Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 663/2009 de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei
Număr celex: 32009R0663

Modificări (...)

În vigoare de la 31 iulie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 663/2009 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 13 iulie 2009
de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică
prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru
proiecte în domeniul energiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 156 și articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Economia europeană se confruntă cu o încetinire acută ca urmare a crizei financiare. Sunt necesare eforturi extraordinare și urgente pentru a contracara această situație economică gravă și fără precedent. Pentru a restabili încrederea actorilor de pe piață, este necesară finalizarea fără întârziere a măsurilor cu impact asupra economiei.

(2) În același timp, este clar că forța și viabilitatea pe termen lung a economiei europene depind de remodelarea acesteia astfel încât să facă față necesităților de siguranță energetică și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Preocupările crescânde legate de siguranța alimentării cu gaze naturale întăresc această concluzie.

(3) Din perspectiva acestor preocupări, Consiliul European din 11 și 12 decembrie 2008 a aprobat prin concluziile sale Planul european de redresare economică (planul de redresare), prezentat de Comisie la 26 noiembrie 2008, care stabilește modalitățile prin care statele membre și Uniunea Europeană își pot coordona politicile și care oferă un nou stimulent pentru economia europeană, stimulent ce vizează obiectivele pe termen lung ale Comunității.

(4) O parte importantă din planul de redresare este propunerea de creștere a cheltuielilor Comunității în anumite sectoare strategice, pentru a răspunde în acest fel la lipsa de încredere a investitorilor și pentru a contribui la deschiderea căii către o economie mai puternică în viitor. Consiliul European a solicitat Comisiei să prezinte o listă de proiecte specifice, ținând seama de asigurarea unui echilibru geografic adecvat, pentru a consolida investițiile în special în dezvoltarea proiectelor de infrastructură.

(5) Pentru ca planul de redresare să fie eficace, este esențial să se finanțeze măsuri care să soluționeze rapid atât criza economică, cât și necesitățile energetice urgente ale Comunității. Cu toate acestea, programul special stabilit prin prezentul regulament nu ar trebui, în niciun caz, să creeze un precedent pentru viitoarele rate de cofinanțare aplicabile în domeniul investițiilor pentru infrastructură.

(6) Pentru a avea un impact tangibil și substanțial, măsurile respective ar trebui să se concentreze asupra anumitor sectoare specifice, în care acțiunea ar avea o contribuție marcantă la obiectivele de siguranță a alimentării cu energie și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; există proiecte mari, mature, care pot face uz în mod eficient și eficace de sume importante din asistența financiară și pot atrage sume importante pentru investiții din alte surse, inclusiv de la Banca Europeană de Investiții; și acțiunea la nivel european ar putea oferi valoare adăugată. Sectoarele infrastructurilor de gaze naturale și de energie electrică, energia eoliană offshore și captarea și stocarea dioxidului de carbon îndeplinesc aceste criterii. Alegerea sectoarelor menționate reflectă circumstanțele specifice ale planului de redresare și nu pune în discuție prioritatea majoră acordată eficienței energetice și promovării energiei din surse regenerabile, care au fost abordate în cadrul planului de redresare.

(7) În cazul în care nu este posibil ca fondurile să fie angajate integral până la sfârșitului anului 2010, Comisia și-a declarat intenția de a propune, dacă este cazul, la elaborarea, în 2010, a raportului privind punerea în aplicare a prezentului regulament, măsuri care să permită finanțarea proiectelor adecvate planului de redresare, cum ar fi proiectele în domeniile eficienței energetice și energiei din surse regenerabile.

(8) În cazul infrastructurilor de gaze naturale și de energie electrică, au apărut o serie de provocări pe parcursul ultimilor ani. Crizele recente ale gazelor naturale (iernile din anii 2006 și 2009) și creșterea prețurilor petrolului până la jumătatea anului 2008 au demonstrat cât de vulnerabilă este Europa. Resursele de energie indigene - gaze naturale și petrol - sunt în scădere, Europa fiind, prin urmare, din ce în ce mai dependentă de importuri pentru a se alimenta cu energie. În acest context, infrastructura energetică va juca un rol crucial.

(9) Cu toate acestea, criza economică și financiară actuală afectează punerea în aplicare a proiectelor de infrastructură energetică. Unele proiecte importante, inclusiv proiecte de interes comunitar, se pot confrunta cu întârzieri drastice în punerea lor în aplicare din cauza insuficienței fondurilor. Este oportun, prin urmare, să se acționeze urgent în vederea susținerii investițiilor în infrastructurile energetice. Având în vedere durata îndelungată necesară pentru planificarea și apoi execuția acestor proiecte, este important să se realizeze imediat investiții comunitare în această infrastructură pentru a se putea accelera, în special, derularea unor proiecte de importanță deosebită pentru siguranța alimentării cu energie în cadrul Comunității. Această măsură va fi vitală pentru asigurarea siguranței alimentării cu energie a Comunității la prețuri competitive, atunci când economia se va relansa și când va crește cererea de energie la nivel mondial.

(10) Dintre proiectele de infrastructură energetică, este necesar să se selecteze acele proiecte care sunt importante pentru funcționarea pieței interne a energiei, pentru siguranța alimentării cu energie și care contribuie, de asemenea, la redresarea economiei.

(11) În cazul captării și stocării dioxidului de carbon și în special în cazul energiei eoliene offshore, prezentul regulament ar trebui să dezvolte Planul strategic european pentru tehnologiile energetice, prezentat de Comisie la 22 noiembrie 2007, care a invitat la realizarea unui plan strategic comun pentru eforturile privind cercetarea și inovarea în domeniul energiei, în concordanță cu obiectivele politicii energetice a UE, angajându-se totodată în direcția instituirii a șase inițiative industriale europene. Consiliul European din 16 octombrie 2008 a solicitat prin concluziile sale Comisiei să accelereze în mod semnificativ implementarea planului strategic european pentru tehnologiile energetice. Acest program inițiază finanțarea pentru proiecte privind captarea și stocarea carbonului și energia eoliană offshore, fără a aduce atingere instituirii în viitor a celor șase inițiative industriale privind proiectele demonstrative din domeniul energiei, după cum se subliniază în Planul strategic european pentru tehnologiile energetice.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...