Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 272/2010 privind TARGET2-Securities (BCE/2010/2)
Număr celex: 32010O0272

Modificări (...)

În vigoare de la 12 mai 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 21 aprilie 2010
privind TARGET2-Securities
(BCE/2010/2)
(2010/272/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolele 3.1, 12.1, 17, 18 și 22,

întrucât:

(1) La 6 iulie 2006, Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a decis să analizeze, în colaborare cu depozitarii centrali ai titlurilor de valoare (DCT) și cu alți participanți pe piață, posibilitatea înființării unui nou serviciu al Eurosistemului pentru decontarea operațiunilor cu titluri de valoare în banii băncii centrale, denumit TARGET2-Securities (T2S). Ca parte a misiunilor Eurosistemului în conformitate cu articolele 17, 18 și 22 din Statutul SEBC, T2S are drept scop facilitarea integrării pieței pentru serviciile posttranzacționare, asigurând decontarea în banii băncii centrale a operațiunilor cu numerar și cu titluri de valoare, în mod centralizat, neutru și fără frontiere la nivel paneuropean, astfel încât să permită DCT să furnizeze propriilor clienți servicii de decontare de tip livrare-contra-plată (delivery-versus-payment) armonizate și standardizate într-un mediu tehnic integrat cu posibilități de funcționare transfrontalieră. Întrucât asigurarea posibilității de a efectua operațiuni în banii băncii centrale reprezintă o misiune centrală a Eurosistemului, T2S este un serviciu public. BCN din zona euro vor oferi servicii de administrare a garanțiilor și de decontare în banii băncii centrale în T2S.

(2) Articolul 22 din Statutul SEBC mandatează Eurosistemul să "asigure eficiența și soliditatea sistemelor de compensare și de plăți în cadrul Uniunii". În plus, decontarea în banii băncii centrale evită riscurile de lichiditate și este, prin urmare, esențială pentru posttranzacționarea eficientă a titlurilor de valoare, precum și pentru piața financiară în general.

(3) La 17 iulie 2008, Consiliul guvernatorilor a decis să lanseze proiectul T2S și să ofere resursele necesare până la finalizarea sa. De asemenea, pe baza unei oferte făcute de Deutsche Bundesbank, Banco de Espana, Banque de France și Banca d'Italia (denumite în continuare cele "4BC"), Consiliul guvernatorilor a hotărât că T2S urmează să fie dezvoltat și gestionat de aceste 4BC.

(4) Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2009/6 din 19 martie 2009 privind înființarea Comitetului pentru Programul TARGET2-Securities(1) ca un organism de gestionare simplificat din Eurosistem care să elaboreze propuneri pentru Consiliul guvernatorilor cu privire la aspectele de importanță strategică și să îndeplinească sarcini de natură pur tehnică. Mandatul Comitetului pentru Programul T2S, inclus în anexa la Decizia BCE/2009/6, reprezintă unul dintre elementele esențiale ale guvernanței T2S. Anumite misiuni de punere în aplicare au fost încredințate în mod concomitent Comitetului pentru Programul T2S de către băncile centrale din Eurosistem astfel încât acesta să fie pe deplin funcțional și să acționeze în numele Eurosistemului ca ansamblu.

(5) Prezenta orientare stabilește în special elementele esențiale pentru Programul T2S în etapele de proiectare și de dezvoltare ale acestuia. Aceasta reprezintă completarea deciziilor anterior menționate ale Consiliului guvernatorilor și contribuie, în special, la stabilirea rolurilor și responsabilităților Comitetului pentru Programul T2S și ale celor 4BC, precum și a relației de reciprocitate dintre acestea. Pe măsură ce Programul T2S este dezvoltat în continuare, aceasta va fi completată de acte juridice și acorduri contractuale suplimentare pentru care răspunderea finală va aparține Consiliului guvernatorilor.

(6) În conformitate cu deciziile menționate anterior ale Consiliului guvernatorilor, guvernanța Programului T2S este organizată pe trei niveluri. La primul nivel al guvernanței, competența decizională finală în legătură cu T2S aparține Consiliului guvernatorilor care își asumă răspunderea generală pentru Programul T2S și, în temeiul articolului 8 din Statutul SEBC, este organul de decizie pentru întregul Eurosistem. La cel de al doilea nivel al guvernanței, Comitetul pentru Programul T2S a fost înființat pentru a asista organele de decizie ale BCE în vederea asigurării finalizării cu succes și la timp a Programului T2S. În cele din urmă, cel de-al treilea nivel al guvernanței este reprezentat de cele 4BC.

___________

(1) JO L 102, 22.4.2009, p. 12.

(7) Având în vedere că serviciile T2S sunt oferite pentru DCT, este important ca relația cu aceștia să se structureze pe parcursul dezvoltării, migrării și funcționării ulterioare ale T2S. Un grup de contact al DCT va fi instituit în acest scop. Grupurile naționale de utilizatori reprezintă forumuri pentru comunicarea și interacțiunea cu furnizorii și utilizatorii serviciilor de decontare a operațiunilor cu titluri de valoare în cadrul pieței lor naționale. Grupul consultativ T2S este un forum pentru comunicarea și interacțiunea dintre Eurosistem și participanții externi la T2S.

(8) T2S nu este o întreprindere comercială și nu are scopul de a concura cu DCT sau cu orice alt participant pe piață. Astfel, în timp ce regimul financiar al T2S vizează recuperarea integrală a costurilor, serviciile T2S nu sunt furnizate în scopul obținerii de profit. Cu privire la investiția totală în T2S din partea Eurosistemului va fi luată o decizie internă, în timp ce decizia cu privire la prețurile serviciilor T2S va viza recuperarea integrală a costurilor. În plus, Eurosistemul ar trebui să aplice în mod strict principiul nediscriminării în ceea ce privește DCT și să vizeze asigurarea unor condiții egale pentru DCT care își externalizează platforma de decontare către T2S.

(9) T2S reprezintă un mecanism tehnic care, pe lângă faptul că va fi disponibil pentru decontarea în euro, va fi deschis și pentru BCN din afara zonei euro și pentru alte bănci centrale care ar dori să participe prin crearea disponibilității monedei lor pentru decontarea în banii băncii centrale în T2S, astfel cum este prevăzut de prezenta orientare,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

SECȚIUNEA I DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1 Obiectul și domeniul de aplicare

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...