Comisia Comunităților Europene

Recomandarea nr. 524/2009 privind măsurile pentru îmbunătățirea funcționării pieței unice (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009H0524

Modificări (...)

În vigoare de la 07 iulie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

RECOMANDAREA COMISIEI
din 29 iunie 2009
privind măsurile pentru îmbunătățirea funcționării pieței unice
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2009/524/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 211,

întrucât:

(1) Buna funcționare a pieței unice este esențială pentru crearea de locuri de muncă și creștere economică, precum și pentru promovarea stabilității economice. Cu cât piața unică este mai eficientă, cu atât ea va îmbunătăți mediul de afaceri, încurajând astfel firmele să investească și să creeze locuri de muncă, și cu atât va spori încrederea consumatorilor și cererea. Buna funcționare a pieței unice este, așadar, un element esențial în contextul recesiunii economice pentru a facilita redresarea economiei europene.

(2) Pentru buna funcționare a pieței unice, este esențial ca transpunerea, aplicarea, garantarea respectării și monitorizarea să se realizeze corect, iar armonizarea normelor comunitare care influențează funcționarea pieței unice (denumite în continuare "normele privind piața unică") să fie satisfăcătoare.

(3) În urma consultării și a analizei efectuate pentru a pregăti Comunicarea Comisiei "O piață unică pentru Europa secolului XXI" (1) (denumită în continuare "revizuirea pieței unice") au fost identificate o serie de deficiențe care indică faptul că piața unică încă nu funcționează atât de eficient cum ar trebui. În multe domenii și sectoare mai trebuie întreprinse acțiuni. De multe ori, cetățenii și întreprinderile nu pot profita de numeroasele oportunități ale pieței unice, deoarece normele nu sunt aplicate și respectarea lor nu este garantată în mod corespunzător.

(4) În consecință, în revizuirea pieței unice, Comisia a sugerat un set de măsuri concrete pentru a asigura că cetățenii și întreprinderile continuă să beneficieze de avantajele economice create de piața unică(2).

(5) Măsurile luate de statele membre, precum și cele luate de Comisie ar trebui să se completeze reciproc. O abordare coordonată și bazată pe cooperare - în cadrul unui parteneriat între Comisie și statele membre -, având obiectivul comun de îmbunătățire a transpunerii, aplicării și garantării respectării normelor privind piața unică, este vitală pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a pieței unice. În contextul prezentei recomandări, abordarea pe bază de parteneriat depășește cooperarea deja stabilită într-o serie de domenii ale politicii privind piața unică. Aceasta impune stabilirea și menținerea cooperării mai strânse în interiorul statelor membre și între acestea, precum și cu Comisia, în toate domeniile relevante pentru piața unică. De asemenea, această abordare implică asumarea de către statele membre a unei responsabilități comune și, prin urmare, a unui rol mai proactiv în gestionarea pieței unice.

(6) Revizuirea pieței unice și, în special, discuțiile ulterioare cu statele membre au identificat unele domenii ca fiind esențiale pentru realizarea bunei funcționări a pieței unice, și anume: asigurarea coordonării în ceea ce privește aspectele legate de piața unică; îmbunătățirea cooperării în interiorul statelor membre și între acestea, precum și cu Comisia; îmbunătățirea transpunerii normelor privind piața unică; monitorizarea piețelor și a sectoarelor cu scopul de a identifica posibile disfuncționalități ale pieței; îmbunătățirea aplicării normelor privind piața unică; consolidarea garantării respectării normelor privind piața unică și promovarea rezolvării problemelor; promovarea evaluării periodice a legislației naționale și informarea cetățenilor și a întreprinderilor cu privire la drepturile lor în cadrul pieței unice.

(7) Prezenta recomandare se inspiră din soluții deja introduse în unele state membre și care s-au dovedit funcționale în practică în aceste state. Fiecare stat membru își alege metodele cele mai adecvate pentru a asigura punerea în aplicare a prezentei recomandări, având în vedere practicile cele mai eficace în contextul statului membru respectiv, deoarece este posibil ca procedurile și practicile care sunt eficace într-un stat membru să nu fie la fel de eficace în alt stat membru.

(8) Cercetările arată că statele membre trebuie să îmbunătățească procesul de coordonare la nivel intern în ceea ce privește aspectele legate de piața unică, deoarece competențele sunt în prezent împărțite între diferite autorități naționale(3). Deoarece aplicarea normelor privind piața unică poate implica o serie largă de autorități naționale, regionale și locale în fiecare stat membru, cooperarea eficientă dintre acestea trebuie consolidată. Prin urmare, statele membre ar trebui să asigure și să consolideze o funcție de coordonare a pieței unice în cadrul administrațiilor lor naționale, care poate varia în funcție de tradițiile și structurile administrative naționale specifice. Autoritățile responsabile de această funcție ar trebui să dețină responsabilitatea generală de a planifica, supraveghea și evalua punerea în aplicare a prezentei recomandări.

