Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1186/2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (versiune codificată)
Număr celex: 32009R1186

Modificări (...), Referințe (1), Jurisprudență

În vigoare de la 10 decembrie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1186/2009 AL CONSILIULUI
din 16 noiembrie 2009
de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale
(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 26, 37 și 308,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului din 28 martie 1983 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale(2) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial(3). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2) În absența unei măsuri speciale de derogare adoptată în conformitate cu dispozițiile tratatului, taxele prevăzute prin Tariful vamal comun se aplică tuturor mărfurilor importate în Comunitate. Același lucru este valabil și în cazul prelevărilor agricole și al tuturor impunerilor la import stabilite în cadrul politicii agricole comune sau în cadrul înțelegerilor specifice aplicabile anumitor mărfuri rezultate din prelucrarea produselor agricole.

(3) Cu toate acestea, în anumite împrejurări bine definite, în care, datorită condițiilor speciale de import al mărfurilor, este absentă necesitatea obișnuită de protecție a economiei, o asemenea impunere nu se justifică.

(4) Este de dorit ca, în asemenea împrejurări, să se încheie acorduri, așa cum s-a întâmplat în mod tradițional în majoritatea sistemelor de reglementare vamală, pentru a permite ca mărfurile să fie scutite de la aplicarea taxelor la import la care ar trebui supuse în mod normal.

(5) Asemenea acorduri privind aplicarea scutirilor pot fi rezultatul convențiilor internaționale multilaterale la care toate statele membre sau unele dintre acestea sunt părți contractante. Deși Comunitatea ar trebui să aplice asemenea convenții, aceasta presupune introducerea unor reguli comunitare privind scutirea de la plata taxelor vamale prevăzute, în conformitate cu cerințele Uniunii Vamale, pentru a elimina diferențele privind scopul, domeniul și condițiile de aplicare a scutirilor prevăzute în aceste convenții și pentru a permite tuturor celor interesați să se bucure de aceleași avantaje pe întreg teritoriul Comunității.

(6) Anumite scutiri aplicate în statele membre sunt rezultatul unor convenții specifice încheiate cu țări terțe sau cu organizații internaționale. Asemenea convenții, prin scopul lor, privesc numai statul membru semnatar. La nivel comunitar, nu pare necesară definirea condițiilor de acordare a unor asemenea scutiri, părând suficientă simpla autorizare a statului membru în cauză de a acorda aceste scutiri atunci când este necesar, printr-o procedură adecvată instituită în acest scop.

(7) Punerea în aplicare a politicii agricole comune înseamnă posibilitatea de a percepe, în anumite cazuri, taxe la export pentru anumite mărfuri. Prin urmare, este, de asemenea, necesar ca la nivel comunitar să fie specificate cazurile în care se pot acorda scutiri de la plata acestor taxe.

(8) În interesul clarității juridice, ar trebui enumerate dispozițiile actelor comunitare care cuprind anumite măsuri de scutire care nu sunt afectate de prezentul regulament.

(9) Prezentul regulament nu exclude aplicarea de către statele membre a interdicțiilor sau a restricțiilor de import sau export care sunt justificate pe motive de moralitate publică, de ordine publică sau de siguranță publică, de protecție a sănătății și a vieții oamenilor, a animalelor sau a plantelor, de protecție a bogățiilor naționale cu valoare artistică, istorică sau arheologică sau de protecție a proprietății industriale sau comerciale.

(10) În ceea ce privește scutirile acordate în cadrul sumelor stabilite în euro, ar trebui elaborate reguli de conversie a unor astfel de sume în monede naționale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) Avizul din 24 martie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...