Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1206/2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială
Număr celex: 32001R1206

Modificări (...), Referințe (1), Jurisprudență

În vigoare de la 27 iunie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1206/2001 AL CONSILIULUI
din 28 mai 2001
privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul
obținerii de probe în materie civilă sau comercială

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 61 litera (c) și articolul 67 alineatul (1),

având în vedere inițiativa Republicii Federale Germania(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

întrucât:

(1) Uniunea Europeană și-a stabilit obiectivul de a menține și de a extinde Uniunea Europeană ca pe un spațiu de libertate, securitate și justiție în care este asigurată libera circulație a persoanelor. Pentru înființarea treptată a unui asemenea spațiu, Comunitatea adoptă, printre altele, măsuri în domeniul cooperării judiciare în materie civilă necesare pentru buna funcționare a pieței interne.

(2) Buna funcționare a pieței interne necesită ameliorarea, în special, simplificarea și accelerarea cooperării între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe.

(3) Consiliul European întrunit la Tampere la 15 și 16 octombrie 1999 a reafirmat necesitatea de a se elabora noi dispoziții de drept procedural în afaceri transfrontaliere, în special în materia obținerii de probe.

(4) Această materie intră sub incidența articolului 65 din tratat.

(5) Având în vedere că obiectivele prezentului regulament nu pot fi suficient realizate de către statele membre și pot fi, prin urmare, mai bine realizate la nivel comunitar, Comunitatea poate lua măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut de același articol din tratat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestor obiective.

(6) Până la această dată nu există nici un act juridic imperativ în vigoare între toate statele membre în domeniul obținerii de probe. Convenția de la Haga din 18 martie 1970 privind obținerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială se aplică doar între unsprezece state membre ale Uniunii Europene.

(7) Dat fiind faptul că, în materie civilă și comercială, pentru a se pronunța o hotărâre într-o cauză pendinte înaintea unei instanțe judecătorești dintr-un stat membru, este adesea necesar să se procedeze la un act de cercetare într-un alt stat membru, acțiunea Comunității nelimitându-se la domeniul transmiterii actelor judiciare sau extrajudiciare în materie civilă sau comercială care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind notificarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială(4). De aceea este necesar să continue ameliorarea cooperării între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe.

(8) Pentru ca o procedură judiciară în materie civilă sau comercială să fie utilă, trebuie ca transmiterea și executarea cererilor de îndeplinire a unui act de cercetare să se facă direct și prin cele mai rapide mijloace posibile între instanțele statelor membre.

(9) Rapiditatea transmiterii cererilor de îndeplinire a unui act de cercetare justifică folosirea tuturor mijloacelor adecvate, respectând anumite condiții în ceea ce privește lizibilitatea și fidelitatea documentului primit. Pentru a garanta în cea mai mare măsură claritatea și certitudinea juridică, cererea de îndeplinire a unui act de cercetare trebuie transmisă prin intermediul unui formular ce trebuie completat în limba statului membru al instanței solicitate sau într-o altă limbă acceptată de statul membru respectiv. Pentru aceleași motive, formularele trebuie folosite cât mai mult posibil și pentru comunicările ulterioare între instanțele relevante.

(10) Cererea de îndeplinire a unui act de cercetare trebuie executată rapid. Dacă nu este posibil ca cererea să fie executată în termen de nouăzeci de zile de la primirea de către instanța solicitată, aceasta din urmă este ținută să informeze instanța solicitantă în consecință, precizând motivele care împiedică executarea rapidă a cererii.

(11) Pentru a garanta eficacitatea prezentului regulament, posibilitatea de a refuza executarea cererii privind îndeplinirea unui act de cercetare trebuie limitată la situații excepționale definite strict.

(12) Este necesar ca instanța solicitată să execute cererea în conformitate cu legislația statului membru din care face parte.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...