Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 244/2000 privind siguranța barajelor

Modificări (2), Puneri în aplicare (11), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 decembrie 2000
Formă aplicabilă de la 04 februarie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Dreptul de realizare și de exploatare în siguranță a barajelor, precum și obligațiile corespunzătoare rezultate din actele normative privind protecția mediului vor fi exercitate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, precum și cu prevederile convențiilor internaționale la care România este parte.

(2) Respectarea exigențelor de performanță referitoare la siguranța barajelor este obligatorie în toate etapele de realizare și de exploatare a acestora: proiectare, execuție, exploatare în perioada de execuție, exploatare curentă și postutilizare sau abandonare.

(3) Evaluarea stării de siguranță în exploatare și verificarea respectării exigențelor de performanță referitoare la siguranța barajelor se realizează de experți și specialiști atestați de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și certificați/avizați de Ministerul Apelor și Protecției Mediului. Puneri în aplicare (2)

Art. 2. -

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin următorii termeni se înțelege:

a) baraj - orice lucrare hidrotehnică având o structură existentă sau propusă, care este capabilă să asigure acumularea, permanentă sau nepermanentă, de apă, de deșeuri industriale lichide sau solide depuse subacvatic (din industria chimică, industria energetică și din iazurile de decantare din industria minieră), a căror rupere poate produce pierderea necontrolată a conținutului acumulat, cu efecte negative deosebit de importante asupra mediului social, economic și/sau natural. Noțiunea de baraj cuprinde:

1. totalitatea elementelor constructive realizate, inclusiv construcțiile și instalațiile-anexă aferente acestuia, precum și cele naturale, terenul de fundație și versanții care asigură acumularea, reprezentând cuveta lacului de acumulare;

2. barajele și digurile care realizează retenții permanente sau nepermanente de apă;

3. lucrările hidrotehnice speciale (centrale hidroelectrice și ecluze din frontul barat, derivații cu nivel liber realizate în rambleu, rezervoare supraterane cu volume de peste 5.000 m3 și conducte forțate);

4. barajele și digurile care realizează depozite de deșeuri industriale;

b) categorie de importanță a barajelor - clasificare bazată pe cuantificarea riscului unui baraj, utilizându-se un sistem de criterii, indici și notări, conform metodologiei de încadrare în categorii de importanță aprobate prin ordin comun al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și ministrului apelor și protecției mediului.

În funcție de valoarea indicelui de risc asociat barajului, care pentru barajele cu risc acceptabil are o valoare adimensională, mai mică sau egală cu 1, barajele se încadrează în una dintre următoarele categorii de importanță:

A - baraj de importanță excepțională;
B - baraj de importanță deosebită;
C - baraj de importanță normală;
D - baraj de importanță redusă.

În cazul unei valori a indicelui de risc asociat barajului mai mare de 1, riscul este inacceptabil, iar barajul nu poate fi exploatat;

c) baraj cu risc sporit - baraj care este declarat de Ministerul Apelor și Protecției Mediului ca fiind cu potențial crescut privind consecințele produse asupra populației, proprietății și mediului, în cazul cedării;

d) expert certificat/avizat - expert tehnic sau specialist verificator de proiecte, atestat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței pentru construcții hidrotehnice în domeniile A7 (rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții și amenajări hidrotehnice) și B5 (siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehnice) și certificat/avizat de Ministerul Apelor și Protecției Mediului pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor;

e) CONSIB - Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor și Lucrărilor Hidrotehnice, înființată conform legii;

f) deținător de baraj - persoană juridică cu orice titlu, care are în păstrare, proprietate și/sau administrare un baraj.

Art. 3. - Puneri în aplicare (1)

(1) Încadrarea în categorii de importanță a barajelor reprezintă o obligație legală a deținătorilor/administratorilor cu orice titlu, denumiți în continuare deținători de baraje, și este utilizată pentru:

a) stabilirea tipului de urmărire în timp a barajelor - specială sau curentă -, în conformitate cu rigorile impuse de sistemul calității în construcții;

b) ierarhizarea barajelor în vederea stabilirii programelor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a acestora;

c) stabilirea listei cuprinzând barajele cu risc sporit;

d) stabilirea atribuțiilor de verificare și control al barajelor, care revin Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și Ministerului Apelor și Protecției Mediului;

e) stabilirea obligațiilor ce revin deținătorilor de baraje, precum și altor persoane juridice și fizice privind siguranța în exploatare a acestor tipuri de lucrări și luarea măsurilor corespunzătoare de reducere a riscului.

