Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 267/2010 privind condițiile tehnice armonizate de utilizare a benzii de frecvențe 790-862 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Uniunea Europeană [notificată cu numărul C(2010) 2923] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32010D0267

Modificări (...)

În vigoare de la 11 mai 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 6 mai 2010
privind condițiile tehnice armonizate de utilizare a benzii de
frecvențe 790-862 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze
servicii de comunicații electronice în Uniunea Europeană
[notificată cu numărul C(2010) 2923]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2010/267/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio)(1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) Comunicarea Comisiei "Dividendul digital, sursă de beneficii sociale și creștere economică" (2) punea accentul pe importanța deschiderii în manieră coerentă a benzii de frecvențe 790-862 MHz ("banda de 800 MHz") pentru serviciile de comunicații electronice, prin adoptarea de condiții tehnice de utilizare. Banda de 800 MHz face parte din dividendul digital, adică acele frecvențe radio eliberate de utilizarea mai eficace a spectrului prin trecerea de la televiziunea analogică la televiziunea digitală terestră. Beneficiile socioeconomice evidențiate se bazează pe ipoteza unei abordări UE care ar permite eliberarea benzii de 800 MHz până în 2015 și ar impune condiții tehnice menite să împiedice interferențele transfrontaliere de mare putere.

(2) Principiul neutralității tehnologice și cel al neutralității serviciilor au fost confirmate prin Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, 2002/19/CE privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora și 2002/20/CE privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice(3) (Directiva privind o mai bună legiferare). Mai mult, avizul RSPG (Grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio) din 18 septembrie 2009 referitor la dividendul digital încurajează aplicarea principiilor WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services - Politica privind accesul pe suport radio pentru serviciile de comunicații electronice) și recomandă Comisiei să dea curs cât mai curând posibil respectivelor recomandări, în vederea reducerii incertitudinii la nivelul UE în privința capacității statelor membre de a pune la dispoziție banda de 800 MHz.

(3) Prin rezoluția sa din 24 septembrie 2008, intitulată "Să beneficiem pe deplin de dividendul digital în Europa: o abordare comună a utilizării spectrului de frecvențe eliberat prin trecerea la tehnologia digitală", Parlamentul European îndeamnă statele membre să elibereze cât mai curând posibil propriile dividende digitale și solicită un răspuns la nivelul Uniunii Europene. Concluziile Consiliului din 18 decembrie 2009 privind dividendul digital, sursă de beneficii sociale și creștere economică, confirmă poziția exprimată de Consiliu în 2008, prin care invita Comisia să sprijine și să ofere asistență statelor membre în instaurarea unei strânse cooperări, atât între ele, cât și cu țări terțe, în ceea ce privește coordonarea utilizării spectrului și beneficierea pe deplin de dividendul digital.

(4) Luând act de puternicul impact al comunicațiilor de bandă largă asupra creșterii, Planul de redresare economică(4) a fixat ca obiectiv asigurarea unei acoperiri de bandă largă în procent de 100% în intervalul 2010-2013(5). La atingerea acestui obiectiv, un rol de importanță majoră îl au infrastructurile pe suport radio, inclusiv în ceea ce privește furnizarea de servicii de bandă largă în zonele rurale. Asigurarea neîntârziată a accesului la dividendul digital în beneficiul acestor zone reprezintă unul din mijloacele de atingere a obiectivului propus.

(5) Desemnarea benzii de 800 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice ar reprezenta un element important pentru convergența sectoarelor telefoniei mobile, telefoniei fixe și radiodifuziunii, reflectând inovațiile tehnice din acest domeniu. Serviciile oferite în această bandă de frecvențe trebuie să fie destinate, în principal, accesului utilizatorului final la comunicațiile de bandă largă, inclusiv la materialele de radiodifuziune.

(6) Conform articolului 4 alineatul (2) din Decizia privind spectrul de frecvențe radio, la 3 aprilie 2008 Comisia a conferit un mandat Conferinței europene a administrațiilor de poștă și telecomunicații (denumită în continuare "CEPT") în vederea definirii condițiilor tehnice care trebuie aplicate benzii de 800 MHz optimizate pentru rețelele de comunicații mobile și/sau fixe, dar fără a fi limitate la aceste rețele, punând accentul în mod deosebit pe condițiile tehnice comune și minime (cele mai puțin restrictive), aranjamentul cel mai adecvat al frecvențelor și pe o recomandare privind gestionarea serviciilor de realizare de programe și de evenimente speciale (Programme-Making and Special events, PMSE).

(7) În cadrul acestui mandat, CEPT a adoptat patru rapoarte (rapoartele 29, 30, 31 și 32), care conțin condițiile tehnice pentru stațiile de bază și stațiile terminale care operează în banda de 800 MHz. Armonizarea condițiilor tehnice va favoriza economii de scară fără ca pentru aceasta să fie necesară utilizarea vreunei tehnologii specifice, pe baza parametrilor optimizați pentru utilizarea cea mai probabilă a benzii.

