Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1072/2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009R1072

Modificări (...), Referințe (8), Reviste (1), Proceduri (2)

În vigoare de la 14 noiembrie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1072/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI
AL CONSILIULUI
din 21 octombrie 2009
privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier
internațional de mărfuri (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 71,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 881/92 al Consiliului din 26 martie 1992 privind accesul pe piața transportului rutier de mărfuri în cadrul Comunității către sau dinspre teritoriul unui stat membru sau care traversează teritoriul unuia sau mai multor state membre(3), Regulamentul (CEE) nr. 3118/93 al Consiliului din 25 octombrie 1993 de stabilire a condițiilor în care transportatorii nerezidenți pot să opereze servicii de transporturi rutiere naționale de marfă în interiorul unui stat membru(4) și Directiva 2006/94/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind stabilirea unor reguli comune pentru anumite tipuri de transport rutier de mărfuri(5) trebuie să facă obiectul mai multor modificări de fond. Din motive de claritate și simplificare, actele juridice respective ar trebui să fie reformate și încorporate într-un singur regulament.

(2) Instituirea unei politici comune de transport presupune, printre altele, stabilirea unor norme comune aplicabile accesului la piața transportului rutier internațional de mărfuri pe teritoriul Comunității, precum și definirea condițiilor în care operatorii de transport rutier de mărfuri nerezidenți pot să presteze servicii de transport în interiorul unui stat membru. Normele respective trebuie stabilite astfel încât să contribuie la buna funcționare a pieței interne a transporturilor.

(3) Prezentul regulament ar trebui să se aplice tuturor transporturilor internaționale pe teritoriul Comunității, în scopul de a garanta un cadru coerent pentru transportul rutier internațional de mărfuri. Transporturile efectuate dinspre statele membre către țări terțe continuă în mare parte să fie reglementate de acorduri bilaterale între statele membre și respectivele țări terțe. În consecință, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice secțiunii deplasării efectuate pe teritoriul statului membru de încărcare sau de descărcare, câtă vreme nu au fost încă încheiate acordurile necesare dintre Comunitate și țările terțe respective. Cu toate acestea, prezentul regulament ar trebui să se aplice pe teritoriul unui stat membru tranzitat.

(4) Instituirea unei politici comune de transport implică eliminarea tuturor restricțiilor impuse furnizorului serviciilor în cauză în temeiul naționalității sau al faptului că este stabilit într-un alt stat membru decât cel în care urmează să fie prestate serviciile respective.

(5) Pentru a se realiza acest lucru de o manieră flexibilă și fluentă, până la armonizarea completă a pieței transporturilor rutiere, ar trebui să se prevadă un regim tranzitoriu de cabotaj.

(6) Finalizarea progresivă a pieței unice europene ar trebui să conducă la eliminarea barierelor în calea accesului la piețele interne ale statelor membre. Cu toate acestea, ar trebui să se ia în considerare eficacitatea controalelor și evoluția condițiilor de muncă aferente acestei profesii, precum și armonizarea normelor în ceea ce privește, printre altele, aplicarea și tarifele de utilizare a drumurilor, precum și legislația în domeniul social și al siguranței. Comisia ar trebui să monitorizeze cu atenție situația pieței, precum și armonizarea menționată anterior și să propună, dacă este cazul, continuarea deschiderii piețelor interne de transport rutier, inclusiv în ceea ce privește cabotajul.

(7) În conformitate cu Directiva 2006/94/CE, anumite tipuri de transporturi sunt scutite de licență comunitară și de orice altă autorizație de transport. În cadrul organizării pieței prevăzute de prezentul regulament, ar trebui să fie menținut un sistem de exceptare de la licența comunitară și de la orice altă autorizație de transport pentru unele dintre acele tipuri de transport, datorită naturii lor speciale.

(8) În conformitate cu Directiva 2006/94/CE, transportul de mărfuri cu ajutorul vehiculelor cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 3,5 tone și 6 tone a fost exceptat de la obligativitatea unei licențe comunitare. Cu toate acestea, normele comunitare în domeniul transportului rutier de mărfuri se aplică, în general, vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Din acest motiv, ar trebui ca dispozițiile prezentului regulament să fie aliniate la domeniul general de aplicare a normelor comunitare privind transportul rutier și ar trebui să prevadă scutiri numai pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone.

(9) Transportul rutier internațional de mărfuri ar trebui să fie condiționat de deținerea unei licențe comunitare. Ar trebui să se impună operatorilor de transport rutier de mărfuri păstrarea unei copii conforme a licenței comunitare la bordul fiecăruia dintre vehicule, în vederea facilitării și eficientizării controalelor efectuate de autoritățile de aplicare, în special în cazul controalelor efectuate în afara statului membru de stabilire. În acest scop, este necesar să se stabilească instrucțiuni mai detaliate cu privire la formatul și la alte caracteristici ale licenței comunitare și ale copiilor conforme.

(10) Controalele în trafic ar trebui efectuate fără discriminare, directă sau indirectă, din motive legate de naționalitatea operatorului de transport rutier, țara de stabilire a operatorului de transport rutier sau cea de înmatriculare a vehiculului.

(11) Ar trebui să fie stabilite condițiile care reglementează eliberarea și retragerea licențelor comunitare și tipurile de transporturi cărora li se aplică, perioadele de valabilitate și normele detaliate pentru utilizarea acestora.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...