(2) La stabilirea categoriei de importanță a barajelor deținătorii acestor tipuri de lucrări, Ministerul Apelor și Protecției Mediului și Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, vor ține seama de:

a) caracteristicile tehnice ale lucrării, furnizate de deținător;

b) necesitatea protecției populației, a proprietății și a mediului împotriva consecințelor potențiale produse în cazul cedării acestor lucrări;

c) mărimea pagubelor potențiale sau a prejudiciului pe care îl poate aduce un accident la barajul respectiv;

d) costul măsurilor de siguranță impuse și dacă acestea sunt acceptabile sub aspectul eficienței economice;

e) impactul social-economic în cazul ruperii unui baraj;

f) modul în care barajul este proiectat, construit, exploatat, reparat, afectat în timpul exploatării, inspectat periodic, menținut în exploatare, postutilizat sau abandonat;

g) modul în care apa și deșeul industrial lichid ori depus hidraulic sunt acumulate în cuveta lacului de acumulare;

h) persoana care a avut responsabilitatea proiectării, construcției, reparării, exploatării, inspecției, deciziei de postutilizare sau de abandonare a barajului.

(3) În scopul protecției populației, a proprietății și a mediului Ministerul Apelor și Protecției Mediului poate majora categoria de importanță a unui baraj față de cea declarată de deținător și îl poate declara cu risc sporit. Lista cuprinzând barajele cu risc sporit și cele cu categorie de importanță majorată se aprobă prin ordin al conducătorului acestei autorități.

(4) Metodologiile privind stabilirea categoriilor de importanță a barajelor și metodologiile de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor se aprobă prin ordin comun al ministrului apelor și protecției mediului și ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, pe baza avizului tehnic consultativ al CONSIB. Puneri în aplicare (2)

Art. 4. -

(1) Stabilirea exigențelor de performanță care definesc sistemul calității în domeniul construcțiilor de baraje, procedurile și reglementările tehnice, precum și controlul respectării acestora sunt asigurate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și de Ministerul Apelor și Protecției Mediului.

(2) Reglementările și procedurile cu caracter general, aferente sistemului calității în domeniul construcțiilor de baraje, se stabilesc prin ordine comune ale conducătorilor autorităților menționate la alin. (1).

(3) Normele tehnice aferente asigurării calității în construcțiile de baraje se elaborează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și se aprobă prin ordin al ministrului.

(4) Normele tehnice referitoare la comportarea în exploatare, expertizarea proiectelor și regimul de exploatare în siguranță a barajelor se aprobă prin ordin al ministrului apelor și protecției mediului. Iazurile de decantare din industria minieră se realizează, se exploatează și se conservă conform normelor specifice întocmite prin grija Ministerului Industriei și Resurselor și aprobate prin ordine comune ale ministrului apelor și protecției mediului, ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și ministrul industriei și resurselor.

(5) Aspectele tehnice ale reglementărilor și normelor, precum și prioritățile de întocmire a acestora sunt avizate de CONSIB.

(6) Prevederile alin. (3) se aplică și în cazul iazurilor de decantare miniere care își încetează activitatea la expirarea licenței de concesionare.

(7) Experții certificați/avizați pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor își desfășoară activitatea în baza regulamentului privind organizarea și certificarea corpului de experți și a procedurii de avizare a specialiștilor pentru evaluarea stării de siguranță a barajelor din categoriile de importanță C și D. Regulamentul și procedura se elaborează de Ministerul Apelor și Protecției Mediului și se aprobă prin ordin al conducătorului acestuia.

