Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 47/2009 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele reduse ale taxei pe valoarea adăugată
Număr celex: 32009L0047

Modificări (...)

În vigoare de la 01 iunie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 93,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

(1) Avizul din 19 februarie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

(2) Avizul din 25 februarie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată autorizează statele membre să aplice una sau două cote reduse care nu pot fi mai mici de 5% și care se aplică numai unei liste restrictive de livrări de bunuri și prestări de servicii.

(2) În comunicarea privind cotele de TVA altele decât cotele standard de TVA, pe care Comisia a prezentat-o Parlamentului European și Consiliului în 2007, s-a ajuns la concluzia că aplicarea unor cote reduse de TVA serviciilor furnizate pe plan local nu ridică reale probleme pentru buna funcționare a pieței interne și poate avea, în anumite condiții, efecte pozitive în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și lupta împotriva economiei informale. Prin urmare, este oportun să se ofere statelor membre posibilitatea de a aplica cote reduse de TVA serviciilor cu utilizare intensivă a forței de muncă, care fac obiectul unor dispoziții temporare aplicabile până la sfârșitul anului 2010, precum și serviciilor de restaurant și de catering.

(3) În ceea ce privește furnizarea băuturilor alcoolice și/sau nealcoolice în cadrul serviciilor de restaurant și de catering, poate fi justificată aplicarea unui tratament diferit respectivelor băuturi în raport cu tratamentul aplicat în cadrul furnizării produselor alimentare; se impune precizarea expresă a faptului că un stat membru poate să includă sau să excludă furnizarea băuturilor alcoolice și/sau nealcoolice atunci când aplică o cotă redusă furnizării de servicii de restaurant și de catering menționate în anexa III la Directiva 2006/112/CE.

(4) De asemenea, Directiva 2006/112/CE ar trebui să fie modificată pentru a permite aplicarea cotelor reduse, respectiv a unei scutiri, într-un număr limitat de situații specifice, din motive sociale sau de sănătate, precum și pentru a clarifica și actualiza, în funcție de progresele tehnice, trimiterea la cărți din anexa III la aceasta.

(5) Conținutul anumitor dispoziții din Directiva 2006/112/CE referitoare la derogările existente și, prin urmare, lista de la anexa IV va fi acoperit de lista livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii cărora li se poate aplica o cotă redusă în temeiul prezentei directive. Din rațiuni de claritate, respectivele dispoziții și anexa IV la Directiva 2006/112/CE ar trebui să fie eliminate.

(6) În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare(3), statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele și în interesul Comunității, propriile tabele de corespondență care să ilustreze, pe cât posibil, corelația dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere și să le facă publice.

(4) JO C 321, 31.12.2003, p. 1.

(7) Prin urmare, Directiva 2006/112/CE ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...