezentate în curriculum vitae și în interviul susținut de candidat.

Art. 16. -

(1) Personalul silvic din cadrul unităților silvice de stat, care se angajează la unități de administrare din domeniul privat al silviculturii, își păstrează gradul profesional pe care îl are la data angajării.

(2) Promovarea personalului silvic angajat în domeniul privat, în grade profesionale superioare, se va face, de asemenea, în funcție de pregătirea profesională și de vechimea în silvicultură, prevăzută în anexă.

(3) Modul de desfășurare a examenelor de promovare prevăzute la art. 12, precum și valorificarea rezultatelor obținute la aceste examene, pentru personalul silvic din sectorul privat, se vor stabili prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

Art. 17. -

Funcțiile de conducere din unitățile silvice care administrează fondul forestier proprietate publică aparținând statului se ocupă prin concurs de către personalul cu pregătire de specialitate silvică având cel puțin următoarele grade profesionale și gradații:

a) în direcția de specialitate în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură:

- pentru funcția de director general, director general adjunct, director sau inspector de stat-șef: gradul de inginer inspector general silvic, gradația I;

- pentru funcția de director adjunct sau de inspector de stat-șef adjunct: gradul de inginer inspector general silvic, gradația a II-a;

- pentru funcția de șef serviciu sau inspector-șef: gradul de inginer inspector silvic, gradația a II-a;

- pentru funcția de șef birou: gradul de inginer inspector silvic, gradația a III-a;

b) în Regia Națională a Pădurilor:

- pentru funcția de director general: gradul de inginer inspector general silvic, gradația a II-a;

- pentru funcția de director general adjunct: gradul de inginer inspector general silvic, gradația a III-a;

- pentru funcția de director tehnic: gradul de inginer inspector silvic, gradația I;

c) în direcția silvică:

- pentru funcția de director: gradul de inginer inspector silvic, gradația a III-a;

- pentru funcția de director tehnic: gradul de inginer-șef silvic, gradația a II-a;

d) în ocolul silvic:

- pentru funcția de șef ocol: gradul de inginer-șef silvic, gradația a III-a;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...