Comisia Comunităților Europene

Recomandarea nr. 304/2010 privind utilizarea unei metode armonizate de clasificare și raportare a plângerilor și cererilor de informații din partea consumatorilor
Număr celex: 32010H0304

Modificări (...)

În vigoare de la 02 iunie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

RECOMANDAREA COMISIEI
din 12 mai 2010
privind utilizarea unei metode armonizate de clasificare și raportare
a plângerilor și cererilor de informații din partea consumatorilor
(2010/304/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) În concluziile Președinției din 14 decembrie 2007, Consiliul European a salutat reexaminarea pieței unice care impune elaborarea de politici și reglementarea la nivelul Uniunii cu scopul de a dezvolta o mai bună înțelegere a rezultatelor de piață pentru consumatori pe piața internă prin elaborarea unor instrumente și a unor indicatori precum plângerile consumatorilor.

(2) În Rezoluția din 18 noiembrie 2008 privind tabloul de bord al piețelor de consum, Parlamentul European a invitat Comisia și statele membre să acționeze în vederea armonizării sistemelor de clasificare a plângerilor utilizate de autoritățile competente și de serviciile corespunzătoare de asistență a consumatorilor din statele membre și să creeze o bază de date cu plângerile consumatorilor la nivelul UE. În rezoluția sa din 9 martie 2010 privind protecția consumatorilor, Parlamentul European a solicitat tuturor organismelor de tratare a plângerilor să adopte o metodă de clasificare armonizată pentru clasificarea și raportarea plângerilor consumatorilor, în conformitate cu propunerea Comisiei.

(3) Comunicarea Comisiei către din 13 mai 2007 "Strategia UE pentru politica de protecție a consumatorilor 20072013 - Mai multă putere consumatorilor, bunăstare crescută și protecție eficientă a acestora" (1) a stabilit drept una dintre prioritățile sale o mai bună monitorizare a piețelor bunurilor de consum și a politicilor naționale în materie de protecție a consumatorilor, inclusiv dezvoltarea unui instrument de monitorizare a plângerilor consumatorilor.

(4) În temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului ("Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului") (2), statele membre trebuie să elaboreze, în cooperare cu Comisia, un cadru comun pentru clasificarea plângerilor consumatorilor. În acest scop, este oportună introducerea unei metode armonizate, care să fie utilizată de organismele de tratare a plângerilor din Uniune pentru clasificarea și raportarea plângerilor consumatorilor către Comisie. Pentru o mai bună monitorizare a funcționării pieței, este necesară extinderea metodei la cererile de informații din partea consumatorilor,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

___________

(1) COM(2007) 99 final.

(2) JO L 364, 9.12.2004, p. 1.

1. Organismele de tratare a plângerilor, în special autoritățile de protecție a consumatorilor din statele membre, organizațiile de consumatori, autoritățile de reglementare, organismele responsabile pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor, comitetele pentru plângeri, mediatorii independenți instituiți de autoritățile guvernamentale, serviciile independente de mediere instituite de comercianți și organismele de autoreglementare din industrie ar trebui să pună în aplicare prezenta recomandare, în conformitate cu punctele 2-9 și sub rezerva condițiilor de confidențialitate pe care pot fi obligate să le respecte în legătură cu orice activități de publicitate comercială care vizează consumatorii și cu orice contracte de vânzare de bunuri și prestări servicii încheiate între comercianți și consumatori.

2. În sensul prezentei recomandări, prin:

(a) "consumator" se înțelege orice persoană fizică ce acționează în scopuri care nu se încadrează în activitatea sa comercială, industrială, artizanală sau liberală;

(b) "plângerea unui consumator" se înțelege o declarație de nemulțumire față de un anumit comerciant, prezentată de un consumator unui organism de tratare a plângerilor în legătură cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui bun sau serviciu, utilizarea unui bun sau serviciu sau a unui serviciu postvânzare;

(c) "cerere de informații din partea unui consumator" se înțelege o cerere de informații sau recomandări, alta decât o plângere, prezentată de un consumator unui organism de tratare a plângerilor în legătură cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui bun sau serviciu, utilizarea unui bun sau serviciu sau a unui serviciu postvânzare;

(d) "comerciant" se înțelege orice persoană fizică sau juridică ce acționează, în legătură cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui bun sau serviciu, în scopuri care se încadrează în activitatea sa comercială, industrială, artizanală sau liberală, precum și orice persoană care acționează în numele sau în beneficiul unui comerciant;

(e) "organism de tratare a plângerilor" se înțelege orice organism responsabil pentru colectarea plângerilor consumatorilor sau care încearcă să soluționeze plângeri, să ofere recomandări sau să furnizeze consumatorilor informații referitoare la plângeri sau cereri de informații, care se constituie parte terță la o plângere sau cerere de informații de către un consumator cu privire la un comerciant; acesta nu include mecanismele de soluționare a plângerilor consumatorilor gestionate de comercianți care tratează cererile de informații și plângerile direct cu consumatorul sau mecanismele care furnizează servicii de tratare a plângerilor operate de sau în numele unui comerciant.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...