Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 36/2009 privind modelele comunitare de permise de mecanici de locomotivă, certificate complementare, copii certificate ale certificatelor complementare și formulare pentru cererile de permise de mecanici de locomotivă, în temeiul Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32010R0036

Modificări (...)

În vigoare de la 19 ianuarie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (UE) NR. 36/2010 al Comisiei
din 3 decembrie 2009
privind modelele comunitare de permise de mecanici de locomotivă,
certificate complementare, copii certificate ale certificatelor
complementare și formulare pentru cererile de permise de mecanici de
locomotivă, în temeiul Directivei 2007/59/CE a Parlamentului
European și a Consiliului
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar(1), în special articolul 4 alineatul (4),

având în vedere Recomandarea nr. ERA/REC/SAF/04-2008 a Agenției Europene a Căilor Ferate din 19 decembrie 2008 privind formatele armonizate de permise de mecanici de locomotivă, certificate complementare și copii certificate ale certificatelor complementare pentru mecanicii de locomotivă în conformitate cu Directiva 2007/59/CE, precum și Recomandarea nr. ERA/REC/SAF/06-2008 a Agenției Europene a Căilor Ferate din 19 decembrie 2008 privind utilizarea unui model armonizat pentru cererea de permis de mecanic de locomotivă,

întrucât:

(1) Directiva 2007/59/CE prevede că toți mecanicii de locomotivă trebuie să aibă capacitatea fizică și calificările necesare pentru conducerea trenurilor și trebuie să dețină următoarele documente: un permis care să demonstreze că mecanicul satisface condițiile minime privind cerințele medicale, are studii de bază și aptitudini profesionale generale, precum și unul sau mai multe certificate care să indice infrastructura pe care titularul certificatului este autorizat să conducă și materialul rulant pe care titularul certificatului este autorizat să îl conducă.

(2) Legile statelor membre privind condițiile de certificare a mecanicilor de locomotivă diferă considerabil. Prin urmare, este necesară adoptarea unor modele armonizate pentru certificarea mecanicilor de locomotivă, în vederea sprijinirii implementării normelor comunitare relevante.

(3) Scopul armonizării permiselor și a certificatelor complementare este, înainte de toate, facilitarea mobilității mecanicilor de locomotivă dintr-un stat membru în altul, dar și facilitarea mobilității acestora de la o întreprindere feroviară la alta și, în general, recunoașterea permiselor și a certificatelor de către toate părțile interesate din sectorul feroviar. În acest scop, este esențial să se prevadă cerințe minime pe care solicitanții trebuie să le satisfacă pentru a obține un permis sau un certificat complementar armonizat. Pentru a garanta uniformitatea și transparența necesare, statele membre trebuie să adopte un model armonizat pentru permisele de mecanici de locomotivă, iar întreprinderile feroviare și gestionarii de infrastructură trebuie să elibereze certificate complementare armonizate.

(4) Pentru întreprinderile feroviare și gestionarii de infrastructură care angajează sau contractează mecanici de locomotivă și mai ales pentru întreprinderile feroviare care exploatează servicii internaționale este important ca formatul certificatelor complementare să fie același în diferitele state membre; prin urmare, acesta trebuie armonizat pentru a atesta respectarea de către mecanicii de locomotivă a anumitor condiții minime, calificarea profesională și competența lingvistică a acestora.

(5) În conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 2007/59/CE, se solicită Agenției Europene a Căilor Ferate să pregătească un proiect de model comunitar de permis, de certificat complementar și de copie certificată a certificatului complementar și totodată să determine caracteristicile fizice ale acestora, ținând cont de măsurile de prevenire a falsificării. La același articol se solicită agenției să recomande Comisiei coduri comunitare pentru diferitele tipuri din categoriile de conducere A și B care urmează să figureze pe certificatul complementar. Conform anexei I punctul 2 litera (g) din Directiva 2007/59/CE, Comisia stabilește codurile pentru informațiile suplimentare sau pentru restricțiile medicale care urmează să fie incluse în permisele de mecanici de locomotivă.

(6) Statele membre atribuie un număr unic fiecărui permis de mecanic de locomotivă; acest număr trebuie totodată să înlesnească înregistrarea permisului în registrul național de evidență a permiselor de mecanici de locomotivă, care urmează să fie constituit în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2007/59/CE.

(7) Toate informațiile care figurează în permisele de mecanici de locomotivă, certificatele complementare și registrele aferente trebuie utilizate de către autoritățile din domeniul siguranței pentru a facilita evaluarea procesului de certificare a personalului prevăzut la articolele 10 și 11 din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare și de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare și a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și certificarea siguranței (Directiva privind siguranța feroviară)(2), precum și pentru a se accelera eliberarea certificatelor de siguranță prevăzute la articolele menționate.

(8) Angajarea mecanicilor de locomotivă certificați în conformitate cu Directiva 2007/59/CE nu trebuie să scutească întreprinderile feroviare și gestionarii de infrastructură de obligația de a înființa un sistem de monitorizare și control intern al competenței și conduitei mecanicilor lor de locomotivă în temeiul articolului 9 și anexei III la Directiva 2004/49/CE și trebuie să facă parte din acest sistem. Certificatul complementar armonizat nu trebuie să scutească întreprinderile feroviare și gestionarii de infrastructură de răspunderea care le revine în ceea ce privește exploatarea în siguranță a segmentului lor din sistemul feroviar și, în special, în ceea ce privește formarea profesională a personalului propriu.

(9) Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2007/59/CE dispune că permisul este valabil pe întreg teritoriul Comunității, iar articolul 4 alineatul (4) din directiva menționată impune stabilirea unui model comunitar. Prin urmare, un formular armonizat de cerere de permis ar facilita activitatea autorităților competente din statele membre, care trebuie să culeagă informații pentru acordarea permisului.

(10) Articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2007/59/CE impune autorităților competente din statele membre publicarea procedurii care trebuie urmată pentru obținerea unui permis. La stabilirea acestor proceduri, autoritățile competente trebuie să includă prevederi privind utilizarea formularului armonizat de cerere.

(11) Formularul armonizat de cerere poate fi utilizat pentru furnizarea de informații corespunzătoare cu privire la dispozițiile naționale de aplicare a Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date(3) referitoare la protecția persoanelor fizice în cadrul prelucrării datelor cu caracter personal. Autoritățile competente pot utiliza acest formular pentru a obține autorizația de a prelucra datele cu privire la solicitanții sau titularii unui permis de mecanic de locomotivă ori de câte ori este necesar.

(12) Adoptarea unui formular armonizat de cerere are un impact economic foarte restrâns și constituie o sarcină administrativă foarte ușoară, având în vedere posibilitatea de a alege între un document imprimat și o interfață IT care utilizează o aplicație comună.

(13) În conformitate cu articolul 36 alineatul (3) din Directiva 2007/59/CE, directiva menționată nu se aplică Ciprului și Maltei. Prin urmare, prezentul regulament nu trebuie să se aplice în Cipru și Malta, atât timp cât nu există un sistem feroviar pe teritoriul acestor state membre.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...