(8) Raportul 29 al CEPT conține orientări referitoare la chestiuni de coordonare transfrontalieră care prezintă un interes major în timpul fazei de coexistență, și anume perioada în care este posibil ca anumite state să fi implementat condițiile tehnice optimizate pentru rețelele de comunicații fixe și/sau mobile, în timp ce în alte state membre sunt încă operaționale emițătoarele de radiodifuziune de mare putere în banda 800 MHz. CEPT consideră că Actele finale ale Conferinței regionale pentru radiocomunicații a Uniunii internaționale a telecomunicațiilor, însărcinate cu planificarea serviciilor de radiodifuziune digitală terestră în părți ale regiunilor 1 și 3, în benzile de frecvențe 174-230 MHz și 470-862 MHz (Acordul GE06) prevăd procedurile de reglementare necesare pentru coordonarea transfrontalieră.

(9) Raportul 30 al CEPT definește condiții tehnice mai puțin restrictive prin intermediul conceptului "Block-Edge Masks - BEMs" (măști BEM), care reprezintă cerințe normative destinate gestionării riscului de interferențe prejudiciabile între rețele vecine și nu aduc atingere limitelor stabilite de standardele pentru echipamente în temeiul Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora(6) (Directiva R&TTE). Pe baza acestui raport CEPT, măștile BEM sunt optimizate pentru rețele de comunicații fixe și/sau mobile, fără a fi limitate la acestea, prin intermediul FDD (Frequency-Division Duplexing - duplex cu diviziune în frecvență) și/sau TDD (Time-Division Duplexing - duplex cu diviziune în timp).

(10) În cazul în care au fost cauzate interferențe prejudiciabile sau dacă există un risc rezonabil ca astfel de interferențe să poată fi cauzate, măsurile identificate în Raportul 30 al CEPT pot fi de asemenea completate prin impunerea de măsuri naționale proporționate.

(11) Evitarea interferențelor prejudiciabile și a perturbațiilor provocate echipamentelor de recepționare a televiziunii, inclusiv a televiziunii prin cablu, poate să depindă de o mai mare capacitate de respingere a interferențelor a acestui tip de echipamente. Condițiile referitoare la echipamentele de recepționare a televiziunii trebuie definite de urgență în cadrul Directivei 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică și de abrogare a Directivei 89/336/CEE(7) (Directiva EMC).

(12) Evitarea interferențelor prejudiciabile provocate echipamentelor de recepționare a televiziunii, inclusiv a televiziunii prin cablu, poate de asemenea să depindă de limitele de emisie în interiorul blocului de frecvențe și în afara benzii, pentru stațiile terminale. Condițiile referitoare la stațiile terminale trebuie definite de urgență în cadrul Directivei R&TTE, conform elementelor expuse în Raportul 30 al CEPT.

(13) Raportul 31 al CEPT concluzionează că aranjamentul privilegiat al frecvențelor pentru banda de 800 MHz trebuie să se bazeze pe modul FDD pentru a favoriza coordonarea transfrontalieră cu serviciile de radiodifuziune și apreciază că un astfel de aranjament nu ar implica discriminări, nici în favoarea și nici în detrimentul vreunei tehnologii preconizate la ora actuală. Acest fapt nu exclude posibilitatea ca statele membre să utilizeze alte aranjamente de frecvențe cu scopul: (a) de a realiza obiective de interes general; (b) de a garanta o mai mare eficacitate printr-o gestionare a spectrului bazată pe criterii de piață; (c) de a garanta o mai mare eficacitate în privința utilizării partajate a drepturilor actuale pe parcursul perioadei de coexistență; sau (d) de a evita interferențele prejudiciabile, de exemplu prin coordonarea cu țări terțe. În momentul desemnării sau al punerii la dispoziție a benzii de 800 MHz pentru sistemele terestre capabile de a furniza servicii de comunicații electronice, statele membre trebuie, prin urmare, să utilizeze aranjamentul privilegiat al frecvențelor sau celelalte aranjamente descrise în Raportul 31 al CEPT.

(14) Raportul 32 al CEPT recunoaște interesul menținerii în activitate a aplicațiilor pentru serviciile de realizare de programe și de evenimente speciale (serviciile PMSE) și identifică mai multe benzi de frecvențe și dezvoltări tehnice inovatoare potențiale, ca soluție alternativă la utilizarea actuală a benzii de 800 MHz de către aceste aplicații. Administrațiile trebuie să continue examinarea eficacității sistemelor PMSE și a opțiunilor disponibile, cu scopul de a include propriile concluzii în rapoartele regulate prezentate Comisiei privind utilizarea eficace a spectrului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...