(9) Cooperarea transfrontalieră strânsă dintre autoritățile competente ale statelor membre în materie de aspecte legate de piața unică permite sporirea încrederii reciproce și are o importanță vitală pentru aplicarea corectă a normelor privind piața unică. Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a asigura funcționarea rețelelor sau a sistemelor de informare electronice transfrontaliere create de Comisie [de exemplu, sistemul de informare al pieței interne (IMI), RAPEX(4), SARAF(5) sau rețeaua dedicată cooperării în materie de protecție a consumatorului], prin instituirea unor măsuri corespunzătoare, inclusiv alocarea de resurse.

(10) Tablourile de bord ale pieței interne au arătat că transpunerea directivelor privind piața unică mai necesită încă îmbunătățiri în termeni de respectare a termenelor și calitate. Deși Recomandarea Comisiei din 12 iulie 2004 privind transpunerea în legislația națională a directivelor care privesc piața internă(6) (denumită în continuare "recomandarea din 2004 a Comisiei") a fost aplicată la scară largă și deși acest lucru a determinat îmbunătățirea semnificativă a nivelului de transpunere, unele părți din recomandarea respectivă încă trebuie aplicate cu mai mare eficacitate. Prezenta recomandare menționează ca fiind încă necesare și elaborează în continuare acțiunile indicate prin recomandarea din 2004 a Comisiei, care rămâne un reper pentru administrațiile statelor membre responsabile cu transpunerea. Prezenta recomandare se bazează, de asemenea, pe Comunicările Comisiei "Către o Europă a rezultatelor - Aplicarea legislației comunitare" (7) și "Reexaminarea procesului Lamfalussy Consolidarea convergenței practicilor de supraveghere prudențială" (8).

(11) Monitorizarea pieței este necesară pentru a identifica sectoarele în care piețele nu funcționează în mod corespunzător pentru consumatori și întreprinderi, precum și pentru a concentra politicile privind piața unică în domeniile respective. Prin urmare, aceasta ar trebui să devină un element integrant al conceperii și monitorizării politicilor privind piața unică (de exemplu, prin intermediul tabloului de bord al piețelor de consum). Cooperarea dintre Comisie și autoritățile statelor membre în ceea ce privește activitățile în materie de monitorizare a pieței și colectare de date va îmbunătăți calitatea datelor și a analizei utilizate la nivel național și comunitar și va ajuta la realizarea unui consens în ceea ce privește aspectele pieței unice. Statele membre sunt încurajate să participe la exerciții de monitorizare a pieței desfășurate de Comisie și să desfășoare exerciții similare, adaptate la nevoile naționale specifice, la nivel național.

(12) Diverse studii naționale au subliniat importanța formării în sprijinirea funcționarilor, inclusiv a judecătorilor, de la nivelul național, regional și local al administrației, în procesul de transpunere și aplicare corecte, precum și de garantare a respectării normelor privind piața unică. În acest context, este important să se garanteze că aceste norme, precum și impactul asupra competitivității externe a Comunității, în general, sunt întotdeauna luate în considerare la elaborarea legislației naționale. Importanța formării a fost confirmată, de asemenea, de un studiu și de o rezoluție recente privind rolul judecătorilor naționali emise de Parlamentul European și de rezoluția din 2005 a acestuia privind legislația în domeniul concurenței(9), precum și de o rezoluție recentă a Consiliului(10). Funcționarii ar trebui să beneficieze de îndrumare și în ceea ce privește dreptul comunitar, în general, și normele privind piața unică, în special.

(13) Garantarea cu eficacitate a respectării normelor privind piața unică și măsurile adecvate pentru soluționarea problemelor întâmpinate de cetățeni și întreprinderi au o importanță majoră în a ajuta cetățenii și întreprinderile să beneficieze de libertățile garantate prin tratat. Pe baza cooperării deja realizate în domeniul rezolvării problemelor, în special prin SOLVIT(11), statele membre, cu sprijinul Comisiei, ar trebui să dezvolte capacitatea mecanismelor de soluționare a problemelor - fie în instanțele judecătorești naționale, fie prin mecanisme extrajudiciare - pentru a asigura o redresare eficace. Este important să se abordeze circumstanțele care au dat naștere diverselor probleme întâmpinate.

(14) Monitorizarea și evaluarea cu regularitate a legislației naționale sunt importante, deoarece permit verificarea gradului de eficacitate a aplicării în practică a normelor privind piața unică și identificarea dispozițiilor care ar putea împiedica cetățenii și întreprinderile să beneficieze în totalitate de avantajele acestor norme. Asemenea exerciții ar trebui desfășurate mai sistematic în toate statele membre.

(15) Recentele sondaje Eurobarometru(12) și solicitări adresate serviciilor Comisiei de informare și de soluționare a problemelor indică necesitatea furnizării mai multor informații cetățenilor și întreprinderilor cu privire la drepturile lor în cadrul pieței unice, pentru ca aceștia să își poată exercita aceste drepturi în practică. De asemenea, ar trebui să existe posibilitatea ca cetățenii și întreprinderile să obțină sprijin atunci când își exercită aceste drepturi. În acest scop, statele membre, cu sprijinul Comisiei și, atunci când este cazul, în colaborare cu părțile interesate, ar trebui să asigure furnizarea de informați practice și consultanță despre aspectele ce privesc cetățenii și întreprinderile care doresc să trăiască, să studieze, să muncească, să înființeze societăți sau să furnizeze bunuri ori servicii într-un alt stat membru.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...