Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 922/2009 privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene (ISA) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009D0922

Modificări (...)

În vigoare de la 03 octombrie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA NR. 922/2009/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 16 septembrie 2009
privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile
publice europene (ISA) (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 156 primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura menționată la articolul 251 din tratat(3),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 154 din tratat, pentru a contribui la realizarea obiectivelor menționate la articolele 14 și 158 din tratat și pentru a permite cetățenilor Uniunii Europene, operatorilor economici și comunităților regionale și locale să beneficieze pe deplin de avantajele care decurg din realizarea unui spațiu fără frontiere interne, Comunitatea ar trebui să contribuie la instituirea și dezvoltarea unor rețele transeuropene, prin intermediul unor acțiuni pentru promovarea interconectivității, interoperabilității și accesibilității rețelelor respective.

(2) Consiliul a subliniat în concluziile sale din 1 decembrie 2005 privind comunicarea Comisiei intitulată "i2010 - O societate informațională europeană pentru creștere și ocuparea forței de muncă" faptul că, pentru realizarea obiectivelor de creștere economică și productivitate, este esențial să existe, atât la nivel european, cât și la nivel național, politici de tehnologie a informației și comunicării (TIC) mai focalizate, mai eficiente și mai integrate. Comisia a fost invitată să încurajeze utilizarea eficientă a TIC în serviciile publice prin schimburi de experiență și să dezvolte abordări comune privind aspecte cheie precum interoperabilitatea și utilizarea eficientă a standardelor deschise.

(3) În rezoluția sa din 14 martie 2006 privind o societate informațională europeană pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă(4), Parlamentul European a solicitat să se accentueze aspectele privind interoperabilitatea și cele mai bune practici ale serviciilor electronice din sectorul public oferite cetățenilor și operatorilor economici, obiectivul principal fiind facilitarea circulației, stabilirii și încadrării în muncă în mod liber și fără obstacole, a cetățenilor în statele membre. Parlamentul European a îndemnat, de asemenea, statele membre să pună în aplicare inițiativele și programele i2010 în cadrul reformei administrațiilor publice ale acestora, în vederea furnizării unor servicii îmbunătățite, mai eficiente și mai ușor accesibile întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) de pe teritoriul lor, precum și cetățenilor lor.

(4) În cadrul Declarației ministeriale de la Manchester din 24 noiembrie 2005, miniștrii responsabili cu politicile TIC au convenit, printre altele, să conlucreze și să colaboreze cu Comisia pentru a partaja instrumentele existente, specificațiile comune, standardele și soluțiile într-un mod mai eficace și pentru a încuraja o dezvoltare comună a soluțiilor, acolo unde este necesar.

(5) În cuprinsul Declarației ministeriale de la Lisabona din 19 septembrie 2007, miniștrii au invitat Comisia, printre altele, să faciliteze cooperarea dintre statele membre și Comisie și să definească, să dezvolte, să pună în aplicare și să monitorizeze interoperabilitatea transfrontalieră și transsectorială și au afirmat că legislația viitoare a Comunității ar trebui să anticipeze și să evalueze în special impactul legislației respective asupra infrastructurilor TIC și a transformării serviciilor.

(6) Având în vedere dezvoltarea rapidă a TIC, există un risc ca statele membre să opteze pentru soluții diferite sau incompatibile și să apară noi e-bariere care ar putea afecta buna funcționare a pieței interne și libertățile de mișcare asociate acesteia. Aceasta ar putea avea efecte negative asupra deschiderii și competitivității piețelor, precum și un impact asupra furnizării anumitor servicii de interes general către cetățeni și întreprinderi, fie cu caracter economic, fie noneconomic. Statele membre și Comisia ar trebui să își intensifice eforturile pentru a evita fragmentarea pieței, pentru a realiza interoperabilitatea și pentru a promova soluții TIC agreate în comun, asigurând în același timp o guvernare adecvată.

(7) Cetățenii și întreprinderile ar beneficia, de asemenea, de soluții comune, reutilizabile și interoperabile, precum și de procese administrative interoperabile de tip "back-office", întrucât soluțiile și procesele respective ar promova furnizarea transfrontalieră și transsectorială, eficientă și eficace, a serviciilor publice către cetățeni și întreprinderi.

(8) Se impun eforturi continue pentru asigurarea interoperabilității transfrontaliere și transsectoriale, pentru realizarea schimbului de experiență, instituirea și menținerea abordărilor comune și partajate, a specificațiilor, standardelor și soluțiilor, precum și pentru evaluarea implicațiilor TIC ale legislației Comunității în scopul de a sprijini, printre altele, interacțiunile transfrontaliere eficiente și efective în aplicarea legislației comunitare, reducând în același timp sarcinile și costurile administrative.

(9) Pentru a face față acestor provocări, astfel de eforturi trebuie depuse în condiții de strânsă cooperare, coordonare și dialog între Comisie și statele membre, în interacțiune strânsă cu sectoarele responsabile de punerea în aplicare a politicilor Uniunii Europene, și, ori de câte ori este cazul, cu alte părți interesate, acordând atenția cuvenită priorităților și diversității lingvistice a Uniunii Europene, precum și dezvoltării unor abordări comune a aspectelor cheie cum ar fi interoperabilitatea și utilizarea eficientă a standardelor deschise.

(10) Serviciile de infrastructură ar trebui menținute și exploatate într-un mod durabil în conformitate cu Decizia 2004/387/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind furnizarea interoperabilă de servicii de guvernare electronică paneuropene către administrațiile publice, întreprinderi și cetățeni (IDABC)(5), care solicită Comisiei să definească mecanisme pentru asigurarea caracterului financiar și operațional durabil al serviciilor de infrastructură. Astfel de servicii de infrastructură au fost convenite cu statele membre în decursul aplicării Deciziei nr. 1719/1999/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 1999 privind o serie de orientări, inclusiv identificarea proiectelor de interes comun, pentru rețele transeuropene de schimb electronic de date între administrații (IDA)(6) și a Deciziei nr. 1720/1999/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 1999 de adoptare a unui ansamblu de acțiuni și de măsuri menite să asigure interoperabilitatea rețelelor transeuropene pentru schimbul electronic de date între administrații (IDA) și accesul la aceste rețele(7), precum și al punerii în aplicare a programului IDABC și a altor programe relevante.

(11) Programul IDABC se încheie în 31 decembrie 2009 și ar trebui să fie urmat de un program al Comunității privind interoperabilitatea soluțiilor pentru administrațiile publice europene (programul ISA) care răspunde provocărilor menționate anterior.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...