(8) Certificarea personalului de exploatare privind activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor se efectuează în baza regulamentului specific. Regulamentul se elaborează de Ministerul Apelor și Protecției Mediului și se aprobă prin ordin al conducătorului acestuia. Puneri în aplicare (1)

Art. 5. -

(1) Deținătorii cu orice titlu de baraje sunt direct responsabili de realizarea și de menținerea siguranței în exploatare a acestora în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Pentru barajele existente la care nu există sau nu este cunoscut un proprietar sau administrator legal rolul de deținător revine administrației publice locale - comună, oraș, municipiu, județ - pe teritoriul căreia se găsesc acestea, la cererea Ministerului Apelor și Protecției Mediului sau/și a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

CAPITOLUL II Regimul de folosire a barajelor

Art. 6. -

(1) Pentru barajele noi sau în cazul intervențiilor constructive care modifică parametrii de bază ai barajelor existente deținătorii acestora sunt obligați să obțină de la Ministerul Apelor și Protecției Mediului acordul de funcționare în siguranță. Jurisprudență (1)

(2) Prin excepție, ministrul apelor și protecției mediului stabilește prin ordin ca pentru lucrările încadrate în categoriile de importanță C și D acordul de funcționare în siguranță să fie emis de unitățile teritoriale ale Ministerului Apelor și Protecției Mediului, pe baza avizului unui expert certificat/avizat.

(3) Acordul de funcționare în siguranță se referă la încadrarea în categorii de importanță a barajului, la adoptarea soluțiilor de proiectare, la condițiile de amplasament și la respectarea normelor și reglementărilor legale, precum și a experienței în domeniu.

(4) Acordul de funcționare în siguranță este obligatoriu pentru obținerea autorizației de construcție.

Art. 7. -

(1) Pentru barajele aflate în exploatare sau în fază provizorie de punere în exploatare deținătorul acestora este obligat să obțină o autorizație de funcționare în condiții de siguranță, emisă de Ministerul Apelor și Protecției Mediului, pe baza recomandărilor din documentația avizată de expertul certificat.

(2) Prin excepție, la recomandarea CONSIB, pentru lucrările încadrate în categoriile de importanță C și D autorizația de funcționare în condiții de siguranță se poate emite de către unitățile teritoriale ale Ministerului Apelor și Protecției Mediului, pe baza unei documentații privind starea de siguranță avizate de expertul certificat.

(3) Autorizația de funcționare în condiții de siguranță certifică îndeplinirea exigențelor de performanță în perioada de exploatare și este obligatorie pentru obținerea autorizațiilor de gospodărire a apelor și de protecție a mediului.

(4) Autorizația de funcționare în condiții de siguranță se emite pe o durată determinată, stabilită prin autorizație, de maximum 10 ani și se reînnoiește la expirare sau în cazul producerii unor incidente ori accidente în exploatare.

Art. 8. - Puneri în aplicare (1)

Procedurile și competențele de emitere a acordului de funcționare în siguranță și a autorizației de funcționare în condiții de siguranță pentru baraje se aprobă prin ordin al ministrului apelor și protecției mediului, pe baza avizului tehnic consultativ al CONSIB.

Art. 9. -

(1) Exploatarea barajelor, indiferent de destinația acestora, de către deținătorii cu orice titlu fără autorizația de funcționare în condiții de siguranță prevăzută de prezenta ordonanță de urgență este interzisă.

(2) Îndeplinirea condițiilor de exploatare în condiții de siguranță prevăzute prin expertize avizate de CONSIB sau a condițiilor stabilite prin ordine ale ministrului apelor și protecției mediului și ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței este obligatorie.

Art. 10. -

(1) Deținătorii de baraje sunt obligați să urmărească comportarea în timp a acestor construcții pe baza unor proiecte specializate, elaborate prin grija acestora. Puneri în aplicare (1)

(2) Proiectele de urmărire a comportării în timp a barajelor trebuie să respecte reglementările generale în domeniu, prevăzute de legislația în vigoare și de normativele tehnice specifice, precum și elementele stabilite la proiectare sau prin evaluările periodice ale stării de siguranță.

