Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 157/2009 privind animalele de reproducție de rasă pură din specia bovine (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009L0157

Modificări (1)

În vigoare de la 10 decembrie 2009 până la 31 octombrie 2018

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2009/157/CE A CONSILIULUI
din 30 noiembrie 2009
privind animalele de reproducție de rasă pură din specia bovine
(versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

întrucât:

(1) Directiva 77/504/CEE a Consiliului din 25 iulie 1977 privind animalele de reproducție de rasă pură din specia bovine(3) a fost modificată în mod substanțial de mai multe ori(4). Din motive de claritate și de eficiență, ar trebui să se codifice directiva menționată.

(2) Producția de animale din specia bovină ocupă un loc foarte important în agricultura Comunității, iar rezultatele satisfăcătoare în acest domeniu depind în mare măsură de utilizarea animalelor de reproducție din rasă pură.

(3) Existența unor disparități cu privire la rase și la standarde constituie un obstacol în calea schimburilor intracomunitare. In vederea eliminării acestor disparități și pentru a contribui astfel la creșterea productivității agriculturii în sectorul respectiv, ar trebui sa fie liberalizate schimburile intracomunitare cu animale de reproducție din rasă pură.

(4) Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a impune prezentarea certificatelor de pedigri întocmite în conformitate cu procedura comunitară.

(5) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(5).

(8) Prezenta directivă nu aduce atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa I partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

____________

(1) Avizul din 20 octombrie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2) Avizul din 15 iulie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3) JO L 206, 12.8.1977, p. 8.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...