Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1185/2009 privind statisticile referitoare la pesticide (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009R1185

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 10 decembrie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1185/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI
din 25 noiembrie 2009
privind statisticile referitoare la pesticide
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, având în vedere textul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 10 noiembrie 2009(2),

întrucât:

(1) Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu(3) a recunoscut că este necesară reducerea într-o mai mare măsură a impactului pesticidelor asupra sănătății umane și a mediului, în special în cazul pesticidelor utilizate în agricultură. Această decizie a subliniat faptul că este necesar ca pesticidele să fie utilizate într-un mod mai viabil și a solicitat o reducere semnificativă globală a riscurilor și o utilizare a pesticidelor care să fie compatibilă cu necesitatea protejării recoltelor.

(2) În Comunicarea sa către Consiliu, Parlamentul European și Comitetul Economic și Social, intitulată "Către o strategie tematică privind utilizarea durabilă a pesticidelor", Comisia a recunoscut necesitatea unor statistici detaliate, armonizate și actualizate privind vânzările de pesticide și utilizarea acestora la nivel comunitar. Astfel de statistici sunt necesare pentru evaluarea politicilor Uniunii Europene din domeniul dezvoltării durabile și pentru calcularea indicatorilor semnificativi privind riscurile la adresa sănătății și a mediului legate de utilizarea pesticidelor.

(3) Existența unor statistici comunitare armonizate și comparabile referitoare la vânzările de pesticide și utilizarea acestora este de o importanță fundamentală pentru elaborarea și monitorizarea legislației și a politicilor comunitare, în contextul Strategiei tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor.

(4) Deoarece efectele Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive(4) nu se vor face simțite înaintea finalizării primei evaluări a substanțelor active aflate în componența produselor biocide, nici Comisia, nici majoritatea statelor membre nu dispun, la momentul actual, de suficiente cunoștințe și nu au acumulat suficientă experiență pentru a propune noi măsuri privind produsele biocide. Domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui, astfel, să fie limitat la pesticidele care sunt produse fitosanitare aflate sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar(5), în cazul cărora s-a acumulat deja o experiență vastă în ceea ce privește culegerea datelor.

(5) Cu toate acestea, se anticipează că, ținând cont de rezultatele evaluării Directivei 98/8/CE și pe baza unei evaluări de impact, domeniul de aplicare al prezentului regulament va fi extins pentru a acoperi și produsele biocide.

(6) Experiența dobândită de Comisie, de-a lungul multor ani, în ceea ce privește culegerea datelor privind vânzările de pesticide și utilizarea acestora a demonstrat că este necesar să se dispună de o metodologie armonizată pentru culegerea datelor statistice la nivel comunitar, atât în stadiul de introducere a produselor pe piață, cât și de la utilizatori. În plus, statisticile trebuie să fie detaliate până la nivelul substanțelor active, pentru a permite calcularea unor indicatori de risc preciși, în conformitate cu obiectivele Strategiei tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor.

(7) Printre diversele posibilități de culegere a datelor evaluate în cadrul analizei de impact a Strategiei tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor, culegerea obligatorie a datelor a fost recomandată drept soluția optimă, întrucât ar permite colectarea, în mod rapid și rentabil, a unor date precise și fiabile privind introducerea pe piață și utilizarea pesticidelor.

(8) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene(6) constituie cadrul de referință pentru dispozițiile din prezentul regulament, impunând în special respectarea standardelor de independență profesională, imparțialitate, obiectivitate, credibilitate, eficiență a costurilor și confidențialitate statistică.

(9) Transmiterea de date supuse confidențialității statistice este reglementată de normele instituite de Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Măsurile luate în conformitate cu aceste regulamente asigură o protecție fizică și logică a datelor confidențiale și previn divulgarea neautorizată sau utilizarea acestor date în alte scopuri decât pentru activitățile statistice în momentul producerii și difuzării statisticilor comunitare.

(10) Publicarea și difuzarea datelor colectate în conformitate cu prezentul regulament sunt reglementate de normele instituite prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Măsurile luate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009 asigură protecția fizică și logică a datelor confidențiale și împiedică divulgarea neautorizată sau utilizarea acestor date în alte scopuri decât pentru activitățile statistice în momentul producerii și difuzării statisticilor comunitare.

(11) Datele referitoare la introducerea pe piață și utilizarea pesticidelor care urmează să fie prezentate în temeiul Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a cadrului comunitar de acțiune pentru a obține utilizarea durabilă a pesticidelor(7), și al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 ar trebui evaluate în conformitate cu dispozițiile relevante din respectiva directivă și din respectivul regulament.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...