(3) Activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor se organizează pe 3 niveluri, astfel:

a) nivelul I, cuprinzând inspecțiile vizuale, măsurătorile la aparate de măsură și control și interpretarea primară a rezultatelor - depășirea unor valori de atenție și alarmă -, realizate de personalul de exploatare cu sarcini specifice, certificat de Ministerul Apelor și Protecției Mediului;

b) nivelul II, cuprinzând sinteza periodică a observațiilor, a măsurătorilor și a inspecțiilor tehnice anuale și interpretarea acestora din punct de vedere al siguranței barajului, realizată prin grija deținătorului de specialiști care întocmesc rapoarte sintetice anuale;

c) nivelul III, cuprinzând analiza și avizarea rapoartelor de sinteză anuale, realizate de o comisie de urmărire a comportării în timp a barajelor, organizată de către deținător, a cărei componență este avizată de CONSIB și aprobată de Ministerul Apelor și Protecției Mediului; în cazul deținătorilor care nu organizează comisii proprii, analiza și avizarea rapoartelor anuale vor fi realizate fie de comisiile aprobate ale altor deținători, fie de grupuri de specialiști aprobați de Ministerul Apelor și Protecției Mediului, cu avizul tehnic consultativ al CONSIB.

(4) Rapoartele anuale privind comportarea și siguranța în exploatare a barajelor aflate în administrarea unui deținător sunt analizate în cadrul evaluării periodice a siguranței, iar îndeplinirea corectă din punct de vedere legal, tehnic și organizatoric a obligațiilor prevăzute în proiectele de urmărire a comportării în timp a construcțiilor condiționează emiterea autorizației de funcționare în condiții de siguranță sau reînnoirea acesteia.

(5) Nerespectarea proiectului de urmărire a comportării în timp a construcțiilor atrage suspendarea autorizației de funcționare în condiții de siguranță pe o perioadă de 30 de zile, timp în care trebuie realizată conformarea cu proiectul.

Art. 11. -

Pentru prevenirea unor accidente sau a unor avarii datorate sabotajelor, vandalismului ori unor acțiuni iresponsabile deținătorii de baraje cu risc sporit sunt obligați să organizeze și să realizeze un sistem de securitate și pază a barajelor, aprobat de inspectoratele județene de protecție civilă*).

*) Conform art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, serviciile publice comunitare profesioniste se înființează în subordinea consiliilor județene prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurilor unificate ale inspectoratelor de protecție civilă, a grupurilor și brigăzilor de pompieri militari.

Art. 12. -

(1) În scopul asigurării protecției și siguranței barajelor se interzice realizarea unor construcții, depozite, amenajări sau a altor activități în ampriza barajelor ori în zonele de protecție stabilite la aprobarea proiectului sau conform prevederilor legale.

(2) Realizarea de lucrări de traversare a barajelor sau în zonele lor de protecție se poate face în baza permisului de traversare obținut conform procedurii emise de Ministerul Apelor și Protecției Mediului.

Art. 13. - Puneri în aplicare (1)

În cazul trecerii în conservare, al postutilizării sau al abandonării unui baraj, deținătorul acestuia va întocmi o documentație distinctă. Deținătorul va stabili și va asigura, pe cheltuială proprie, lucrările și măsurile de încadrare într-o categorie de folosință posibilă a barajului sau va demola construcția, cu asigurarea corespunzătoare a curgerii apelor, inclusiv a apelor maxime, în secțiunea barată inițial. Procedura de trecere în conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor se elaborează de Ministerul Apelor și Protecției Mediului și se aprobă prin ordin.

Art. 14. -

Deținătorii cu orice titlu de baraje au obligația de a declara public caracteristicile generale, categoria de importanță și gradul de risc asociat acestora. Declarația se efectuează conform procedurii care se elaborează de Ministerul Apelor și Protecției Mediului și se aprobă prin ordin.

CAPITOLUL III Controlul în domeniul siguranței barajelor

Art. 15. - Puneri în aplicare (1)

Controlul îndeplinirii exigențelor de performanță și al respectării prevederilor legale aferente siguranței barajelor se face de Ministerul Apelor și Protecției Mediului sau de împuterniciți ai acestuia.

Art. 16. -

Controlul îndeplinirii exigențelor de performanță privind calitatea în construcții, stabilite prin Legea nr. 10/1995, se face de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței sau de către organele teritoriale ale acestuia.

Art. 17. -

Controlul curent al activității de urmărire a comportării în timp a barajelor va fi asigurat de împuterniciții Ministerului Apelor și Protecției Mediului și ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

Art. 18. -

În scopul îndeplinirii atribuțiilor de control împuterniciții cu drept de control, după declinarea identității și calității, au dreptul:

a) de acces la baraje, indiferent de deținătorul și destinația acestora, pentru a face constatări privind respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementărilor ce decurg din aceasta;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...