Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind scutirile de taxe aplicabile la introducerea definitivă de bunuri personale ale persoanelor fizice provenind dintr-un stat membru (versiune codificată)
Număr celex: 32009L0055

Modificări (...)

În vigoare de la 10 iunie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2009/55/CE A CONSILIULUI
din 25 mai 2009
privind scutirile de taxe aplicabile la introducerea definitivă de
bunuri personale ale persoanelor fizice provenind dintr-un stat membru
(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 93,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

întrucât:

(1) Directiva 83/183/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 privind scutirile de taxe aplicabile importurilor permanente de proprietăți ale persoanelor fizice dintr-un stat membru(3) a fost modificată în mod substanțial și în repetate rânduri(4). Pentru motive motive de claritate și de raționalizare, respectiva directivă ar trebui să fie codificată.

(2) Pentru a conștientiza populația statelor membre cu privire la activitățile Comunității, ar trebui să fie menținute măsurile deja adoptate în beneficiul persoanelor fizice, pentru a asigura în cadrul Comunității condițiile pieței interne.

(3) Obstacolele fiscale în calea introducerii într-un stat membru de către persoanele fizice a unor bunuri personale care se găsesc într-un alt stat membru sunt de natură să împiedice, în special, libera circulație a persoanelor în cadrul Comunității. Prin urmare, se impune eliminarea acestor obstacole cât mai rapid prin introducerea unor scutiri de taxe.

(4) Respectivele scutiri de taxe se pot aplica numai la introducerea de bunuri care nu prezintă nici un caracter comercial sau speculativ și, prin urmare, ar trebui să fie stabilite limitele și condițiile pentru aplicarea acestor scutiri.

(5) Ca urmare a adoptării unor dispoziții de armonizare în domeniul accizelor și al taxei pe valoarea adăugată, normele referitoare la scutirile de taxe și francize la import au devenit, în aceste domenii, caduce.

(6) Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în dreptul național a directivelor menționate în anexa I partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

(1) Avizul din 16 decembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2) Avizul din 17 septembrie 2008 (JO C 77, 31.3.2009, p. 148).

(3) JO L 105, 23.4.1983, p. 64.

(4) A se vedea anexa I partea A.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...