Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 65/2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009L0065

Modificări (...), Referințe (15)

În vigoare de la 17 noiembrie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2009/65/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 13 iulie 2009
de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)
(reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(1),

întrucât:

(1) Directiva 85/611/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)(2) a fost modificată în mod substanțial de mai multe ori(3). Deoarece urmează să fie efectuate modificări suplimentare, directiva ar trebui reformată din motive de claritate.

(2) Directiva 85/611/CEE a contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea și succesul sectorului european al fondurilor de investiții. Cu toate acestea, în pofida ameliorărilor introduse de la adoptarea sa, în special în 2001, necesitatea modificării cadrului juridic al OPCVM-urilor în vederea adaptării acestuia la piețele financiare ale secolului XXI a devenit din ce în ce mai evidentă. Cartea Verde a Comisiei din 12 iulie 2005 privind consolidarea cadrului UE privind fondurile de investiții a lansat o dezbatere publică cu privire la modul în care ar trebui modificată Directiva 85/611/CEE, pentru a face față noilor provocări. Acest proces de consultare intensivă a condus la concluzia general acceptată că sunt necesare modificări substanțiale ale directivei respective.

(3) O coordonare a legislațiilor interne care reglementează organismele de plasament colectiv ar fi oportună pentru a apropia, la nivel comunitar, condițiile de concurență dintre aceste organisme și pentru a asigura o protecție mai eficientă și mai uniformă pentru deținătorii de titluri de participare. O astfel de coordonare facilitează eliminarea restricțiilor privind libera circulație, la nivel comunitar, a titlurilor de participare ale OPCVM-urilor.

(4) Având în vedere obiectivele menționate anterior, este de dorit să se prevadă, pentru OPCVM-urile stabilite în statele membre, norme comune de bază privind autorizarea, controlul, structura și activitatea lor și informațiile pe care acestea sunt obligate să le publice.

(5) Este necesar să se limiteze coordonarea legislațiilor statelor membre la OPCVM-urile de alt tip decât cele "închise", care își oferă titlurile de participare spre vânzare către public în Comunitate. Este de dorit ca OPCVM-urile să aibă posibilitatea, ca parte a obiectivului lor de investiții, de a efectua investiții în instrumente financiare, altele decât valorile mobiliare, care sunt suficient de lichide. Instrumentele financiare care pot figura în portofoliul de active al OPCVM-urilor ar trebui enumerate în prezenta directivă. Selecția elementelor unui portofoliu de investiții prin intermediul unui indice este o tehnică de administrare.

(6) În cazul în care o dispoziție a prezentei directive impune unui OPCVM să ia măsuri, dispoziția în cauză ar trebui înțeleasă ca făcând referire la societatea de administrare atunci când un OPCVM este constituit ca fond deschis de investiții administrat de o societate de administrare sau care nu este în măsură să acționeze direct deoarece nu are personalitate juridică.

(7) Titlurile de participare emise de OPCVM-uri sunt considerate ca fiind instrumente financiare în sensul Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare(4).

(8) Autorizația acordată societății de administrare în statul membru de origine ar trebui să asigure protecția investitorului și solvabilitatea societăților de administrare, pentru a contribui la stabilitatea sistemului financiar. Abordarea adoptată în prezenta directivă constă în realizarea armonizării esențiale necesare și suficiente pentru a se ajunge la recunoașterea reciprocă a autorizării și a sistemelor de supraveghere prudențială, astfel încât să fie posibilă acordarea unei autorizări unice, valabilă în întreaga Comunitate, precum și aplicarea principiului supravegherii de către statul membru de origine.

(9) Pentru a garanta faptul că societatea de administrare va fi în măsură să îndeplinească obligațiile care îi revin din activitățile sale și să își asigure astfel stabilitatea, sunt necesare un capital inițial și fonduri proprii suplimentare. Pentru a lua în considerare evoluțiile, în special din punctul de vedere al cerințelor de capital pentru riscul operațional în cadrul Comunității și al altor organisme internaționale, aceste cerințe, inclusiv recurgerea la garanții, ar trebui reexaminate.

(10) Este necesar, pentru a proteja investitorii, să se asigure supravegherea internă a tuturor societăților de administrare, în special prin desemnarea a doi conducători și a utilizării unor mecanisme de control intern adecvate.

(11) Principiul supravegherii de către statul membru de origine va permite societăților de administrare autorizate în statul membru de origine să desfășoare activitățile pentru care au fost autorizate în întreaga Comunitate prin crearea de sucursale sau în temeiul libertății de a presta servicii.

(12) În ceea ce privește administrarea portofoliului colectiv (administrarea fondurilor deschise de investiții și a societăților de investiții), autorizarea acordată unei societăți de administrare în statul membru de origine ar trebui să îi permită acesteia desfășurarea următoarelor activități în statele membre gazdă, fără a aduce atingere capitolului XI: distribuirea, prin constituirea unei sucursale, a titlurilor de participare la fondurile deschise de investiții armonizate administrate de către societatea respectivă în statul membru de origine; distribuirea, prin constituirea unei sucursale, a acțiunilor societăților de investiții armonizate a căror administrare o asigură respectiva societate; distribuirea titlurilor de participare la fondurile deschise de investiții armonizate sau a acțiunilor la societățile de investiții armonizate administrate de către alte societăți de administrare; desfășurarea tuturor celorlalte funcții și sarcini incluse în activitatea de administrare a portofoliului colectiv; administrarea activelor societăților de investiții constituite în alte state membre decât cel de origine; desfășurarea, pe bază de mandate și în contul societăților de administrare constituite în alt stat membru decât cel de origine, a funcțiilor incluse în activitatea de administrare a portofoliului colectiv. Atunci când o societate de administrare distribuie titlurile de participare la propriile fonduri deschise de investiții armonizate sau acțiunile la propriile societăți de investiții armonizate în statele membre gazdă, fără a înființa o sucursală, aceasta ar trebui să fie supusă numai normelor privind comercializarea transfrontalieră.

(13) În ceea ce privește domeniul de activitate al societăților de administrare și pentru a se lua în considerare legislația națională și a permite acestor societăți să realizeze importante economii de scară, este oportun să se permită acestor societăți să desfășoare, de asemenea, și activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții în baza mandatului acordat de investitori (administrare a portofoliilor individuale), inclusiv a celor deținute de fondurile de pensii, precum și alte activități conexe specifice legate de activitatea principală, fără a prejudicia stabilitatea unor astfel de societăți. Cu toate acestea, ar trebui prevăzute norme specifice pentru prevenirea conflictelor de interese atunci când societățile de administrare sunt autorizate să desfășoare atât activități de administrare a portofoliului colectiv, cât și activități de administrare a portofoliului individual.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...