Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind respectarea obligațiilor statelor de pavilion (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009L0021

Modificări (...)

În vigoare de la 28 mai 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2009/21/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 23 aprilie 2009
privind respectarea obligațiilor statelor de pavilion
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(3),

întrucât:

(1) Siguranța transporturilor maritime ale Comunității și a cetățenilor care le folosesc și protecția mediului ar trebui asigurate în permanență.

(2) În ceea ce privește transportul maritim internațional, a fost instituit un cadru amplu care îmbunătățește siguranța maritimă și protecția mediului împotriva poluării de către nave prin adoptarea mai multor convenții al căror depozitar este Organizația Maritimă Internațională ("OMI").

(3) În conformitate cu dispozițiile Convenției Organizației Națiunilor Unite din 1982 privind dreptul mării (UNCLOS) și ale convențiilor al căror depozitar este OMI (denumite în continuare "convențiile OMI"), statele care sunt părți la aceste instrumente au obligația de a adopta actele cu putere de lege și actele administrative și de a lua toate celelalte măsuri necesare pentru ca aceste instrumente să producă efecte depline astfel încât să se asigure că, din punctul de vedere al siguranței vieții pe mare și al protecției mediului marin, o navă este aptă pentru asigurarea serviciului pentru care este destinată și că echipajul acesteia este format din personal navigant competent.

(4) Este necesar să se țină seama, în mod corespunzător, de Convenția privind munca în domeniul maritim, adoptată în 2006 de Organizația Internațională a Muncii (OIM), care se referă, de asemenea, la obligațiile conexe ale statelor de pavilion.

(5) La 9 octombrie 2008, statele membre au adoptat o declarație în care au recunoscut în unanimitate importanța aplicării convențiilor internaționale privind obligațiile statelor de pavilion în scopul de a îmbunătăți siguranța maritimă și de a contribui la prevenirea poluării cauzate de nave.

(6) Punerea în aplicare a procedurilor recomandate de către OMI în MSC/Circ.1140/MEPC/Circ.424 din 20 decembrie 2004 privind transferul navelor între state ar trebui să consolideze eficacitatea dispozițiilor privind schimbarea pavilionului din convențiile OMI și din legislația comunitară în domeniul siguranței maritime și ar trebui să mărească transparența în relațiile dintre statele de pavilion, în interesul siguranței maritime.

(7) Disponibilitatea informațiilor referitoare la navele care arborează pavilionul unui stat membru, precum și cele referitoare la navele radiate din registrul unui stat membru ar trebui să îmbunătățească transparența performanțelor unei flote de înaltă calitate și să contribuie la o monitorizare mai bună a obligațiilor statelor de pavilion și la asigurarea unor condiții de egalitate pentru administrații.

(8) Pentru a ajuta statele membre să-și îmbunătățească în continuare performanțele în calitate de state de pavilion, acestea ar trebui să își auditeze periodic administrațiile.

(9) Certificarea calității procedurilor administrative în conformitate cu standardele stabilite de Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO) sau cu alte standarde echivalente ar trebui să asigure, de asemenea, condiții de egalitate între administrațiile maritime.

(10) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei(4).

(11) Deoarece obiectivele prezentei directive, și anume instituirea și punerea în aplicare a măsurilor adecvate în domeniul politicii de transport maritim, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, având în vedere amploarea și efectele acesteia, pot fi realizate mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...