Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1005/2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009R1005

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 31 octombrie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1005/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI
din 16 septembrie 2009
privind substanțele care diminuează stratul de ozon (reformare)
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 iunie 2000 privind substanțele care diminuează stratul de ozon(3) a fost modificat de mai multe ori în mod substanțial. Deoarece sunt necesare alte modificări, regulamentul ar trebui reformat din motive de claritate.

(2) Se cunoaște faptul că emisiile permanente de substanțe care diminuează stratul de ozon au repercusiuni considerabile asupra acestuia. Există dovezi concrete care arată că substanțele care diminuează stratul de ozon sunt prezente în concentrații mai reduse în atmosferă și au fost deja observate primele semne ale reconstituirii stratului de ozon stratosferic. Cu toate acestea, refacerea stratului de ozon la nivelul de concentrări existent anterior anului 1980 nu este preconizată înainte de jumătatea secolului XXI. În consecință, radiațiile UV-B, crescute ca urmare a diminuării stratului de ozon, reprezintă în continuare o amenințare serioasă pentru sănătate și pentru mediu. În același timp, cele mai multe dintre aceste substanțe au un potențial ridicat de încălzire globală și reprezintă factori care contribuie la creșterea temperaturii planetei. Este prin urmare necesar să se ia măsuri suplimentare în scopul protejării sănătății umane și a mediului împotriva efectelor negative ale acestor emisii și pentru a evita noi întârzieri în refacerea stratului de ozon.

(3) Având în vedere responsabilitățile sale în materie de mediu și comerț, Comunitatea, în temeiul Deciziei 88/540/CEE a Consiliului(4), a devenit parte la Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și la Protocolul de la Montreal privind substanțele care diminuează stratul de ozon (denumit în continuare "protocolul").

(4) Multe substanțe care diminuează stratul de ozon sunt gaze cu efect de seră, care însă nu sunt reglementate de Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și nici de Protocolul de la Kyoto, deoarece se presupune că aceste substanțe care diminuează stratul de ozon vor fi eliminate progresiv în temeiul protocolului. În ciuda progresului înregistrat prin respectivul protocol, este necesară, în continuare, finalizarea eliminării progresive a substanțelor care diminuează stratul de ozon atât în Uniunea Europeană, cât și la nivel mondial, ținând totodată seama de faptul că, la ora actuală, multe dintre alternativele la substanțele care diminuează stratul de ozon prezintă un potențial ridicat de încălzire generală a planetei. Prin urmare, este necesară reducerea la minimum și eliminarea producției și a utilizării substanțelor care diminuează stratul de ozon, în măsura în care sunt disponibile alternative viabile din punct de vedere tehnic și care prezintă potențialuri scăzute de încălzire globală.

(5) Măsurile suplimentare pentru protecția stratului de ozon au fost adoptate de către părțile la protocol, cel mai recent în cursul reuniunii de la Montreal în septembrie 2007 și al reuniunii de la Doha în noiembrie 2008. Se impune întreprinderea unor acțiuni la nivelul Comunității pentru respectarea obligațiilor ce revin Comunității în temeiul protocolului și în special cu privire la punerea în aplicare a procesului de eliminare progresivă accelerată a hidroclorofluorocarburilor, ținându-se seama, în mod corespunzător, de riscurile introducerii unor substanțe alternative care prezintă potențialuri ridicate de încălzire globală.

(6) Ca urmare a preocupărilor formulate de către Comitetul de evaluare științifică în raportul său pe 2006 referitor la creșterea rapidă a producției și a consumului de hidroclorofluorocarburi în țările în curs de dezvoltare, părțile la protocol au adoptat, în 2007, în cadrul celei de-a 19-a reuniuni, Decizia XIX/6 cu privire la calendarul de eliminare progresivă accelerată a hidroclorofluorocarburilor. Ca urmare a deciziei respective, data încetării producției ar trebui devansată de la 2025, cât este în prezent, la 2020.

(7) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 2037/2000, începând cu 2010, hidroclorofluorocarburile nou produse nu mai pot fi utilizate pentru întreținerea sau alimentarea echipamentelor frigorifice și de condiționare a aerului. Pentru a reduce la minimum riscul utilizării ilegale a hidroclorofluorocarburilor nou produse în locul materialelor reciclate sau regenerate, ar trebui ca pentru operațiunile de întreținere sau de alimentare să se utilizeze numai substanțe regenerate sau reciclate. Revânzarea hidroclorofluorocarburilor reciclate ar trebui interzisă și hidroclorofluorocarburile reciclate ar trebui utilizate numai dacă au fost recuperate din acest echipament și numai de întreprinderea care a realizat sau a mandatat recuperarea. Din motive de coerență, această scutire ar trebui să se aplice și echipamentului de încălzire.

(8) Dată fiind larga disponibilitate a unor tehnologii și substanțe alternative la substanțele care diminuează stratul de ozon, este necesară în anumite cazuri prevederea de măsuri de reglementare mai stricte decât cele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 și decât cele prevăzute de protocol.

(9) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2037/2000, producția și introducerea pe piață de clorofluorocarburi, alte clorofluorocarburi complet halogenate, haloni, tetraclorură de carbon, 1,1,1-tricloretan, hidrobromofluorocarburi, bromclormetan și bromură de metal au fost eliminate și, prin urmare, introducerea pe piață a acelor substanțe și a produselor și echipamentelor ce conțin aceste substanțe este interzisă. În continuare, este adecvată, de asemenea, generalizarea treptată a interdicției și asupra utilizării substanțelor respective în scopul întreținerii sau al alimentării unor astfel de echipamente.

(10) După data eliminării substanțelor reglementate, în anumite condiții, Comisia ar trebui să stabilească derogări pentru utilizări esențiale de laborator și analitice, în condiții specifice. În special Decizia X/14 a părților la protocol stabilește criteriile de acordare a derogărilor pentru aceste utilizări. Comisia ar trebui autorizată să stabilească condițiile pentru utilizările esențiale de laborator și analitice. Pentru a evita o creștere a cantităților utilizate în aceste scopuri, producătorii și importatorii nu ar trebui autorizați să crească în mod semnificativ cantitățile introduse pe piață. În prezentul regulament ar trebui integrate condiții specifice stabilite de către părți, cu privire la introducerea pe piață a substanțelor utilizate în aceste scopuri, pentru a asigura respectarea acestor condiții.

(11) Disponibilitatea tehnologiilor alternative la bromura de metil a fost reflectată în reducerea mai substanțială a producției și a consumului acestei substanțe, în comparație cu dispozițiile protocolului, precum și în Decizia 2008/753/CE a Comisiei din 18 septembrie 2008 privind neincluderea bromurii de metil în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță(5) și în Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide(6). Derogările pentru utilizările critice de bromură de metil ar trebui complet interzise, acordându-se totodată, temporar, posibilitatea de a prevedea derogări pentru situații de urgență, precum proliferarea neașteptată a unor paraziți sau boli, când o astfel de utilizare de urgență este permisă în temeiul Directivei 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar(7) și al Directivei 98/8/CE. În astfel de cazuri, ar trebui prevăzute măsuri pentru a reduce la minimum emisiile, precum utilizarea foliilor impermeabile pentru fumigația solului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...