Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 283/2010 de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială
Număr celex: 32010D0283

Modificări (...)

În vigoare de la 07 aprilie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA NR. 283/2010/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 25 martie 2010
de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress
pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 175 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1) La 7 aprilie 2000 Comisia a adoptat Comunicarea intitulată "Acțiuni la nivel local pentru ocuparea forței de muncă - o dimensiune locală a strategiei europene de ocupare a forței de muncă".

(2) Comunicarea Comisiei din data de 13 noiembrie 2007 intitulată "O inițiativă europeană de dezvoltare a microcreditelor în sprijinul creșterii și ocupării forței de muncă" a identificat patru domenii prioritare de acțiune: îmbunătățirea mediului juridic și instituțional în statele membre, schimbarea climatului în favoarea ocupării forței de muncă și a antreprenoriatului, promovarea celor mai bune practici și asigurarea de capital financiar suplimentar pentru instituțiile de microfinanțare. Ca prim pas în punerea în aplicare a acestei agende, Comisia și Banca Europeană de Investiții (BIE) au creat în 2008 Acțiunea comună de sprijinire a instituțiilor de microfinanțare din Europa (Jasmine), care oferă consiliere pentru instituțiile financiare nebancare de microcreditare și o fereastră de finanțare în valoare globală de 20 de milioane EUR oferiți de BEI.

(3) Comunicarea Comisiei din 24 mai 2006, intitulată "Promovarea muncii decente pentru toți - Contribuția UE la aplicarea în lume a agendei privind munca decentă", a stabilit importanța muncii decente pentru toți, asemenea rezoluției Parlamentului European din 23 mai 2007 privind promovarea muncii decente pentru toți(4).

(4) Declarația liderilor după summitul G-20 de la Pittsburgh din 24-25 septembrie 2009 a conținut angajamentul de a îmbunătăți accesul persoanelor sărace la serviciile financiare, de exemplu prin microfinanțare. De asemenea, liderii s-au angajat să instituie un grup internațional de experți în domeniul incluziunii financiare, care va identifica experiențele acumulate cu privire la abordările inovatoare în domeniul furnizării de servicii financiare persoanelor sărace, va promova abordări normative și politice eficiente și va elabora standarde privind accesul la finanțare, educația financiară și protecția consumatorilor.

(5) Parlamentul European, prin rezoluția sa din 24 martie 2009 cu recomandări pentru Comisie privind o inițiativă europeană de dezvoltare a microcreditelor în sprijinul creșterii și ocupării forței de muncă, a cerut Comisiei să își întețească eforturile de dezvoltare a microcreditelor în sprijinul creșterii și ocupării forței de muncă. Mai mult, Parlamentul European a aprobat un supliment de 4 milioane EUR pentru o acțiune pilot care urmează a fi pusă în aplicare în cadrul Jasmine. De asemenea, Parlamentul European a cerut Comisiei să cofinanțeze proiecte de microcreditare în special pentru grupuri țintă dezavantajate.

(6) Trebuie să se întețească eforturile actuale ale Uniunii și ale statelor membre pentru creșterea accesului la microfinanțare și a disponibilității acesteia la un nivel suficient și într-un cadru de timp rezonabil pentru a răspunde cererii puternice din partea celor care au nevoie de ele cel mai mult în această perioadă de criză, respectiv persoanele care și-au pierdut locul de muncă, cele care riscă să și-l piardă sau care au dificultăți să intre sau să intre din nou pe piața muncii, precum și persoanele care s-au confruntat cu pericolul excluderii sociale sau persoanele vulnerabile care se află într-o poziție dezavantajoasă în ceea ce privește accesul la piața de credit convențională și care doresc să inițieze sau să dezvolte o microîntreprindere proprie, inclusiv o activitate independentă, în același timp promovând în mod activ egalitatea de șanse între femei și bărbați.

(7) Comunicarea Comisiei din data de 3 iunie 2009 intitulată "Un angajament comun pentru ocuparea forței de muncă" a subliniat necesitatea de a se oferi o nouă șansă șomerilor și de a se deschide calea către antreprenoriat pentru unele dintre cele mai dezavantajate grupuri ale Europei, care se confruntă cu dificultăți în privința accesului la piața de credit convențională. În plus față de instrumentele existente, sunt necesare acțiuni specifice de întărire a coeziunii economice și sociale prin consolidarea activităților întreprinse de BEI și Fondul European de Investiții (FEI), precum și de alte instituții financiare internaționale, fără a se aduce atingere activităților statelor membre. Prin urmare, Comisia a anunțat că propune un nou instrument de microfinanțare la nivelul întregii Uniuni Europene (denumit în continuare "instrumentul") pentru a extinde domeniul microfinanțării la anumite grupuri care prezintă un risc special și pentru a susține în continuare dezvoltarea antreprenoriatului, economia socială și microîntreprinderile. Pentru ca instrumentul să fie eficient, pentru ca acesta să aibă un impact pe termen lung, să fie disponibil beneficiarilor potențiali și să servească drept element proactiv atât pentru politicile de dezvoltare economică, cât și pentru politicile de dezvoltare locale, statele membre pot institui un punct de contact național care să promoveze, să coordoneze, să evalueze și să monitorizeze toate acțiunile inițiate în cadrul instrumentului în teritoriile lor respective.

(8) Un număr din ce în ce mai mare de microfinanțări acordate persoanelor vulnerabile care se află într-o poziție dezavantajoasă în ceea ce privește accesul la piața de credit convențională în Uniunea Europeană este acordat de instituțiile de microfinanțare necomerciale, de cooperativele de credit și de băncile care aplică principiul responsabilității sociale a întreprinderilor. Instrumentul ar trebui să ajute furnizorii respectivi, care suplimentează piața bancară comercială, crescând disponibilitatea microfinanțărilor pentru a acoperi nivelul curent al cererii.

(9) În multe cazuri, furnizorii de microfinanțare din Uniunea Europeană sunt bănci comerciale, iar acestea ar trebui să devină parteneri importanți în cadrul instrumentului pentru a restabili încrederea pe piața creditului, concentrându-se în principal pe clienții care nu sunt solvabili.

(10) Organismele publice și private care oferă microfinanțare în temeiul prezentei decizii ar trebui să respecte principiile creditării responsabile, evitând astfel, în special, îndatorarea excesivă a persoanelor și a întreprinderilor.

(11) Pe lângă dificultatea de a avea acces la finanțare, excluziunea socială și incertitudinea inerentă tranziției de la șomaj sau ajutor social la activitatea independentă se află printre principalele obstacole în calea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor. Instrumentele de microfinanțare europene pot contribui la sprijinirea structurilor economiei sociale care oferă asistență pentru reintegrare socială persoanelor excluse și le ajută să dobândească competențele minime necesare pentru a iniția un proiect de afaceri durabil.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...