Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 162/2009 de modificare a anumitor dispoziții ale Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată
Număr celex: 32010L0162

Modificări (...)

În vigoare de la 15 ianuarie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

(1) Avizul Parlamentului European din 8 iulie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și avizul Parlamentului European din 24 noiembrie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

(2) JO C 204, 9.8.2008, p. 119.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă specială,

întrucât:

(1) Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată ar trebui modificată în vederea încorporării anumitor modificări care sunt în primul rând de natură tehnică.

(2) În ceea ce privește dispozițiile referitoare la importul și la locul impozitării livrărilor de gaz și de electricitate, textul Directivei 2006/112/CE, într-o lectură literală, prevede că regimul special instituit în temeiul Directivei 2003/92/CE a Consiliului din 7 octombrie 2003 de modificare a Directivei 77/388/CEE în ceea ce privește normele referitoare la locul de livrare a gazului și a electricității nu se aplică importurilor sau livrărilor de gaz efectuate prin intermediul gazoductelor care nu fac parte din sistemul de distribuție și, în special, nu se aplică gazoductelor din sistemul de transport prin intermediul căruia se realizează totuși o mare parte a operațiunilor transfrontaliere prin gazoducte. Cu toate acestea, obiectivul Directivei 2003/92/CE era să aplice regimul special și respectivelor operațiuni transfrontaliere. Pentru ca formularea textului să corespundă obiectivului acestuia, ar trebui specificat faptul că regimul special se aplică importurilor și livrărilor de gaz efectuate prin intermediul oricărui sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunității sau al oricărei rețele conectate la un astfel de sistem.

(3) Gazele importate cu ajutorul navelor prezintă caracteristici identice celor importate prin gazoducte și sunt destinate, după regazeificare, transportului prin gazoducte. Din motive de neutralitate, această scutire ar trebui, prin urmare, să se aplice importurilor efectuate cu ajutorul navelor atunci când gazele sunt introduse într-un sistem de gaze naturale sau într-o rețea de gazoducte cu alimentare din amonte.

(4) Primele rețele de încălzire și de răcire transfrontaliere au fost deja date în exploatare. Aspectele care se aplică livrărilor și importurilor de gaz sau de electricitate se aplică în egală măsură livrărilor și importurilor de energie destinată încălzirii sau răcirii. În temeiul normelor actuale, TVA-ul pentru gazele naturale și electricitate se percepe în locul în care clientul le consumă efectiv; prin aceste norme se evită astfel orice denaturare a concurenței între statele membre. Prin urmare, regimul care se aplică gazelor naturale și electricității ar trebui să se aplice în egală măsură energiei destinate încălzirii și răcirii.

(5) În ceea ce privește locul în care se percepe TVA pentru prestările de servicii, textul Directivei 2006/112/CE, într-o lectură literală, prevede că regimul special instituit în temeiul Directivei 2003/92/CE se aplică numai acordării accesului la sistemele de distribuție de gaze naturale și de electricitate, exceptând prin urmare prestările de aceeași natură legate de un sistem de transport sau chiar la o conductă de alimentare din amonte. Totuși, obiectivul Directivei 2003/92/CE era să aplice regimul special și respectivelor prestări. Pentru ca formularea textului să corespundă obiectivului său, ar trebui specificat faptul că acest regim special se aplică tuturor serviciilor legate de acordarea accesului la orice tip de sistem sau rețea de electricitate și de gaze naturale, precum și la rețelele de încălzire și de răcire.

(6) Experiența dobândită în cursul punerii recente în aplicare a procedurii actuale, care prevede responsabilitatea Comisiei de a se pronunța cu privire la existența unui risc de denaturare a concurenței ca urmare a aplicării unei cote reduse de TVA livrărilor de gaze naturale și de electricitate, precum și serviciilor de încălzire urbană, a demonstrat caracterul caduc și inutil al acestei proceduri. Normele de stabilire a locului impozitării garantează faptul că TVA-ul se percepe în locul în care clientul consumă efectiv gazele naturale, electricitatea, energia destinată încălzirii și răcirii; prin aceste norme se evită astfel orice denaturare a concurenței între statele membre. Cu toate acestea, informarea corespunzătoare a Comisiei și a celorlalte state membre cu privire la introducerea de către un stat membru a unei cote reduse în acest sector extrem de sensibil rămâne în continuare importantă. Prin urmare, este necesară o procedură de consultare prealabilă a Comitetului pentru TVA.

(7) Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene ca temei juridic pentru scutirea, prin restituirea sau rambursarea unor impozite indirecte, acordată Comunităților și anumitor agenții și altor organisme comunitare cu privire la anumite achiziții realizate pentru uzul lor oficial, reprezintă o normă specială și ar trebui deosebită de temeiul juridic pentru scutirea de TVA pentru anumite tranzacții în folosul organismelor internaționale în general. Prin urmare, este adecvat să se clarifice și mai mult formularea Directivei 2006/112/CE și să se prevadă o scutire specifică, care să poată fi exercitată prin intermediul unei rambursări a impozitului, ceea ce ar permite evitarea anumitor dificultăți legate de aplicarea scutirii în cazul organismelor instituite de către Comunități, în special anumite întreprinderi comune instituite în conformitate cu articolul 187 din tratat.

(8) În contextul aderării lor, Bulgaria și România au fost autorizate să acorde o scutire întreprinderilor mici și să continue să aplice o scutire pentru transportul internațional de persoane. Din motive de claritate și de coerență, aceste derogări ar trebui integrate în Directiva 2006/112/CE.

(9) În ceea ce privește dreptul de deducere, regula de bază este că acesta nu se naște decât în măsura în care bunurile și serviciile sunt utilizate de către o persoană impozabilă în scopul activității sale economice.

(10) Această regulă ar trebui clarificată și consolidată în ceea ce privește furnizarea de bunuri imobile și cheltuielile aferente pentru a asigura faptul că persoanele impozabile sunt tratate în mod identic în situația în care bunurile imobile pe care le utilizează pentru activitatea lor economică nu sunt utilizate exclusiv în scopuri care au legătură cu activitatea economică respectivă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...