Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 142/2009 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009L0142

Modificări (...)

În vigoare de la 16 decembrie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2009/142/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 30 noiembrie 2009
privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși
(versiune codificată)
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 90/396/CEE a Consiliului din 29 iunie 1990 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazoși(3) a fost modificată în mod substanțial(4). Din motive de claritate și de eficiență, ar trebui să se codifice directiva menționată.

(2) Statelor membre le revine răspunderea de a asigura, pe teritoriul lor, sănătatea și siguranța persoanelor și, dacă este cazul, a animalelor domestice și a bunurilor față de riscurile ce decurg din utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

(3) În unele state membre, dispoziții imperative definesc în special nivelul de siguranță necesar pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoși prin specificarea caracteristicilor de execuție și funcționare și a procedurilor de control. Dispozițiile imperative menționate nu conduc neapărat la niveluri diferite de siguranță de la un stat membru la altul, dar, datorită diferențelor dintre acestea, împiedică comerțul în cadrul Comunității.

(4) În statele membre sunt în vigoare condiții diferite referitoare la tipurile de gaz și presiunile de livrare. Condițiile respective nu sunt armonizate, deoarece în fiecare stat membru există o situație specifică de furnizare și distribuire a energiei.

(5) Prin derogare de la una dintre normele comunitare fundamentale, și anume libera circulație a mărfurilor, dreptul comunitar prevede necesitatea acceptării obstacolelor în calea liberei circulații în cadrul Comunității care rezultă din deosebirile legislațiilor interne referitoare la comercializarea produselor, în măsura în care respectivele obstacole pot să fie recunoscute ca fiind necesare pentru îndeplinirea unor cerințe imperative. În consecință, armonizarea legislativă în cazul de față ar trebui să se limiteze la dispozițiile necesare pentru îndeplinirea atât a cerințelor imperative, cât și a cerințelor esențiale în materie de siguranță, sănătate și conservarea energiei referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazoși. Cerințele menționate ar trebui să înlocuiască dispozițiile interne în materie, deoarece sunt cerințe esențiale.

(6) Menținerea sau sporirea nivelului de siguranță obținut în statele membre constituie unul dintre obiectivele esențiale ale prezentei directive și ale siguranței, conform cerințelor esențiale.

(7) Pentru asigurarea siguranței aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, se impune respectarea cerințelor esențiale privind siguranța și sănătatea. Conservarea energiei este considerată esențială. Pentru a ține seama de stadiul tehnicii în momentul execuției, cerințele respective ar trebui să se aplice cu discernământ.

(8) Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să conțină doar cerințele esențiale. Pentru a facilita stabilirea conformității cu cerințele esențiale, se impune existența unor standarde armonizate la nivel comunitar, în special cu privire la construirea, funcționarea și instalarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, astfel încât produsele care le respectă să poată fi considerate ca fiind conforme cerințelor esențiale. Standardele respective, armonizate la nivel comunitar, sunt elaborate de organisme private și trebuie să-și mențină statutul de dispoziții neobligatorii. În acest sens, Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică (Cenelec) și Institutul European de Standarde în Telecomunicații (ETSI) sunt recunoscute ca fiind organismele competente pentru adoptarea standardelor armonizate în conformitate cu liniile directoare cu caracter general de cooperare între Comisie, Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) și aceste trei organisme, semnate la 28 martie 2003(5). Prin "standard armonizat" se înțelege o specificație tehnică (standard european sau document armonizat) adoptată de CEN, de Cenelec sau de ETSI sau de două sau trei dintre aceste organisme, după aprobarea Comisiei, în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale(6) și cu liniile directoare cu caracter general de cooperare menționate anterior.

(9) Consiliul a adoptat o serie de directive care au ca obiectiv eliminarea obstacolelor tehnice din calea schimburilor și care se întemeiază pe principiile stabilite în rezoluția sa din 7 mai 1985 privind o nouă abordare în domeniul armonizării tehnice și al standardizării(7); aceste directive prevăd, fiecare, aplicarea marcajului CE. Comisia, în Comunicarea sa din 15 iunie 1989 privind o abordare globală în domeniul certificării și testărilor(8), a propus crearea unei reglementări comune privind marcajul CE de conformitate cu grafismul unic. Consiliul, în rezoluția sa din 21 decembrie 1989 privind o abordare globală în domeniul evaluării conformității(9) a aprobat ca principiu director adoptarea unei asemenea abordări coerente în ceea ce privește utilizarea marcajului CE. Cele două elemente fundamentale ale noii abordări care ar trebui aplicate sunt cerințele esențiale și procedurile de evaluare a conformității.

(10) Pentru a oferi o protecție eficientă a utilizatorilor și a părților terțe, se impune verificarea conformității cu cerințele tehnice relevante. Procedurile de certificare existente diferă de la un stat membru la altul. Pentru a evita controalele multiple care reprezintă în fapt obstacole în calea liberei circulații a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, se impune existența unor acorduri pentru recunoașterea reciprocă a procedurilor de certificare de către statele membre. Pentru a facilita recunoașterea reciprocă a procedurilor de certificare, se impune stabilirea unor proceduri comunitare armonizate și a unor criterii pentru desemnarea organismelor responsabile cu aplicarea procedurilor respective.

(11) Pe teritoriul statelor membre, responsabilitatea care revine acestora în ceea ce privește siguranța, sănătatea și conservarea energiei, care constituie obiectul cerințelor esențiale, ar trebui să fie recunoscută printr-o clauză de salvgardare care să prevadă o procedură comunitară specifică.

(12) Se impune informarea destinatarilor oricărei decizii luate în conformitate cu prezenta directivă cu privire la motivele unei astfel de decizii și la căile de atac de care dispun.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...