Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind recunoașterea reciprocă a certificatelor de navigație pentru navele de navigație interioară (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009L0100

Modificări (...)

În vigoare de la 02 octombrie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2009/100/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 16 septembrie 2009
privind recunoașterea reciprocă a certificatelor de navigație
pentru navele de navigație interioară (versiune codificată)
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 71,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 76/135/CEE a Consiliului din 20 ianuarie 1976 privind recunoașterea reciprocă a certificatelor de navigație pentru navele de navigație interioară(3) a fost modificată în mod substanțial(4). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice directiva menționată.

(2) În vederea îmbunătățirii siguranței navigației pe căile navigabile interioare în cadrul Comunității, este utilă recunoașterea reciprocă a certificatelor de navigație eliberate pentru navele de navigație interioară.

(3) Este necesar să se definească împrejurările și condițiile în care statele membre sunt autorizate să întrerupă navigația unei nave.

(4) Este necesar ca dispozițiile prezentei directive să fie aplicabile navelor care nu fac obiectul de reglementare al Directivei 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară(5).

(5) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa II partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

(1) JO C 204, 9.8.2008, p. 47.

(2) Avizul Parlamentului European din 17 iunie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 13 iulie 2009.

(3) JO L 21, 29.1.1976, p. 10.

(4) A se vedea anexa II partea A.

(5) JO L 389, 30.12.2006, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...