Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 89/2010 privind măsurile tranzitorii în legătură cu aplicarea anumitor cerințe structurale din Regulamentele (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului la anumite unități de prelucrare a cărnii, de produse pescărești și de produse din ouă și la anumite depozite frigorifice din România [notificată cu numărul C(2010) 795] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32010D0089

Modificări (...)

În vigoare de la 13 februarie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 9 februarie 2010
privind măsurile tranzitorii în legătură cu aplicarea anumitor
cerințe structurale din Regulamentele (CE) nr. 852/2004 și (CE)
nr. 853/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului la anumite
unități de prelucrare a cărnii, de produse pescărești și de produse
din ouă și la anumite depozite frigorifice din România [notificată cu
numărul C(2010) 795] (Text cu relevanță pentru SEE) (2010/89/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare(1), în special articolul 12 al doilea paragraf,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală(2), în special articolul 9 al doilea paragraf,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 852/2004 stabilește normele generale pentru operatorii din sectorul alimentar privind igiena produselor alimentare, ținând cont, printre altele, de procedurile bazate pe principiile privind analiza riscurilor și punctele critice de control.

(2) Regulamentul (CE) nr. 853/2004 stabilește norme specifice privind igiena alimentelor de origine animală pentru operatorii din sectorul alimentar și completează normele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 852/2004. Normele stabilite în regulamentele respective includ obligații pentru operatorii din sectorul alimentar cu privire la cerințele structurale pentru unitățile de prelucrare a cărnii, de produse din ouă și de produse pescărești și pentru depozitele frigorifice.

(3) Articolul 23 din Actul de aderare a Bulgariei și a României și anexa VII la acesta prevăd anumite măsuri tranzitorii privind legislația veterinară a Uniunii. Măsurile respective prevăd că anumite cerințe structurale stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 și în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 nu se aplică, până la 31 decembrie 2009, unităților din România enumerate în apendicele B la anexa respectivă, sub rezerva anumitor condiții.

(4) De la data aderării României, numărul unităților de prelucrare a cărnii, de produse pescărești și de produse din ouă, precum și numărul depozitelor frigorifice care respectă cerințele structurale relevante din Regulamentele (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 a crescut la 80% din totalul unităților în cauză din statul membru respectiv. Cu toate acestea, anumite unități trec încă printr-un proces de îmbunătățire structurală, pentru a putea fi în măsură să respecte cerințele în cauză. Unitățile respective sunt răspândite pe întreg teritoriul României.

(5) Având în vedere îmbunătățirile structurale în curs, este necesar să se prevadă măsuri tranzitorii de derogare de la cerințele structurale relevante stabilite în Regulamentele (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004.

(6) Listele unităților care nu respectă cerințele structurale respective sunt stabilite în anexele I-IV la prezenta decizie. Listele conțin unități de prelucrare a cărnii care sunt în prezent acoperite de anexa VII la Actul de aderare, precum și unități de produse pescărești și de produse din ouă care nu sunt acoperite de anexa menționată.

(7) Comercializarea produselor derivate din unitățile care nu respectă cerințele sau depozitate în depozite frigorifice care nu respectă cerințele trebuie limitată la teritoriul României sau produsele respective trebuie utilizate pentru prelucrarea ulterioară în unități acoperite de măsurile tranzitorii prevăzute de prezenta decizie, pentru a oferi sectorului respectiv din România suficient timp pentru a se adapta la cerințele structurale relevante.

(8) Măsurile tranzitorii relevante prevăzute în Actul de aderare expiră la 31 decembrie 2009. Pentru a asigura continuitatea acestor măsuri tranzitorii, este necesar ca prezenta decizie să intre în vigoare la 1 ianuarie 2010. Perioada de tranziție acordată prin prezenta decizie ar trebui limitată la o perioadă de un an, de la 1 ianuarie 2010 până la 31 decembrie 2010, dată până la care se estimează că unitățile în cauză vor respecta pe deplin cerințele structurale relevante. Situația din România trebuie reexaminată înainte de sfârșitul acestei perioade. Prin urmare, este necesar ca România să transmită Comisiei un raport privind progresele în legătură cu modernizarea unităților și a depozitelor frigorifice în cauză din statul membru respectiv.

(9) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...