Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (Reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009L0045

Modificări (...)

În vigoare de la 25 iunie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2009/45/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 6 mai 2009
privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri
(Reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 98/18/CE a Consiliului din 17 martie 1998 privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri(3) a fost modificată în mod substanțial și în repetate rânduri(4). Din motive de claritate, ar trebui, cu ocazia unor noi modificări, să se procedeze la reformarea respectivei directive.

(2) În cadrul politicii comune privind transporturile, este necesar să se adopte măsuri pentru a spori siguranța în transportul maritim.

(3) Comunitatea este foarte preocupată de accidentele navale în care au fost implicate nave de pasageri și care au dus la masive pierderi de vieți omenești. Persoanele care utilizează nave de pasageri și ambarcațiuni de mare viteză în Comunitate au dreptul să pretindă și să se bazeze pe un nivel corespunzător de siguranță la bord.

(4) Echipamentul de lucru și echipamentul de protecție individuală a lucrătorilor nu fac obiectul prezentei directive, deoarece la utilizarea acestor echipamente pe navele de pasageri angajate în curse interne se aplică dispozițiile Directivei 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind aplicarea măsurilor prin care să se promoveze îmbunătățirea securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă(5), precum și dispozițiile diferitelor directive în materie.

(5) Prestarea unor servicii de transport maritim pentru pasageri între statele membre a fost deja liberalizată prin Regulamentul (CEE) nr. 4055/86 al Consiliului din 22 decembrie 1986 de aplicare a principiului libertății de a presta servicii în tranporturile maritime între state membre și între state membre și țări terțe(6). Aplicarea principiului libertății de a presta servicii de transport maritim între statele membre (cabotaj maritim) a fost prevăzută prin Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului(7).

(6) Pentru a atinge un nivel de siguranță ridicat și pentru a elimina barierele în calea comerțului, este necesar să se stabilească standarde de siguranță armonizate la nivel corespunzător pentru navele de pasageri și ambarcațiunile care prestează servicii interne. Standardele pentru navele care efectuează curse internaționale sunt elaborate în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI). Pentru a alinia standardele aplicabile curselor internaționale la standardele din prezenta directivă ar trebui să fie disponibile proceduri de cerere de intervenție a OMI.

(7) Având în vedere în special dimensiunea transportului maritim de persoane pentru piața internă, acțiunea la nivel comunitar este singura posibilitate de a se stabili un nivel comun de siguranță pentru navele din Comunitate.

(8) Având în vedere principiul proporționalității, o directivă reprezintă instrumentul juridic corespunzător în măsura în care asigură cadrul pentru aplicarea uniformă și obligatorie a standardelor de siguranță de către statele membre dar, în același timp, lasă fiecărui stat membru dreptul de a decide mijloace de punere în aplicare cât mai conforme cu sistemul său intern.

(9) Pentru a crește siguranța și a evita denaturarea concurenței, cerințele de siguranță comune trebuie să se aplice navelor de pasageri și ambarcațiunilor de mare viteză pentru pasageri angajate în curse interne în Comunitate, indiferent de pavilionul sub care navighează. Cu toate acestea, este necesar să se excludă anumite categorii de nave pentru care normele din prezenta directivă sunt neadecvate din punct de vedere tehnic sau neviabile din punct de vedere economic.

(10) Navele de pasageri ar trebui împărțite în clase diferite în funcție de zonele maritime și de condițiile suprafețelor maritime în care funcționează. Ambarcațiunile de mare viteză pentru pasageri trebuie clasificate în conformitate cu dispozițiile Codului ambarcațiunilor de mare viteză stabilit de OMI.

(11) Cadrul principal de referință pentru standardele de siguranță ar trebui să fie Convenția internațională din 1974 privind siguranța vieții pe mare (Convenția SOLAS din 1974), cu modificările ulterioare, care cuprinde standarde agreate la nivel internațional pentru navele de pasageri și ambarcațiunile de mare viteză pentru pasageri angajate în curse internaționale, precum și rezoluțiile corespunzătoare adoptate de OMI și alte măsuri care completează și interpretează acea convenție.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...