Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009L0038

Modificări (...), Reviste (1)

În vigoare de la 16 mai 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2009/38/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 6 mai 2009
privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei
proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în
întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune
comunitară (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 137,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 94/45/CE a Consiliului din 22 septembrie 1994 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară(3) urmează să facă obiectul mai multor modificări substanțiale. Din motive de claritate, este necesară reformarea directivei menționate.

(2) În conformitate cu articolul 15 din Directiva 94/45/CE, Comisia a reexaminat, în consultare cu statele membre și cu partenerii sociali la nivel european, modalitățile de aplicare a directivei menționate și a examinat, în special, dacă pragurile efectivelor sunt adecvate, pentru a propune, dacă este cazul, modificările necesare.

(3) În urma consultărilor purtate cu statele membre și cu partenerii sociali la nivel european, Comisia a prezentat la 4 aprilie 2000 Parlamentului European și Consiliului un raport privind stadiul de aplicare a Directivei 94/45/CE.

(4) În conformitate cu articolul 138 alineatul (2) din tratat, Comisia a consultat partenerii sociali la nivel comunitar privind posibila orientare a unei acțiuni comunitare în acest domeniu.

(5) În urma consultării respective, Comisia a considerat că o acțiune comunitară ar fi de dorit și a consultat, din nou, partenerii sociali la nivel comunitar cu privire la conținutul propunerii prevăzute, în conformitate cu articolul 138 alineatul (3) din tratat.

(6) La încheierea acestei a doua etape a consultării, partenerii sociali nu au informat Comisia cu privire la intenția lor comună de a lansa procesul care ar putea duce la încheierea unui acord, astfel cum se prevede la articolul 138 alineatul (4) din tratat.

(7) Este necesară modernizarea legislației comunitare în materie de informare și consultare a lucrătorilor la nivel transnațional, cu scopul de a asigura respectarea efectivă a drepturilor la informare și consultare a lucrătorilor la nivel transnațional, de a crește procentul comitetelor europene de întreprindere înființate, permițând în același timp funcționarea în continuare a acordurilor în vigoare, de a soluționa problemele întâmpinate în aplicarea practică a Directivei 94/45/CE și de a remedia insecuritatea juridică cauzată de anumite dispoziții din directiva menționată sau de lipsa anumitor dispoziții, precum și de a asigura o mai bună corelație între instrumentele legislative comunitare în materie de informare și consultare a lucrătorilor.

(8) În conformitate cu articolul 136 din tratat, Comunitatea și statele membre au ca obiectiv promovarea dialogului social.

(9) Prezenta directivă se înscrie în cadrul comunitar care vizează susținerea și completarea acțiunilor statelor membre în domeniul informării și consultării lucrătorilor. Cadrul respectiv ar trebui să reducă la minimum sarcinile impuse întreprinderilor sau unităților, asigurând în același timp exercitarea efectivă a drepturilor acordate.

(10) Funcționarea pieței interne presupune un proces de concentrare de întreprinderi, de fuziuni transfrontaliere, de preluări și asocieri în participațiune și, în consecință, o transnaționalizare a întreprinderilor și grupurilor de întreprinderi. Pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase a activităților economice, trebuie ca întreprinderile și grupurile de întreprinderi care operează în mai multe state membre să informeze și să consulte reprezentanții lucrătorilor afectați de deciziile lor.

(11) Procedurile pentru informarea și consultarea lucrătorilor, prevăzute în legislația sau practica statelor membre, nu sunt întotdeauna adaptate la structura transnațională a entității care ia deciziile care îi afectează pe acești lucrători. Această situație poate determina un tratament inegal al lucrătorilor afectați de deciziile din cadrul aceleiași întreprinderi sau al aceluiași grup de întreprinderi.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...