Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 48/2009 privind siguranța jucăriilor (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009L0048

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 30 iunie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2009/48/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 18 iunie 2009
privind siguranța jucăriilor
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 88/378/CEE a Consiliului din 3 mai 1988 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la siguranța jucăriilor(3) a fost adoptată în contextul realizării pieței interne în scopul armonizării nivelurilor de siguranță a jucăriilor din statele membre și înlăturării barierelor din calea comerțului cu jucării între statele membre.

(2) Directiva 88/378/CEE se bazează pe principiile noii abordări, stabilite prin Rezoluția Consiliului din 7 mai 1985 privind o nouă abordare a armonizării tehnice și a standardelor(4). Prin urmare, directiva stabilește cerințele esențiale de siguranță cu privire la jucării, inclusiv cerințele specifice de siguranță privind proprietățile fizice și mecanice, inflamabilitatea, proprietățile chimice, proprietățile electrice, igiena și radioactivitatea. Detaliile tehnice sunt adoptate de către Comitetul European pentru Standardizare (CEN) și Comitetul european de standardizare electrotehnică (Cenelec), în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale(5). Conformitatea cu standardele armonizate astfel stabilite, al căror număr de referință este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, oferă prezumția de conformitate cu cerințele Directivei 88/378/CEE. Experiența a demonstrat faptul că aceste principii de bază funcționează bine în sectorul jucăriilor și ar trebui menținute.

(3) Cu toate acestea, progresul tehnologic de pe piața jucăriilor a ridicat anumite probleme referitor la siguranța jucăriilor și a dat naștere unor preocupări tot mai accentuate ale consumatorilor. Pentru a lua în considerare progresul tehnologic și pentru a clarifica cadrul de reglementare aplicabil comercializării de jucării, anumite aspecte ale Directivei 88/378/CEE ar trebui să fie revizuite și consolidate, iar, în scopul clarității, directiva respectivă ar trebui să fie înlocuită de prezenta directivă.

(4) Jucăriile sunt reglementate, de asemenea, prin Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor(6), care se aplică în mod complementar legislației sectoriale specifice.

(5) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor(7) stabilește dispoziții orizontale privind acreditarea organismelor de evaluare a conformității, marcajul CE și cadrul de supraveghere a pieței comunitare și controlarea produselor care intră pe piața comunitară care se aplică, de asemenea, în sectorul jucăriilor.

(6) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor(8) stabilește principii comune și dispoziții de referință pentru legislația bazată pe principiile noii abordări. Pentru a asigura coerența cu legislația sectorială privind alte produse, este adecvată alinierea anumitor dispoziții ale prezentei directive la dispozițiile deciziei menționate anterior, în măsura în care particularitățile sectoriale nu necesită soluții diferite. Prin urmare, anumite definiții, obligațiile generale pentru operatorii economici, prezumția de conformitate, obiecția formală contra standardelor armonizate, normele privind marcajul CE, cerințele privind organismele de evaluare a conformității și procedurile de notificare, precum și dispozițiile privind procedurile de urmat în cazul produselor care prezintă un risc, ar trebui să fie aliniate la decizia respectivă.

(7) Pentru a facilita aplicarea prezentei directive de către producători și de către autoritățile naționale, domeniul de aplicare a prezentei directive ar trebui să fie clarificat prin completarea listei de produse care nu sunt incluse în domeniul său de aplicare, în special referitor la anumite produse noi, precum jocurile video și echipamentele periferice.

(8) Este adecvată furnizarea unor anumite definiții noi specifice sectorului jucăriilor pentru a facilita înțelegerea și aplicarea uniformă a prezentei directive.

(9) Jucăriile care sunt introduse pe piața comunitară ar trebui să fie conforme cu legislația comunitară relevantă, iar operatorii economici ar trebui să fie răspunzători pentru conformitatea jucăriilor, în funcție de rolul lor respectiv în lanțul de distribuție astfel încât să asigure un nivel ridicat de protecție a intereselor publice, cum ar fi sănătatea, siguranța și protecția consumatorilor și a mediului, și să garanteze o concurență loială pe piața comunitară.

(10) Toți operatorii economici ar trebui să acționeze în mod responsabil și în deplină conformitate cu cerințele legale aplicabile atunci când introduc sau pun la dispoziție jucării pe piață.

(11) Toți operatorii economici care intervin în lanțul de aprovizionare și de distribuție ar trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că în condițiile unei utilizări normale și previzibile în mod rezonabil, jucăriile introduse pe piață nu au efecte periculoase pentru siguranța și sănătatea copiilor și că pun la dispoziție pe piață numai jucării care sunt conforme cu legislația comunitară relevantă. Prezenta directivă prevede o distribuire clară și proporțională a obligațiilor care corespund rolului fiecărui operator în procesul de aprovizionare și de distribuție.

(12) Deoarece anumite sarcini pot fi îndeplinite numai de producător, este necesar să se facă distincția clară între producător și operatorii din avalul lanțului de distribuție. De asemenea, este necesar să se facă distincția clară între importator și distribuitor, deoarece importatorul introduce jucării din țări terțe pe piața comunitară. Importatorul trebuie așadar să asigure faptul că jucăriile respective respectă cerințele comunitare aplicabile.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...