Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 595/2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor și a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și accesul la informații privind repararea și întreținerea vehiculelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 și a Directivei 2007/46/CE și de abrogare a Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE și 2005/78/CE (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009R0595

Modificări (...), Referințe (2), Jurisprudență

În vigoare de la 18 iulie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 595/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI
din 18 iunie 2009
privind omologarea de tip a autovehiculelor și a motoarelor cu
privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și
accesul la informații privind repararea și întreținerea vehiculelor
și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 și a Directivei
2007/46/CE și de abrogare a Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE și
2005/78/CE (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Piața internă cuprinde o zonă fără frontiere interne în cadrul căreia trebuie să se asigure libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalului. În acest scop, un sistem comunitar global de omologare de tip pentru autovehicule este în vigoare. Cerințele tehnice pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile ar trebui, prin urmare, armonizate pentru a se evita existența unor cerințe care diferă de la un stat membru la altul și pentru a se asigura un nivel înalt de protecție a mediului.

(2) Prezentul regulament este un regulament nou, separat, referitor la procedura de omologare CE de tip în conformitate cu Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directiva-cadru)(3). Prin urmare, anexele IV, VI și XI la respectiva directivă ar trebui modificate în consecință.

(3) Ca urmare a solicitării Parlamentului European, o nouă abordare de reglementare a fost introdusă în legislația comunitară privind vehiculele. Astfel, prezentul regulament ar trebui să stabilească numai dispoziții de bază referitoare la emisiile provenind de la vehicule, în timp ce specificațiile tehnice ar trebui să fie stabilite prin măsurile de punere în aplicare adoptate în cadrul procedurilor de comitologie.

(4) Al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu, adoptat prin Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002(4) stabilește necesitatea de a diminua poluarea până la niveluri care să reducă efectele dăunătoare asupra sănătății umane, acordând o atenție specială categoriilor sensibile de populație și mediului în ansamblu. Legislația comunitară a stabilit standarde adecvate privind calitatea aerului în vederea protejării sănătății umane și a persoanelor sensibile, în mod special, precum și cu privire la plafoanele naționale de emisii. Ca urmare a Comunicării sale din 4 mai 2001, prin care a fost stabilit programul "Aer curat pentru Europa" (CAFE), Comisia a adoptat o altă Comunicare la 21 septembrie 2005 intitulată "Strategie tematică privind poluarea aerului". Una dintre concluziile strategiei tematice este aceea că, pentru a realiza obiectivele UE privind calitatea aerului, este necesară reducerea suplimentară a emisiilor provenind din sectorul transporturilor (transport aerian, maritim și terestru), de la gospodării și din sectoarele energetic, agricol și industrial. În acest context, sarcina reducerii emisiilor provenind de la vehicule ar trebui abordată în cadrul unei strategii globale. Standardele Euro VI se numără printre măsurile care vizează reducerea emisiilor reale de poluanți atmosferici, precum particulele poluante (PM) și precursorii ozonului, cum ar fi oxizii de azot (NO(x)) și hidrocarburile.

(5) Îndeplinirea obiectivelor UE privind calitatea aerului necesită un efort continuu de a reduce emisiile provenite de la vehicule. În acest scop, ar trebui ca sectorului industrial să-i fie furnizate informații clare cu privire la viitoarele valori limită de emisii și ar trebui să i se acorde o perioadă de timp adecvată pentru atingerea acestora și realizarea progreselor tehnice necesare.

(6) Pentru a îmbunătăți calitatea aerului și a respecta valorile limită privind poluarea și plafoanele naționale de emisii, este necesară, în special, o reducere a emisiilor de NO(x) ce provin de la vehiculele grele. Stabilirea timpurie de valori limită pentru emisiile de NO(x) ar oferi producătorilor de vehicule siguranța planificării pe termen lung la nivelul Uniunii Europene.

(7) Este important ca, la stabilirea standardelor de emisii, să se ia în considerare implicațiile pentru competitivitatea piețelor și a producătorilor, costurile directe și indirecte pentru operatorii economici și creșterea beneficiilor prin stimularea inovațiilor, îmbunătățirea calității aerului, reducerea costurilor pentru sănătate și creșterea speranței de viață.

(8) Pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne, în special în ceea ce privește libera circulație a mărfurilor, libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii, este necesar un acces nelimitat la informațiile referitoare la repararea vehiculelor, prin intermediul unui format standardizat care să poată fi folosit pentru a obține informații tehnice, precum și o concurență corectă pe piața serviciilor de reparare a vehiculelor și a serviciilor de informare cu privire la întreținerea acestora. O bună parte a acestor informații are legătură cu sistemele de diagnosticare la bord (OBD) și cu interacțiunea acestora cu alte sisteme ale vehiculelor. Este necesar să se stabilească specificații tehnice care să fie respectate de producători în privința furnizării de informații pe site-urile de Internet ale acestora, precum și măsuri specifice prin care să se asigure accesul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) în condiții rezonabile.

(9) Până la 7 august 2013, Comisia ar trebui să revizuiască funcționarea sistemului de acces nerestricționat la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, pentru a stabili dacă este necesară consolidarea tuturor dispozițiilor care reglementează accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor într-o legislație-cadru revizuită privind omologarea de tip. În cazul în care dispozițiile care reglementează accesul la aceste informații sunt consolidate astfel, dispozițiile corespunzătoare din prezentul regulament ar trebui abrogate, atât timp cât se mențin drepturile existente de acces la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor.

(10) Comisia ar trebui să încurajeze dezvoltarea unui format standard internațional pentru accesul nelimitat și standardizat la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, de exemplu prin intermediul Comitetului European pentru Standardizare (CEN).

(11) Este esențial să se stabilească un standard european comun pentru formatul informațiilor privind OBD ale vehiculelor și al informațiilor referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor. Până la momentul adoptării standardului respectiv, informațiile privind OBD ale vehiculelor și informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor pentru vehiculele utilitare grele ar trebui prezentate într-un mod ușor accesibil și într-un format care să garanteze un acces nediscriminatoriu. Informațiile ar trebui să fie publicate pe site-urile de Internet ale producătorilor sau, dacă acest lucru nu este realizabil ținând seama de natura informațiilor, într-un alt format adecvat.

(12) Comisia ar trebui să evalueze constant situația emisiilor care nu sunt reglementate în prezent și care survin drept consecință a utilizării pe scară mai largă a noilor compoziții ale carburanților, a tehnologiilor pentru motoare și a sistemelor de control a emisiilor. Dacă este cazul, Comisia ar trebui să înainteze o propunere Parlamentului European și Consiliului în vederea reglementării acestor emisii.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...