Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 43/2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009L0043

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 10 iunie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2009/43/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 6 mai 2009
de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din
domeniul apărării în interiorul Comunității
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Tratatul prevede crearea unei piețe interne, inclusiv eliminarea obstacolelor existente între statele membre în calea liberei circulații a mărfurilor și a serviciilor și instituirea unui sistem care să împiedice denaturarea concurenței în interiorul pieței interne.

(2) Dispozițiile tratatului referitoare la piața internă se aplică tuturor mărfurilor și serviciilor furnizate contra cost, inclusiv produselor din domeniul apărării, dar nu împiedică statele membre ca, în anumite condiții, să ia alte măsuri în anumite cazuri, atunci când consideră că acest lucru este necesar pentru protecția intereselor lor esențiale în materie de securitate.

(3) Actele cu putere de lege și actele și măsurile administrative din statele membre cu privire la transferul de produse din domeniul apărării în interiorul Comunității conțin disparități care pot împiedica circulația acestor produse și pot denatura concurența în interiorul pieței interne, reprezentând astfel un obstacol în calea inovării, cooperării industriale și competitivității industriei de apărare în Uniunea Europeană.

(4) Printre obiectivele urmărite de actele cu putere de lege și actele administrative din statele membre se numără garantarea drepturilor omului, a păcii, a securității și a stabilității prin intermediul unor sisteme de control stricte și de restricționare a exportului și proliferării de produse din domeniul apărării către țări terțe și către alte state membre.

(5) Astfel de restricții privind circulația produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității nu pot fi eliminate cu titlu general, prin aplicarea directă a principiilor liberei circulații a mărfurilor și serviciilor, prevăzute în tratat, deoarece acestea pot fi justificate de la caz la caz în conformitate cu articolele 30 sau 296 din tratat, care continuă să fie aplicabile de statele membre, în cazul în care condițiile acestora sunt îndeplinite.

(6) Prin urmare, este necesar să se armonizeze actele cu putere de lege și actele administrative în domeniu ale statelor membre în așa fel încât să se simplifice transferul intracomunitar de produse din domeniul apărării pentru a se asigura funcționarea adecvată a pieței interne. Prezenta directivă vizează anumite norme și proceduri doar în măsura în care acestea se referă la produse din domeniul apărării și, prin urmare, nu afectează politicile statelor membre privind transferul de produse din domeniul apărării.

(7) Armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative în domeniu ale statelor membre nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor și angajamentelor internaționale ale statelor membre și nici libertății lor de decizie în ceea ce privește politica lor privind exportul de produse din domeniul apărării.

(8) Statele membre ar trebui să aibă în continuare dreptul de a desfășura și de a dezvolta mecanisme de cooperare interguvernamentală, respectând în același timp dispozițiile prezentei directive.

(9) Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice produselor din domeniul apărării care doar tranzitează teritoriul Comunității, și anume produselor care nu au primit altă destinație vamală decât regimul de tranzit extern sau care au fost plasate într-o zonă liberă sau într-un antrepozit liber unde produsele respective nu trebuie înscrise într-o evidență contabilă operativă aprobată.

(10) Prezenta directivă ar trebui să vizeze toate produsele din domeniul apărării care corespund celor enumerate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare(3), inclusiv componentele și tehnologiile aferente acestora.

(11) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere punerii în aplicare a Acțiunii comune 97/817/PESC din 28 noiembrie 1997, adoptată de Consiliu pe baza articolului J.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, referitoare la minele terestre antipersonal(4), și nu ar trebui să aducă atingere ratificării și punerii în aplicare de către statele membre a Convenției privind munițiile cu submuniție, semnată la Oslo la 3 decembrie 2008.

(12) Obiectivele de garantare a drepturilor omului, a păcii, a securității și a stabilității, urmărite în general de actele cu putere de lege și actele administrative din statele membre care limitează transferul de produse din domeniul apărării impun ca transferul acestor produse în interiorul Comunității să fie în continuare supus autorizării din partea statelor membre de origine și asigurării unor garanții din partea statelor membre destinatare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...